De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir. G. Houins Raadgevend Comité 24/09/2008 Federaal Agentschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir. G. Houins Raadgevend Comité 24/09/2008 Federaal Agentschap."— Transcript van de presentatie:

1 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir. G. Houins Raadgevend Comité 24/09/2008 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

2 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen •OPDRACHT = Wet 4/2/2000 •VISIE = DirCom •WAARDEN = DirCom

3 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen I.Ontstaan en evolutie FAVV II.Socio-économische context III.Overheidscontext IV.Toestand en bevoegdheden in 2008 V.Structuur van de organisatie VI.SWOT-analyse VII.Strategische visie VIII.Personeelsplan IX.Begroting en financiering

4 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen I. Voorgaande businessplannen 1.L. BEERNAERT (2002-2004) * Kwalitatief * Uitgevoerd (m.u.v. analytische boekhouding) 2.P. VANTHEMSCHE (2005-2008) * Nieuw financieringsstelsel * BPR * Personeelsplan/autocontrole ° professionalisme > ° Financiering = probleem ° Autocontrole : trage evolutie

5 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen II. SOCIO-ECONOMISCHE CONTEXT •Evolutie consumptiepatronen •Economisch belang van de sectoren •Evolutie van de sectoren •Import/export •Kwaliteitssystemen

6 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen

7

8 III. OVERHEIDSCONTEXT •Institutionele evolutie •Ver. EG 882/2004 •Overleg met –Gewesten –Gemeenschappen Federale verankering

9 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen IV. TOESTAND EN BEVOEGDHEDEN FAVV 2008

10 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 1.MIDDLE MANAGEMENT 2.REPRESENTATIEVE STAKEHOLDERS V. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE SWOT ANALYSE

11 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen STERKTESZWAKTES • Opleiding, kennis, ervaring, inzet van personeel • Reactiviteit in geval van crisis/incident • Duidelijkheid van structuren en organisatie • Opdrachten met maatschappelijke relevantie voor de ganse voedselketen • Strategische visie + onderbouwde risico- evaluatie + procedures + interne audit → professionalisme • Onafhankelijkheid & integriteit • Beschikbaarheid van infrastructuur, actiemiddelen voor de medewerkers • Eigen labo’s van hoge kwaliteit • Externe communicatie en imago bij het publiek • Cultuur van samenwerking (sectororganisaties) • Lopende ICT verbeteringen • Goede internationale reputatie • Scheiding tussen FOD (DG4) en FAVV + samenwerking tussen diensten FAVV • Interne communicatie •Databanken : inhoud – betrouwbaarheid •Gerichte communicatie naar bijzondere groepen van stakeholders (niet georganiseerd, klein) •Tekort aan terreinkennis van het hoofdbestuur • DMO’s : taken en communicatie • Wettelijk kader openbaar ambt = rem • Te repressief imago bij de sectoren • Opstarten nieuwe financiering MIDDLE MANAGEMENT

12 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen STERKTESZWAKTES • Communicatie naar de sectoren • Communicatie naar de bedrijven, consumenten en de media (inzonderheid website) • Bekwaamheid, neutraliteit en integriteit van het personeel • Zichtbaarheid van de instelling • Duidelijke structuur • Management • Efficiënte en correcte controles • Crisispreventie en –beheer • Imago nationaal en internationaal •Kwaliteit van de analyses • Interne communicatie centraal/decentraal en inspecteurs/controleurs • Eenvormigheid van de controles en toegepaste normen • Opleiding van de inspecteurs • Zware administratieve lasten • Teveel controlerende en te weinig begeleidende organisatie (maar de twee functies opsplitsen) • Wachttijden voor analyses • Te zwakke incentive (bonus- malus) voor autocontrole STAKEHOLDERS

13 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Domein20042008 Interactie met de sectoren104 Communication94 Interne organisatie68 Crisismanagement71 Controles1517 Administratieve lastenNiet van toepassing3 Controleprogramma/regelgeving2312 Financiering1211 Certificering/erkenningen13 Relaties met andere overheden31 Competenties personeel45 EVOLUTIE STAKEHOLDERS

14 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen VI. STRATEGIE •Een steeds veiliger voedselketen –Actualiseren van de crisisscenario’s –Bewaking import > –Verifiëren operatoren in BOOD –Inspecties + toegespitst –Wetenschappelijke methodologie –Inspectiefrequenties bijlage 1

15 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 2. Agentschap aanvaard door de operatoren & erkend door de samenleving •Voorlichtingscel •Communicatie gericht op doelgroepen •Opleiding controleurs & inspecteurs •Relationele vaardigheden = criterium voor aanwerving & evaluatie •Tevredenheidsenquête bij de operatoren •Vermindering van de financiële lasten

16 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 3. Transparant Agentschap •Behoud sterke punten communicatie & website •Overhandigen van doc. ivm nonconformiteiten na inspectie / audit •CRM = toegang voor de operatoren tot hun profiel & resultaten

17 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 4. Bevordering autocontrole •Progressieve evolutie bonus – malus •Toespitsen van de inspecties •Operatoren eisen exigent A.C.S. van hun leveranciers •Betere complementariteit tussen gidsen en lastenboeken (vb. : GMP Diervoeders) •Kostenbeperking + versoepelingen integreren •Opleiding – communicatie •19 gidsen goed te keuren

18 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 5. Naar een administratieve vereenvoudiging •Ondernemingsloketten = enig loket •WG administratieve vereenvoudiging •Voedingswet •Gecombineerde audits & communicatie mbt # gidsen/lastenboeken •EU-reglementering = BASIS •Toepasbaarheid + impact + overleg + overgangsperiode

19 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 6. Een professioneel en op het vlak van resultaten veeleisend Agentschap •KPI en jaarlijks presentatie van de voortgang aan het Raadgevend Comité •Human Resources beleid –Versterkte rol NICE –Productiviteit (KPI) –Opleiding –Evenwicht beroeps-/familieleven –Loopbaanperspectieven –Vergelijking met het buitenland (Best Practices)

20 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 7. Publiek/private samenwerking •Versterken van de dialoog met de dierenartsen •Aandacht voor prestaties en opleidingen DMO •Netwerk van referentielaboratoria met KPI •DGZ-ARSIA : SWOT analyse •OCI onder toezicht •Consultants <

21 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 8. Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheden •Protocol FAVV/ GEWESTEN / FEDERALE POLITIE: Afval •Gemeenten (B to C) •KBO

22 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 9. Geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT) •Beter beheer van de werklast •Ontwikkeling e-government •Betere rapportering van de controles •Draagbare PC voor encodage ter plaatse •Disaster recovery site •CRM (Client Relation Management) •Geconsolideerde datawarehouse

23 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 10. Kwaliteitsgaranties ISO 9001 ISO 17020ISO 17025 •Interne audit : - risico-analyse - scope FAVV op 5 jaar •Ombudsdienst - naambekendheid - reactietijd

24 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 11. Duurzame ontwikkelling bij het FAVV •Registratie EMAS •Jaarlijks actieplan •Interne campagnes •Dag Duurzame Ontwikkeling •Impactmeting bij nieuwe initiatieven

25 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 12. Internationale context •Relaties met zusterorganisaties >> •Uitwisselingsprogramma •Betrokkenheid bij exportbevordering (protocols)

26 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen VIII. PERSONEELSPLAN •PP1 2003 : 1340 medewerkers •PP4 2008 : 1266 VTE •PP 2011 : 1253 VTE •2009-2011 •GB : status quo •Cont.bel.: status quo •Controle : - 20 VTE admin. -> + 20 VTE Controleurs •Labos’s : -3 VTE niv. D •Alg.dienst.: -10 VTE (niv. C en D)

27 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Natuurlijke afvloeiïngen 2009201020112012T Niv. A2612,8828,8 Niv. B11,8349,8 Niv. C1311,56,5 Niv. D11,810,74,5 Totaal : 5 12,6 17,8 14,2 49,6

28 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen % dotatie tov totaal uitgaven

29 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Sector 20092006 - 2008 Toelevering landbouw1,20 %1,74 % Primaire productie20,94 %26,08 % Verwerking22,28 %24,20 % Groothandel9,18 %9,89 % Kleinhandel19,90 %16,43 % Horeca26,33 %21,12 % Transport0,16 %0,54 %

30 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen RAMING EVOLUTIE A.C.S. TUSSEN 2009 en 2012 (Zie Doc.)

31 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen BESPREKING BEGROTINGSEVOLUTIE MOGELIJK GEBRUIK VAN DE MARGES Vermindering kostprijs certificaten 1ste = 37,5 € 2de = 7,5 € 3de – 10de = 22,5 € 11de en volgende : 17,50 € IMPACT = 800.000 €

32 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 2. Verhoging bonus in 2010-2011 Per schijf van 10% = 713.718 € in 2011 3. Vergoedingen / uur voor DMO administratieve verantwoordelijken +5% = 175.000 € 4. Forfaitaire vergoeding DMO voor encodage in Traces 5 € = 137.135 €

33 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 5. Correcte indexering contracten met NRL en DGZ/ARSIA (ipv 1,8%) = 325.000 € 6. Beleid van het personeel FAVV + 100.000 € sociale dienst


Download ppt "Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ONTWERP BUSINESSPLAN FAVV 2009 - 2011 Ir. G. Houins Raadgevend Comité 24/09/2008 Federaal Agentschap."

Verwante presentaties


Ads door Google