De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERDER MET OPLEIDEN IN DE SCHOOL…

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERDER MET OPLEIDEN IN DE SCHOOL…"— Transcript van de presentatie:

1 VERDER MET OPLEIDEN IN DE SCHOOL…
Inbedding in onderwijskundig beleid en integraal personeelsbeleid concreet zichtbaar maken aan de hand van een spreadsheet: Wie betaalt bepaalt, wie bepaalt betaalt…

2 1. Opleiden in school inbedden…
Onderwijskundig beleid en integraal personeelsbeleid vraagt om lerende professionals in een lerende organisatie Lerende professional (individu-gerichte opleidingsaanpak) kwalificerende en voortgezette opleidingsfunctie Lerende organisatie (school-gerichte opleidingsaanpak) opleiden/professionaliseren t.d.v. schoolverbetering en innovatie

3 2. Opleiden in school inbedden…
Onderwijskundig beleid en integraal personeelsbeleid wordt vertaald in lesgevende, lesverwante taken, schooltaken en bovenschoolse taken Lerende professional en lerende organisatie Verrichten van lesgevende/lesverwante taken en schooltaken (evt. bovenschoolse taken) en het verwerven van de daarbij benodigde competenties.

4 Van taakbeleid naar leer-werktaken.
Lesgevende, lesverwante taken en schooltaken (evt. bovenschoolse taken) zijn potentiële leer-werktaken Werkdimensie van taakbeleid Lesgevende, lesverwante taken en schooltaken representeren het beroep. Deze taken zijn eenvoudig te verbinden aan de bekwaamheidseisen. Leerdimensie van taakbeleid Wanneer aan de uitvoering van lesgevende, lesverwante taken en schooltaken reflectie op leerbronnen verbonden wordt ontstaan krachtige leer-werktaken.

5 3. Opleiden in school inbedden…
Het in het kader van opleiden in school uitvoeren van lesgevende, lesverwante taken, schooltaken en bovenschoolse taken zijn te boeken als kosten en baten Kosten Loonverlet, verminderde productiviteit; facilitering van leren (bijv. coach) Baten Meer handen in de school, taakverbreding (employability), schoolverbetering, innovatie

6 Spreadsheet Opleiden in school…
Kosten/baten-overzicht uitgewerkt op schoolniveau en bestuursniveau Kosten Taakbeleid coaching studenten/LIO/OAS, uitbetaalde vergoedingen/salarissen, schooltaken overige coaching, schooltaken schoolverbetering en innovatie, inhuur derden Baten Taakverlichting door inzet studenten/LIO/OAS, vergoedingen OCW, detachering aan/gratis dienstverlening vanuit pabo (bijv. inzet lectoren, docenten)

7 Spreadsheet Opleiden in school…
Wederzijdse verplichtingen vanuit convenant met educatieve partners bovenschools getotaliseerd Verplichtingen schoolbestuur aan educatieve partner Maximum aantal stageplaatsen (incl. verdeling over scholen en trajecten) dat gezien de schoolgrootte en taakbeleid van de scholen reëel is (kleine vs. grote scholen), totaal aantal kandidaten met leer-arbeidsovereenkomsten Verplichtingen educatieve partner aan schoolbestuur Detacheringsverplichting in het kader van de kwalificerende opleidingsfunctie

8 Punt van discussie: Hoeveel taakbeleid mag een pabo claimen ten behoeve van de coaching van studenten? Wettelijke verplichting van het maximaal aantal stageplaatsen (helft onderwijsgevende formatie) Geeft grote druk op het taakbeleid van kleinere scholen. Gezien de grote omvang van lesverwante taken en schooltaken die iedere school sowieso moet oppakken is het de vraag of deze wettelijke verplichting in verhouding staat tot de totale taakstelling van scholen.

9 Voorbeeld lesverwante taken
absenties bijhouden observeren leerlingen vervoer regelen voor verlengde schooldag/ schoolreizen e.d. adviseren en/of helpen bij problemen met kinderen onderwijskundig rapport invullen voor verhuizende leerlingen verzamelen les/project- materialen buiten de school afscheid groep 8 organisatie groepslezen groep 3 voortgangs rapportage bedienen diaprojector orthotheek voortgezet onderwijs (evaluatie) bedienen video ouderavond/inoefenen musical (feestelijke) vorderingen bijhouden v.d. lln. en rapportage (L.V.S.) begeleiden alg. act. groep ouderavond zakelijk vorderingen van de lln. administreren begeleiden leerlingen oudergesprekken werklessen (nawerk) beoordelen werkstukken lln. ouderparticipatie (voorber.) zakelijke ouderavond bezoek bibliotheek voor school ouderparticipatie (overzichten) bezoek Klinker ouderparticipatie (uitvoering) bezoek s.o./v.s.o. school ouderwerkavonden bezoeken zieke collega’s i.v.m. reïntegratie algemeen kijkmorgen/avonden + uitleg telefoon aannemen Kijktafels (thematafels) tekstgegevens beoordelen en verzamelen leerlingenadministratie toetsen nabespreken leerlingen begeleiding toetsen van leerlingen leerlingen bespreking toetsoverleg met I.B. lesroosters maken overleg met collega’s (bijv. ”duo” baan) bezoek zieke kinderen overleg met schoolschoonmaker bezoeken probleemkinderen pepernoten bakken met de ouders/pietendiploma ochtend verzorgen bezoeken SABOG personeel (taakverdeling) bieb- en kinderboekenweek projecten + voorbereiden bordwerk extra voor groep 3 psychologische test overleg + voorbereidende adm. briefjes maken voor ouders rapportage voorgang Computerbeheer, webmaster rapportbespreking met ouders coördinatie activiteiten rapporten maken-invullen e.d. coördineren niveaulezen Remedial Teaching Correctiewerk roosters div. documentatiecentrum gebruik schilderen ramen Excursies schoolarts overleg groepslezen schooldag laatste handelingsplannen schoolfeest Heemtuin toetsverwerking (LVS + methode gebonden) lijst van liedjes maken voor de ouders (1 x p.m.) vergadering bijzondere activiteiten logopedist (overleg) vergadering O.R. Mentor vergadering WSNS musical groep 8 (oefenen) verkeersexamen (praktisch) niveaulezen coördineren vertrouwenspersoon (o.a. pesten) schoolfonds bijhouden bezoek aan ouders schoolreis (meerdaagse) informatieavonden schoolreis-correspondentie-bellen verantwoordelijk inrichten hoeken/tafels/gang schoolschoonmaker (overleg) Inspectie: bezoek voorbereiden schooltelevisie Inspectie: overleg schooltentoonstelling interne begeleiding speelplaats surveilance kinderen over de weg helpen spelletjes middagen indelen kinderpostzegels sportdag klasseboek bijwerken (iedere dag) stencilen veel kleutercentrum taakverdeling personeel kleuters observeren en gegevens verwerken teamvergadering extra in kleine kring (1,2,3,4) kopieren veel teamvergadering bezoeken kopieermachine bedienen teamvergadering notuleren kraamvisite teamvergadering voorzitten toetsoverleg met ouders lesvoorbereiding

10 Voorbeeld schooltaken
acties voorbereiden/uitvoeren informatieboekje/schoolgids Pasen vergadering MR voorzitten activiteitenplan (totaal) inspectie: coördinatie Samenwerkingsverband persberichten maken vergadering OR afvalcontainers wegzetten/terugbrengen intake gesprek SABOG personeel absenties/vervanging bijhouden verzorgen van materialen (bijv. potloden, plaksel) afwassen jeugdbladen + vakantieboeken personeelsbeleid uitvoeren verzorgen van planten in de klas begeleiding Banenpool karren versieren voor 5 mei post bibliotheek verzuimbeleid uitvoeren begeleiding J.W.G. kerstfeest o.a. de voorbereiding (versiering) post doornemen V.V.N. overleg begeleiding personeel koffie/thee zetten P.R. commissie (publ. relations) vlaggen (uitsteken/inhalen) begeleiding stagiaires PABO/MBO koninginnedag reistijd cursus V.O. info beheer copy-printer/ kopieermachine laatste vakantieweek 1 dag klaarzetten voor aanvang nieuwe cursus Rekening Courant wereldkinderen beheer kleine kas leerlingadministratie (school) rekening en begroting werkgroep deelname beheer lief en leed pot leiding geven aan de instelling reparatie doorgeven (incidenteel) werving en selectie beheer P.C. leidsterskast reparatie uitvoeren ziekteregistratie personeel beoordelingsgesprekken houden maken attributen (bijv. voor poppenkast) rommelmarkt zichtzendigen aanvragen/retouneren beschrijving stand van zaken meerjarenbeleid (voorbereiding) school afsluiten zorgplan/zorgverbredings-paragraaf bestellen beloningskaartjes/ stickers meerjarenbeleid (uitvoering) schoolbestuur (overleg en afstemming) bestellingen noteren en doorgeven milieu beleid schoolfonds begroting bestelling bijhouden/opbergen mobiliteitsbeleid uitvoeren schoolfotografie bevrijdingsdag 5+4 mei (na)scholingsbeleid schoolkamp bezoek v.o./v.s.o. school netwerkoverleg schoolkrant/nieuwsbrief (redactie) bezoeken peuterspeelzaal + overleg onderhoud gebouw (w.o. groot onderhoud) schooltuin onderhoud onderwijsleerpakket schoonmaken briefjes schrijven + kopieren onderhoud speeltoetstellen schoonmaken buitenberging bijhouden KCA/batterijen sollicitaties schoonmaken lokaal + kasten congierge instructies geven opruimen documentatiecentrum schoonmaken handenarbeidkast contacten Arbeidsbureau opruimen handenarbeidberging Sinterklaas + kado’s contacten AZ enz. opruimen gymberging kleuters SMT overleg directietaken opruimen leesplank + post SWP kerdoelen doelgroepenbeleid uitvoeren opruimen magazijn SWP veranderingen ordenen knutselboeken uitleen boek en spel energie beheer oud papier uitnodigen andere scholen enquetes ouderenquete verwerken uitvoeren ARBO-beleid evenementen rooster ouderwerkavond veranderingsparagraaf opstellen financieel beleid uitvoeren overblijven (vergaderen) formatieberekening (bestuurlijk) overblijvende leerlingen begeleiden vergadering GMR formatieplan (bestuurlijk) overleg V.V.N. vergadering MR Foster Parents schoonmaken mat. kleuters budgetbeheer Carnaval opruimen van de klas opruimen schoolterrein taak(belasting)beleid onderwijskundig/school-organisatorisch beleid uitvoeren schoomaken keukenkastjes en koffiezetapparaat bijhouden jubilea en verzorgen attenties onvoorziene taken (bijv. bijwerken ziekenhuislln.) openbaar karakter van de school bewaken schoonmaakavond materialen + klaslokalen (voorjaar/najaar) opruimen/bijhouden audio-visuele berging contacten met synergon i.v.m. onderhoud schoolomgeving opruimen gemeenschaps- ruimte contacten met uitgevers/ schoolleveranciers sportactiviteiten buitenschools coördineren Europees project opruimen kleuterberging (binnen/buiten) sportdag (opbouw en organisatie) doornemen stukken Samenwerkingsverband bezoeken zieke collega’s i.v.m. reïntegratie algemeen EHBO doos bijvullen en controleren vergaderingen bijzondere activiteiten overleg management Samenwerkingsverband vergadering MR notuleren functioneringsgesprekken overleg management met bijz.ond. huishoudelijk beleid uitvoeren overzichten hulpouders

11 Opleiden in school a la carte
Afspraken over lesgevende, lesverwante taken en schooltaken als vertrekpunt leer-werktrajecten Lesgevende taken Het lesprogramma als vertrekpunt. Praktijkervaring in ‘thuisklas’ larderen met uitstapjes naar andere groepen. Lesverwante taken Zie overzicht. Schooltaken

12 Spreadsheet Opleiden in school…
Wederzijdse verplichtingen vanuit convenant a la carte uit te breiden (extra werkblad aanmaken!) Verplichtingen schoolbestuur aan educatieve partners Inhuur pabo, obd, overige t.b.v. professionalisering, schoolverbetering en innovatie Verplichtingen educatieve partners aan schoolbestuur Gratis dienstverlening vanuit pabo, obd, overigen. Inhuur personeel PO in het kader van professionaliseringstrajecten personeel pabo, obd, overigen.


Download ppt "VERDER MET OPLEIDEN IN DE SCHOOL…"

Verwante presentaties


Ads door Google