De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NOTARIS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NOTARIS."— Transcript van de presentatie:

1 DE NOTARIS

2 INHOUD I. Hoe word je notaris II. De notaris III. Authentieke akte – onderhandse akte IV. Kenmerken V. Samenstelling kantoor VI. Meest voorkomende aktes

3 I. HOE WORD JE NOTARIS? Secundair onderwijs Rechten (5 jaar) Specialisatiejaar Notariaat (1 jaar) Notariële stage (3 jaar) Deelname notarisexamen (1keer/jaar – begin maart)

4 I. HOE WORD JE NOTARIS? indien geslaagd : kandidaat-notaris notaris wordt benoemd door de koning -Krijgt deel openbare macht (overheidsgezag) -Authentieke aktes (zelfde kracht als vonnis/arrest)

5 organisatie NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN
Provinciale Kamer West-Vlaanderen Notaris X met standplaats Kortrijk Notaris Y met standplaats Brugge Notarisassociatie A & B te Roeselare Etc… Provinciale Kamer Oost-Vlaanderen Provinciale Kamer Antwerpen Provinciale Kamer Vlaams-Brabant

6 enkele cijfers (2011) (www.notaris.be)
Aantal notariskantoren: (-2 t.o.v. 2010) Aantal associaties (tussen notarissen-titularis en tussen kandidaat-notarissen en notarissen-titularis): 238 (waarvan er 17 ontstonden in 2011) Aantal notarissen: (+21 t.o.v. 2010) Verdeling volgens geslacht: 330 vrouwen (+22 t.o.v. 2010) en mannen (-1 t.o.v. 2010) Gemiddelde leeftijd: 48 jaar en 11 maanden Gemiddelde anciënniteit: 15 jaar en 2 maanden Op de dag van hun benoeming waren notarissen gemiddeld 33 jaar en 10 maanden oud. Van de in 2011 benoemde notarissen was de jongste 28 jaar en 2 maanden en de oudste 56 jaar en 2 maanden In 2011 werden er 88 kandidaat-notarissen benoemd door de Koning (42 mannen en 46 vrouwen)

7 II. DE NOTARIS Art. 1 Organieke Wet Notariaat (OWN):
Notarissen zijn openbare ambtenaren, aangesteld om alle akten en contracten te verlijden waaraan partijen de authenticiteit van overheidsakten moeten of willen doen verlenen, de dagtekening ervan te verzekeren, ze in bewaring te houden en er grossen en uitgiften van af te geven…

8 II. DE NOTARIS OPENBAAR AMBTENAAR AUTHENTIEKE AKTES
-aangesteld door de overheid  openbare macht AUTHENTIEKE AKTES ~ vonnissen en arresten “authenticiteit” verlenen = aan de zaken die hij zelf vaststelt: op die dag zijn die partijen voor mij verschenen, op die plaats, ze hebben die verklaringen gedaan, ze hebben samen met mij ondertekend)

9 II. DE NOTARIS Men gaat ervan uit dat de notaris de waarheid spreekt (authentiek ~ echt) Indien betwisting: valsheid in geschrifte opm: de waarheid van de inhoud van de verklaringen staat niet vast en is vatbaar voor tegenbewijs Geen monopolie (Ambtenaar Burg. Stand, deurwaarder, kohier van belastingen,…)

10 II. DE NOTARIS VERLIJDT AKTES ( = rechtskracht verlenen aan de overeenkomst die tussen partijen wordt gesloten) GEEFT ADVIES BEMIDDELT (conflicten voorkomen)

11 III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE
AUTHENTIEKE AKTE (= plechtige akte) De wet eist wilsuiting in een bepaalde vorm want delicate handelingen  risico voor betwisting vb. schenking, verkoop, huwelijkscontract,… Partijen of hun familie beschermen Ook aktes die in- of overgeschreven moeten worden op het hypotheekkantoor (onroerend goed betrokken!)

12 III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE
Rechtszekerheid tussen partijen en t.o.v. derden Uitvoerbare kracht Verzekerde bewaring (min. 50 jaar, max. 75 jaar  Rijksarchief) Repertorium

13 III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE
ONDERHANDSE AKTE =overeenkomst die partijen (of een derde) opstellen -wordt ondertekend door de partijen -in zoveel exemplaren als er partijen zijn -elke partij houdt een exemplaar -geldt enkel tussen partijen (strekt hen tot wet) voor zover ze door hen erkend wordt -niet-tegenstelbaar aan derden

14 III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE
AUTHENTIEKE AKTE ONDERHANDSE AKTE VASTE DATUM GEEN VASTE DATUM Datum waarop notaris ondertekent Pas door: registratie overlijden opname inhoud in auth. akte VOLLEDIG BEWIJS BEWIJS TUSSEN PARTIJEN (procedure van valsheid in geschrifte) In zoveel exemplaren als er partijen zijn, ondertekening, vermelding om welk exemplaar het gaat IS TEGENSTELBAAR AAN DERDEN GELDT TUSSEN PARTIJEN Derden moeten er rekening mee houden Niet tegenstelbaar aan derden UITVOERBARE KRACHT GEEN UITVOERBARE KRACHT Niet nodig naar rechter te gaan Vonnis nodig om over te gaan tot tenuitvoerlegging

15 III. AUTHENTIEKE vs ONDERHANDSE AKTE
AUTHENTIEKE AKTE ONDERHANDSE AKTE AUTHENTIEKE VERMELDINGEN GEEN AUTHENTIEKE VERMELDINGEN + ondertekening door de notaris en partijen BEWARING BIJ DE NOTARIS BEWARING DOOR PARTIJEN minuut Risico’s: verlies, vernietiging

16 cijfers uit 2011 Notariële akten : akten (gemiddeld 641 akten per notaris) +9,5% in vergelijking met 2010 Registratierechten : euro geïnd ten bate van de Staat (een stijging van 7,1% in vergelijking met 2010) Elk jaar ontvangen de notariskantoren meer dan 2,5 miljoen cliënten.

17 IV. KENMERKEN 1/ openbaar ambtenaar 2/ authentieke aktes 3/ standplaats 4/ onpartijdig 5/ raadgevings- en informatieverplichting 6/ onderzoeksplicht 7/ regels m.b.t. zijn ambt

18 IV. KENMERKEN 1/ openbaar ambtenaar -aangesteld door de overheid
-uit zich in: -authenticiteit verlenen -inning registratierechten -rol witwas

19 IV. KENMERKEN 2/ authentieke aktes Kenmerken?

20 IV. KENMERKEN 3/ standplaats = vaste verblijfplaats waar notaris geacht wordt verblijf te houden en zijn beroep uit te oefenen -gerechtelijk arrondissement -territoriale bevoegdheid  1 uitzondering

21 IV. KENMERKEN 4/ onpartijdig -neutraal -meest geschikte adviseren
-ook indien elke partij haar notaris heeft -vrije keuze van notaris -elke partij mag zijn eigen notaris kiezen -geen verhoging van de kosten -de notariële voorschriften bepalen welke -notaris de akte moet opmaken. De andere houdt toezicht.

22 IV. KENMERKEN 5/ raadgevings- en informatieverplichting

23 IV. KENMERKEN 5/ raadgevings- en informatieverplichting -juridische raad vb. fiscale voor- of nadelen ~ up-to-date – kennis ~ levenslang studeren! -materiële raad vb. vergissing waardebepaling Juiste info  aansprakelijk!

24 IV. KENMERKEN 6/ onderzoeksplicht -is men wie men beweert te zijn?
Identiteitsgegevens opvragen -bekwaamheid -opzoekingen vb. verkoop (cfr. Filmpje notaris.be) Resultaatsverbintenis: eigendomsoverdracht Middelenverbintenis: draagwijdte handelingen uitleggen

25 IV. KENMERKEN 7/ regels m.b.t. zijn ambt: -OWN -KB inzake notariële boekhouding -KB inzake honoraria (ereloon) -Deontologische Code Nationale Kamer -Richtlijnen Nationale Kamer -Interne reglementen: Algemeen Reglementair Kader

26 IV. KENMERKEN -Notaris mag geen casino betreden!! Reden: er mag niet de indruk gewekt worden dat er een vermenging zou kunnen zijn van het persoonlijk vermogen van de notaris en het vermogen van zijn cliënten -Notaris mag geen handel drijven. -Notaris mag geen reclame maken. Vb. briefpapier, logo, website  instructies Nationale Kamer

27 V. SAMENSTELLING KANTOOR

28 V. SAMENSTELLING KANTOOR
(1 of meer) Notaris Administratief personeel Juridisch personeel

29 V. SAMENSTELLING KANTOOR
1 of meerdere notarissen (associatie) Medewerkers (> grootte kantoor) a) administratief personeel onthaal, repertorium bijhouden, zorgen voor neerlegging aktes op registratiekantoor, hypotheekkantoor, briefwisseling, expedities/grossen maken en versturen, andere verplichte formaliteiten,… b) juridisch personeel ontvangst cliënten, jur. advies verlenen, opzoekingen doen, dossiers voorbereiden, akte opmaken, jur. problemen oplossen, opzoekingswerk,…

30 V. SAMENSTELLING KANTOOR
Boekhouding Computerprogramma’s (vb. Maestro, SDP, Supermedewerker) Bibliotheek E-notariaat ! (rechtstreekse toegang tot rijksregister, CRT, CRH, CC,…)

31 V. SAMENSTELLING KANTOOR
Werkgelegenheid in 6.953 werknemers (+167 t.o.v. 2010) 5.606 vrouwen (80,6%) en mannen (19,4%) 226 werknemers zijn actief in de verschillende notariële instellingen Gemiddeld: 5,8 medewerkers/notariskantoor

32 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES

33 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Huwelijkscontract JA NEE scheiding van gemeenschaps wettelijk stelsel goederen stelsel

34 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Echtscheiding EOT = echtscheiding door onderlinge toestemming (regelingsakte) EOO = echtscheiding o.b.v. een onherstelbare ontwrichting (ger.es)

35 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES

36 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Verkoop uit de hand Openbare verkoop (vb. beslag)

37 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES

38 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Testament -eigenhandig -authentiek -internationaal testament

39 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES

40 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Schenking -onroerende goederen -roerende goederen (aandelen, effectenportefeuille) notariële akte -handgift -bankgift  Som geld, kan onderhands (3 jaar leven!)

41 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Attest erfopvolging Aangifte van nalatenschap termijn gewijzigd: 4 m, betaling 6 maanden tarieven successierechten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel rechte lijn, zijlijn

42 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
Schenking Huwelijkscontracten en de wijzigingen Regelingsakte EOT Authentiek testament --> burgerlijk recht, gerechtelijk recht Oprichting, statutenwijziging, fusies van vennootschappen  --> vennootschapsrecht Verkoop, krediet, hyp. volmacht, opstal,... --> burgerlijk recht, publiek recht Openbare verkoop > burgerlijk recht, gerechtelijk recht Inventaris, vereffening-verdeling --> burgerlijk recht, gerechtelijk recht + fiscaal recht

43 VI. MEEST VOORKOMENDE AKTES
ATTESTEN – DOCUMENTEN Attest erfopvolging Compromis Aangifte van nalatenschap Huurcontract …


Download ppt "DE NOTARIS."

Verwante presentaties


Ads door Google