De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oplossingen binnen handbereik Communicati e Connect ie Coördina tie Contro le Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oplossingen binnen handbereik Communicati e Connect ie Coördina tie Contro le Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Oplossingen binnen handbereik Communicati e Connect ie Coördina tie Contro le Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012

2 •Robin Matteman, I4C-Connect. •Ontzorgt zorgprofessionals: •Door koppeling van vraag en aanbod. •Voordelige inkoop, uitstekende kwaliteit. •E: rmatteman@I4C-Connect.com, M: 06-24961007rmatteman@I4C-Connect.com Introductie

3 •4 jaar ervaring in langdurige zorg (AWBZ en Wmo). •Eerdere functies en rollen: •Business Consultant bij Mobilee. •Ketenmanager Wtcg bij het CAK. •Business Analist bij VGZ. Ervaring

4 Er staan ook de komende jaren weer veel belangrijke ontwikkelingen in de zorg voor de deur. • Verdere verfijning cliëntgericht declareren. • Bezuinigingen AWBZ, meer naar Wmo. • Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo: • 2013?: alleen individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer tzt ook kort verblijf en verblijf ‘lichte’ groepen. • 2014?: nieuwe en herindicaties / 2014: alle indicaties. • ERAI: Project/programma rond administratieve lastenverlichting. • Ontwikkelingen AZR: hoe vergaat het de melding aanvang zorg en melding einde zorg? • Deel indicatiestelling naar zorgaanbieders. • Koppeling declaratie aan eigen bijdrage? Ontwikkelingen in de zorg (1)

5 •Modernisering AGB-codestelsel: •Vanaf 1-1-2012 beheer AGB AWBZ van het CAK naar Vektis. •Overheveling van AZR-AGB van CVZ naar Vektis? •Modernisering geimplementeerd vanaf 1-1-2013. •Wordt de AWBZ risicodragend? •Zo ja, dan werkwijze AWBZ naar werkwijze ZVW? •Inkoopbeleid ZVW is veel dwingender. •Indicatiestelling jeugdzorg van BJZ naar Wmo-achtige wet? •Minder geld voor PGB in AWBZ, volgt Wmo? •Toetreding ZZP-ers in de markt door ontwikkelingen PGB AWBZ. •Intensiveringsmiddelen AWBZ. •Terug naar de wijk, meer participatie burger in relatie tot vroeg signalering en zorgverlening (mantelzorg). Ontwikkelingen in de zorg (2)

6 Zorgaanbieders krijgen te maken met verlies van recht op zorg en komen in een gemeentelijk meer politiek gedreven subsidieklimaat: •Onzekerheid: wie krijgt geld en waarom? •Wat te doen met langere termijn investeringen? •Kan de wethouder met zijn/haar beleid scoren? •Schept hij/zij geen precedenten? •Is er een aanzuigende werking van goede zorg? •Is overlast en onrust in de wijk te vermijden? •Betaalt gemeente alleen voor de maatschappelijk gewenste functie of ongemerkt ook aan andere belangen? Gevolgen algemeen (1) Gemeenten willen: gedetailleerde/optimale financiële transparantie en kwaliteit. Gevolg: nieuwe/extra administratieve lasten, verantwoordingssystemen en bureaucratie.

7 •Imago zorgaanbieders hoofdzakelijk negatief. •Zorgaanbieders vrezen: •Kwaliteitsvermindering voor cliënten. •Langdurige onzekerheid over nieuwe kaders en inkomsten (zorg, vervoer, vastgoed). •Onrust onder personeel. •Veel lobbyen en overleg met gemeenten. •Bestaande zorg wordt niet per definitie gecontinueerd. •Onzekerheid over budget 2013 en volgende jaren en daarmee ook voor personeel. •Door druk op prijsverlaging komen overheadkosten onder vuur te liggen Gevolgen algemeen (2)

8 •Veel administratieve wijzigingen. •Minder geld en op andere manieren verstrekt: •Overheveling begeleiding gaat gepaard met kortingen/bezuinigingen. •Uitvoeringsvrijheid bij gemeenten. •Indicatie niet langer leidend voor budget. •Meer gericht op budget voor een cliënt: •Declaratie op cliëntniveau. •Verantwoording declaraties verandert. •Meer inzicht in budget per cliënt. •Meer partners/partijen waarmee informatie moet worden uitgewisseld: •Meer zorgverzekeraars i.p.v. één zorgkantoor (per regio). •Gemeenten gaan nog grotere rol spelen. •Niet altijd gebaseerd op standaardisatie. •Beschikbare middelen voor administratieve afhandeling verminderen als gevolg van bezuinigingen. Gevolgen bedrijfsvoering (1)

9 •Focus op primair proces (= leveren van de zorg) wordt nog belangrijker. •Verschillende financieringsstromen voor de zorgaanbieders (AWBZ en Wmo). Daardoor dubbele contacten voor: •Financiën •Inkoop •Declaratie •Planning (plaatsen cliënt) •Indiceren/toewijzen •Gevolgen voor HR: •Schaalgrootte organisatie, ook ZZP-ers stromen in vanuit ontwikkelingen PGB. •Kennis personeel. •Procesondersteuning (flexibel en tijdig gereed). Gevolgen bedrijfsvoering (2)

10 Er dienen zich de komende jaren voldoende ontwikkelingen aan waar kansen liggen voor de zorgaanbieder. • Maak primair proces vraaggericht, met zelfsturende flexibele wijkteams. • Wijkgerichtheid zal voor basiszorg het ordeningsprincipe worden. • Wijkgerichte dienstverlening moet gepaard gaan met decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. • Breng administratieve afhandeling op orde. Geen verschillen in informatie- verstrekking aan verschillende ketenpartners. Eenduidige administratie aan de bron. • Vergroot flexibiliteit en het anticipatievermogen van de administratieve organisatie en procesondersteuning op gebied van: •Financiën en personeel. •Administratie en zorg. Hoe nu verder (1)

11 •Bepaal benodigde schaalgrootte en kennis van de organisatie. •Buig interne gerichtheid om naar externe gerichtheid. •Herijk rollen van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers. •Herijk producten en diensten. •Zorg voor kwalitatief hoge zorg tegen een efficiënte prijs. Meer goede zorg, voor minder geld. •Pas domotica toe om FTE te besparen of de kwaliteit van zorg te vergroten, zorg op afstand cq. signalering op afstand. Hoe nu verder (2)

12 •Zorgverzekeraars richten zich op uitvoering a la ZVW. •Zorgverzekeraars willen naar vrije inkoop (of zelfs cross-selling?). •Gemeente beducht voor grote zorgaanbieders die: •Aanbodgericht denken. •Belang hechten aan het in stand houden van de eigen topzware organisatie. •Geen natuurlijke partner zijn. •Gemeente hecht aan korte lijnen en een vast aanspreekpunt. •Gemeente hecht aan betrouwbare zorgaanbieder, weinig bestuurlijke drukte, geen dure managementcultuur en goed personeel. •Lokale aanwezigheid en beïnvloedingsmogelijkheid scoort beter dan grote regionale/landelijke zorgaanbieders tenzij heel specialistisch aanbod. Zorgaanbieders moeten initiatieven ondernemen die hun positie naar de gemeente en zorgverzekeraars versterkt. Samenwerking in ondersteunende functies kan efficiency opleveren. Samenwerken met ketenpartners

13 Samenwerken is het sleutelwoord! • De cliënt: casemanagement (breng cliënt in beeld: heel letterlijk, om wie gaat het, wat gebeurt er als ondersteuning wegvalt?). • Op functies, vanuit één locatie (ondersteunende functies). • In zorgketens (wijk, 1 e lijns, specialistisch). • In de breedte (wonen, werk, welzijn). • Tussen grote en kleine organisaties (hoofd- en onderaannemerschap). • Maak meerwaarde duidelijk: wat is de winst voor de burger? • Nieuwe kans voor meer nadruk op vroeg signalering en preventie? Samenwerken: Hoe dan? (1)

14 • Ondersteunende processen effectief en efficiënt inrichten, waardoor primair proces volledig in eigen hand blijft: • Vorm samenwerkingsverbanden voor ondersteunende processen bijv. door centralisatie en DVO’s/SLA’s zowel met zorgverzekeraars als gemeenten. • Samenwerken cq. centraliseren administratieve processen. • Samenwerken op gebied van ICT-ondersteuning en/of facilitair. • Kennis en ervaringen delen. Motto: Samen ontwikkelen!!!! Samenwerken: Hoe dan? (2)


Download ppt "Oplossingen binnen handbereik Communicati e Connect ie Coördina tie Contro le Robin: Strategisch denken en handelen 13 september 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google