De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren"— Transcript van de presentatie:

1 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Denktank iAWBZ Informatievoorziening in de AWBZ vereenvoudigen en moderniseren in samenwerking met ketenpartijen Utrecht - Beatrixtheater, 16 oktober 2012 Hans Oosterkamp, Elke Buis, Cristian Gonzales Directie Langdurige Zorg, Ministerie van VWS Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

2 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Programma Denktank iAWBZ 13: :00 Ontvangst met koffie & thee 14: :15 Opening door dagvoorzitter (Hans Oosterkamp) 14: :00 Introductie en achtergrond Informatievoorziening Zorg & Ondersteuning (Elke Buis) Programma iAWBZ en Meerjarenplan (Cristian Gonzales) 15: :15 Pauze 15: :45 Interactieve deel: basis voor het meerjarenplan (allen) 16: :00 Vervolgafspraken en afsluiting door dagvoorzitter (Hans Oosterkamp) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

3 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
In de aanloop naar…. EENVOUD CREATIEF PARTICIPATIE Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

4 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Waarom een denktank iAWBZ De klant: klantprocessen zijn nauwelijks te stroomlijnen door ketens met ieder eigen processen, systemen en standaarden De professional: hergebruik van en inzicht in gegevens wenselijk Zorg is in beweging: informatievoorziening moet meer flexibel zijn om huidige en toekomstige veranderingen te kunnen ondersteunen (vermenging van zorgketens) Administratieve lasten: veel besparingen in tijd en geld mogelijk Betrouwbaarheid en afhankelijkheid: kwaliteit van gegevens moet beter! Gemeenschappelijk belang Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

5 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Denktank iAWBZ: bron van kennis en ervaring! Ambassadeur Meerjarenplan (MJP) Informeren/Geïnformeerd worden Aandachtspunten Signaleren Denktank iAWBZ Knelpunten Goede praktijkvoorbeelden Samenhang Afstemmen Initiëren 5 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

6 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Eind vorig jaar; AZR en informatievoorziening Behoefte aan visie op informatievoorziening Samenhang in projecten en trajecten ontbreekt Plexusrapport; AZR moet worden vereenvoudigd. Het grootste probleem is de estafette; gegevens worden doorgegeven en raken ‘vervuild’. Bottleneck bepaalt doorlooptijd. Complex en weinig overzichtelijk. Relatie met domeinen Wmo en Zvw moet worden gelegd Knopen doorhakken over vraagstukken; o.a. schakelpunt en declareren Verwarring over definities en verantwoordelijkheden AZR en informatievoorziening Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

7 Informatie-voorziening
Begin dit jaar; start IZO en stappen AZR Afstemming met CVZ, CIZ, ZN, FO, Actiz, VNG, VGN, GGZnl, CAK… Belangrijke bronnen: visiestuk en Plexusrapport. Quick wins AZR en voorbereidingen iAWBZ Start maandelijks IZO platform. Werken aan toekomstbeeld informatievoorziening Zorg en Ondersteuning 2016 cliëntproces Werk- proces Informatie-voorziening Informatie- voorziening Cliëntprocessen Werk- processen

8 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Toekomstbeeld IZO 2016 Klantprocessen Indicatie / Beoordeling Zorg- toewijzing Belasten Werk & Inkomen GBA Inkoop Zorglevering / Declareren Beleids- en stuurinfo Werkprocessen Klanten ‘Zorgbus’ Verwijzer, Vertaler, Inkijk Klantprocessen Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

9 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Toekomstbeeld en verder… Gegevenshuishoudingen ondersteunen de klant- en de ketenprocessen optimaal met authentieke registraties en een ‘Zorgbus’ die als verwijzer, vertaler en inkijk-functionaliteit een etalage biedt voor de gegevens. Document gereed, zie veel draagvlak Standaardpresentatie beschikbaar Kader voor projecten, koers en uitgangspunten… volgende stap Roadmap en bedrijfsfunctiemodel Aansluiting bij eOverheid uitgangspunten en ambities Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

10 Werkelijkheid…. zorg aanbieder cliënt cliënt bovenregionaal Controle
Indicatie verzoek ZTW/ MAZ/MUT/MEZ (ZK33/ZK35/ZK39) Controle lijsten Aanvraag Aangepaste Toewijzing (maand) Indicatie stellers (via AF) zorg aanbieder Indicatie (IO31) zorgtoewijzing (AW33) declaratie (AW319) (maand) statusmelding (AW39) declaratie (TZI) (periodiek) extramuraal (4-week) Melding Aanvang Zorg (AW35) wachtlijst (AW317) (maand) cliënt MUTatie (AW39) eigen bijdrage Melding Einde Zorg (AW39) intramuraal MAZ/MUT/MEZ (CA317/CA319)

11 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
iAWBZ globale fasering FASE 0: Initiatie FASE I: Uitvoering korte termijn FASE II: Uitvoering meerjaren Planvorming en voorbereiding iAWBZ traject Korte termijn resultaten en Komen tot meerjarenplanning Uitvoeren meerjarenplan (moderniseren en vereenvoudigen iAWBZ) 1/5/2012 1/9/2012 1/7/2013 1/1/2016 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

12 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Resultaat iAWBZ? Het zorgproces (cliënt en professional) wordt goed ondersteund door de informatievoorziening in de AWBZ-keten; Governance informatievoorziening in de AWBZ is ingericht; Van estafette- naar netwerkmodel; Er is een gedragen domeinarchitectuur in de AWBZ; Eenduidige operationele-, sturings- en verantwoordingsinformatie; Vanuit cliëntperspectief: eenvoud bij de aanvraag van AWBZ-zorg; Overzicht van aanbod bij zowel cliënt als professional; Cliënt en professional hebben voldoende inzicht in status; Foutloze informatie-afhandeling en goede kwaliteit van de gegevens; Verlagen van complexiteit en verminderen detail in de keten; Een professioneel ingericht beheer van de informatisering binnen de AWBZ. Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

13 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Complex en verouderd 2013 2014 2015 2016 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 13

14 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
FASE I - Quick Wins Eerste stappen naar vereenvoudigen en moderniseren informatievoorziening AWBZ (iAWBZ) Minder gegevens Voorkomen overbodige gegevensuitwisseling en verkleinen kans op technische fouten Minder regels (AZR 3.1) Minder beperkende regels Inkijkfunctie indicaties voor zorgaanbieders Eerste stap richting ketenregistraties (indicatieregister) Beter benutten AZR Duidelijk onderscheid tussen AZR werking en overige afspraken Optimaliseren ketenafspraken Duidelijkheid over afspraken en AWBZ-brede releaseplanning Meer informatie op Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

15 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
FASE I - overige resultaten Procesanalyse en gegevensstromen AWBZ (GuWA) AWBZ proces, gegevensstromen, knelpunten, verbetervoorstellen en relatie met bedrijfsfuncties Domeinarchitectuur AWBZ Bedrijfs-, informatie- en technische architectuur conform NORA 9-vlaks model Analyserapport van meldingen AZR meldingen i.h.k.v. Meer Tijd voor de Cliënt vertalen naar oplossingsrichtingen Voorstel beheer informatievoorziening AWBZ mogelijke oplossingsrichtingen over de wijze waarop het toekomstig beheer iAWBZ ingericht kan worden iAWBZ pilots Oplossingsrichtingen t.b.v. realisatie toekomstbeeld in de praktijk beproeven Meerjarenplan iAWBZ In gezamenlijkheid meerjarenplan realiseren (inclusief business case) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren

16 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Doel van het meerjarenplan Bijdragen aan het structureren en overzichtelijk maken van de complexiteit; Het tempo aangeven waarin veranderingen gaan plaatsvinden Inzicht geven in omvang en impact van de diverse onderdelen Gemeenschappelijk communicatie-instrument voor alle betrokken organisaties (gemeenschappelijk referentiekader) Toetsen of we belangrijke onderdelen en/of uitgangspunten missen Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 16

17 informatievoorziening informatievoorziening informatievoorziening
Thema’s meerjarenplan: 5 dimensies 1. BUSINESS 2. INFORMATIE/ COMMUNICATIE 3. TECHNIEK 5. BEHEER 4. BEVEILIGING EN PRIVACY MENS INFORMATIE ICT BEDRIJFS STRATEGIE INFORMATIE STRATEGIE ICT STRATEGIE STRATEGISCH ONTWERPEN Bedrijfsvoering ONTWERPEN informatievoorziening ONTWERPEN ICT-services TACTISCH PLANNEN Bedrijfsvoering PLANNEN informatievoorziening PLANNEN ICT-services PROCES Beheer FUNCTIONEEL Beheer TECHNISCH Beheer OPERATIONEEL Informatie- behoefte Relevante informatie Gegevens/ systemen OPERATIE Bedrijfsvoering GEBRUIK informatievoorziening EXPLOITATIE ICT-services 17

18 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Hoe gaan we aan de slag? Business 2. Informatie 3. Techniek Herontwerp AWBZ proces (o.a. resultaten ERAI) Governance: operationeel-, sturing en verantwoording Harmonisatie gegevens (AWBZ, Wmo en ZVW) Organisaties (rollen en verantwoordelijkheden) Domeinarchitectuur en principes iAWBZ Interoperabiliteit gegevens AWBZ-, Wmo- en ZVW keten) Wet- & regelgeving iAWBZ Basisregistraties, domeinregister en registraties Moderniseren AWBZ infrastructuur en systemen iAWBZ services: klant en professional Ketenmonitor iAWBZ (verantwoordingsinformatie) 4. Beveiliging en privacy 5. Beheer VIR richtlijnen en Wbp iAWBZ DataWareHouse (besturingsinformatie) Autorisatiebeheer en toegankelijkheid informatie Beheer keteninformatisering iAWBZ Ketenafspraken beveiliging en privacy Ketenafspraken iAWBZ (Keten - SLA) Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 18

19 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Waar kun je aan denken Knelpunten in de huidige informatievoorziening Onderdelen die we vooral niet moeten missen Wat heeft prioriteit bij de realisatie Praktijkvoorbeelden die we als referentie zouden kunnen gebruiken Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 19

20 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Hoe gaan we aan de slag? 1. Business 5. Beveiliging & Privacy Elke Buis Indra Henneman 5 tafels 2. Informatie 4. Beheer Arthur Frank Maarten Fresz 3. Techniek Cristian Gonzales Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 20

21 21

22 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Spelregels Iedereen heeft een badge met een letter (A t/m E); Na de pauze schuift iedereen aan: letter A bij tafel 1, letter B bij tafel 2, letter C bij tafel 3, etc; Iedere 15 minuten wordt er van tafel gewisseld, de voorzitter geeft 5 minuten voor tijd een signaal; Op ieder tafel zijn post-its en stiften aanwezig die je kan gebruiken (let op kleur); Iedere tafel heeft een begeleider waar je terecht kan met vragen; Kwaliteit boven kwantiteit! Probeer het juiste niveau aan te geven (niet te gedetailleerd/ook niet te abstract); Voorkom discussies (die komen er toch wel) = eerst ophalen Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 22

23 (maar eerst een korte pauze)
Aan de slag! (maar eerst een korte pauze)

24 1. Business 2. Informatie 3. Techniek 4. Beheer Kleur post-it
Begeleider Omschrijving 1. Business Wijze waarop de informatievoorziening het primaire proces van organisaties ondersteunt (klant en professional) = informatiebehoefte Hier wordt de vraag naar informatievoorziening vanuit de 1. Business dimensie vertaald in een vraag naar de 3. Techniek dimensie = relevantie Ontwikkeling en exploitatie van ICT(technologie) = welke systemen en technieken/infrastructuur Functioneel, applicatie en technisch beheer (i.r.t. Informatievoorziening) Authenticatie en autorisatie, richtlijnen, Wbp Elke Buis 2. Informatie Arthur Frank 3. Techniek Cristian Gonzales 4. Beheer Maarten Fresz 5. Beveiliging & Privacy Indra Henneman Denk aan: knelpunten, onderdelen/thema’s, prioriteit en praktijkvoorbeelden

25 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Resultaat van de dag Business: Informatie: Techniek: Beveiliging & Privacy: Beheer: Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 25

26 Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren
Terugkoppeling en vervolgafspraken Frequentie voorstel: FASE-I: intensief bij elkaar, bij voorkeur iedere 2 maanden t/m 1 juli 2013 Fase-II: twee keer per jaar (regulier) tot 2016 Locatie voorstel en dag: Utrecht? / dinsdag? Op de hoogte blijven: en/of Uitwerken resultaten en vervolgbijeenkomsten / expertgroepen Suggesties voor de volgende bijeenkomst (ook via Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren 26

27 Bedankt voor uw tijd en aandacht! TOT DE VOLGENDE DENKTANK iAWBZ


Download ppt "Informatievoorziening AWBZ vereenvoudigen en moderniseren"

Verwante presentaties


Ads door Google