De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatie-indicatoren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatie-indicatoren"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatie-indicatoren
Revalidatie Prestatie-indicatoren 4 juli 2008

2 Agenda Rapport Prestatie-indicatoren 2007
Basisset Prestatie-indicatoren 2008 Zorgbrede transparantie van kwaliteit

3 Prestatie-indicatoren
Rapport Prestatie-indicatoren 2007

4 Inleiding Weinig grote verbeteringen zichtbaar
Bij algemene en academische ziekenhuizen: prestatie-indicatoren meer kwaliteitsverhogend. Mogelijke oorzaken: Minder vrijblijvend door betrokkenheid andere partijen Meer externe druk door externe publicatie van resultaten en rangordes op kiesbeter.nl en independer.nl Naast formele besluitvorming over rapport daarom nadere toelichting op een aantal opvallende resultaten.

5 Inleiding Niet ‘Op de vingers tikken’ Wel
Voorbereid zijn op de nabije toekomst: hoge prioriteit voor transparantie van kwaliteit Conclusies van IGZ over vergelijkbare indicatoren ziekenhuizen daarom meegenomen in toelichting

6 Basismedische zorg Drie centra hebben nog steeds geen reglement basismedische zorg Dit ondanks de afspraak in de ALV van december 2004 en herinnering aan deze afspraak in de ALV van december 2007

7 Beleid infectiepreventie
16 centra hebben volledig beleid 8 centra hebben nog geen volledig beleid Tabel 2.2 Overzicht van de deelgebieden van infectiepreventie beleid (n=24) Deelgebied Aantal centra 2005 2006 2007 MRSA 20 22 PEP protocol 16 18 Hepatitis B 21 Kruisinfecties nb 17 15

8 Complicaties bij schouderinjecties
De registratie van complicaties bij schouderinjecties is toegenomen van 3 naar 8 centra De IGZ doet bij ziekenhuizen nader onderzoek als een ziekenhuis geen gegevens over complicatieregistraties heeft

9 Decubitusincidentie 5 centra (t.o.v. 7 in 2006) registeren decubitusincidentie bij dwarslaesie- patiënten. Hiervan zijn er drie hoge dwarslaesiecentra (HDC). 12 centra hebben geen registratie voor decubitusincidentie. De IGZ doet nader onderzoek bij alg. en acad. ziekenhuizen waar decubitusincidentie met een totale heupvervanging afwezig is (geen registratie), gelijk aan 0 of hoger dan 5,9 procent. Centrum 1 0,00% Geen HDC Centrum 2 Centrum 3 HDC Centrum 4 2,13% Centrum 5 8,33% Gemiddeld 3,37%

10 Effectiviteit 19 centra hebben projecten uitgevoerd die leiden tot resultaatmeting. Dat is evenveel als in 2006. Inmiddels ook enkele centra die aangeven niet meer projectmatig maar systematische metingen te doen. 13 centra doen aan systematische registratie van effecten op het gebied van ‘zelfstandigheid’ (12 in 2006). 2006 2007 PEDI-NL 3 13 USER 5

11 Wachttijden Alle centra doen wachttijdenregistratie
Wachttijden polikliniek en kliniek zijn gelijk gebleven Wachttijd voor het eerste onderzoek is langer geworden Treeknorm eerste onderzoek: max 4 weken Grote spreiding: tussen 10% en 100% van de patiënten valt binnen norm (vgl. in 2006 tussen 29% en 100%).

12 Publicatie wachttijden
40% van de centra geeft aan de wachttijden per diagnosegroep op internet te publiceren. Nader onderzoek op websites van de centra: 0% van de centra publiceert op diagnosegroepniveau. Wel vaak onderscheid kinderen en volwassenen, niet onderscheid naar diagnose, zoals gevraagd. Mogelijke oorzaak: vraagstelling is in 2006 veranderd van algemene publicatie naar diagnosespecifieke publicatie.

13 Overleg patiëntenorganisaties
Grote verschillen tussen het voeren van systematisch overleg en het belang van de doelgroep Belangrijk Systematisch overleg Geen systematisch overleg CVA-NAH 22 18 4 Kinderen 12 10 Amputatie 8 14 Pijnpatiënten 21 3 NMA 15 11 Dwarslaesie 13 9 Hartpatiënten 1 Longpatiënten 7 2 5 Reumapatiënten 6 Parkinson

14 Overleg patiëntenorganisaties
Eén centrum laat een consequent beeld zien in belang van patiëntengroep en voeren van systematisch overleg met betreffende patiëntenorganisatie. Aantal doelgroepen waarvoor geen systematisch overleg is, terwijl deze wel als belangrijk wordt gezien Aantal doelgroepen Aantal centra 1 5 2 8 3 6 4 7

15 Wetenschappelijke publicaties
Medewerkers van driekwart van de centra publiceren in meer of mindere mate in wetenschappelijke bladen. 1-10 publicaties: 9 centra >10 publicaties: 15 centra De aantallen publicaties per centrum zijn nog niet volledig betrouwbaar. Soms afhankelijk van de constructie met een UMC of publicatie wel of niet op naam van centrummedewerker kan worden geschreven. Commissie Prestatie-indicatoren gaat hier verder over nadenken.

16 Publicatie Na goedkeuring van het rapport vindt publicatie plaats van:
resultaten op sectorniveau op website RN deel van de resultaten op instellingsniveau op rangorde op basis van de resultaten op instellingsniveau op rangorde wordt gerealiseerd door toepassing van model van Mediquest (in samenwerking met Erasmus Universiteit ontwikkeld) Er heeft nog overleg plaats met DigiMV over publicatie op instellingsniveau op

17 Prestatie-indicatoren
Basisset Prestatie-indicatoren 2007

18 Belangrijkste ontwikkelingen
CQ-index najaar 2008 beschikbaar in pilotvorm Doelgroepen: ouders van kinderen en volwassenen kliniek, polikliniek en mogelijk ook consulten Voorstel: pilot CQ-index in plaats van Revalidatie Patiëntenraadpleging toepassen

19 Belangrijkste ontwikkelingen
Toepassing resultaatmeting met behulp van klinimetrische instrumenten op systematische wijze (ipv op projectbasis) Voor PEDI-NL is zojuist een gestandaardiseerde werkwijze PEDI-NL beschikbaar gekomen

20 Belangrijkste ontwikkelingen
Vanaf september : technische tussenoplossing voor toepassing PEDI-NL Oplossing is voorloper van het EPD, waarin PEDI-NL ook wordt opgenomen Na de zomer: regionale voorlichtingsbijeenkomsten om implementatie van gestandaardiseerde werkwijze toe te lichten en te ondersteunen Werkgroep PEDI-NL blijft beschikbaar bij verwerking en analyse van data

21 Zorgbrede transparantie van kwaliteit

22 Transparantie van kwaliteit
Transparantie van kwaliteit staat op prioriteit 1 bij Minister van VWS Bureau Zorgbrede Transparantie van Kwaliteit bij IGZ ondergebracht om sectoren te ondersteunen RN en LSR in overleg met Bureau om een breed gedragen set te ontwikkelen waarmee ieder zijn eigen rol beter kan uitoefenen: Managementinformatie (instellingen) Keuzeondersteunende informatie (patiënten) Informatie t.b.v. toezicht (IGZ) Informatie t.b.v. inkoop (ZN) Beleidsinformatie (VWS)

23 Samenvatting Basisset 2008 laatste set van alleen RN en VRA
Toewerken naar breder gedragen set met externe partijen Grote aandacht van externe partijen voor uitkomstmeting Belang implementatie PEDI-NL en USER groot CQ-index wordt belangrijk instrument voor onderdeel tevredenheid Publicatie van resultaten en rangordes op kiesbeter.nl en independer.nl van steeds groter belang Dit alles draagt bij aan transparantie en keuzeondersteunende informatie voor de patiënt!

24 Einde


Download ppt "Prestatie-indicatoren"

Verwante presentaties


Ads door Google