De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating."— Transcript van de presentatie:

1 BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating

2  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

3 BOUWPROCESBOUWPROCES Fasering klassiek bouwproces  Programma van Eisen  Voorontwerp  Ontwerp  Aanbesteding  Werkvoorbereiding  Uitvoering DESIGN BID BUILD the art of estimating

4 Werkwijze Geen eenduidige werksystematiek. Bij ieder project met nieuwe bouwpartners:  Andere bestekindeling  Andere meetcodes  Andere vorderingsstaten  Tijdverlies & communicatieproblemen  Geen projectoverkoepelende kennisopbouw the art of estimating

5 Prijsberekening Geen transparantie m.b.t. de bouwkost. “Indirecte" kosten worden “oordeelkundig” verdeeld over de productiekosten:  Deel kost werfinrichting  Kost werkvoorbereiding  Kost projectopvolging  Kennis beperkt tot uitvoerder  Geen correcte prijsvergelijking mogelijk the art of estimating

6 « Bid » in de praktijk  Weinig uitgewerkte dossiers of dossiers met grote foutenlast selecteren  Negatieve marge op “foute” posten  Alternatief scenario met hoge marge  Bij uitvoering: wijzigingen stimuleren  Verrekeningen met grote winstmarges om initiële negatieve marge te corrigeren the art of estimating

7 Te betalen door: 1.Bouwheer via verrekeningen. 2.Onderaannemer via slechte contracten. 3.Hoofdaannemer via verliesposten. Aannemingssom Reële bouwkost tot 30% the art of estimating

8  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

9  BIM = virtueel bouwen  BIM = een gebouw gevat in een zeer grote database waarbij de tekeningen slechts één “verschijningsvorm”. Een meetstaat is een andere “verschijningsvorm”  BIM = proces dat verder gaat dan veranderen van software. Het vereist een verandering van de traditionele fasen van het bouwproces en het vereist het delen van meer data dan architecten en ingenieurs tot nu toe gewend zijn. BIM the art of estimating

10  Categorie software om met een groep gebruikers een gezamenlijk eindresultaat te bereiken.  “kennis delen” is de basisfilosofie bij het gebruik.  Belangrijk communicatiemiddel ter ondersteuning van samenwerkingsprocessen. Groupware the art of estimating

11 Effect op bouwpraktijk  Nieuwe sleutelbegrippen: samenwerking i.p.v. concurrentie openheid i.p.v. afscherming van knowhow  Duidelijk afsprakenstelsel nodig  Opbouw van kostenkengetallen én controle ervan bij uitvoering om snel ontsporingen te detecteren the art of estimating

12  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

13 Programma Ontwerp Uitwerking Realisering Gebruik NBN B06-002 opp & inhoud gebouwen NBN B06-003 investeringskosten NBN B06-001 standaard meetmethode NBN B06-004 uitbatingskosten NBN B06-005 gegevens beheer & gebruik = NEN 2630 = NEN 2631 NEN 3699 = NEN 2632 = NEN 2633 NEN 2634 termen, definities en regels i.v.m. kosten- en kwaliteitsaspecten voor bouwprojecten STABU: bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw Bouwbesluit: NEN 2630  NEN 2580 BOUWPROCESBOUWPROCES Beschikbare normen the art of estimating

14  Complex = verzameling van meerdere bij elkaar horende bouwwerken  Bouwwerk = complete verzameling van functionelen/fysieke objecten die nodig zijn om aan een huisvestingsbehoefte te voldoen  Elementencluster = groep van elementen met bepaalde bij elkaar horende kenmerken vb. Fundering  Element = een functioneel object met een specifieke functie, gedefinieerd zonder de aard van de technische oplossing of constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - belasting 3 ton/m², vlakheidsklasse 5mm/2m  Bouwdeel = een fysiek object met een specifieke prestatie, gedefinieerd precies door de aard van de technische oplossing en constructiewijze vb. Vloeren op grondslag - 20cm beton C25/30 met 25kg/m³ staalvezels op PE-folie 0,2mm en op onderlagen 5cm zand en 30cm steenslag Lexicon TU Delft the art of estimating

15  Component = een tot een bouwdeel behorend fysiek object met een specifieke prestatie, samengesteld uit bouwtoeleveringsproducten, met gebruikmaking van arbeid en materieel vb. Kelderwand, met grondwater  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten vb. Beton storten  Middel = generieke informatiedrager voor arbeid, materiaal, materieel vb. Levering beton C25/30-GB-EE2/EA1-S3-20mm  AUK (algemene uitvoeringskost) = kosten van arbeid en materieel die nodig zijn voor de uitvoering van een bouwwerk, voor zover deze kosten niet zijn verbonden aan middelen die op de bouwplaats bij oplevering achterblijven Lexicon TU Delft the art of estimating

16  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element  Bouwdeel  Component  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel)  AUK (algemene uitvoeringskost) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject = functionele omschrijving = technische omschrijving  PvE, Tabel 6, NEN 2634  PvE, Tabel 7, NEN 2634  PvE, Tabel 8, NEN 2634  Apart gedefinieerd vanaf tabel 6, NEN 2634  STABU bestekssystematiek De theorie the art of estimating

17  Complex  Bouwwerk  Elementencluster  Element/bouwdeel  Component = samenstellende delen van het bouwdeel/element  Activiteit  Middel (arbeid, materiaal, materieel) Programma / ontwerp Uitwerking / realisatie Kostenkengetallen vorige bouwprojecten Prijzen m.b.t. dit bouwproject Gegevens uit BIM …  PvE Tabel 7, NEN 2634  Prestatiebestek Tabel 8, NEN 2634  Technische specificaties Tabel 1 van BB-SfB (Plus) in tabel 8, NEN 2634  Bouwspecificaties STABU bestekssystematiek … in te voeren in calculatiepakket De praktijk the art of estimating

18  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

19  BouwData ® is een werkmethodiek met steun van IWT (nr.080429)  Gebaseerd op bestaande normen in België en Nederland  Om de kosten, de kwaliteit en de communicatiestroom tijdens een bouwproject te beheersen  Doorheen alle projectfasen the art of estimating

20 Kennisbehoefte Iedere bouwpartner heeft een andere kennisbehoefte  Investeerder: prijs gesplitst in ondergrondse en bovengrondse bouwkost  Ontwerper: prijs van bv. een raam, incl. alle bijhorende werkzaamheden  Uitvoerder: prijs van bv. een m² bekisting  Elke bouwpartner andere top-down structuur  Prijslijst met boomstructuur voldoet niet the art of estimating

21 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

22 Development Code  Invalshoek ontwikkelaars  Handelt over vloeroppervlaktes  Mengeling Amerikaanse Uniformat Classes en ruimtebenamingen Nederlands Bouwbesluit  Vormt leidraad voor analyse ontwerp voorbeeld: ACi5 – ondergronds, gemeenschappelijk, binnen, stallingsruimte voor fietsen the art of estimating

23  Opmeting volgens NBN B06-002 dd. juni 1983  Begrippen:  BTO: bebouwde terreinoppervlakte  ATO: aangelegd terreinoppervlakte  BVO: bruto vloeroppervlakte  GO: gebruiksoppervlakte of netto vloeroppervlakte  CO: constructieoppervlakte = BVO – GO  Ieder begrip eigen kleurcode op vlekkenplan the art of estimating Development Code

24  1 ste letter Development Code  A – ondergronds  B – bovengronds  2 de letter Development Code  C – gemeenschappelijke ruimte  P – privatieve ruimte  3 de letter Development Code  i – binnen  e – buiten (ee uitkragend, ei inpandig, er dakterras) the art of estimating Development Code

25  Cijfer Development Code  1 – toiletruimte  2 – badruimte  3 – technische ruimte  4 – verkeersruimte  5 – stallingsruimte voor fietsen  6 – opslagruimte voor huishoudelijk afval  7 – liftschacht  8 – verblijfsruimte the art of estimating Development Code

26  Verdere onderverdeling verblijfsruimte (1)  8.01 – woonfunctie bv. vrijstaande woning, woongedeelte van bejaardentehuis, kamer in studentenhuis, …  8.02 – bijeenkomstfunctie bv. tribune in een sportgebouw, kinderopvangruimte van een creche, kantine, vergaderzaal, bibliotheek, …  8.03 – celfunctie bv. kamer in tehuis voor dwangmatige opvang, cel in een stationsgebouw, …  8.04 – gezondheidsfunctie bv. operatiekamer, behandelingskamer huisarts, EHBO ruimte, … the art of estimating Development Code

27  Verdere onderverdeling verblijfsruimte (2)  8.05 – industriefunctie bv. magazijn, werkplaats, stallen, keuken van een restaurant, …  8.06 – kantoorfunctie bv. kantoor bij winkel of woning (vrij beroep), gemeentehuis, …  8.07 – logiesfunctie bv. hotel, asielverblijf, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf, …  8.08 – onderwijsfunctie bv. klaslokaal, leraarskamer, …  8.09 – sportfunctie bv. manege, overdekte wielerbaan, … the art of estimating Development Code

28  Verdere onderverdeling verblijfsruimte (3)  8.10 – winkelfunctie bv. reisbureau, stationsloket, verkoopsruimte bij tankstation, …  8.11 – overige verblijfsfunctie  waar niet permanent mensen aanwezig zijn  8.11a – parkeergarage  8.11b – bergruimte  8.11c – kleedruimte  8.11z – overige gebruiksfunctie the art of estimating Development Code

29 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

30 Object Code  Invalshoek ontwerpers  Handelt over objecten  Tabel 1 BB-SfB Plus, ingeschreven in diverse tabellen NEN 2634  Vormt leidraad voor life cycle cost Voorbeeld clustering  2-4 – bouwkosten gebouw  3A – werktuigbouwkundige installaties (elementencluster/projectdefinitie)  3A.56 – warmteopwekking en –distributie (element/structuurontwerp)  3A.56. 9d – warmteopwekking en -distributie, regel- en afsluitkranen (component/ontwerp) the art of estimating

31 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

32 1Averwerving Alle kosten m.b.t. het verwerven van de grond, inclusief grondonderzoek, asbestinventaris, eventuele tijdelijke opbrengsten terrein, etc. 1B infrastructurele voorzieningen Dit is deelname in de kosten voor openbaar domein 1C bouwrijp maken = klaar om te starten met de bouw Dit is sloopwerk, sanering, verleggen/verwijdering kabels maar ook voorlopige nutsvoorzieningen inzake elektriciteit, water en telefonie & data (zowel aansluiting als verbruik) Object Code the art of estimating

33 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

34 2bouwkundige werken 3Awerktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3Belektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3Clift en transport 4vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces the art of estimating Object Code

35 2Afundering Dit is « kuip » van het ondergronds bouwvolume in tabel 1 BB-SfB : kolom (1-) bodem, onderbouw 2Bskelet Dit zijn alle dragende elementen Ook deze in de ondergrondse bouwlagen in tabel 1 BB-SfB : kolom (2-) primaire elementen van bovenbouw 2Cdaken Dit zijn afwerkingen aan bovenzijde gebouw Ook niet-dragende primaire elementen Ook spuwers en goten in tabel 1 BB-SfB : rij (-7) the art of estimating Object Code

36 2Dgevel Dit zijn afwerkingen aan buitenzijde gebouw Ook niet-dragende primaire elementen Ook afwerkingen rond bv inrijpoort ondergrondse parking in tabel 1 BB-SfB : rij (-1) 2Ebinnenwanden Dit zijn niet-dragende primaire wandelementen en bijhorende afwerkingen Ook binnenzijde van binnenspouwbladen in tabel 1 BB-SfB : rij (-2) 2Fvloeren Dit zijn alle afwerkingen bovenop dragende vloeren Ook terrasafwerkingen (ee, ei en er) in tabel 1 BB-SfB : rij (-3) Conform BB-SfB Plus: ook borstweringen (38) the art of estimating Object Code

37 2Gtrappen en hellingen Dit betreft zowel de constructie, als de leuningen en handgrepen als de afwerking boven en onder van trappen en hellingen in tabel 1 BB-SfB : rij (-4) 2Hplafonds Dit zijn alle afwerkingen onder dragende vloeren Ook verlaagde plafonds in tabel 1 BB-SfB : rij (-5) Object Code the art of estimating

38 2Afundering 2Bskelet 2Cdaken 2Dgevel 2Ebinnenwanden 2Fvloeren 2Gplafonds the art of estimating Object Code VOORBEELD UITSPLITSING ELEMENTENCLUSTER NAAR ELEMENTEN EN VERDER NAAR COMPONENTEN

39 2A.11bodemvoorzieningen 2A.13 lagen op grond 2A.16 funderingssleuven, -sokkels en keermuren 2A.17 paalfunderingen 2AU AUK fundering 2AU9 AK + W/R aanneming fundering Object Code the art of estimating

40 2A.11.0auitgravingen t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.0bbehandeling en/of afvoer uitgegraven grond t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.7aanvullingen t.b.v. ondergrondse bouwlagen 2A.11.8ondergrondse massieven en bodemvreemde materialen Object Code the art of estimating

41 2bouwkundige werken 3Awerktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3Belektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3Clift en transport 4vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces the art of estimating Object Code

42 3A.52uitrusting voor afvalafvoer (vast, gas en vloeistoffen) Dit zijn de standpijpen, afvoer lucht en rook, DWA & RWA incl buffering en infiltratie 3A.53uitrusting voor vloeistoffentoevoer Dit is zowel voor koud als voor warm water, ook voorzieningen t.b.v. recuperatie regenwater 3A.56warmteopwekking en –distributie Dit betreft klassieke CV installaties of individuele verwarmingstoestellen the art of estimating Object Code

43 3A.57luchtbehandeling en ventilatie Indien HVAC valt ook de « heating » onder dit element 3A.58integraal waterbeheer T.b.v. de toekomst waarbij er geen onderscheid meer gemaakt kan worden tussen 52 en 53 the art of estimating Object Code

44 2bouwkundige werken 3Awerktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3Belektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3Clift en transport 4vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces the art of estimating Object Code

45 3B.61primair elektriciteitsnet Dit zijn de definitieve hoogspanningscabine, noodgeneratoren, meters, voedingen en verdeelborden en zekeringskasten 3B.62secundair elektriciteitsnet Dit is inclusief leidingen vanaf lokaal verdeelbord 3B.63verlichting Dit zijn de schakelaars, lichtpunten, armaturen en noodverlichting 3B.68beveiligings- en controleinstallaties Dit zijn de inbraakbeveiliging, brandmelding, brandbestrijding (automatisch, niet-draagbaar en draagbaar), rookkoepels, e.d. the art of estimating Object Code

46 2bouwkundige werken 3Awerktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3Belektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3Clift en transport 4vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces the art of estimating Object Code

47 3C.66lift en transport 3C.66.1personenliften 3C.66.2agoederenliften 3C.66.2bdocklevellers 3C.66.3mobiele hangsteigers tbv gevelreiniging 3C.66.4aroltrappen 3C.66.4brolpaden de toevoegingen « a » en « b » zijn niet gebaseerd op bestaande normen maar blijken in de praktijk een noodzakelijke verdere opdeling om werkbare kostenkengetallen te bekomen the art of estimating Object Code

48 2bouwkundige werken 3Awerktuigbouwkundige installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (5-) technische uitrusting hoofdzakelijk fluïda 3Belektrotechnische installaties in tabel 1 BB-SfB : kolom (6-) technische uitrusting hoofdzakelijk elektrisch m.u.z. van (66) transport 3Clift en transport 4vaste inrichtingen in tabel 1 BB-SfB : kolom (7-) vaste inrichting m.u.z. van bedrijfsinstallaties productieproces the art of estimating Object Code

49 4Avaste sanitaire inrichtingen 4A.74 vaste sanitaire inrichtingen 4Bvaste keuken inrichtingen 4B.73 vaste keuken inrichtingen 4Cvaste overige inrichtingen 4C.71 vaste inrichting voor circulatie 4C.72 vaste inrichting voor rusten en werken 4C.75 vaste inrichting voor reiniging en onderhoud 4C.76 vaste inrichting voor berging en afscherming 4C.78 vaste overige inrichtingen 4A, 4B en 4C zijn niet gebaseerd op bestaande normen maar blijken een noodzaak vanaf de projectdefinitie (cfr fasering) bij residentiële projecten met kopersbegeleiding the art of estimating Object Code

50 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

51 5Aterrein, bouwkundig en vaste voorzieningen bv 5A.90.2 minder belangrijke constructies 5Bterrein, werktuigbouwkundige installaties bv 5B.90.5a drainage, afvalwaterafvoer buiten gebouw 5C terrein, elektrotechnische installaties bv 5C.90.6a buitenverlichting in tabel 1 BB-SfB : kolom (9-) elementen buiten het gebouw the art of estimating Object Code

52 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

53 Enkele bemerkingen:  In BB-SfB in tabel 4 kolom B en D  In NEN 2634 reeds vanaf tabel 6 apart benoemd  In NEN 2634 in tabel 8 per elementencluster apart element voorzien voor materieel  In Nederland: staartkosten waarin AK+W/R apart onderhandeld wordt  In praktijk: vaste kost versus variabele kost belangrijk the art of estimating Object Code

54 Bij elk elementencluster extra component t.b.v. AK+W/R bv. 2AU AUK fundering bv. Installatie paalmachine 6AAUK, vaste kost 6AU1 AUK geheel gebouw bv. Installatie torenkraan 6AU2 AUK bouwplaatsinrichting bv. Publiciteitsborden 6AU3 AUK uitvoering bv. Uitzetten gebouw 6AU9 AK+W/R aanneming 6B AUK, variabele kost 6BU1 AUK geheel gebouw bv. Huur torenkraan 6BU2 AUK bouwplaatsinrichting bv. Huur keten 6BU3 AUK uitvoering bv. Projectbegeleiding 6BU9 AK+W/R aanneming the art of estimating Object Code

55 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

56 7Alosse inrichtingen 7A.8 losse inrichtingen bv. 7A.83 losse keukeninventaris 7Bbedrijfsinstallaties 7B.5 vnl werktuigbouwkundige bedrijfsinstallaties bv. 7B.54.5 vacuümsystemen t.b.v. bedrijfsinstallaties 7B.6 vnl elektrotechnische bedrijfsinstallaties bv. 7B.66.5 transportbanden the art of estimating Object Code

57 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

58 8Avoorbereidings- en begeleidingskosten 8Bheffingen 8C verzekeringen en controles 8Daanloopkosten 8Efinancieringskosten 8Frisicoverrekeningen 8Gonvoorziene uitgaven 8Honderhoudskosten van het verworven terrein 8Iomzetbelasting (BTW) 8Kveiligheidscoördinator 8Lcoördinatie van de verschillende disciplines the art of estimating Object Code

59 1 GRONDKOSTEN 2-4 BOUWKOSTEN GEBOUW 5BOUWKOSTEN TERREIN 6AUK 7INRICHTINGSKOSTEN 8BIJKOMENDE KOSTEN ONTWERP- EN BOUWPROCES 9AIN EIGENDOM HEBBEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9BGEBRUIKSKLAAR IN STAND HOUDEN VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING 9CGEBRUIK VAN GEBOUW, TERREIN EN INRICHTING the art of estimating Object Code

60  NBN B06-004 dd. juni 1983  Exploitatiekosten in matrix met als eerste letter:  A = in eigendom hebben d.i. kosten eigenaar voor niet-gebruiksklaar instand houden  B = gebruiksklaar instand houden d.i. kosten beheerder gebouw incl alle 4 de soorten technisch onderhoud  C = gebruiker d.i. kosten gebruiker gebouw incl schoonmaakonderhoud the art of estimating Object Code

61 2Vaste kosten bv. onroerend goed belasting 3Energiekosten 4Onderhoud – in praktijk 4 soorten: 4A Preventief onderhoud = werken noodzakelijk om te genieten van de garantie leveranciers 4B Curatief onderhoud = herstelling binnen normale levensduur bij normaal gebruik 4C Investeringen = vervanging na normale levensduur bij normaal gebruik 4D Herstelling na schade = herstelling t.g.v. abnormaal gebruik 5Bestuurlijke beheerskosten bv boekhouding 6Geëigende bedrijfskosten bv bewaking the art of estimating Object Code

62 Voorbeeld analyse warmteopwekking en –distributie  3A.56Bouwkost  9B.3.3A.56Energiekost gebruiksklaar houden  9B.4A.3A.56 Kosten preventief onderhoud  9B.4B.3A.56Kosten curatief onderhoud  9B.4C.3A.56Kosten vervanging  9B.4D.3A.56Kosten herstel na schade  9C.3.3A.56Energiekost gebruiker the art of estimating Object Code

63 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

64  Invalshoek uitvoerders  Handelt over materialen  STABU bestekindeling gevolgd door kenmerkende lettercombinatie  Vormt trefwoordenlijst m.b.t. uitvoering  Basis voor middelen- en activiteitencodering Voorbeelden  21.50.BET.10.xxx – arbeid categorie xxx storten beton  21.50.BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx  21.50.BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx the art of estimating Material Code

65 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

66 Fasering the art of estimating

67  Selectie aannemer d.m.v. offertevraag waarbij technische knowhow en referenties even belangrijk zijn dan prijs  Selectie aannemer bij indienen bouwvergunning zodat de aannemer betrokken wordt bij de uitwerking  Geen indirecte kosten:  AUK = behandeld zoals productiekosten  AK+W/R = onderhandeling (cfr staartkosten NL)  Calculatie en budgetbeheer gebeurt op groupware i.p.v. interne gelegenheid van aannemer  “Coach” bouwteam nodig the art of estimating Verschil met « Bid »

68  Raming = hoev x EH prijzen conform tabel 7 NEN 2634  hoev uit schetsontwerp architect  EH prijzen zijn KKG elementenclusters bv 2A fundering  Programma van Eisen bv “de sondering wijst uit dat een fundering op sokkels mogelijk is” the art of estimating Fasering - projectdefinitie

69  Doelstelling: leidraad voor ontwerp  Vergt grondige analyse van de site en bijhorende reglementering inzake stedebouw, RWA/DWA, …  Vergt grondige begeleiding van klant (vermijden van wijzigingen in volgende fasen)  Raming = maximum budget the art of estimating Fasering - projectdefinitie

70  Budget = hoev x EH prijzen conform tabel 8 NEN 2634  hoev uit “voorlopig” ontwerp architect:  EH prijzen zijn KKG elementen bv 2.A.13 lagen op grond  Prestatiebestek bv “de laag op grond betreft een vloer op grondslag zonder buiging en moet bestand zijn tegen belasting 3 ton/m² met een vlakheidsklasse 5mm/2m” Fasering - structuurontwerp the art of estimating

71  Doelstelling:  afchecken van vlekkenplan met PvE  bepaling hoofddraagstructuur  inplanting technische kokers  Loss conceptnota’s  één prestatiebestek  Budget < raming projectdefinitie the art of estimating Fasering - structuurontwerp

72  Begroting = hoev x EH prijzen conform tabel 1 BB-SfB, ingeschreven in tabel 8 NEN 2634  hoev uit ontwerp architect  EH prijzen zijn KKG componenten bv 2.A.13.1b grond- en/of steenlagen t.b.v. vloer op volle grond  Technische specificaties bv “onder de vloer op volle grond wordt de ondergrond bijgewerkt zodat een K-waarde groter dan 0,03 N/mm³ bereikt wordt” the art of estimating Fasering - ontwerp

73  Doelstelling: top-down bouwheer meets bottom-up uitvoerder  Prestatiebestek  technische specificaties = alle uitgangspunten van  Architectoraal concept bv. gevelsteen mod 50 HW 0,40/st  Studie stabiliteit bv. betonkwaliteit C25/30  Studie EPB en akoestiek bv. zwevende vloeropbouw  Studie installaties bv ventilatie type C  Begroting < raming projectfase the art of estimating Fasering - ontwerp

74  Calculatie = terrein construction cost engineer  1 KKG component wordt  (hoev x EH prijzen)  Bijhorende material code in aparte kolom en hersortering kosten t.b.v. uitvoerder  Twee mogelijkheden  Interne aangelegenheid aannemer  Open boek met extra cost controller the art of estimating Fasering - uitwerking

75  Activiteit = het proces van de verwerking van bouwproducten met gebruikmaking van arbeid en materieel voor de realisatie van componenten bv 12.50.REC.204 - ongebonden steenslagfundering type I (0/40), betonpuin, 30cm dik  Middel = generieke informatiedrager voor een bouwproduct: materiaal, arbeid of materieel bv 12.50.REC.20.001 – levering betonpuin 0/40, excl transport the art of estimating Fasering - uitwerking

76 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

77 Kostensoorten  Kostenkengetallen voor  Projectdefinitie – KKG elementenclusters  Structuurontwerp – KKG elementen  Ontwerp – KKG componenten  Middelen (MAMO)  00 – algemene middelen  10 – arbeid  20 – levering  30 – materieel  40 - onderaanneming  Algemene kosten (AK) en Winst / Risico (%) the art of estimating

78 Kostensoorten  Arbeidskosten zijn het product van het aantal uren en het uurtarief. Het uurtarief zijn de kosten per uur voor het verlenen van diensten. D.i. zowel uren voor arbeiders als uren voor bedienden. D.i. zowel uren voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.10.xxx – arbeid categorie *** t.b.v. het storten van beton the art of estimating

79 Kostensoorten  Materiaalkosten zijn kosten van bouwstoffen of materialen, franco werk, die in een bouwwerk worden verwerkt of verder onbruikbaar zijn. D.i. zowel materiaal voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.20.xxx – levering stortbeton met specificatie xxx the art of estimating

80 Kostensoorten  Materieelkosten zijn kosten van hulpmiddelen voor de uitvoering van werken en die na oplevering daarvan niet achterblijven. D.i. zowel materieel voor productie als voor AUK Voorbeeld: 21.50.BET.30.xxx – huur betonpomp met specificatie xxx the art of estimating

81 Kostensoorten  Onderaannemer zijn kosten van derden m.b.t. zowel arbeid, materiaal als materieel. Onderaannemers voeren dus een bepaalde activiteit uit op de werf en laten een afgewerkt product achter. Voorbeeld: 21.50.BET.40.xxx – prijs onderaannemer betonwerk voor product xxx the art of estimating

82 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

83 Dossier- en documentenbeheer  Hoofdcategorie: secundair versus primair niet-projectgebonden versus projectgebonden technisch versus niet-technisch  Status participatie: prospectie, offerte, contract, verloren  Aard: nieuwbouw versus renovatie  Projectfase: cfr bouwfasering  Stakeholders: cfr groupware the art of estimating

84 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

85 Indeling groupware  Van haalbaarheidsstudie tot oplevering  Van individuele koper tot onderaannemer  Zeer complex gegeven  Gebruik vereenvoudigen door instellen rechten the art of estimating

86 Indeling groupware  Definiëring stakeholders en verdeling in project groups o.b.v. kolom A tabel 4 BB-SfB  Hoofdindeling mappenstructuur: gericht op organisatie en beheer bouwproces codering: kolom A tabel 4 BB-SfB  1 ste subindeling mappenstructuur: gericht op diverse projectfasen codering: NEN 2634  2 de subindeling mappenstructuur: gericht op technische uitwerking codering: STABU bestekindeling the art of estimating

87 Project groups  A2r klanten  A2s subsidiërende overheid  A2t1 oorspronkelijke eigenaar  A2t2 ontwikkelteam  A2t3 nutsmaatschappijen  A2t4 ontwerpteam  A2t5 uitvoeringsteam  A3j overheid the art of estimating

88 Indeling  A1 organisatie  A2 financiering  A3 ontwerp  A4 kostenbeheersing  A5 werfbeheer  A6 verkoop  A7 kwaliteitscontrole  A8 oplevering  A9 arbitrage verzekering the art of estimating

89 Indeling  A1 organisatie  A1f organisatieschema  A1g communicatie ontwikkelfase  A1g1 briefwisseling  A1g2 vergaderverslagen  A1g3 standaard documenten  A1j beheersprocedure  A1m bouwpartners the art of estimating

90 Indeling  A2 financiering  A2j procedures  A2j1 projectfinanciering  A2j2 subsidies  A2j3 waarborgen  A2r verkoop  A2r1 vorderingsstaten  A2r2 min- en meerwerken  A2r3 werken in regie  A2s opbrengst aangekocht goed the art of estimating

91 Indeling  A2 financiering (vervolg)  A2t kosten  A2t1 aankoop grond / gebouw  A2t2 ontwikkelteam  A2t3 nutsmaatschappijen  A2t4 ontwerpteam  A2t5 uitvoering  A2t6 belastingen the art of estimating

92 Indeling  A3 ontwerp  A3g communicatie ontwerpfase  A3j wetgeving en vergunningen  A3r kwaliteitseisen  A3r_F1 PvE projectdefinitie  A3r_F2 prestatiebestek structuurontwerp  A3r_F3 technische specificaties ontwerp  A3r_F4 bouwspecificaties uitwerking  A3r_F4_05 bouwplaatsvoorzieningen  A3r_F4_10 stut- en sloopwerk  A3r_F4_12 grondwerk  Etc. the art of estimating

93 Indeling  A3 ontwerp (vervolg)  A3s analyse site  A3s1 kadastergegevens  A3s2 bestaande toestand  A3s3 grondonderzoek  A3t plannen / 3D model  A3t_F1 projectdefinitie  A3t_F2 structuurontwerp  A3t_F3 ontwerp the art of estimating

94 Indeling  A3 ontwerp (vervolg)  A3t plannen / 3D model (vervolg)  A3t_F4 uitwerking  A3t_F4_A architectuur  A3t_F4_B stabiliteit  A3t_F4_B20 diepfundering en beschoeiing  Etc.  A3t_F4_C technieken  A3t_F4_D uitrusting  A3t_F4_E omgeving  A3t_F4_X verkoopplannen  A3t_F4_Y room by room  A3t_F4_Z plannen DBB the art of estimating

95 Indeling  A3 ontwerp (vervolg)  A3u tijdschema’s  A3u_F1 projectdefinitie  A3u_F2 structuurontwerp  A3u_F3 ontwerp  A3u_F4 uitwerking the art of estimating

96 Indeling  A4 kostenbeheersing  A4j kostenplanning  A4s meetstaten  A4t prijsvorming  A4u contracten  A4v kostenanalyses the art of estimating

97 Indeling  A5 werfbeheer  A5g communicatie bouwteam  A5j veiligheid en gezondheid  A5s uitvoeringsplanning  A6 verkoop  A6f organisatie verkoop  A6g communicatie verkoop  A6o marktonderzoek  A6r verhuur/verkoopcontracten the art of estimating

98 Indeling  A7 kwaliteitscontrole  A7g communicatie kwaliteitscontrole  A7j controle procedures  A7q proefverslagen  A7r slecht werk  A8 oplevering  A8g oplevering  A8h post interventie dossier  A8r herstelling slecht werk the art of estimating

99 Indeling  A9 arbitrage, verzekering  A9r arbitrage  A9s verzekeringen  A9t archeologische vondsten  A9u onvoorziene gebeurtenissen the art of estimating

100 Afsprakenstelsels  Development code tbv ontwikkelaars  Object code tbv ontwerpers  Material code tbv uitvoerders  Fasering  Kostensoorten  Dossier- en documentenbeheer  Indeling groupware  Groot- en eenheden the art of estimating

101 Groot- en eenheden  SI-eenheden  Uitbreiding met afspraken t.b.v. kostgerelateerde eenheden vb. m²-d = een kost / m² / dag te gebruiken bij bv. schutseltaksen vb. t-km = een kost / ton / kilometer te gebruiken bij bv. transport van grond the art of estimating

102  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

103 1.Wettelijk kader voor bouwteam. Incentive voor goede samenwerking. 2.Projectoverkoepelende technische specificaties Toetsing ontwerp/functie aan één wettelijk kader 3.Projectoverkoepelende bouwspecificaties. Toetsing uitwerking/materialisatie aan één wettelijk kader. 4.Standaard kostenbeheersingsmethode. = IFRS voor de bouw = BouwData PB ® 5.Construction Cost Engineering als onafhankelijke, theoretisch onderbouwde en aan praktijk getoetste, discipline. the art of estimating

104  Analyse huidige bouwpraktijk  Impact nieuwe software  Onderzoek normen  BouwData PB ®  To Do’s  Voorbeeldproject the art of estimating

105  Bouwheer = OIKO NV  Voor aankoop grond  Beoogde ontwikkeling:  1000m² BVO voor ca 15 woongelegenheden  500m² BVO achterbouw met parkeergelegenheid voor ca 5 wagens te bereiken via garage rechterbuur  Vraag: bouwkost t.b.v. investeringsplan ? the art of estimating

106  2. Bouwkundig: 1000m² x € 500,-/m²  3.A Werktuigbouwkundige installaties: 15st x € 11.000,-  3.B Elektrotechnische installaties: 15st x € 3500,-  3.C Lift: 30.000,-  4. Vaste inrichting: 15st x 5000,-  5. Terrein: 200m² x € 350,-/m² m.b.t. parkeergebouw  Productiekost aannemer: € 892.500,-  AUK aannemer: 15% op KP  € 135.000,- (6)  Totale kost aannemer: € 1.027.500,-  AK + W/R aannemer: 10% op VP  € 122.500  Totale bouwkost: € 1.150.000 of 1200m² BVO à € 958/m² the art of estimating

107  Ontwikkelaar: focus op return on investment  Architecten: focus op concept  Administratie (meetstaten, prestatiebestek/BS, verslagen, calculatie en budgetbeheer) door PB calc & consult op groupware  Studiebureaus: constante feedback en bijsturing  Maximale inschakeling van know how van uitvoerders en bijhorende responsabilisering door vroegtijdige selectie op vakkennis en openheid the art of estimating

108

109  Architect = B-Architecten  Bijstelling doelstelling:  Parkeergebouw wordt deels op te vullen terrein en deels bergingen  Budget bouwkosten € 1.050.000,- of 1200m² BVO à € 875,-/m²  Risico: 5% bij de bijkomende kosten the art of estimating

110

111  Vrije onderdoorgang naar tuin  Glv: technische ruimtes en bergingen (doorlopend in achterbouw)  1 ste verd: gezinsappartement met daktuin  2 de tem 7 de verd: 12 bachelorappartementen  8 ste verd: penthouse the art of estimating

112

113  Terreinoppervlakte TO = 278,40m²  Bebouwde terreinoppervlakte BTO = 203,10m²  Hoofdgebouw = 136,6m²  Achterbouw = 66,5m²  Aangelegd terreinoppervlakte tbv gemeenschap ATO C = 39,80m²  Aangelegd terreinoppervlakte tbv individuele koper ATO P = 35,50m² Development Code the art of estimating

114 Development Code BTO / ATO C / ATO P

115 the art of estimating Development Code BVOi / BVOe

116 the art of estimating Development Code GO

117  Bruto vloeroppervlakte BVO = 1422m²  Gebruiksoppervlakte GO = 1186m²  Eerste ratio: GO/BVO = 83,4%  Gemeenschappelijke delen C = 188m²  Privatieve delen P = 998m²  Tweede ratio: P/GO = 84,2% the art of estimating Development Code

118 the art of estimating Object Code

119 the art of estimating Material Code Detailcalculatie

120 the art of estimating Material Code Activiteiten of « recepten »

121 the art of estimating Material Code Middelenlijst

122  Grondafvoer ipv stapeling achteraan  Riolering: pompput ipv gravitair  Houten ipv stalen terrasleuningen  Schilderwerk ipv zichtmetselwerk in de centrale trapzaal  Extra gevelelementen door brandoverslag  Elektriciteit: te laag budget  Lift: doorgetrokken tot boven 8ste the art of estimating

123 2. Bouwkundig: € 623.391 of 1282m² BVO à € 486,30/m²  € 500,-/m² 3.A werktuigbouwkundige installaties: € 116.305  € 165.000 3.B elektrotechnische installaties: € 64.579  € 52.500 3.C lift: € 32.385  € 30.000 4 vaste inrichtingen: € 84.922  € 75.000 5 terrein: € 50.637  € 70.000 6 AUK: € 129.897  € 135.000 Totale bouwkost: € 1.102.125 of 1422m² BVO à € 775,05/m² the art of estimating

124  Inschakeling onafhankelijke cost controller als “extra ogen” doet soms andere bouwpartners te laks worden voor eigen verantwoordelijkheden  Nevenaannemers die met totaalprijs werken, komen achteraf met uitleg voor meerprijs  Verslagen bouwteam vergadering zijn zeer belangrijk om gemaakte afspraken vast te leggen  Werkvoorbereiding bleek ontoereikend (BIM is op dit vlak dwingender dan CAD) Lessons Learned the art of estimating

125  Coderingen in Excel lijsten met groeperingen  Handleiding Construction Cost Engineering en Construction Cost Management  Typedocumenten met becijferd voorbeelddossier  Middelen- en activiteitenlijst met richtprijzen  Lijst met coördinaten leveranciers en onderaannemers met zoekfilter op material code  Naar Buzzsaw te “clonen” indeling groupware Lidmaatschap the art of estimating

126 Tarieven en aanvraag lidmaatschap BouwData PB ® ? www.bouwdata.net www.bouwdata.net the art of estimating


Download ppt "BouwData PB® kostenbeheersing in de bouwsector the art of estimating."

Verwante presentaties


Ads door Google