De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Thuisrevalideren na een CVA Christa Nanninga Henriet van der Linden Tom Vluggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Thuisrevalideren na een CVA Christa Nanninga Henriet van der Linden Tom Vluggen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Thuisrevalideren na een CVA Christa Nanninga Henriet van der Linden Tom Vluggen

2 Waar denkt u aan bij thuisrevalidatie?

3 Waarom in de eigen omgeving revalideren? Wens en behoefte van cliënt Te lange intramurale opname kan nadelige gevolgen hebben  dus zo snel mogelijk ontslag! Inhoud van revalidatiezorg beter afstembaar op behoeftes van cliënt Herleren van taak- en contextspecifieke vaardigheden (cognitief / fysiek) die nodig zijn om de draad thuis weer op te pakken. Positief effect op het aantal ligdagen, zelfredzaamheid (ADL-zelfstandigheid), behoud van functies, kwaliteit van leven Verlichting van de zorgbelasting van de mantelzorger Kosteneffectiever dan intramurale revalidatie Outpatient Trialists 2003, Langhorne et al. 2005, Aziz et al. 2009, Fens et al. (submitted for publication)

4 Thuisrevalidatie: een drieluik Geen ‘evidence based’ programma beschikbaar Binnen NL veel onderzoek en ontwikkeling op dit vlak Vandaag drie voorbeelden van thuisrevalidatie: 1. Innovatieproject Rehab-4-life -- Christa Nanninga, Centrum voor Revalidatie UMCG locatie Beatrixoord Haren 2. Praktijkvoorbeeld Mobiel Stroke Team -- Henriet van der Linden, Archipel Zorggroep Eindhoven 3. Innovatieproject MAESTRO -- Tom Vluggen, Maastricht University, FHML, Health Services Research Maastricht

5 Rehab-4-Life Christa Nanninga Slimme combifuncties dichtbij huis en kennis & expertise over afstand na een CVA

6 UMCG – Centrum voor Revalidatie  Centrum voor Revalidatie (voorheen Beatrixoord)  Revalidatiecentrum in Haren  Sinds 2001 gefuseerd met het UMCG  Nu twee locaties:  Locatie Groningen  Locatie Beatrixoord locatie Groningen locatie Beatrixoord

7 Aanleiding innovatieproject Overgang klinische setting naar huis problematisch Problemen met generaliseren Verschuiving van intramurale behandeling naar extramurale behandeling Maar hoe? Mogelijke oplossing Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie voor CVA patiënten (CCHR)

8 Gecombineerde klinische en thuisrevalidatie (CCHR) Behandeling thuis tijdens klinische revalidatie Taak- en contextspecifiek trainen Focus op ADL en mobiliteit (ET en FT) Overgang naar huis makkelijker Alle CVA patiënten Pilotstudy 4 CVA patiënten Evaluatie Meetinstrumenten (coreset klinimetrie) Interviews (patiënten, partners en therapeuten)

9 Resultaten pilotstudy CCHR Voordelen Overgang naar huis sneller en makkelijker Alle patiënten hebben baat bij CCHR Tevredenheid Nadelen Tijd Kosten Hoe omgaan met participatie? Meetinstrumenten? Wat kunnen we leren Implementatie CCHR - Zoeken naar een duurzamere oplossing

10 Van CCHR naar Rehab-4-Life Haalbaarheidsonderzoek Naar problemen en behoeften van mensen met NAH na ontslag uit een revalidatieinstelling Cocreatie: NAH patiënten, partners, therapeuten, artsen, managers (interviews en focusgroepen)

11 Innovatienetwerk Samenwerkende partijenNaam organisatie Zorgaanbieders UMCG, Oosterlengte, Meander, Thuiszorg Groningen, MEE, Lentis, Noorderbrug, Noordelijke districtsvereniging van Huisartsen. Ommelander Ziekenhuisgroep Kennisinstellingen UMCG (Wenckebach Instituut), Hanzehogeschool (Academie gezondheidsstudies), ROC’s stad en Oost Groningen, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden(NHL), Roessingh Resarch and Development, RUG (Economie en Bedrijfskunde) Patiënten- en mantelzorg- en vrijwilligersverenigingen Zorgbelang Groningen, Samen Verder, Cerebraal, NAH-vereniging Thuis onder lotgenoten, Humanitas, Stichting Welzijn Oldambt Zorgfinanciers De zorgverzekeraars Marktpartijen Centric Netwerkorganisaties Zorginnovatieforum (ZIF), Healthy Ageing Network Northern Netherland (HANNN), Eerstelijns Advies Noord Nederland (ELANN) Doel: Breed draagvlak cre ë ren Gezamenlijke visie ontwikkelen

12 Resultaten haalbaarheidsstudie Dreigend zwart gat in overgangsfase – Versnippering zorgaanbod – Onvoldoende kennis van multiproblematiek – Woud aan wet- en regelgeving/financieringsstromen Neerwaartse spiraal in chronische fase – Inactiviteit en functieverlies – Langdurige nabehandelingen – Cognitieve problemen – Relatieproblemen, arbeid, financiën, dagbesteding, depressie, sociaal isolement, etc.

13 Conclusie van dit revalidatieonderzoek: Waar de revalidatiebehandeling in het centrum stopt, moet de revalidatiezorg aan huis starten. Maar hoe? Vier sleutelbegrippen – Beschikbaarheid centrale coach – Gebruik van moderne ICT-oplossingen – Sectoroverstijgende regionale aanpak: samenwerkend netwerk – Koppelingen tussen hulpbronnen formele en informele netwerken, ondersteuning gehele cliëntsysteem Doel : sociale participatie

14

15 maatschappelijk werker paramedici mantelzorger vrijwilliger welzijns- medewerker (huis)artsfamilie Professionals wijk en buurt patiënt Dynamisch netwerk coaching NAH

16 Ter illustratie…coaching over afstand http://www.youtube.com/watch?v=RZVuo3r4W2o

17 Waar staan we nu? 1.Pilots gemeente Groningen en Oldambt (>20 patiënten) 2.Vier coaches actief - concept profiel NAH-coach 3.Werkende applicatie voor beeldcommunicatie tussen patiënten en coaches: iPad 2 4.Diverse communities op MijnZorgnet.nl

18 Hoe nu verder? 2012: Experimentele ontwikkeling in pilots (gemeente Groningen en Oldambt) 2013: Testen van de businesscase → uitbreiden naar minimaal 100 patiënten April 2014: Eindevaluatie en rapportage > April 2014: Opschaling bij succesvolle prijs- kwaliteitsverhouding

19 Conclusie Rehab-4-Life Cocreatie (in alle fasen) Vraaggedreven in plaats van aanbodgedreven Zorg op maat Stapsgewijze aanpak is vereist bij inzet moderne media Implementatievraagstukken: – (Door)ontwikkeling profiel NAH-coach – Opleiding van coaches – Zorglogistiek (beschikbaarheid professionals) – Inbedding ICT – Onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve effecten… – Duurzame bekostiging

20

21 Mobiel Stroke Team (MST) Henriet van der Linden Kenniscentrum Archipel “Thuis multidisciplinair behandelen”

22 Stroke revalidatie Thuis Deskundig Multidisciplinair Team Mobiel Stroke Team (MST)

23 Stroke cliënten CVA-keten Eindhoven multidisciplinaire vraag veilige verantwoorde thuis Doelgroep MST

24 Het behouden van de eigen regie Doelstellingen MST

25 Snel: resultaat participatie verduidelijking zorgvraag inzicht in onzichtbare gevolgen Doelstellingen MST

26 Te zwaar: zorg en behandeling 24 uurs toezicht nodig inzet “MM” woon- en / of thuissituatie draagkracht/inzicht bij cliënt en/of mantelzorger. Contra indicaties MST

27 Te licht: Mono-disciplinaire behandeling. Contra indicaties MST

28 kennis en deskundigheid Neurorevalidatie Multidisciplinair samenwerken 1,5 lijns zorg Individueel zorg-behandelplan Intensieve contacten met leveranciers van hulpmiddelen en kennis m.b.t. WMO Meerwaarde MST vanuit verpleeghuis

29 Samen sterk Door grote diversiteit in Deskundigheid Producten Acuut tot chronisch “Win - win” situatie voor de cliënt Meerwaarde MST vanuit een ketenzorg

30 Gestimuleerd vanuit de overheid Meerwaarde MST vanuit een ketenzorg

31 Specialist ouderengeneeskunde Neuro-consulent Zuidzorg / kenniscentrum Consulent zorg en dienstverlening Fysiotherapeut. Ergotherapeut Logopedist Psycholoog V&V Betrokken disciplines MST

32 Ziekenhuis transfer checklist AWBZ Indicatie (ZZP 9) Assessment MST in de thuissituatie via overbruggingszorg individueel zorg/behandelplan MDO 4 weken Coördinatie en monitoring door neuroconsulent 8 tot 12 weken MST in beeld

33 28%Geen Assement Vervroegd ontslag stroke 39%Assement via Stroke unit in verpleeghuis 33%Assement thuis Assement

34 Totaal aantal cliënten tot nu: 32 Verdeling man/vrouw: 21/11 Gemiddelde leeftijd: 74 jaar Jongste 50 en oudste 91 jaar Alleenstaande cliënten:9 Karakteristieken groep

35 Kleine groep voor harde conclusies Cliënt waardering 8,3 Duur ± 60 dagen Behandelmomenten 29 x Resultaten behandeling

36 Draagkracht Draaglast mantelzorger CSI bij 25% gestegen waarvan 50% niet CVA gerelateerd CSI bij 25% verminderd 31% had geen mantelzorger Resultaten behandeling

37 Verdeling tijdsinvestering

38 advies van het CBO en hartstichting wensen van de cliënt Training blijkt taak- en omgeving specifiek te werken 1,5 lijns zorg Optimalisering van de ketenzorg Politiek stuurt steeds meer aan op: eigen verantwoordelijkheid en regie thuis blijven en zelfmanagement Waarom innoveren

39 Inspirerend en Stimulerend Ervaren een kwalitatief goede revalidatie Snelle afstemming met collega’s Snel inzicht in zorgvraag Snel inzicht in cognitieve problemen Grensverleggend Ervaring Professional

40 Ervaring Client en Mantelzorger

41 Tevreden cliënten Optimale afstemming op wens client Conclusie

42 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 42 Transmurale CVA-revalidatie Het MAESTRO-project Multidisciplinair (na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA Drs. Tom Vluggen Kennisnetwerk CVA, 2 november 2012 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

43 43 Knelpunten na CVA-revalidatie Patiënt en mantelzorger onvoldoende voorbereid naar huis Problemen bij het oppakken van het leven –depressie, cognitieve problemen, sociale isolatie –motorische problemen en vermoeidheid Moeilijk om actief te blijven Negatieve gevolgen voor de mantelzorger -> overbelasting! Murray et al. 2003 Rasquin et al. 2004, van Heugten et al. 2006

44 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 44 Nazorg bij CVA Geen duidelijkheid over meest effectieve nazorg bij CVA Aanwijzingen dat nazorg in de thuissituatie positieve effecten heeft op zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt Aanvullend onderzoek naar effect van nazorg is zeer wenselijk Outpatient Trialists 2003, Aziz et al. 2009, Fens et al. (submitted for publication)

45 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 45 Doelstellingen MAESTRO-project Verbeteren van zelfredzaamheid, functiebehoud, sociale participatie en kwaliteit van leven (patiënt/mantelzorger) Verminderen van zorglast mantelzorgers Betere afstemming van zorg binnen de keten Reductie van de zorggebruik en daaraan gerelateerde kosten

46 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 46 Onderzoeksopzet Multi-centre randomised controlled trial 2 groepen; interventiegroep en controlegroep 8 geriatrische rev. afdelingen in Limburg/ Noord-Brabant Het onderzoek bestaat uit een; –Effectevaluatie –Procesevaluatie –Economische evaluatie

47 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 47 Onderzoekspopulatie Inclusiecriteria patiënt; - gediagnosticeerd CVA - 65 of ouder zijn - reële kans om terug te keren naar de thuissituatie Inclusiecriterium mantelzorger; - Belangrijkste primaire mantelzorger thuis Beide dienen informed consent te geven 256 mensen nodig, 128 interventie / 128 controle

48 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 48 “Samen Sterk na een Beroerte” (Na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA (I) Multidisciplinair ‘op maat gesneden’ programma Team kan bestaan uit verpleeghuisarts, huisarts, zorgtrajectbegeleider, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en een welzijnswerker Er vindt om de 4 of 6 weken een MDO plaats Het programma bestaat uit 3 zorgmodules

49 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 49 “Samen Sterk na een Beroerte” (Na)zorgprogramma voor ouderen met een CVA (II) De zorgcoördinator gaat de zorg coördineren en doet ook huisbezoeken Dit in nauw overleg met de SO en de huisarts Het programma heeft een duur van 2 tot 6 maanden

50 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 50 “Samen Sterk na een Beroerte” Zorgmodule 1: Geriatrische revalidatie en transitie naar huis Start na bekendmaking ontslagbestemming Doelen opgesteld door middel van de SMART-methode Werken aan herstel en aanleren dagelijkse vaardigheden Extra aandacht voor mantelzorger (doelen stellen!) Fysiotherapeut en ergotherapeut behandelen ook thuis Checklist ter bevordering van het snellere ontslag Module duurt 1 tot 2 maanden

51 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 51 “Samen Sterk na een Beroerte” Zorgmodule 2: Zelfmanagement na een beroerte (Zelfmanagement) doelen door middel van SMART-methode (start na ontslag uit verpleeghuis) Het aanleren van zelfmanagementvaardigheden gericht op; - het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie - faciliteren probleemoplossend vermogen - het verminderen van de zorglast voor de mantelzorger Mantelzorger nauw betrokken bij behandeling en doelen Behandeling vindt zoveel mogelijk thuis plaats Module duurt 1 tot 4 maanden

52 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 52 “Samen Sterk na een Beroerte” Zorgmodule 3: Educatiebijeenkomsten patiënt /mantelzorger 4 themabijeenkomsten van 2 uur - informatie over de onzichtbare gevolgen van een CVA (psycholoog) - kennismaking met Samen Verder en het Steunpunt mantelzorg - uitleg over de regionale sociale kaart (ouderenadviseur) Patiënt en mantelzorger krijgen een informatiepakket Module wordt aangeboden als mensen thuis zijn (binnen 6 maanden na ontslag)

53 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 53 Metingen Op 3 momenten worden gegevens verzameld - Voormeting bij instroom in geriatrische revalidatie - Eerste nameting, na 6 maanden - Tweede nameting, na 12 maanden Mondeling interview met patiënt en schriftelijke vragenlijst bij mantelzorger

54 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 54 Effectmaten Zelfredzaamheid – Frenchay Activity Index ADL functioneren– Katz-15 Ervaren kwaliteit van leven –SSQol Sociale participatie – IPA Belasting mantelzorger – Self-Rated Burden VAS Ervaren gezondheid – RAND 36 Psychisch welbevinden – RAND 36 Sociaal functioneren – RAND 36

55 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 55 Proces- en economische evaluatie Procesevaluatie bij professionals en patiënten –Oordeel over interventie –Uitvoerbaarheid interventie Economische evaluatie d.m.v. zorgpas –Kosten zorggebruik (bv. aanpassingen thuis, bezoek huisarts)

56 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 56 Stand van zaken ≥171 patiënten ≥150 mantelzorgers in de studie De dataverzameling is in volle gang Implementatie heeft wisselend resultaat Eerste resultaten naar verwachting in 2013

57 Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 57 Heeft u nog vragen? drs. Tom Vluggen Maastricht University Duboisdomein 30 6229 GT Maastricht, kamer 0.094 Postbus 616, 6200 MD Maastricht T + 31 (0)43-3881730 (di, wo, do) E t.vluggen@maastrichtuniversity.nlt.vluggen@maastrichtuniversity.nl W www.nazorgbijberoerte.nlwww.nazorgbijberoerte.nl

58 Discussie aan de hand van 5 stellingen

59 Thuisrevalidatie moet bij iedere patiënt (op voorwaarde dat de individuele situatie dit toelaat) het streven zijn na ontslag uit een klinische setting

60 Thuisrevalidatie verlicht de zorgbelasting van de mantelzorger

61 Thuisrevalidatie moet al in de klinische setting starten

62 Thuis is de beste omgeving om te revalideren

63 De huidige organisatie van zorg belemmert thuisrevalidatie

64 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Workshop: Thuisrevalideren na een CVA Christa Nanninga Henriet van der Linden Tom Vluggen."

Verwante presentaties


Ads door Google