De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOOR BESPARINGEN OP PERSONEELSKOSTEN! ARGUS Panoptes of ARGUS (Grieks: Argos), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOOR BESPARINGEN OP PERSONEELSKOSTEN! ARGUS Panoptes of ARGUS (Grieks: Argos), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd."— Transcript van de presentatie:

1 VOOR BESPARINGEN OP PERSONEELSKOSTEN! ARGUS Panoptes of ARGUS (Grieks: Argos), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd ogen bezat, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk sliepen. (Het Griekse woord pan betekent ‘alles’ en het Griekse optes betekent ‘ziend’.) ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

2 AANLEIDING AANLEIDING: Personeelskosten vormen veelal de grootste kostenpost; Procentuele besparing op personeelskosten heeft direct een positief effect op bedrijfsresultaat en winstgevendheid; Doorgaans weinig focus op het realiseren van besparingen op personeelskosten, evenals op de controle van personeelskosten. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

3 WAT DOET ARGUS®? Op gestructureerde wijze inzichtelijk maken en financieel doorrekenen van reële (kosten)besparingen op personeelskosten. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

4 HOE? Door analyse en controle van personeel- en salarisgegevens met behulp van speciaal ontwikkelde programmatuur; Door combinatie meerjarige PSA en HR expertise; Door toetsing van gegevens aan bron documenten. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

5 BRON DOCUMENTEN: Wet- en Regelgeving; CAO’s; Personeelsregelingen; Pensioenreglementen en - uitvoeringsovereenkomsten; Procedures; Brieven en documenten. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

6 Controle toepassing Arbeidsvoorwaarden Controle Pensioenafdrachten Beoordeling Loonboekhouding Verzuim en verlof P&A Subsidies input RAPPORTAGERAPPORTAGE KEUZEMENU:

7 CONTROLE TOEPASSING ARBEIDSVOORWAARDEN: Controle op de toepassing van arbeidsvoorwaarden op individueel medewerkerniveau op basis van vigerende bron documenten, onder meer: Afbouwregelingen; Garantietoeslagen; Lease regelingen; Eigen bijdragen; Harmonisatieafspraken; Arbeidsvoorwaardelijke afspraken i.v.m. fusies en overnames. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

8 CONTROLE PENSIOENAFDRACHTEN: Controle van door de organisatie afgedragen pensioenpremies aan de hand van eigen inzicht in (personele) mutaties: Wijzigingen in parttime factor; Wijzigingen data in- en uitdienst; Functiewijzigingen; Pensioengrondslagen; Eigen (ingehouden) bijdragen. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

9 BEOORDELING LOONBOEKHOUDING: Beoordeling van de loonboekhouding aan wettelijke verplichtingen en CAO en aan de gangbare kwaliteit. Toetsing aan de toepassing Wet- en Regelgeving/CAO; Functiescheiding; Werkprocessen (AO); Rapportcijfer (objectief). ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

10 VERZUIM EN VERLOF: Controle van administratie rondom verzuim en verlof, onder meer: Verlofregistratie; Verzuimregistratie; ADV/Bijzonder verlof/Buitengewoon verlof. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

11 PERSONEEL- EN ARBEIDSMARKTSUBSIDIES: Onderzoek in hoeverre de organisatie maximaal opbrengsten realiseert door gebruik te maken van personeel- en arbeidsmarktsubsidieregelingen. onder meer: Opleiden en in dienst houden van personeel; Fiscale maatregelen; Vangnetregeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; Pensioenen. NB: subsidieopbrengsten worden buiten beschouwing gelaten bij de bepaling van het totaal aan besparingen. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

12 RAPPORTAGE: Vast format per afzonderlijk item; Per onderwerp financiële consequenties doorgerekend; Aanbevelingen in verband met implementatie; Rapportcijfer loonboekhouding met onderbouwing ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

13 ARGUS® GENEREERT BESPARINGEN ARGUS® GENEREERT BESPARINGEN ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport Controle toepassing AVW Controle Pensioen afdrachten Verzuim en verlof Personeel en Arbeidsmarkt subsidies

14 WERKWIJZE EN DOORLOOPTIJD ARGUS® : ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE Managementsupport 2 weken OPDRACHTVERSTREKKING INZAGE BRON DOCUMENTEN VERSTREKKEN PERSONEELSDATA 2 weken VOORONDERZOEK EN 1 E ANALYSES INTERVIEWS (BEPERKT) EVENTUEEL EXTRA UITVRAAG DATA 2 weken ANALYSE EN BEREKENING RAPPORTAGE EN PRESENTATIE

15 RANDVOORWAARDEN: Voor een succesvolle uitrol van het ARGUS® programma binnen de minimum doorlooptijd is van belang: Aanwezigheid basis personeel- en salarisadministratie; Medewerking van vereiste keyplayers; Bron documenten actueel en compleet. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

16 KOSTEN VAN HET ARGUS® PROGRAMMA: De kosten voor de uitrol van het ARGUS® programma zijn altijd lager dan de besparingen die inzichtelijk en concreet worden gemaakt. Daarbij zijn de kosten éénmalig en veel van de besparingen structureel, waardoor de investering in het ARGUS® programma zichzelf ruimschoots terugverdient. De daadwerkelijke kosten bedragen een 0,5 ‰ (promille) van de loonsom, waarvan de helft te voldoen bij aanvang en de andere helft na rapportage. (De tweede helft wordt alleen in rekening gebracht als tenminste het tienvoudige van dit bedrag aan besparingen geïnventariseerd is!). ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

17 ARGUS® IN DE PRAKTIJK: Altijd besparingen zichtbaar gemaakt (minimaal 1%); Archivering bron documenten vaak niet op orde (oplosbaar); Meest effectief: Bij loonsom vanaf 100 miljoen; Als sprake is van fusie en/of overname ‘verleden’; In geval van majeure wijzigingen in pensioenregelingen dan wel overige arbeidsvoorwaarden.  ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

18 AANVULLENDE DIENSTVERLENING: Implementeren gesignaleerde besparingsmogelijkheden; Terugvorderen pensioengelden i.s.m. organisatie; Verbeteren personeel- en salarisadministratie; Optimalisatie onderzoek personeelskosten; Ontwikkeling van specifieke projectadministraties. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

19 TOT SLOT: Vertrouwelijkheid gegevens wordt geborgd; Maatwerk mogelijk; Referenties. ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

20 LAAT ONS MET ‘ARGUS-OGEN’ NAAR UW PERSONEELSKOSTEN KIJKEN VOOR FORSE BESPARINGEN OP UW PERSONEELSKOSTEN! ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport

21 INFORMATIE: PACE managementsupportAkkerman Advies groep De heer George den HertogDe heer Jos Akkerman Telefoon: 0118 - 623 756 Telefoon: 0527 - 26 11 70 Fax: 0118 - 623 757Fax: 0527 - 26 11 68 Mobiel: 06 - 53 83 63 06Mobiel : 06 - 13 699 649 Email: info@pace.toEmail: info@akkermanadvies.nl website: www.pace.towebsite: www.akkermanadvies.nl ARGUS® Powered by Akkerman Adviesgroep en PACE managementsupport


Download ppt "VOOR BESPARINGEN OP PERSONEELSKOSTEN! ARGUS Panoptes of ARGUS (Grieks: Argos), was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd."

Verwante presentaties


Ads door Google