De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKBA in de Regio: theorie en praktijk Jasper Tamboer en Robert van Cleef, 26 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKBA in de Regio: theorie en praktijk Jasper Tamboer en Robert van Cleef, 26 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 MKBA in de Regio: theorie en praktijk Jasper Tamboer en Robert van Cleef, 26 april 2007

2 Agenda Theorie Beleidskader Project MKBA in de Regio Werkwijzer MKBA in de Regio Ervaringen Hoogheemraadschap van Rijnland

3 Welvaartstheorie Welvaart: welvaart is de mate waarin behoefte met beschikbare middelen kan worden bevredigd.

4 Economisch instrumentarium Waarderingsmethoden: vaststellen van de grootte van effecten Afwegingsmethoden: vergelijken van de geaggregeerde effecten per alternatief

5 Economisch instrumentarium Afwegingsmethoden –Overzichtstabellen Effectentabel –Multi criteria Analyse (MCA) Monetaire afwegingsmethoden: –Kosten Effectiviteits Analyse (KEA) –Kosten- batenanalyse (KBA) –Kengetallen kosten-batenanalyse (KKBA) –Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA)

6 Aandacht voor economisch instrumentarium –Formele rol economische analyse bij doelbepaling (KRW en NBW) –Periode van uitdagingen in het waterbeheer; –Meer nadruk op verantwoorde besteding belasting Euro; –Meer nadruk op transparantie; –Veel aandacht voor lokale lasten.

7 Het beleidskader Strategische MKBA KRW Leidraad OEI Werknormen NBW OEI bij SNIP KEA Economisch instrumentarium en waterbeheer

8 OEI bij SNIP Transparant maken van vaste set van effecten Niet alles monetariseren Niet salderen tot een NCW

9 Welvaartsaspecten OEI bij SNIP Veiligheid Economie Kwaliteit van de leefomgeving Kosten

10 Stappen MKBA

11 Projectdefinitie Doelstelling Nulalternatief Projectalternatief Kostenraming maken van projectalternatieven (investeringen en onderhoud en beheer)

12 Kosten van maatregelen

13 Inventarisatie effecten Fysieke effecten zijn effecten die voortvloeien uit een maatregel/ project maar niet direct bijdragen aan de welvaart. Bijvoorbeeld hoger waterpeil. Welvaartseffecten zijn de effecten die wel bijdragen aan de welvaart. Bijvoorbeeld de kosten voor hogere waterkering of hogere huizenprijzen

14 Kwantificeren en monetariseren Kwantificeren: het in hoeveelheden uitdrukken van effecten: 10 hectare afgraven op 1 meter diepte: 100.000 m3 afgraven Monetariseren: het in geld uitdrukken van effecten: 100.000 m 3 * 5 Euro = 500.000 Euro Per effect geschikte methode bepalen: –Recreatie –Landbouw –Wonen –Visserij –Watersector (pompkosten, zuivering…..) –Schade landelijk en stedelijk gebied –Koolstofvastlegging –Fijn stof afvangen –Et cetera

15 Water en natuur

16 Waarderingsmethoden –De bestrijdingskostenmethode –De herstelkostenmethode –De productiefactormethode –De reiskostenmethode –De hedonische prijsmethode –Contingent valuation methode

17 Gevoeligheidsanalyse Gevoeligheidsanalyse geeft inzicht in mate waarin de gehanteerde veronderstellingen over de verschillende kosten en baten de uitkomsten van de MKBA beïnvloeden Allocatie: toerekenen van kosten en baten Geldstromen: toerekenen van uitgaven en opbrengsten

18

19 Afwegingen economisch instrumentarium Voor: Verbeterd inzicht in kosten en baten Meer transparantie in besluitvorming Bijdrage aan verbeterde besluitvorming Verantwoording besteding belastinggelden Inzicht in bv maatschappelijke wenselijkheid of kosteneffectieve pakket Tegen: Kost tijd Vereist expertise Wenselijkheid uitkomsten?

20 Project MKBA in de Regio Economisch instrumentarium relevant Regionale waterbeheerders willen (KRW en NBW) Kloof tussen beschikbare theorie (OEI) en wereld regionale waterbeheerder Behoefte om aanbod en vraag op elkaar af te stemmen met praktisch instrument Project: –Inventarisatie vraag en aanbod –Pilots –Werkwijzer

21 Project MKBA in de Regio Projectorganisatie: –Opdrachtgevers: LmW, Stowa, Gemeente Rotterdam –Participanten: Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Brabantse Delta, Gemeente Rotterdam –Uitvoerders: Sterk Consulting, HKV Lijn in Water en Bureau Buiten

22 Doel werkwijzer Ondersteunen regionale waterbeheerder bij: Kiezen van juiste economische instrument Uitvoeren van een regionale MKBA Groeidocument

23 Werkwijzer Theorie Werkboek (stappenplan en voorbeelden) ICT tool –Zoekfunctie –Literatuur (hyperlinks) –Rekenmodule

24 Conclusies Economisch instrumentarium verdient vaste plaats in besluitvorming waterbeheer Economisch instrumentarium ontsloten MKBA toepasbaar gemaakt op regionaal niveau Instrument wordt verder ontwikkeld Aan de slag!!

25 Ervaringen Hoogheemraadschap van Rijnland: Jasper Tamboer Toepassingen Hoogheemraadschap van Rijnland Ervaringen met casus Noordplaspolder Voor- en nadelen Aanbevelingen

26 Ervaringen Hoogheemraadschap van Rijnland: Jasper Tamboer NrGebied?Instrument?Bestuur betrokken? 1Eutrofiëring Nieuwkoopse Plassen KEANee, technisch rapport 2Pilot KRW Haarlemmermeer KEAJa, pilot 3KRW Haarlemmermeer MKBAJa, methode besproken, uitkomsten niet 4Peilbesluit polder de Noordplas MKBAJa

27 Polder de Noordplas 4.480 ha Diepe droogmakerij Klei en restveen Akkerbouw en grasland Hoge droogleggingen Kwel en wellen Water zout- en nutriëntenrijk ‘Begin’ van de boezem

28

29 Aanleiding Huidige peilbesluit tot augustus 2006 Onderzoek waterkwaliteit Bestuurlijke overleggen MKBA

30 Projectalternatief 1 Peilopzet

31 Projectalternatief 2 Extra peilopzet

32 Resultaten Project alternatief Kosten (€ *1000) Baten (€ *1000) Saldi Peilopzet2.2232.24926 Extra peilopzet7.2483.035-4.213

33 MKBA Peilbesluit Polder de Noordplas Conclusie Het is maatschappelijk verantwoord om het peil te verhogen volgens projectalternatief ‘peilopzet’

34 Rol in besluitvorming Maakt discussie transparant Geloof in uitkomsten wisselt per bestuurslid Verschil tussen resultaat MKBA en eigen portefeuille van groot belang Heeft besluitvorming versoepeld

35 Leerervaringen -Kost veel tijd (200 mandagen) -Alleen economisch argument -Geen inzicht werkelijke uitgave waterschap -Kental is een gemiddelde -Gebrek aan eigen economen (vooral baten)

36 Leerervaringen + Verhoogt inzicht effecten op kwaliteit leefomgeving + Verhoogt kwaliteit bestuurlijke besluitvorming + Verhoogt kwaliteit discussie + Money talks

37 Aanbevelingen Zoveel als mogelijk vergemakkelijken Beschikbaar stellen van kengetallen en ervaringen Resultaat MKBA combineren met financiële gevolgen eigen organisatie Standaard onderdeel maken van relevante projecten


Download ppt "MKBA in de Regio: theorie en praktijk Jasper Tamboer en Robert van Cleef, 26 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google