De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in samenwerking met ketenpartijen Denktank i AWBZ Utrecht - Beatrixtheater, 16 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in samenwerking met ketenpartijen Denktank i AWBZ Utrecht - Beatrixtheater, 16 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in samenwerking met ketenpartijen Denktank i AWBZ Utrecht - Beatrixtheater, 16 oktober 2012 Hans Oosterkamp, Elke Buis, Cristian Gonzales Directie Langdurige Zorg, Ministerie van VWS Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

2 2 Programma Denktank i AWBZ 13:30 - 14:00Ontvangst met koffie & thee 14:00 - 14:15Opening door dagvoorzitter (Hans Oosterkamp) 14:15 - 15:00Introductie en achtergrond Informatievoorziening Zorg & Ondersteuning (Elke Buis) Programma i AWBZ en Meerjarenplan (Cristian Gonzales) 15:00 - 15:15Pauze 15:15 - 16:45Interactieve deel: basis voor het meerjarenplan (allen) 16:45 - 17:00Vervolgafspraken en afsluiting door dagvoorzitter (Hans Oosterkamp)

3 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 3 In de aanloop naar…. EENVOUD CREATIEF PARTICIPATIE

4 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 4 Waarom een denktank i AWBZ De klant: klantprocessen zijn nauwelijks te stroomlijnen door ketens met ieder eigen processen, systemen en standaarden De professional: hergebruik van en inzicht in gegevens wenselijk Zorg is in beweging: informatievoorziening moet meer flexibel zijn om huidige en toekomstige veranderingen te kunnen ondersteunen (vermenging van zorgketens) Administratieve lasten: veel besparingen in tijd en geld mogelijk Betrouwbaarheid en afhankelijkheid: kwaliteit van gegevens moet beter! Gemeenschappelijk belang

5 5 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren Denktank i AWBZ: bron van kennis en ervaring! Informeren/Geïnformeerd worden Signaleren Afstemmen Samenhang Aandachtspunten Denktank iAWBZ Knelpunten Meerjarenplan (MJP) Goede praktijkvoorbeelden Initiëren Ambassadeur

6 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 6 Eind vorig jaar; AZR en informatievoorziening Behoefte aan visie op informatievoorziening Samenhang in projecten en trajecten ontbreekt Plexusrapport; AZR moet worden vereenvoudigd. Het grootste probleem is de estafette; gegevens worden doorgegeven en raken ‘vervuild’. Bottleneck bepaalt doorlooptijd. Complex en weinig overzichtelijk. Relatie met domeinen Wmo en Zvw moet worden gelegd Knopen doorhakken over vraagstukken; o.a. schakelpunt en declareren Verwarring over definities en verantwoordelijkheden AZR en informatievoorziening

7 7 Begin dit jaar; start IZO en stappen AZR Afstemming met CVZ, CIZ, ZN, FO, Actiz, VNG, VGN, GGZnl, CAK… Belangrijke bronnen: visiestuk en Plexusrapport. Quick wins AZR en voorbereidingen iAWBZ Start maandelijks IZO platform. Werken aan toekomstbeeld informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2016 cliëntproces Werk- proces Werk- proces Werk- proces Werk- proces Werk- proces cliëntproces Informatie- voorziening Informatie- voorziening

8 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 8 Toekomstbeeld IZO 2016 Klanten Indicatie / Beoordeling Indicatie / Beoordeling Zorg- toewijzing Zorg- toewijzing Belasten Werk & Inkomen GBA Inkoop Zorglevering / Declareren Beleids- en stuurinfo ‘Zorgbus’

9 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 9 Toekomstbeeld en verder… Gegevenshuishoudingen ondersteunen de klant- en de ketenprocessen optimaal met authentieke registraties en een ‘Zorgbus’ die als verwijzer, vertaler en inkijk- functionaliteit een etalage biedt voor de gegevens. Document gereed, zie www.platform-izo.nl, veel draagvlakwww.platform-izo.nl Standaardpresentatie beschikbaar Kader voor projecten, koers en uitgangspunten… volgende stap Roadmap en bedrijfsfunctiemodel Aansluiting bij eOverheid uitgangspunten en ambities

10 10 Werkelijkheid…. Indicatie stellers (via AF) Indicatie stellers (via AF) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) bovenregionaal statusmelding (AW39) statusmelding (AW39) Melding Aanvang Zorg (AW35) Melding Aanvang Zorg (AW35) MUTatie (AW39) MUTatie (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Melding Einde Zorg (AW39) Indicatie (IO31) Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) zorgtoewijzing (AW33) wachtlijst (AW317) wachtlijst (AW317) declaratie (TZI) declaratie (TZI) declaratie (AW319) declaratie (AW319) Aanvraag Aangepaste Toewijzing Aanvraag Aangepaste Toewijzing Controle lijsten Controle lijsten MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319) extramuraal intramuraal Indicatie verzoek Indicatie verzoek eigen bijdrage eigen bijdrage (maand) (periodiek) (4-week) (maand)

11 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 11 i AWBZ globale fasering Planvorming en voorbereiding iAWBZ traject Korte termijn resultaten en Komen tot meerjarenplanning Uitvoeren meerjarenplan (moderniseren en vereenvoudigen iAWBZ) FASE 0: Initiatie 1/7/2013 FASE I: Uitvoering korte termijn FASE II: Uitvoering meerjaren 1/9/20121/5/20121/1/2016

12 12 Resultaat i AWBZ? Het zorgproces (cliënt en professional) wordt goed ondersteund door de informatievoorziening in de AWBZ-keten; Governance informatievoorziening in de AWBZ is ingericht; Van estafette- naar netwerkmodel; Er is een gedragen domeinarchitectuur in de AWBZ; Eenduidige operationele-, sturings- en verantwoordingsinformatie; Vanuit cliëntperspectief: eenvoud bij de aanvraag van AWBZ-zorg; Overzicht van aanbod bij zowel cliënt als professional; Cliënt en professional hebben voldoende inzicht in status; Foutloze informatie-afhandeling en goede kwaliteit van de gegevens; Verlagen van complexiteit en verminderen detail in de keten; Een professioneel ingericht beheer van de informatisering binnen de AWBZ. Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

13 13 Vereenvoudigen en moderniseren 20162013 Complex en verouderd Vereenvoudigen en Moderniseren 20142015

14 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 14 FASE I - Quick Wins Eerste stappen naar vereenvoudigen en moderniseren informatievoorziening AWBZ ( i AWBZ) 1.Minder gegevens Voorkomen overbodige gegevensuitwisseling en verkleinen kans op technische fouten 2.Minder regels (AZR 3.1) Minder beperkende regels 3.Inkijkfunctie indicaties voor zorgaanbieders Eerste stap richting ketenregistraties (indicatieregister) 4.Beter benutten AZR Duidelijk onderscheid tussen AZR werking en overige afspraken 5.Optimaliseren ketenafspraken Duidelijkheid over afspraken en AWBZ-brede releaseplanning Meer informatie op www.platform-izo.nlwww.platform-izo.nl

15 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 15 FASE I - overige resultaten Procesanalyse en gegevensstromen AWBZ (GuWA) AWBZ proces, gegevensstromen, knelpunten, verbetervoorstellen en relatie met bedrijfsfuncties Domeinarchitectuur AWBZ Bedrijfs-, informatie- en technische architectuur conform NORA 9-vlaks model Analyserapport van meldingen AZR meldingen i.h.k.v. Meer Tijd voor de Cliënt vertalen naar oplossingsrichtingen Voorstel beheer informatievoorziening AWBZ mogelijke oplossingsrichtingen over de wijze waarop het toekomstig beheer iAWBZ ingericht kan worden i AWBZ pilots Oplossingsrichtingen t.b.v. realisatie toekomstbeeld in de praktijk beproeven Meerjarenplan i AWBZ In gezamenlijkheid meerjarenplan realiseren (inclusief business case)

16 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 16 Doel van het meerjarenplan Bijdragen aan het structureren en overzichtelijk maken van de complexiteit; Het tempo aangeven waarin veranderingen gaan plaatsvinden Inzicht geven in omvang en impact van de diverse onderdelen Gemeenschappelijk communicatie-instrument voor alle betrokken organisaties (gemeenschappelijk referentiekader) Toetsen of we belangrijke onderdelen en/of uitgangspunten missen

17 Thema’s meerjarenplan: 5 dimensies 17 BEDRIJFS STRATEGIE STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL ONTWERPEN Bedrijfsvoering PLANNEN Bedrijfsvoering PROCES Beheer OPERATIE Bedrijfsvoering INFORMATIE STRATEGIE ONTWERPEN informatievoorziening PLANNEN informatievoorziening FUNCTIONEEL Beheer GEBRUIK informatievoorziening ICT STRATEGIE ONTWERPEN ICT-services PLANNEN ICT-services TECHNISCH Beheer EXPLOITATIE ICT-services 5. BEHEER 4. BEVEILIGING EN PRIVACY Informatie- behoefte Relevante informatie Gegevens/ systemen MENSICTINFORMATIE 1. BUSINESS2. INFORMATIE/ COMMUNICATIE 3. TECHNIEK

18 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 18 Hoe gaan we aan de slag? 3. Techniek1.Business Basisregistraties, domeinregister en registraties Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Beheer keteninformatisering iAWBZ Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Wet- & regelgeving iAWBZ 2. Informatie Governance: operationeel-, sturing en verantwoording Domeinarchitectuur en principes iAWBZ Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) 5. Beheer iAWBZ services: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) 4. Beveiliging en privacy VIR richtlijnen en Wbp Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Ketenafspraken beveiliging en privacy Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen

19 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 19 Waar kun je aan denken Knelpunten in de huidige informatievoorziening Onderdelen die we vooral niet moeten missen Wat heeft prioriteit bij de realisatie Praktijkvoorbeelden die we als referentie zouden kunnen gebruiken

20 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 20 Hoe gaan we aan de slag? 1. Business 2. Informatie 5. Beveiliging & Privacy 4. Beheer 3. Techniek 5 tafels Maarten Fresz Indra Henneman Cristian Gonzales Arthur Frank Elke Buis

21 21

22 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 22 Spelregels Iedereen heeft een badge met een letter (A t/m E); Na de pauze schuift iedereen aan: letter A bij tafel 1, letter B bij tafel 2, letter C bij tafel 3, etc; Iedere 15 minuten wordt er van tafel gewisseld, de voorzitter geeft 5 minuten voor tijd een signaal; Op ieder tafel zijn post-its en stiften aanwezig die je kan gebruiken (let op kleur); Iedere tafel heeft een begeleider waar je terecht kan met vragen; Kwaliteit boven kwantiteit! Probeer het juiste niveau aan te geven (niet te gedetailleerd/ook niet te abstract); Voorkom discussies (die komen er toch wel) = eerst ophalen

23 23 Aan de slag! (maar eerst een korte pauze)

24 1. Business 2. Informatie 5. Beveiliging & Privacy 4. Beheer 3. Techniek Maarten Fresz Indra Henneman Cristian Gonzales Arthur Frank Elke Buis Kleur post-itBegeleiderOmschrijving Wijze waarop de informatievoorziening het primaire proces van organisaties ondersteunt (klant en professional) = informatiebehoefte Hier wordt de vraag naar informatievoorziening vanuit de 1. Business dimensie vertaald in een vraag naar de 3. Techniek dimensie = relevantie Ontwikkeling en exploitatie van ICT(technologie) = welke systemen en technieken/infrastructuur Functioneel, applicatie en technisch beheer (i.r.t. Informatievoorziening) Authenticatie en autorisatie, richtlijnen, Wbp Denk aan: knelpunten, onderdelen/thema’s, prioriteit en praktijkvoorbeelden

25 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 25 Resultaat van de dag 1.Business: 2.Informatie: 3.Techniek: 4.Beveiliging & Privacy: 5.Beheer:

26 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 26 Terugkoppeling en vervolgafspraken Frequentie voorstel: FASE-I: intensief bij elkaar, bij voorkeur iedere 2 maanden t/m 1 juli 2013 Fase-II: twee keer per jaar (regulier) tot 2016 Locatie voorstel en dag: Utrecht? / dinsdag? Op de hoogte blijven: www.platform-izo.nl en/of twitter: @IZOteamwww.platform-izo.nl Uitwerken resultaten en vervolgbijeenkomsten / expertgroepen Suggesties voor de volgende bijeenkomst (ook via www.platform-izo.nl).

27 27 Bedankt voor uw tijd en aandacht! TOT DE VOLGENDE DENKTANK i AWBZ


Download ppt "Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in samenwerking met ketenpartijen Denktank i AWBZ Utrecht - Beatrixtheater, 16 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google