De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst AZR experimenten (ERAI) AZR en informatievoorziening Den Haag, Concordia Theater, 6 juni 2012 Elke Buis, Cristian Gonzales, Govert Claus Ministerie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst AZR experimenten (ERAI) AZR en informatievoorziening Den Haag, Concordia Theater, 6 juni 2012 Elke Buis, Cristian Gonzales, Govert Claus Ministerie."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst AZR experimenten (ERAI) AZR en informatievoorziening Den Haag, Concordia Theater, 6 juni 2012 Elke Buis, Cristian Gonzales, Govert Claus Ministerie van VWS Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

2 12:00 - 12:30Inlooplunch 13:00 - 13:20Introductie en overzicht ontwikkelingen AZR en informatievoorziening (Elke Buis) 13:20 - 13:40Project i AWBZ incl. Quick Wins AZR (Cristian Gonzales) 13:40 - 14:30Analyse ‘AZR’-experimenten en consequenties en discussie (Govert Claus) 14:30 Slot en eventuele vervolgafspraken Agenda Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 2

3 AZR - wat is er aan de hand? Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Het grootste probleem is de estafette; gegevens worden doorgegeven en raken ‘vervuild’. Bottleneck bepaalt doorlooptijd. Complex en weinig overzichtelijk. AZR moet worden vereenvoudigd, niet afgeschaft. Sommigen té negatief over AZR, er is veel bereikt en problemen liggen niet altijd aan AZR. Relatie met domeinen Wmo en Zvw moet worden gelegd Knopen doorhakken over o.a. schakelpunt en declareren Verwarring over definities en verantwoordelijkheden 3

4 AZR - de tijd dringt want… Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Informatievoorziening moet meer flexibel zijn om huidige en toekomstige veranderingen te kunnen ondersteunen (vermenging van zorgketens) Klantprocessen zijn nu nauwelijks te stroomlijnen door ketens met ieder eigen processen, systemen en standaarden Veel besparingen in tijd en geld mogelijk Kwaliteit van gegevens moet beter Hergebruik van en inzicht in gegevens wenselijk 4

5 Ontwikkelingen eerste helft 2012 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Analyse meldingen AZR 5 Quick wins AZR 2012 i.s.m. CVZ Analyse experimenten AZR Voorbereidingen programma iAWBZ Platform IZO (signaleren, afstemmen, initiëren) Toekomstbeeld informatievoorziening 2016 5

6 AZR en informatievoorziening – samenhang!? Indicatie register Minder berichten Release beheer Meer Tijd Voor de Cliënt Zorgaanbieders Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo = Standaardisatie Declaratie- bericht Meldingen ‘Zorgbus’ AZR moderniseren Declaraties Zorgkantoren CVZ ERAI AZR 3.1 CIZ UAZ AWBZ Informatie- voorziening Quick Wins AZR Decentralisatie Begeleiding Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 6 CAK

7 Informatievoorziening Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Een brede definitie: Informatievoorziening is meer dan ICT. Meer dan gegevens en berichten. Meer dan stuur- en beleidsinformatie. Informatievoorziening is het geheel van klanten, organisaties, administratieve middelen en procedures gericht op de informatiebehoefte in de zorgketens dat nodig is om de administratieve processen te voeden, zodat de daadwerkelijke zorg en ondersteuning aan de klant mogelijk gemaakt kan worden. 7

8 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren UZOVI Suwinet GBA UZI DBC/DIS Keten van Werk & Inkomen Jeugdzorg en Onderwijs Zvw Wmo AWBZ Klanten Klantprocessen startend met ‘events’ Zorgketens Werkprocessen startend met ‘klantcontact’ Gegevenshuishouding Berichtenverkeer startend met ‘registratie’ 8 Klant, Ketens en gegevens

9 Toekomstbeeld 2016 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Klanten Indicatie / Beoordeling Indicatie / Beoordeling Zorg- toewijzing Zorg- toewijzing Belasten Werk & Inkomen GBA Inkoop Zorglevering / Declareren Beleids- en stuurinfo Zorgbus 9

10 Resultaat Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Alle betrokken partijen bieden: • eenvoud bij aanvraag • overzicht bij aanbod • inzicht in status • foutloze afhandeling • vanuit één ingang • binnen afgesproken termijnen • efficiënte afhandeling 10

11 Informatievoorziening AWBZ Indicatie register Minder berichten Release beheer Meer Tijd Voor de Cliënt Zorgaanbieders Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo = Standaardisatie Declaratie- bericht Meldingen ‘Zorgbus’ AZR moderniseren Declaraties Zorgkantoren CVZ ERAI AZR 3.1 CIZ UAZ AWBZ Informatie- voorziening Quick Wins AZR Decentralisatie Begeleiding Programma iAWBZ (vereenvoudigen en moderniseren) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 11

12 • Ministerie van VWS: opdrachtgever • CVZ: tactisch beheerder AZR • Ketenpartijen: CIZ, CAK, ZN (zorgverzekeraars/zorgkantoren), zorgaanbieders (zorgbranches) • Ondersteunend: Vecozo, Vektis, softwareleveranciers • NZa (rechtmatigheid en doelmatigheid) Wie? Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 12

13 Scope i AWBZ (aandachtsgebieden) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren TechniekBusiness (klant- en werkproces) Authentieke registraties / basisregistraties Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Beheer keteninformatisering iAWBZ Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Wet- & regelgeving iAWBZ Informatie/Communicatie Governance: operationeel-, besturing en verantwoording Ketenarchitectuur en principes iAWBZ Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) Beheer iAWBZ service: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) Beveiliging en privacy VIR richtlijnen en Wbp Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Ketenafspraken beveiliging en privacy Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen 13

14 • “Onderzoek AWBZ-brede zorgregistratie” (Plexus, 20-07-2011); • Meldingen “Administratieve lasten in AZR”, gedurende 2011 verzameld door het ministerie van VWS; • “Voorstel stroomlijnen informatievoorziening declaratie en extramurale eigen bijdrage” (CAK, Vecozo, Actiz, BTN, GGZ Nederland, VGN, 21-03-2011); • Concept “Toekomstbeeld Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2016 v0.9” (Platform IZO, 16-04-2012); • “Visie op informatievoorziening Langdurige Zorg” (VWS, 05-10-2011); • Concept “High Level Ketenarchitectuur AWBZ” (CVZ/CIZ/CAK/VWS, 01-02-2012); • Overleg “Regelarme Experimenten” met zorgaanbieders Thebe, Thuiszorg Diensten Centrale, Brabantzorg (05-03-2012); • Gesprekken met vertegenwoordigers van alle ketenpartijen; • Interviews met: oZorgaanbieder Eleos (07-02-2012) oZorgaanbieder Philadelphia (08-02-2012) oZorgkantoor VGZ Eindhoven (15-03-2012) Input t.b.v. Quick Wins AZR 2012 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 14

15 1.Minder berichten 2.Minder operationele en technische regels 3.Pilot inkijkfunctie indicaties voor zorgaanbieders 4.Communicatiecampagne; beter benutten AZR! 5.Betere ketenafspraken Quick Wins AZR 2012 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 15

16 Quick Wins i.r.t. i AWBZ Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren TechniekBusiness (klant- en werkproces) Authentieke registraties / basisregistraties Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Beheer keteninformatisering iAWBZ Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Wet- & regelgeving iAWBZ Informatie/Communicatie Governance: operationeel-, besturing en verantwoording Ketenarchitectuur en principes iAWBZ Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) Beheer iAWBZ service: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) Beveiliging en privacy VIR richtlijnen en Wbp Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Ketenafspraken beveiliging en privacy Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen 35421 16

17 Meerjarenplan i AWBZ Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren • Doel: toekomstbeeld IZO voor de AWBZ realiseren; • Relatie met ZVW en Wmo (Standaardisatie/Gegevensuitwisseling AWBZ en Wmo); • Participatie van zorgaanbieders, softwareleveranciers en cliëntorganisaties d.m.v. DENKTANK (eerste 16 oktober 2012); • Website platform informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (www.platform-izo.nl).www.platform-izo.nl 17

18 Analyse AZR experimenten Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren • Doel analyse • Kader: AZR in AWBZ proces • Analyse per experiment • Wens / Impact / Consequentie NB: Focus op “AZR” informatiestromen 18

19 “AZR” experimenten Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren • Abrona – Een visierijk experiment • Brabantzorg – Factureren ipv AZR berichten • Careyn – Het regelarme dorp • De Zorgboog – Regelarme indicatie • GGZ Friesland – Regelarme indicatie • JP van den Bent – Het Ondersteuningsplan • Marente • Pantein – Zo(rg) geregeld • Philadelphia – Regelarme zorg • Prisma – Regelarm en Zorgrijk • STZ Den Haag – Transfer met Vertrouwen • TDC – Zorgkoker & Minutenregistratie • Thebe – OPEX 19

20 AZR in het AWBZ Proces Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

21 Impact experimenten op AZR InstellingIndicatieZTWStatusmeldingAATMAZ / MUTDeclaratieEigen bijdrage Abronaindicatie voor lange tijd ongewijzigdniet meer eenmalige MAZ geen MUT? vast budget wel AW319 (productieinfo) onbekend Brabantzorgongewijzigd niet meer factuurobv factuur Careyngeen indicatieniet meer factuurvast bedrag De Zorgboogongewijzigd onbekend wel productiegegevens onbekend GGZ FrieslandSIPongewijzigd JP van den Bentindicatie voor lange tijd in Ondersteuningsplan onbekend via Ondersteuningsplan indicatie x normtarief wel AW319 (productieinfo) via Ondersteuningsplan door JP geïnd? Panteingeen indicatieniet meer onbekend vast budgetonbekend Philadelphiaindicatie door professional via Nieuwe AZR optioneel? Prisma"bredere" indicatie onbekend STZ Den Haaggeen indicatieniet meer buiten AZRonbekend TDCongewijzigdvia Zorgkoker Thebeongewijzigd niet meerongewijzigdniet meerwekelijksobv declaratie 21

22 Impact experimenten op AZR InstellingIndicatieZTWStatusmeldingAATMAZ / MUTDeclaratieEigen bijdrage Abronaindicatie voor lange tijd ongewijzigdniet meer eenmalige MAZ geen MUT? vast budget wel AW319 (productieinfo) onbekend Brabantzorgongewijzigd niet meer factuurobv factuur Careyngeen indicatieniet meer factuurvast bedrag De Zorgboogongewijzigd onbekend wel productiegegevens onbekend GGZ FrieslandSIPongewijzigd JP van den Bentindicatie voor lange tijd in Ondersteuningsplan onbekend via Ondersteuningsplan indicatie x normtarief wel AW319 (productieinfo) via Ondersteuningsplan door JP geïnd? Panteingeen indicatieniet meer onbekend vast budgetonbekend Philadelphiaindicatie door professional via Nieuwe AZR optioneel? Prisma"bredere" indicatie onbekend STZ Den Haaggeen indicatieniet meer buiten AZRonbekend TDCongewijzigdvia Zorgkoker Thebeongewijzigd niet meerongewijzigdniet meerwekelijksobv declaratie andere indicatie geen indicatiegeen AZRbeperkte AZR andere AZRandere declaratie andere EB 22

23 AZR bij Abrona Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

24 AZR bij Brabantzorg Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) Mutatie (AW39) Mutatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten factuur kopie Indicatie verzoek Indicatie verzoek bovenregionaal declaratie MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal eigen bijdrage eigen bijdrage

25 AZR bij Careyn Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage factuur

26 AZR bij De Zorgboog Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

27 AZR bij GGZ Friesland Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage SIP

28 AZR bij JP van den Bent Ondersteuningsplan Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

29 AZR bij Pantein Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage ? ?

30 AZR bij Philadelphia Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) Mutatie (AW39) Mutatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) declaratie (AW319 declaratie (AW319 Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten Indicatie verzoek Indicatie verzoek bovenregionaal Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) declaratie MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal eigen bijdrage eigen bijdrage Nieuwe AZR zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33)

31 AZR bij Prisma Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

32 AZR bij Stichting Transmurale Zorg Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage

33 AZR bij Thuiszorg Diensten Centrale ZORG KOKER ZORG KOKER Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) Mutatie (AW39) Mutatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) declaratie (AW319 declaratie (AW319 Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten Indicatie verzoek Indicatie verzoek bovenregionaal Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) declaratie MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal eigen bijdrage eigen bijdrage

34 AZR bij Thebe Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) Mutatie (AW39) Mutatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten extramuraal & intramuraal wekelijks! Indicatie verzoek Indicatie verzoek bovenregionaal declaratie (AW319) declaratie (AW319) declaratie MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal eigen bijdrage eigen bijdrage declaratie

35 Impact “indicatie” experimenten op keten Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren WensImpactConsequentie Geen indicatieGeen berichten CIZ > SVB, CAK Uitvoering aanpalende regelingen? (mantelzorgcompliment, TOG-regeling, Wtcg) Geen IO31 > Zorgkantoor Wettelijke taak Zorgkantoor op doelmatigheid van de zorgverlening? Controle declaratie Zorgkantoor? Geen AW33 > zorginstelling Basis voor declaratie? Indicatie door zorgprofessional Automatische IO31 & AW33 Geen controle op AWBZ-gerechtigheid door Zorgkantoor Wettelijke taak Zorgkantoor op doelmatigheid van de zorgverlening? 35

36 Impact “registratie” experimenten op keten Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren WensImpactConsequentie Geen MAZ / MUT Geen MAZ / MUT > Zorgkantoor Wettelijke taak Zorgkantoor op doelmatigheid van de zorgverlening? Berekenen Eigen Bijdrage CAK? Geen wachtlijstinformatie CVZ? Geen minuten registratie Geen (volle) AW319 > Zorgkantoor Geen productiegegevens Zorgkantoor, Nza Geen (volle) declaratie extramuraal > CAK Berekenen Eigen Bijdrage CAK? 36

37 Impact “centraal systeem” experimenten op keten Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren WensImpactConsequentie Centraal systeem voor gegevens uitwisseling Centraal systeem is ketenbreed Alle betrokken partijen moeten aansluiten op centraal systeem Centraal systeem biedt toegang tot gegevens van alle betrokken partijen Centraal systeem moet zeer goed beveiligd zijn en voldoen aan wet- en regelgeving Centraal systeem is voor hele keten Wie draagt de kosten? Wie beheert het systeem? 37

38 Hoe verder? Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren • Plan compleet maken; • Analyse afmaken; • Beslispunten aan VWS voorleggen. • Input voor i AWBZ: • Quick Wins 2012; • Meerjarenplan. 38

39 Vragen?


Download ppt "Bijeenkomst AZR experimenten (ERAI) AZR en informatievoorziening Den Haag, Concordia Theater, 6 juni 2012 Elke Buis, Cristian Gonzales, Govert Claus Ministerie."

Verwante presentaties


Ads door Google