De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondersteuningstoewijzing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondersteuningstoewijzing"— Transcript van de presentatie:

1 Ondersteuningstoewijzing
SWV de Westfriese Knoop na

2 Ondersteuningstoewijzing ....
* Geheel van activiteiten om voor elk kind een passende plek en passende ondersteuning te vinden. * Elk SWV moet hiervoor een scenario ontwerpen, gebaseerd op 7 aspecten van ondersteuningstoewijzing die geregeld moeten zijn. * Met verplichte onderdelen, maar vooral ook veel keuzes en afspraken.

3 Hoe moet dit eruit zien op 1-8-2014?
Platform PO-VO geeft als kader: géén systeem zoals in de gezondheidszorg, wél een systeem dat recht doet aan de idealen en opgebouwde expertise in de regio opdracht voor werkgroep ondersteuningstoewijzing

4 opdrachten Systemen van toewijzing onderzoeken en adviseren voor basiszorg +, breedtezorg en dieptezorg Toelaatbaarheidsverklaringen voor SBO en speciaal onderwijs (Cluster 3 en 4) Meedenken over rol ZAT, PCL, bezwarencommissie e.d. Inventariseren traject zeer jonge kinderen die het SBO en SO instromen Inventariseren wensen m.b.t. arrangementen voor basisonderwijs

5 Werkgroep ondersteuningstoewijzing
Hoorn 1 Hoorn 2 Gabri van den Hout (IB) * Dieuwke Tadic Fadjil (IB) Paula Hollander (IB) Sandra Zuiker (psycholoog ZAT en zorgteams) Sandra Teerink (IB) Marina Karsten (ZAT) Bert Stumpel (ZAT) Henriette Kunis (orthopedagoog ZAT) de Streek Speciaal Onderwijs (REC) Maria Nieuwkamp (ZAT) Annette Schouten (Gedragpunt) Chantal den Blanken Vera Commandeur (Heliomare Onderwijs) (orthopedagoog ZAT en zorgteams) Bert Stumpel (Leerzaam, ZMLK) Anke Deen (IB) Simone Boske (Gedragpunt) Annemarie de Jong (voorzitter) Werkgroep ondersteuningstoewijzing

6 Handelingsgericht werken
Handelingsgericht arrangeren SWV de Westfriese Knoop: van handelingsgericht werken naar handelingsgericht arrangeren

7 Uitgangspunten HGW Doelgericht werken en systematisch evalueren
Onderwijs- en opvoedbehoeften leerling staan centraal Wisselwerking en afstemming: wat werkt? Leerkracht en ouders doen ertoe: wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Het positieve van leerling, school en ouders benutten Samenwerking tussen school, ouders en professionals Systematisch en transparant werken

8 Even terug naar de 7 aspecten
1. Basisondersteuning bieden 2. Signaleren van ondersteunings- en handelingsvragen 3. Vaststellen van ondersteuningsbehoeften 4. Bepalen van noodzakelijke extra ondersteuning 5. Toewijzen van extra ondersteuning 6. Bieden van extra ondersteuning 7. Volgen, monitoren, evaluatie

9 1. Basisondersteuning bieden
Basiskwaliteit Schoolondersteuningsprofielen Basisondersteuning Taak SWV: Basisondersteuning XL Taak SWV: Sluitend aanbod Taak SWV: Versterken van basisondersteuning vanuit de CPO’s, bestaande AB speciaal onderwijs en expertise binnen de netwerken Taak of rol van het SWV?

10 2. Signaleren van ondersteunings- en handelingsvragen
Voor de leerlingen die extra ondersteuning vanuit het SWV nodig hebben: signaleren van ondersteunings- en handelingsvragen met behulp van het groeidocument Samen met ouders kijken naar een kind: kansen en belemmeringen zien bij kind, ouders en leerkracht Formuleren van onderwijsbehoeften leerling en ondersteuningsbehoeften school en ouders

11 Formuleren van onderwijsbehoeften Dit kind heeft een leerkracht nodig die.... om... Dit kind heeft instructie nodig, waarbij..... zodat.... Dit kind heeft een leeromgeving nodig waarbij...om..... Dit kind heeft feedback nodig bij..... zodat Dit kind heeft groepsgenoten nodig die..... zodat... Dit kind heeft de volgende aanpassing in de lesstof nodig zodat Dit kind heeft van ouders nodig die..... zodat..... om.... een gesteld doel te behalen!

12 3. Vaststellen van de ondersteuningsbehoefte
Groeidocument helpt de leerkracht, IB-er, ouders en deskundigen in het zorgteam om te verwoorden wat zij nodig hebben van het SWV en het netwerk om de leerling te kunnen bieden wat hij/zij nodig heeft.

13 4. Bepalen van noodzakelijke extra ondersteuning
Natuurlijk vervolg op stap 3 Gebeurt in het multidisciplinair zorgteam op school voor de leerling met de leerkracht, IB-er, ouders en deskundigen. Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht worden zonder ouders besproken. Ondersteuningsbehoeften van de ouders worden beperkt op school besproken, maar vooral met SMW/jeugdzorg.

14 5. Toewijzen van extra ondersteuning
Het multidisciplinair zorgteam/ondersteuningsteam is gemandateerd om de toelaatbaarheid tot de basisondersteuning + en de breedtezorg vast te stellen. Dit team kan ook aanzien van dieptezorg adviseren. Wanneer dit aan de orde is, wordt de trajectbegeleider ingeschakeld. Deze kent de netwerkscholen en weet wat elders mogelijk is. De trajectbegeleider is gemandateerd tot het geven van een gewogen advies. Er is dan voldaan aan de eis van het deskundigenadvies: zowel in het zorgteam/ondersteuningsteam van de school zelf, als de blik van een extern deskundige. Een regionale PCL houdt vervolgens toezicht op de procedurele juistheid van het afgeven van de toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO en speciaal onderwijs. Toekomst: met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over toewijzing van jeugdhulp.

15 Zorgteam/ondersteuningsteam basisschool
Trajectbegeleider PCL

16 6. Bieden van ondersteuning
Aan wie en door wie en waar wordt de ondersteuning geboden? Voor hoe lang? Wie volgt voortgang en bereiken van doelen? De ondersteuning kan op vele plaatsen geboden worden, maar bij voorkeur zo thuis nabij zo licht mogelijk, zo vroegtijdig mogelijk. Toekomst: combinaties van onderwijs- en/of jeugdzorgarrangementen

17 7. Volgen, monitoren en evalueren
Op leerlingniveau: het groeidocument helpt om de leerling te volgen. Op schoolniveau: aanvragen van extra ondersteuning worden bijgehouden door de school en gemeld bij het SWV. Op netwerkniveau: de budgetbeheerder van het netwerk bewaakt de aanvragen vanuit het netwerk en meldt bij het SWV Op SWV niveau: directeur -> bestuur + ALV

18 Rol van de directeur in het zorgteam/ondersteuningsteam
Technisch voorzitter vanuit werkwijze van een handelingsgericht zorgteam/ondersteuningsteam. Model staan voor de 7 uitgangspunten van HGW/HGA Betrokkenen verbinden, rekening houdend met de belangen van de leerling, de leerkracht, IB en ouders Het gezamenlijk krijgen van inzicht in de situatie (analyse) en bedenken van oplossingen (uitzicht) aansturen De directeur bewaakt de gemaakte afspraken en de beschikbare budgetten. Nog contact over met Noelle

19 Als voorzitter kijken naar. : …
Als voorzitter kijken naar......: ….welke vragen op schoolniveau komen boven drijven …..en daar vanuit sturen op verdere ontwikkeling van de basisondersteuning Nog contact over met Noelle

20 Consequenties van dit scenario
de centrale rol en positie van de leerkracht het optimaal betrekken van en samenwerken met ouders aanknopingspunten voor het OPP integraliteit van onderwijs en jeugdhulp wordt mogelijk eisen aan samenwerkingsverband en aangesloten scholen belang van evidence based of practice based werken anders leren kijken: van zware hulp naar creatieve vormen van lichte ondersteuning wijze waarop de middelen van het SWV worden ingezet passen bij de gekozen waarden mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit

21 Casussen Zorgplicht per : welke route volg je als directeur? De ouders van Chiel staan op de stoep: zij komen hun 3,5 jaar oude peuter alvast aanmelden. Chiel zit met veel ondersteuning op de plaatselijke peuterspeelzaal. Hij is blind en heeft brede ontwikkelingsproblemen. De ouders van Laura komen vanuit Tilburg naar West-Friesland. In Tilburg ging zij naar het SBO. Ouders willen nu graag dat Laura naar de gewone school in het dorp gaat. De ouders van Pieter, Joris en Iris melden hun 3 kinderen aan. Ze zijn ontevreden weggegaan bij een naburige school. Joris kreeg daar vanuit het zorgteam/ondersteuningsteam een SBO-advies, Pieter had vroeger een rugzakje i.v.m. zijn ASS, maar inmiddels niet meer en Iris is een vrolijke, blije meid die goed met alles meekomt. Deze casussen loop ik nog door met Maria en werk ik nog verder uit.

22 Terminologie: taal stuurt denken!
Zorgteam wordt ondersteuningsteam Extern deskundige vanuit het SBO/SO wordt onderwijscoach Schoolmaatschappelijk werk wordt gezinscoach (voorstel: casemanager ZAT wordt trajectbegeleider) Orthopedagoog/psycholoog blijft onderzoeker

23 De contouren worden helder; de weg wordt duidelijk
De contouren worden helder; de weg wordt duidelijk. Spannend, uitdagend, maar vooral Passend bij ons Onderwijs.


Download ppt "Ondersteuningstoewijzing"

Verwante presentaties


Ads door Google