De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten"— Transcript van de presentatie:

1 verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten
Overzicht verblijfsstatuten, verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten 29 april 2014 START Met de steun van het Europees Vluchtelingenfonds

2 ? ? ? ? ? ? ? BEPERKT OF VOORWAARDELIJK VERBLIJF KORT VERBLIJF
ONBEPERKT EN ONVOORWAARDELIJK VERBLIJF ? Bijlage Aanvraag verklaring van inschrijving Bijlage 19 Unieburger-student - E kaart – bijlage 8 Annulatieberoep bij RvV tegen weigering (bijlage 35) 3 maanden, verlengbaar per maand o.a. Bijlage 3 -aankomstverklaring; Bijlage 3ter -melding van aanwezigheid; Bijlage 15 -voorlopig verblijfsattest; bijlage 19-verklaring van inschrijving… Unieburger (bijlage 3ter) max. 3 maanden Unieburger-werknemer/werkzoekende/zelfstandige restcategorie E kaart – Bijlage 8 Unieburger met duurzaam verblijf E+ kaart – bijlage 8bis © Kruispunt Migratie-Integratie ? Unieburger-gezinslid van Unieburger of Belg E kaart – Bijlage 8 grensarbeider (bijlage 15) duur tewerkstelling diplomatieke ID model I consulaire ID model II bijz. ID model III bijz. ID model IV toerist (bijlage 3) max. 3 maanden derdelands student 4 maanden derdelands student academiejaar (tot 31/10) ? visum type D   arbeidsmigrant met arbeidskaart B zonder perspectief op onvoorwaardelijk verblijf technieker, stagiair, au-pairjongere, navorser, gasthoogleraar, artiest arbeidsmigrant met arbeidskaart B/beroepskaart met perspectief op onvoorwaardelijk verblijf leidinggevend /hooggeschoold personeel, beroeps-sporter/trainer, arbeidsmarktonderzoek, zelfstandige arbeidsmigrant 5 jaar, vernieuwbaar Attest van immatriculatie model A (AI) zakenverblijf (bijlage 3) max. 3 maanden Hoogopgeleide arbeidsmigrant met Europese blauwe kaart 13 maanden (+13ma +3jaar) (schengen)visum type C Annulatie- beroep bij RvV tegen weigering gezinshereniging (bijlage 35) 3 maanden, verlengbaar per maand Gezinslid van derdelander met beperkt verblijfduur verblijf partner/familie Gezinslid van derdelander met onbeperkt verblijf 5 jaar, vernieuwbaar Gezinslid van derdelander (6m+3m+3m) gevestigde vreemdeling C kaart, 5 jaar, vernieuwbaar medisch verblijf (bijlage 3) max. 3 maanden ? Gezinslid van derdelander met onbeperkt verblijf max. 3 x 1 jaar ? Gezinlid van Belg of Unieburger (6 maanden) Gezinslid van Belg of Unieburger F+ kaart Gezinslid van Belg of Unieburger F kaart schouwspel artiest, beroepssporter, journalist (bijlage 3) max. 3 maanden Elektronische vreemdelingen-kaart tweede verblijf voor langdurig ingezetene uit ander EU-land 1 jaar x 5 tweede verblijf 5 jaar, vernieuwbaar verblijf om medische redenen (art. 9ter) 3 maanden, verlengbaar 3x met 3 maanden, daarna per maand tijdelijk medisch statuut max. 5 x 1jaar medisch statuut 5 jaar, vernieuwbaar korte opleiding-studie-stage (bijlage 3) max. 3 maanden A (BIVR-tijdelijk) B (BIVR-definitief) C (Identiteitskaart voor vreemdeling) D (EG-langdurig ingezetene) H (Europese blauwe kaart) tijdelijk geregulariseerd op basis van art. 9bis 6 maanden / 1 jaar onvw. geregular. 5 jaar, vernieuwbaar langdurig ingezetene D kaart, 5 jaar, vernieuwbaar niet-begeleide minderjarige 6ma + 6ma niet-begeleide minderjarige max. 3 x 1 jaar niet-beg.minderjar. 5 jaar, vernieuwbaar slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel BGV 45dagen slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel maanden + 3 maanden slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel 6 maanden,vernieuwbaar mensenhandel en mensensmokkel 5 jaar, vernieuwbaar huwelijk of verklaring wettelijke samenwoning in België (bijlage 3) max. 3 maanden onderzoek CGVS vluchteling subsidiaire bescherming 3 maanden, verlengbaar 3x met 3 maanden, daarna per maand asiel aanvraag ingediend bijlage 25/26  beroep ten gronde bij RvV bijlage 35 3 maanden, verlengbaar per maand subsidiaire bescherming 1 jaar + 2 jaar + 2 jaar subsidiaire bescherming 5 jaar, vernieuwbaar E (verklaring van inschrijving Unieburger, bijlage 8)) E+(duurzaam verblijf Unieburger, bijlage 8bis) F (verblijfskaart van een familielid van een Unieburger) F+(duurzame verblijfskaart van een familielid van een Unieburger) erkend vluchteling 5 jaar, vernieuwbaar clandestien verblijf niet in overweging bijlage 13quinquies, BGV Ministerieel Besluit terugwijzing afgewezen asielzoeker (bijlage 13quinquies) Ministerieel Besluit terugwijzing K.B. uitzetting Dublin bijlage 25quater/26quater, BGV

3 Aankomstverklaring (bijlage 3)

4 (Binnenkomst) voorwaarden voor een KORT VERBLIJF (max
(Binnenkomst) voorwaarden voor een KORT VERBLIJF (max. 3 maanden) in België Indien vrijstelling visumplicht moeten volgende documenten voorgelegd worden aan de grens: geldig reisdocument (=paspoort of soms identiteitskaart), bewijs reisdoel, bewijs voldoende bestaansmiddelen, (heen- en terug)vervoersbewijs. Indien niet vrijgesteld moet er een visum type C aangevraagd worden bij de ambassade: geldig reisdocument (=paspoort), bewijs voldoende bestaansmiddelen (vb. tenlasteneming bijlage 3bis), (heen- en terug)vervoersbewijs, persoonlijke of collectieve reisverzekering. Na binnenkomst (zonder verblijf in hotel/pension) aankomstverklaring vragen bij de gemeente: Ten laatste 3 werkdagen na binnenkomst in België Geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) met binnenkomststempel (en eventueel visum type C) Geldig tot drie maanden na datum op binnenkomststempel, of tot einde visum Visum type D afgeleverd door Schengenlidstaat geeft ook toelating tot kort verblijf

5 Visum type C

6 Schengen zone EU-landen: Tot de Schengen-zone behoren: België
Denemarken Duitsland Estlan Finland Frankrijk Griekenland Hongarije Italië Kroatië Letland Litouwen Luxemburg Vier landen van de EFTA: IJsland Liechtenstein Noorwegen Zwitserland Malta Nederland Oostenrijk Polen Portugal Spanje Slowakije Slovenië Tsjechië Zweden

7 Voorwaarden visum type C (kort verblijf)
Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van het aanvragen van een visum voor een kort verblijf: Lijst van voor België vrijgestelde vreemdelingen is opgenomen in Bijlage 1 van het Vreemdelingenbesluit. Zie groene landen op wereldkaart hierna Indien niet vrijgesteld moet er een visum type C aangevraagd worden bij de ambassade van één van de Schengenlanden, door het voorleggen van: geldig reisdocument (=paspoort), bewijs reisdoel, bewijs voldoende bestaansmiddelen (vb. tenlasteneming bijlage 3bis), (heen- en terug)vervoersbewijs, persoonlijke of collectieve reisverzekering. Na binnenkomst (indien geen verblijf in een hotel of pension) een aankomstverklaring vragen bij de gemeente. Mogelijk meerdere binnenkomsten toegelaten. Maximaal 90 dagen verblijf binnen een periode van 6 maanden.

8 Visumvrijstelling Schengen

9 Melding van aanwezigheid (bijlage 3ter)

10 VoorwaardenUnieburgers voor een KORT VERBLIJF (max
VoorwaardenUnieburgers voor een KORT VERBLIJF (max. drie maanden) in België Binnenkomst: Bewijs van nationaliteit aan de grens Geen bewijs voldoende bestaansmiddelen nodig Geen bewijs doel reis nodig Na binnenkomst een melding van aanwezigheid vragen bij de gemeente (indien geen verblijf in een hotel of pension): Ten laatste 10 werkdagen na binnenkomst in België Geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart) voorleggen Geen bewijs van binnenkomst (binnenkomststempel) vereist Geldig tot drie maanden na zelfverklaarde datum van binnenkomst Kroatische werknemer: moet arbeidskaart B + arbeidscontract + E101-formulier voorleggen; verlenging van bijlage 3ter mogelijk met 1 maand (beslissing DVZ) indien contract verlengd wordt met 1 maand.

11 Verklaring van inschrijving Unieburger Bijlage 8 / elektronische E kaart

12 Verklaring van inschrijving Unieburger Bijlage 8 / elektronische E kaart

13 Unieburger-gezinslid van Belg (40ter Vw) of Unieburger (40bis Vw): voorwaardelijk verblijf(1)
Welke Unieburgers kunnen zich herenigen? De echtgenoot of gelijkgestelde partner (in geval van hereniging met Belg, moet zowel Belg als echtgenoot/gelijkgestelde partner ouder dan 21 jaar zijn) De geregistreerde partner Relatie: hebben samengewoond gedurende minstens 1 j; of relatie > 2 jaar en elkaar minstens 3x ontmoet voor in totaal minstens 45 dagen; of gemeenschappelijk kind Beide partners ouder dan 21 jaar De eigen (klein)kinderen en de (klein)kinderen van hun echtgenoot (descendenten) + (klein)kinderen boven de 21 jaar indien ze nog ten laste zijn De (groot)ouders en de (groot)ouders van hun echtgenoot (ascendenten) indien ze ten laste zijn. In geval van hereniging met een Belg, hebben alleen ouders van een minderjarige Belg nog recht op gezinshereniging. Ouders kunnen zich niet herenigen met een Unieburger-student Indien op het moment van de verklaring van inschrijving (bijlage 19) of uiterlijk binnen de 3 ma de nodige documenten (bewijzen verwantschap of partnerschap; bij hereniging met een Belg, Unieburger-student of Unieburger-restcategorie ook stabiele en toereikende bestaansmiddelen (120%leefloon=referentiebedrag) en ziekte-verzekering; bij hereniging met Belg voldoende huisvesting) zijn voorgelegd: De gemeente beslist indien het gaat om volgende familieleden: echtgenoot, gelijkgestelde partner, descendenten onder de 21 jaar De DVZ beslist (binnen de 6 maanden) in de andere gevallen

14 Unieburger-gezinslid van Belg/Unieburger: voorwaardelijk verblijf (2)
Toekenning elektronische E kaart (geldig voor 5 jaar) 5 jaar verblijf onder voorwaarden. Verblijfsrecht kan beëindigd worden indien: Unieburger verliest verblijfsrecht, hij verlaat België of hij overlijdt; Relatie met de Unieburger eindigt of er is geen gezamenlijke vestiging meer Familielid van de economisch niet-actieve Unieburger vormt een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van België DVZ moet evenredigheidstoets uitvoeren bij weigering/beëindiging verblijfsrecht = afweging tov verblijfsduur, leeftijd, gezondheid, gezins- en economische situatie, socioculturele integratie in België en bindingen met land van oorsprong

15 Bijlage 35 (Beroep bij RvV)

16 Beroep bij RvV (met bijlage 35)
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) behandelt 3 soorten beroepen: Beroep tot nietigverklaring Vordering tot schorsing Uiterst dringende noodzakelijkheid Beroep moet binnen de dertig dagen worden ingediend Enkel oordeel over wettigheid beslissing Bij vernietiging moet DVZ of de gemeente een nieuwe beslissing nemen

17 Verklaring van inschrijving Unieburger Bijlage 8 / elektronische E kaart

18 Unieburger-student die hier voorwaardelijk verblijft
Indien op moment van verklaring van inschrijving (bijlage 19) of uiterlijk binnen de 3 maanden de nodige documenten (inschrijving onderwijsinstelling + voldoende bestaansmiddelen + ziektekostenverzekering) worden voorgelegd, zal de gemeente het voorwaardelijk verblijf toestaan Unieburger-student krijgt een verklaring van inschrijving (elektronische E kaart) Unieburger-student beschikt dan gedurende 5 jaar over een gewoon verblijfsrecht (voorwaardelijk) Verblijfsrecht kan ingetrokken worden indien de Unieburger: Niet meer voldoet aan voorwaarden van het statuut Onredelijke belasting vormt voor de Belgische sociale bijstand

19 Duurzaam verblijfsrecht elektronische E+ kaart / Bijlage 8bis

20 Unieburger in duurzaam verblijf
Na 5 jaar ononderbroken verblijf wordt (automatisch) een duurzaam verblijfsrecht toegekend aan de Unieburger De Unieburger kan een document aanvragen ter staving van zijn duurzaam recht op verblijf (anders behoudt hij zijn E kaart) Duurzaam verblijf kan enkel nog ingetrokken worden (KB tot uitzetting) wegens: Openbare orde/nationale veiligheid Afwezigheid > 2 jaar Fraude

21 De Europese Economische Ruimte
EER = EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein  EU = EU15 (“oude” lidstaten) + EU13 (“nieuwe” lidstaten) EU15 = België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Zweden EU13 =  (Grieks) Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije Overgangsmaatregelen voor Kroaten wat betreft arbeid in loondienst tot 30 juni 2015.

22 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

23 Voorwaarden derdelands student (1)
Het moet in principe gaan om hoger onderwijs Het volgen van een voorbereidend jaar op hoger onderwijs valt hier ook onder (bv. zevende jaar van het secundair onderwijs, taallessen) Het moet gaan om onderwijs met volledig leerplan (minimum 15 uur per week en geen avondonderwijs) Onderwijs met een beperkt uurrooster is alleen toegelaten als dit de hoofdbezigheid van de student is en een voorbereiding vormt op het onderwijs met volledig leerplan (vb. voorbereidend jaar taalonderwijs). Het onderwijs moet gevolgd worden als regelmatig (ingeschreven) student (dus niet als vrij student) Het onderwijs moet in principe gevolgd worden in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school  

24 Voorwaarden derdelands student (2)
Visum type D aanvragen bij de ambassade met oog op binnenkomst in België Benodigde documenten bij aanvraag visum type D: Geldig nationaal (reis)paspoort Een attest van een onderwijsinstelling in België waaruit blijkt dat de kandidaat daar aanvaard wordt (niet noodzakelijk definitieve inschrijving). Een bewijs dat men over voldoende middelen van bestaan beschikt (611€ per maand voor academiejaar , studiebeurs, tenlasteneming) Een medisch attest dat de student niet aan bepaalde ziektes lijdt die een gevaar betekenen voor de volksgezondheid of de openbare orde en veiligheid Een "bewijs van goed gedrag en zeden” Indien nog geen definitief inschrijvingsattest aanwezig bij registratie bij gemeente krijgt je een oranje kaart die geldig is voor 4 maanden

25 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

26 Voorwaarden buitenlandse student (1)
Het moet in principe gaan om hoger onderwijs Het volgen van een voorbereidend jaar op hoger onderwijs valt hier ook onder (vb. zevende jaar van het secundair onderwijs, taallessen) Het moet gaan om onderwijs met volledig leerplan (minimum 15 uur per week en geen avondonderwijs) Onderwijs met een beperkt uurrooster is alleen toegelaten als dit de hoofdbezigheid van de student is en een voorbereiding vormt op het onderwijs met volledig leerplan (vb. voorbereidend jaar taalonderwijs) Het onderwijs moet gevolgd worden als regelmatig (ingeschreven) student (dus niet als vrij student) Het onderwijs moet in principe gevolgd worden in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school  

27 Voorwaarden buitenlandse student (2)
BIVR (A kaart) geldig voor de duur van het academiejaar indien: Definitief inschrijvingsattest voorgelegd wordt bij de gemeente gedurende voorlopig verblijf met oranje kaart, of direct na binnenkomst met visum type D Het statuut dat werd aangevraagd tijdens kort verblijf op basis van artikel 25/2 van het KB van 1981 en artikel 9 lid 2 Verblijfswet (“statuutswijziging”) werd toegekend A kaart wordt vernieuwd voor 1 jaar voor zover student nog aan de voorwaarden voldoet (ingeschreven in lopende academiejaar én beschikken over voldoende bestaansmiddelen = 611€ per maand voor academiejaar )

28 Bijlage 15: grensarbeiders

29 Voorwaarden grensarbeiders
Je werkt in België, maar woont in het buitenland Je keert minstens 1x per week terug naar een aangrenzend land Voorleggen aan de grens: Verblijfsvergunning aangrenzend land Reisdocument (indien nodig met visum met meerdere binnenkomsten) Registratie bij de gemeente waar je werkt: bijlage 15 voor de duur van de arbeid

30 Consulaire identiteitskaart

31 Consulaire identiteitskaart
Identiteitskaart voor: Consulaire ambtenaren Hoofden van de kanselarij van een in België gevestigde consulaire post Familieleden van deze personen Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Geldig voor de duur van de zending

32 Diplomatieke identiteitskaart

33 Diplomatieke identiteitskaart
Identiteitskaart voor: Diplomatieke ambtenaren Hoofden van de kanselarij van een in België gevestigde diplomatieke zending, permanente vertegenwoordiging of internationale instelling Leden van de permanente vertegenwoordigingen en van de in België gevestigde internationale instellingen die een diplomatieke status bezitten Familieleden van deze personen Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Geldig voor de duur van de zending

34 Bijzondere identiteitskaart (rood)

35 Bijzondere identiteitskaart (rood)
Identiteitskaart voor: Bedienend personeel van de consulaire posten, de diplomatieke zendingen, permanente vertegenwoordigingen en zendingen van de in België gevestigde publiekrechtelijke internationale instellingen Personeelsleden van bepaalde internationale instellingen Particuliere bedienden in persoonlijke dienst van houders van een diplomatieke of consulaire identiteitskaart Assistenten van de leden van het Europees Parlement Ambtenaren en personen belast met een officiële opdracht in het Rijk Officieren aan wie toestemming werd verleend om in België stage te lopen De familieleden van bovenstaande categorieën Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Geldig voor de duur van de zending

36 Bijzondere identiteitskaart (blauw)

37 Bijzondere identiteitskaart (blauw)
Identiteitskaart voor: Het administratief en technisch personeel van de diplomatieke zendingen, van de permanente vertegenwoordigingen en van de in België gevestigde publiekrechtelijke internationale instellingen Beroepsconsulaire bedienden Ambtenaren en personeelsleden van de in België gevestigde publiekrechtelijke internationale instellingen De leden van het Europees Parlement Honoraire consulaire ambtenaren die geen duurzaam verblijf hadden bij hun aantreden De familieleden van bovenstaande categorieën Uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken Geldig voor de duur van de zending

38 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

39 Gespecialiseerde technieker, stagiair, au-pairjongere, navorser/gasthoogleraar, artiest
Kunnen een arbeidskaart B bekomen zonder dat er een arbeidsmarktonderzoek moet gebeuren Aanvraag arbeidskaart B: tijdens een legaal kort verblijf of vanuit het buitenland Na verkrijgen arbeidskaart registratie bij de gemeente: gedurende legaal kort verblijf via statuutwijziging naar arbeidsmigrant na komst naar België op voorlegging van visum type D Elektronische A kaart één jaar geldig, vernieuwing mogelijk indien nieuwe arbeidskaart In theorie geen mogelijkheid tot omzetting in verblijfsrecht van onbepaalde duur

40 Voorwaarden Gespecialiseerde techniekers: Stagiair: Au-pairjongere:
maximum zes maanden naar België monteren, opstarten of herstellen van een installatie van werkgever in het buitenland Stagiair: ouder dan 18 en niet meer dan 30 jaar (uitz. instellingen van hoger onderwijs) stage (met stageovereenimst) als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming er wordt een loon uitbetaald (minstens het minimumloon) niet langer dan 12 maanden, voltijds Au-pairjongere: ouder dan 18 en jonger dan 26 in gastgezin om taalkennis te vervolmaken en algemene ontwikkeling te verruimen krijgt kost en inwoning in ruil voor lichte huishoudelijke taken (vier uur per dag en twintig uur per week) maximum 1 jaar Navorser/gasthoogleraar: wetenschappelijke onderzoeker door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs, een erkende wetenschappelijke instelling of een onderzoeksafdeling van een onderneming uitgenodigd om onderwijs te verstrekken of deel te nemen aan een project van wetenschappelijk onderzoek. 

41 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

42 Arbeidsmigranten met arbeidskaart B of beroepskaart met perspectief op onvoorwaardelijk verblijf
Aanvraag arbeidskaart B tijdens een legaal kort verblijf in België of vanuit het buitenland Aanvraag beroepskaart vanuit België indien in bezit van een AI of elektronische A kaart, of vanuit het buitenland Na verkrijgen arbeidskaart of beroepskaart registratie bij de gemeente: gedurende legaal kort verblijf na statuutwijziging naar arbeidsmigrant of na komst naar België op voorlegging van visum type D Elektronische A kaart één jaar geldig, vernieuwing mogelijk indien nieuwe arbeidskaart of op voorlegging van nog geldige beroepskaart Vijf jaar na afgifte van de eerste elektronische A kaart, kan je een verblijf van onbepaalde duur (elektronische B kaart) krijgen (indien je op dat moment nog in het bezit bent van een arbeidskaart B of beroepskaart

43 Voorwaarden Arbeidskaart B met arbeidsmarktonderzoek
Arbeidskaart B met vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek: Hooggeschoold personeel: diploma hoger of universitair onderwijs jaarlijkse bruto-bezoldiging > € (2014) Leidinggevend personeel: leidinggevende functie jaarlijkse bruto-bezoldiging > € (2014) Sportlui en trainers een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars een jaarlijkse bezoldiging van > € (1/7/2013 tot 30/6/2014) Zelfstandigen: moeten een beroepskaart aanvragen in plaats van een arbeidskaart Beroepskaart vereist “een economische meerwaarde voor België” (bij aanvraag vanuit het buitenland) of een activiteit die compatibel is met de reden van je verblijf en niet in een sector die verzadigd is (bij aanvraag vanuit België)

44 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

45 Arbeidsmigrant met onvoorwaardelijk verblijf
Arbeidsmigranten krijgen een onvoorwaardelijk verblijf van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) 5 jaar na de afgifte van hun eerste elektronische A kaart. De DVZ past deze regel sinds midden oktober 2013 toe.

46 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

47 Gezinslid van derdelander (10 en 10bis Vw)(1)
Toegestane (EU of niet-EU) gezinsleden: Zijn echtgenote/gelijkgestelde partner, ouder dan 21 (18+ bij gezinshereniging) Geregistreerde partner ouder dan 21 jaar (18+ indien 1 jaar samengewoond voor komst van gezinshereniger naar België); moet duurzame relatie kunnen aantonen: 1 jaar op legale wijze hebben samengewoond in België of buitenland, of, duurzame en stabiele relatie van minstens 2 jaar + 3x ontmoet = 45 dagen+, of, gemeenschappelijk kind Zijn minderjarige (-18j) of meerderjarig gehandicapte kinderen Zijn ouder(s) indien het een alleenstaande minderjarige betreft die erkend werd als vluchteling of die subsidiair bescherming heeft bekomen Voorwaarden: Voldoende huisvesting via geregistreerd huurcontract of notariële eigendomstitel Stabiele en toereikende bestaansmiddelen: 120% leefloon als referentiebedrag, dat niet mag bestaan uit OCMW-steun, gezinsbijslag, wachtuitkering en overbruggingsuitkering Derdelander met onbeperkt verblijf wiens eigen kinderen gezinshereniging doen, hoeft geen bestaansmiddelen te bewijzen Ouders van alleenstaande minderjarige moeten pas bestaansmiddelen bewijzen om permanent verblijf te bekomen (na 3 jaar voorwaardelijk verblijf) Ziekteverzekering Indien gezinshereniging met erkende vluchteling of vreemdeling met subsidiaire bescherming binnen het jaar na de erkenning/toekenning beschermingsstatus gelden bovenstaande 3 voorwaarden niet Derdelander met onbeperkt verblijfsrecht moet soms voorafgaand verblijf bewijzen van 1 jaar (onbeperkt) verblijfsrecht

48 Gezinslid van derdelander (10 en 10bis Vw)(2)
Bilaterale akkoorden (werknemers uit Marokko, Turkije, Tunesië, Algerije, …): geen attest huisvesting of bewijs ziekteverzekering echtgenoot ouder dan 18 jaar; Algerijnse kinderen tot 19 jaar, Tunesische kinderen tot 20 jaar; ascendenten ten laste van Turkse werknemer Opgelet: Directe werking akkoorden versus wettelijke inperking Aanvraag in België: Enkel vanuit legaal verblijf (tenzij buitengewone omstandigheden), maar: visumplichtige echtgenoten en partners van derdelanders en meerderjarige gehandicapte kinderen in België kunnen geen statuutswijziging meer doen van een kort (toeristisch) verblijf naar gezinshereniging Ontvankelijkheidsonderzoek van 6 maanden (2x verlengbaar met 3 maanden in geval van complexe dossiers) tijdens dewelke Attest van Immatriculatie wordt afgeleverd, maar: bij gezinshereniging met derdelander met onbeperkt verblijf wordt vooraf de kennelijke (on)gegrondheid van de aanvraag onderzocht (max 5 maanden) Aanvraag in het buitenland: Visum type D Onderzoeksfase van 6 maanden (2x verlengbaar met 3 maanden in geval van complexe dossiers); indien geen beslissing binnen 12 ma wordt visum type D afgeleverd

49 Verblijf om medische reden (artikel 9ter)
Voorwaarden: Men verblijft reeds in België De ziekte houdt een risico voor het leven of de fysieke integriteit of voor onmenselijke of vernederende behandeling in, als er geen adequate (beschikbare en toegankelijke) behandeling voor deze ziekte is in het land van herkomst (= verband tussen ziekte, behandeling in België en land van herkomst, en humanitair risico) Aanvraag: Rechtstreeks bij DVZ - “Dienst Humanitaire Regularisaties art. 9ter” Identiteitsdocument verplicht Standaard medisch getuigschrift (max. 3 maanden oud) Onontvankelijk indien geen nieuwe elementen + indien ziekte “kennelijk geen reëel risico” Als aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, toekenning attest van immatriculatie van 3 maanden tijdens onderzoek ten gronde 3x verlengbaar met 3 maanden Daarna verlenging met 1 maand

50 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

51 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

52 Gezinslid van Belg (40ter Vw) of Unieburger(40bis Vw)
Welke (derdelands) familieleden kunnen zich herenigen? De echtgenoot of gelijkgestelde partner (in geval van hereniging met Belg, moet zowel Belg als echtgenoot/gelijkgestelde partner ouder dan 21 jaar zijn) De geregistreerde partner Relatie: hebben samengewoond gedurende minstens 1 j; of relatie > 2 jaar en elkaar minstens 3x ontmoet voor in totaal minstens 45 dagen; of gemeenschappelijk kind Beide partners ouder dan 21 jaar De eigen (klein)kinderen en de kinderen van hun echtgenoot (descendenten) + (klein)kinderen boven de 21 jaar indien ze nog ten laste zijn De (groot)ouders en de (groot)ouders van hun echtgenoot (ascendenten) indien ze ten laste zijn. In geval van hereniging met een Belg, hebben alleen ouders van een minderjarige Belg nog recht op gezinshereniging. Ouders kunnen zich niet herenigen met een EU-student. Na aanvraag bij gemeente en voorlegging bewijs verwantschap/partnerschap, afgifte bijlage 19 ter. Na controle van de reële verblijfplaats afgifte oranje kaart (geldig gedurende 6 maanden) Familielid moet binnen 3 maanden bewijs van nationaliteit/identiteit en bewijs van andere voorwaarden (bij hereniging met Belg, Unieburger-student of Unieburger-restcategorie: voldoende bestaansmiddelen en ziekteverzekering; bij hereniging met Belg: ook voldoende huisvesting) aan de gemeente overmaken

53 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

54 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

55 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

56 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

57 Tijdelijk medisch statuut
Na positieve beslissing tijdens het onderzoek ten gronde in eerste instantie een tijdelijk verblijfsrecht Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk) van minstens 1 jaar Vernieuwing van BIVR indien medische redenen nog steeds aanwezig Vernieuwbaar tot 5 jaar na aanvraag

58 Gezinslid van derdelander met onbeperkt verblijf
Toekenning duurzaam verblijfsrecht: Na 3 jaar tijdelijk verblijf (vanaf de aanvraag gezinshereniging of inschrijving (met voorlegging visum type D in de gemeente) Voorwaarden nog steeds voldaan Ouders van minderjarig erkende vluchteling of subsidiair beschermde bewijst voldoende bestaansmiddelen Elektronische B kaart is 5 jaar geldig en daarna vernieuwbaar Indien persoon met wie men zich herenigt gevestigd is, kan de vestiging onmiddellijk na afgifte van de elektronische B kaart worden aangevraagd

59 Gezinslid van derdelander met beperkt verblijf
Op voorlegging van visum type D (aanvraag buitenland), of na afloop van het ontvankelijkheidsonderzoek (met Attest van Immatriculatie) met positieve beslissing,of geen beslissing binnen de 12 ma, levert de gemeente een elektronische A kaart (BIVR) af. Dit BIVR is even lang geldig als het BIVR van de persoon met wie men herenigd wordt

60 Gezinslid van derdelander met onbeperkt verblijf
Op voorlegging van visum type D (aanvraag buitenland), of na afloop van het ontvankelijkheidsonderzoek (met Attest van Immatriculatie) met positieve beslissing,of geen beslissing binnen de 12 ma, levert de gemeente een BIVR (A kaart) af. Dit BIVR is 1 jaar geldig, wordt telkens met 1 jaar vernieuwd (indien (nog) aan de voorwaarden is voldaan) Vernieuwbaar tot 3 jaar na aanvraag gezinshereniging in de gemeente DVZ moet evenredigheidstoets uitvoeren bij weigering/beëindiging verblijfsrecht = afweging tov verblijfsduur, leeftijd, gezondheid, gezins- en economische situatie, socioculturele integratie in België en bindingen met land van oorsprong.

61 Duurzame verblijfskaart familielid Unieburger F+ kaart

62 Gezinslid van Belg of Unieburger Duurzaam verblijf
Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan het familielid van de Unieburger duurzaam verblijf vragen Familielid moet gedurende deze periode van 5 jaar gezamenlijk gevestigd zijn met de Unieburger Duurzaam verblijf moet aangevraagd worden binnen 5 jaar Afgifte F+ kaart Duurzaam verblijf kan enkel nog ingetrokken worden wegens: Openbare orde/nationale veiligheid Afwezigheid > 2 jaar

63 Verblijfskaart voor familielid van Unieburger F kaart

64 Gezinslid van Belg of Unieburger
Toekenning elektronische F kaart (geldig voor 5 jaar) 5 jaar verblijf onder voorwaarden. Verblijfsrecht kan beëindigd worden indien: Unieburger verliest verblijfsrecht, hij verlaat België of hij overlijdt; Relatie met de Unieburger eindigt of geen gezamenlijke vestiging meer Familielid van de economisch niet-actieve Unieburger vormt een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van België DVZ moet evenredigheidstoets uitvoeren bij weigering/beëindiging verblijfsrecht = afweging tov verblijfsduur, leeftijd, gezondheid, gezins- en economische situatie, socioculturele integratie in België en bindingen met land van oorsprong

65 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

66 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

67 Voorwaarden en procedure regularisatie
Humanitaire regularisatie = aanvraag artikel 9bis Verblijfswet In België een “machtiging tot verblijf” aanvragen omwille van redenen die geen afdwingbaar recht op verblijf geven volgens de Verblijfswet Voorwaarden voor een ontvankelijke 9bis aanvraag: Feitelijke verblijfplaats in België (ontvangstbewijs na positieve woonstcontrole) “Buitengewone omstandigheden” die aanvraag in België rechtvaardigen (aantonen dat aanvraag bij ambassade in buitenland onmogelijk of bijzonder moeilijk is) Identiteitsdocument of vrijstelling daarvan aantonen Nieuwe elementen bij een nieuwe aanvraag Criteria ten gronde voor regularisatie: lange asielprocedure, prangende humanitaire situatie, staatloos of niet-repatrieerbaar, … (instructie van 19/7/2009: vernietigd door RvS 9/12/2009; maar door Staatssecretaris en DVZ bevestigd als (niet-bindende) leidraad voor criteria ten gronde) Geen wettig verblijfsdocument tijdens procedure Indien goedgekeurd: ofwel eerst tijdelijk BIVR (A kaart, meestal 1 jaar), vernieuwbaar als nog aan de voorwaarden voldaan is; na 5 jaar met A kaart geeft de DVZ in de praktijk een B kaart. ofwel onmiddellijk definitief en onvoorwaardelijk BIVR (B kaart) bijlage 15 met aangekruist vakje 7 (in afwachting van aanmaak A of B kaart) of vakje 2 (in afwachting van vernieuwing verblijfsvergunning en A kaart)

68 Attest van Immatriculatie model A (oranje kaart)

69 Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
NBMV = elke persoon: van minder dan 18 jaar oud die niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent die onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte (E.E.R.) die definitief door dienst voogdij (justitie) als NBMV geïdentificeerd werd Aanvraag bijzondere verblijfsstatuut voor NBMV (indien geen andere verblijfsprocedure hangende) Schriftelijke aanvraag door voogd, nadien verhoor op DVZ Indien duurzame oplossing een terugkeer is (of gezinshereniging met ouder), afgifte bijlage 38 Indien nog geen duurzame oplossing: AI (oranje kaart) voor 6 maanden Indien na 6 maanden nog geen duurzame oplossing, kan, na schriftelijke aanvraag van de voogd, het AI met 6 maanden verlengd worden

70 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

71 Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
Als na 6 (of 12) maanden duidelijk is dat de duurzame oplossing het verblijf in België is, wordt een tijdelijke BIVR (A kaart, geldig voor 1 jaar) afgeleverd (op voorwaarde van voorlegging nationaal paspoort of documenten waaruit blijkt dat de nodige stappen gezet werden om identiteitsdocumenten te bekomen) Nog geen duurzame oplossing Nationaal paspoort wordt voorgelegd De voogd kan 1 maand voor de vervaldag van de A kaart een aanvraag voor een verlenging indienen (op voorlegging van o.a. bewijzen regelmatig schoolbezoek en kennis van één van de 3 landstalen) De A kaart kan 2x verlengd worden

72 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

73 Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)
Als je nog minderjarig bent: na 2 verlengingen van de elektronische A kaart krijg je een B kaart (onbeperkt verblijf). Als je intussen meerderjarig bent geworden: Bij de toekenning van de laatste tijdelijke verblijfsmachtiging alvorens je 18 jaar wordt, moet de DVZ je op de hoogte brengen van de voorwaarden die je moet vervullen om een nieuwe verblijfsmachtiging te krijgen (als meerderjarige): Zijn meestal belangrijke voorwaarden: het volgen van onderwijs en bewijzen van tewerkstelling (of eigen bestaansmiddelen) 5 jaar na de afgifte van je eerste elektronische A kaart krijg je een verblijfsrecht van onbepaalde duur.

74 Bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) model B

75 Slachtoffer van mensenhandel en -smokkel
een persoon werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opvangen de controle over een persoon wisselen of overdragen met als doel deze persoon: te gebruiken voor kinderpornografie of prostitutie, te laten bedelen, economisch uit te buiten, organen of weefsels te laten afstaan in strijd met de wet, of een misdaad of wanbedrijf te laten plegen tegen zijn zin.

76 Slachtoffer van mensenhandel en -smokkel
Mensensmokkel = ertoe bijdragen dat een niet-EU onderdaan het grondgebied van de EU illegaal binnenkomt, erdoor reist of daar verblijft met het oog op het direct/indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel. Vereiste verzwarende omstandigheden: het slachtoffer is een minderjarige; of bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer; of listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of dwang; of het leven van het slachtoffer is opzettelijk in gevaar is gebracht; of het slachtoffer heeft zware medische problemen opgelopen Slachtoffers mensenhandel of mensensmokkel die zich aanmelden bij een gespecialiseerde dienst krijgen een bevel om het grondgebied te verlaten dat 45 dagen geldig is (= reflectieperiode)

77 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

78 Slachtoffer van mensenhandel en -smokkel
Indien medewerking aan een gerechtelijk onderzoek: attest van immatriculatie geldig voor 3 maanden Indien parket dossier na 3 maanden nog steeds behandelt, maar nog geen duidelijkheid: verlenging AI met 3 maanden

79 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

80 Slachtoffer van mensenhandel en -smokkel
Het slachtoffer krijgt een elektronische A kaart (BIVR) met een geldigheidsduur van 6 maanden indien: na 3 maanden met AI is het reeds duidelijk dat het om een slachtoffer van mensenhandel of -smokkel gaat, of na de verlenging van het AI is het nog steeds niet duidelijk is of het om een slachtoffer van mensenhandel of -smokkel gaat Deze verblijfskaart (BIVR) kan met telkens 6 maanden verlengd/vernieuwd worden

81 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

82 Slachtoffer van mensenhandel en -smokkel
Slachtoffer krijgt een elektronische B kaart (BIVR-definitief): wanneer de verklaring of klacht heeft geleid tot een veroordeling of wanneer de klacht van betekenisvol belang geweest is voor de procedure

83 Bijlage Bijlage 25

84 Asielaanvraag Vraag om erkenning als vluchteling omdat de persoon vreest voor vervolging omwille van: zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging In ondergeschikte orde: vraag om subsidiaire bescherming omdat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade omdat hij: veroordeeld is tot de doodstraf of executie, foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing dreigt te ondergaan ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

85 Asielaanvraag Na registratie van de asielaanvraag krijgt de asielzoeker: Bijlage 25 indien asielaanvraag aan de grens Bijlage 25quinquies in geval van meervoudige asielaanvraag Bijlage 26 indien asielaanvraag in het land Bijlage 26quinquies in geval van meervoudige asielaanvraag Bijlage 25: geen recht op binnenkomst in het rijk (opvang in gesloten asielcentrum aan luchthaven of in het binnenland) Bijlage 26: verblijfsrecht van acht dagen, verlengd met drie maanden zolang geen beslissing over asielaanvraag Onderzoek DVZ: Bevoegde EU-Staat (Dublin)

86 Bijlage 26quater: Bevel om het grondgebied te verlaten Bijlage 25quater: Weigering van binnenkomst met terugdrijving

87 Dublin onderzoek Na asielaanvraag gaat DVZ na of België of een andere EU-land verantwoordelijk is Staat verantwoordelijk voor de asielaanvraag: De staat die een gezinslid heeft erkend als vluchteling, of nog een procedure lopende is De staat die een geldige verblijfstitel of een geldig inreisvisum heeft afgeleverd De staat waarvan de asielzoeker illegaal de grens heeft overschreden Indien België niet verantwoordelijk: Bijlage 25quater (aan de grens): weigering van binnenkomst met terugdrijving Bijlage 26quater (in het land): weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten (eventueel detentie)

88 Bijlage 13quater Weigering tot inoverwegingname van een vluchtelingenverklaring

89 Inoverwegingname Na afwijzing eerste asielaanvraag in België is er een tweede, derde, … aanvraag mogelijk indien er nieuwe elementen zijn Indien er geen nieuwe elementen zijn, krijgt de asielzoeker een bijlage 13quinquies en moet hij het land verlaten Het CGVS beslist.

90 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

91 Onderzoek asielaanvraag
DVZ heeft beslist dat België bevoegd is en de (meervoudige) aanvraag werd door het CGVS in overweging genomen. Bij onderdanen van (kandidaat) EU-lidstaten, en bij asielzoekers afkomstig uit enkele veilige landen (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, India, Kosovo, Montenegro, Servië) kan CGVS (via versnelde procedure) beslissen tot niet in overwegingname van de aanvraag. CGVS onderzoekt de asielaanvraag: Eerst toetsing aan definitie “vluchteling” Indien negatief: toetsing aan definitie “subsidiaire bescherming” Verblijfsdocumenten: Ontvangst AI van 3 maanden AI kan 3 x verlengd worden met 3 maanden Daarna verlenging met 1 maand Indien CGVS negatief: beroep bij RvV mogelijk

92 Bijlage 35 (Beroep bij RvV)

93 Beroep bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Beroep bij RvV mogelijk tegen: Weigering vluchtelingenstatuut en subsidiaire bescherming Asielzoeker krijgt bijlage 35 Weigering vluchtelingenstatuut maar toekenning subsidiaire bescherming Asielzoeker behoudt attest van immatriculatie RvV kan: Beslissing bevestigen Beslissing hervormen Dossier terugsturen naar CGVS voor verder onderzoek

94 Bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13 quinquies)

95 Afgewezen asielzoeker
Na negatieve beslissing CGVS wordt een bevel om het grondgebied (bijlage 13quinquies) te verlaten afgeleverd: oranje kaart (AI) wordt ingetrokken Indien beroep bij RvV wordt bijlage 35 afgeleverd (verlengbaar gedurende behandeling van het beroep) Bijlage 13quinquies voorziet termijn van 30 dagen om het grondgebied te verlaten Deze termijn begint te lopen vanaf de afgifte van de bijlage BGV wordt niet uitgevoerd zolang procedure RvV hangende is Na negatieve beslissing RvV wordt een nieuw BGV betekend met een termijn van 10 dagen (2 maal verlengbaar)

96 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

97 Erkend vluchteling Indien CGVS of RvV (in beroep) beslist dat asielzoeker een vluchteling is, krijgt deze een elektronische B kaart (onvoorwaardelijk verblijfsrecht) Vluchteling kan statuut verliezen: als blijkt dat valse verklaringen of documenten aan de basis liggen van het verkrijgen van het statuut als het persoonlijk gedrag van de vreemdeling er later op wijst dat hij geen vervolging vreest (hij keert vb. terug naar zijn land terwijl de situatie daar nog niet veranderd is) als hij een nieuwe nationaliteit verwerft

98 Elektronische C kaart – Identiteitskaart voor vreemdeling

99 Vestiging Vreemdelingen met onvoorwaardelijke BIVR kunnen de vestiging verkrijgen: na 5 jaar regelmatig en ononderbroken verblijf, of na 3 jaar verblijf indien gezinshereniging met een niet-EU onderdaan die zelf gevestigd is Aanvraag bij gemeente, beslissing door DVZ, afgifte elektronisch C kaart Bij weigering: Geen verlies verblijfsrecht Beroep bij RvV mogelijk Voordelen: Bevolkingsregister i.p.v. Vreemdelingenregister Meer bescherming tegen uitwijzing Sociale rechten (vb. leefloon)

100 Terugwijzing Vreemdeling die niet gevestigd is (geen elektronische C kaart) kan teruggewezen worden wanneer hij: de openbare orde of de veiligheid van het land heeft geschaad de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden niet heeft nageleefd Advies van de “Commissie van Advies voor Vreemdelingen” soms vereist Ministerieel Besluit vereist Verbod om gedurende 10 jaar het Rijk binnen te komen

101 Terugwijzing Geen terugwijzing van:
vreemdeling die geboren werd in België of er sinds zijn 12de levensjaar verblijft erkende vluchteling Enkel terugwijzing in geval van aanslag tegen veiligheid van de Staat: de vreemdeling die reeds 20 jaar in België woont de vreemdeling die niet is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar of meer en die ouder is van een kind dat in België verblijft. de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven de vreemdeling, niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van een Belg de vreemde werknemer, getroffen door een blijvende arbeidsongeschiktheid opgedaan bij de uitvoering van arbeid in België

102 Uitzetting Vreemdeling met elektronische C kaart kan enkel teruggewezen worden wanneer hij de openbare orde of de veiligheid van het land ernstig heeft geschaad. Indien wegens politieke activiteit: beraadslaging in de Ministerraad Advies van de “Commissie van Advies voor Vreemdelingen” altijd vereist. Koninklijk Besluit vereist. Verbod om gedurende 10 jaar het Rijk binnen te komen.

103 Uitzetting Geen uitzetting van:
vreemdeling die geboren werd in België of er sinds zijn 12de levensjaar verblijft. erkende vluchteling Enkel uitzetting in geval van aanslag tegen veiligheid van de Staat: de vreemdeling die reeds 20 jaar in België woont de vreemdeling die niet is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar of meer en die ouder is van een kind dat in België verblijft.

104 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)

105 Attest van immatriculatie model A (oranje kaart)
Tijdelijk verblijfsdocument voor derdelanders in afwachting van definitieve beslissing: DERDELANDS STUDENTEN (en hun gezinsleden) die nog geen inschrijvingsattest kunnen voorleggen (4 maanden) GEZINSLEDEN VAN EEN BELG OF UNIEBURGER met aanvraag in België (6 maanden) GEZINSLEDEN VAN EEN DERDELANDER met aanvraag in België (6(+3+3 maanden). In geval van gezinsleden van derdelander die een tweede verblijf in België heeft als EU-langdurig ingezetene, of die in het bezit is van een Europese blauwe kaart, wordt het AI afgeleverd voor 4 maanden (+3 ma) ASIELZOEKERS (3 maanden of 1 maand, verlengbaar). MEDISCH VERBLIJF (art. 9ter) (3 maanden of 1 maand, verlengbaar). NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN (6 + 6 maanden) SLACHTOFFERS MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL (3 + 3 maanden) Ingeschreven in het Vreemdelingenregister, met uitzondering van asielzoekers. Zij worden in het Wachtregister ingeschreven.

106 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

107 Subsidiair beschermingsstatuut
In eerste instantie tijdelijk 1 jaar geldig Zelf een vernieuwing aanvragen  Vernieuwing met 2 jaar indien geen duurzame verbetering van de omstandigheden in het land van herkomst Tweemaal vernieuwbaar tot 5 jaar na datum asielaanvraag

108 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

109 Subsidiair beschermingsstatuut
Na 5 jaar (2 verlengingen van 2 jaar) zal het tijdelijk verblijf worden omgezet in een onvoorwaardelijk verblijf Termijn begint te lopen vanaf het moment van de asielaanvraag Voorwaarde: geen duurzame verbetering van de omstandigheden in het land van herkomst

110 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

111 Medisch verblijf (artikel 9 ter)
Tijdelijk medisch verblijf wordt definitief: Na 5 jaar met tijdelijk verblijf Indien ziekte nog aanwezig Na toekenning definitief verblijfsrecht: BIVR (B kaart) van onbepaalde duur, 5 jaar geldig Vernieuwing zonder controle gezondheidstoestand

112 Elektronische vreemdelingenkaarten
A kaart: BIVR tijdelijk verblijf B kaart: BIVR definitief verblijf C kaart: Gevestigde niet-EU D kaart: Langdurig ingezetene H kaart: Europese blauwe kaart E kaart: EU met voorwaardelijk verblijf E+ kaart: EU met duurzaam verblijf F kaart: niet-EU familieleden van EU/Belg met voorwaardelijk verblijf F+ kaart: niet-EU familieleden van EU/Belg met onvoorwaardelijk verblijf

113 EG- verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene - D kaart / bijlage 7 bis

114 Status langdurig ingezetene in België
Voorwaarden en documenten Derdelands onderdaan die op moment van de aanvraag verblijfsrecht van onbepaalde duur heeft (uitz.: erkende vluchteling, subsidiaire bescherming, houder Europese blauwe kaart) Voorafgaand aan de aanvraag 5 jaar ononderbroken verblijfsrecht van onbepaalde duur kunnen bewijzen (uitz.: verblijf als student telt (1/2) wel mee, alsook het verblijf als langdurig ingezetene toegekend door andere lidstaat; verblijf van houder Europese blauwe kaart moet geen verblijf van o.d. zijn, 2 jaar voorafgaandelijk verblijf in België is voldoende indien 3 jaar verblijf in andere EU-lidstaten) Beschikken over maandelijks inkomen van 786€ + 262€ per persoon ten laste + ziekteverzekering Geen gevaar openbare orde en veiligheid Procedure Op voorlegging bewijs dat men aan voorwaarden voldoet + bewijs identiteit, levert gemeente een ontvangstbewijs (bijlage 16 bis) af DVZ neemt binnen de 5 ma een beslissing, geen beslissing = positief Positieve beslissing = afgifte D kaart Negatieve beslissing = bijlage 17 + schorsend beroep RvV

115 Langdurig ingezetene tweede verblijf in België - tijdelijk
Voorwaarden en documenten in bezit van EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door andere lidstaat van de EU beantwoorden aan de voorwaarden om hier te werken of om hier te studeren als buitenlandse student; of beschikken over toereikende inkomsten voor zichzelf en familieleden geen gevaar openbare orde en veiligheid en geen gevaar voor volksgezondheid Procedure aanvraag bij ambassade of bij gemeente in België (vanuit wettig verblijf, tenzij buitengewone omstandigheden) DVZ neemt binnen de 4 ma (+ ev. 3 ma) een beslissing, geen beslissing = positieve beslissing Positieve beslissing = afgifte BIVR (A kaart) voor 1 jaar Negatieve beslissing = Bijlage 13 + schorsend beroep RvV

116 Elektronische A kaart (BIVR-tijdelijk)

117 Elektronische B kaart (BIVR-definitief)

118 Langdurig ingezetene tweede verblijf in België - onvoorwaardelijk
Als het (tweede) verblijf in België 5 jaar heeft geduurd, wordt automatisch een onvoorwaardelijke verblijfsmachtiging afgeleverd (B kaart, geldig voor 5 jaar) Uitzondering: studentenverblijf Vreemdeling kan dan eventueel een aanvraag indienen om status van langdurig ingezetene in België te bekomen

119 Voorwaarden Unieburger-student
Regelmatig ingeschreven zijn in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde school Eén van volgende studies volgt hoger onderwijs als voorbereiding op hoger onderwijs: taalcursussen, hoger secundair onderwijs lager onderwijs of lager secundair onderwijs Van studies zijn hoofdbezigheid maken (normaal uurrooster, voltijds avondonderwijs kan ook) Over ziekteverzekering beschikken Over voldoende bestaansmiddelen beschikken om niet ten laste te vallen van het OCMW

120 Unieburger die zich hier wil inschrijven
Inschrijving in het WR door de gemeente op voorlegging van identiteitskaart/paspoort en onmiddellijke afgifte bijlage 19 na positieve controle woonplaats inschrijving VR. Binnen de 3 ma moet men bewijs leveren van (indien dit niet gebeurt binnen 3 ma, afgifte bijlage 20 + extra maand om ontbrekende documenten voor te leggen): Student: inschrijving onderwijsinstelling + voldoende bestaansmiddelen + ziektekostenverzekering Werknemer: verklaring indienstneming of tewerkstelling (bijlage 19 bis); Kroaten leggen een arbeidskaart B voor Werkzoekende: bewijs sollicitaties + reële kans om werk te vinden Zelfstandige activiteit: inschrijving kruispuntbank ondernemingen met ondernemingsnummer + aansluiting sociale kas Restcategorie: voldoende bestaansmiddelen + ziektekostenverzekering Gezinshereniging: bewijs verwantschap of partnerschap; in sommige gevallen: bewijs duurzame relatie, voldoende bestaansmiddelen, ziekteverzekering

121 Unieburger-werknemer /werkzoekende /zelfstandige/ restcategorie met voorwaardelijk verblijf
Indien op het moment van de verklaring van inschrijving (bijlage 19) of uiterlijk binnen de 3 maanden de nodige documenten zijn voorgelegd Werknemer: verklaring indienstneming of tewerkstelling (bijlage 19 bis); arbeidskaart B igv Kroaten Werkzoekende: bewijs sollicitaties + reële kans om werk te vinden Zelfstandige activiteit: ondernemingsnummer + aansluiting sociale kas Restcategorie: voldoende bestaansmiddelen + ziektekostenverzekering De gemeente beslist in geval van: Unieburger-werknemer Unieburger-zelfstandige Economisch niet-actieve Unieburger (restcategorie) met invaliditeitsuitkering, vervroegd pensioen, ouderdomsuitkering, arbeidsongevallen- of beroepsziekte-uitkering De DVZ beslist (binnen de 5 maanden) in de andere gevallen Toekenning elektronische E kaart (geldig voor 5 jaar) Voorwaardelijk verblijf van 5 jaar - verblijfsrecht kan ingetrokken worden indien de Unieburger: Niet meer voldoet aan voorwaarden van het statuut Onredelijke belasting vormt voor de Belgische sociale bijstand (restcategorie)

122 Bijlage 15-voorlopig verblijfsattest
Dit attest wordt afgeleverd: Voor een duur van 5 maanden: aan de vreemdeling die een aanvraag tot vestiging of tot het statuut van langdurig ingezetene heeft ingediend, maar waarvan de verblijfskaart vervalt vooraleer er een antwoord komt op die aanvraag Voor een duur van max. 3x 45 dagen: aan de vreemdeling die de vernieuwing van zijn verblijfs- of vestigingsvergunning of D kaart tijdig heeft aangevraagd, maar waarbij nog geen beslissing is genomen voor het verstrijken van de verblijfsvergunning Voor een duur van 3 maanden: aan de vreemdeling die na een (ongewilde) afwezigheid van meer dan 1 jaar terugkeert en vraagt om zijn verblijf terug in orde te maken Aan vreemdeling met F kaart die verstrijkt tijdens behandeling van aanvraag tot duurzaam verblijf; voor de resterende proceduretermijn (verlengbaar tot afgifte van F+ kaart) Voor de duur van de tewerkstelling: aan grensarbeiders Max 45 dagen: aan de vreemdeling die een verblijfsprocedure opstart in de gemeente, maar nog niet onmiddellijk ingeschreven kunnen worden + aan de vreemdeling die al een verblijfsprocedure heeft doorlopen, maar moet wachten op de afgifte van een verblijfsdocument of -kaart

123 Europese blauwe kaart – Elektronische H kaart

124 Hoogopgeleide arbeidsmigrant met Europese blauwe kaart
Voorwaarden en documenten Geldig paspoort, ziekteverzekering, uittreksel strafregister, geneeskunidig getuigschrift, geldige arbeidsovereenkomst Voorlopige arbeidsvergunning als hooggeschoolde derdelander (= diploma hogere studies van minstens 3 jaar + bruto jaarsalaris van ) Procedure Aanvraag in het buitenland (Belgische ambassade) of op gemeentebestuur indien wettig (kort) verblijf DVZ neemt beslissing binnen 90 dagen (verlengbaar met 30 dagen indien niet alle documenten/gegevens werden voorgelegd) Afgifte visum type D (buitenland) of elektronische H kaart (gemeente) geldig voor 13 maanden (1 maal verlengbaar met dezelfde termijn op voorlegging nieuwe voorlopige arbeidsvergunning, nadien vernieuwbaar met 3 jaar zonder nieuwe voorlopige arbeidsvergunning) Na 5 jaar verblijf in EU, aanvraagstatuut van langdurig ingezetene mogelijk Vestiging in andere EU-lidstaat mogelijk na verblijf 18 maanden in EU-lidstaat

125 Einde Kruispunt Migratie-Integratie Europees Vluchtelingen Fonds
Afdeling vreemdelingenrecht en familiaal IPR Kruispunt Migratie-Integratie Met de steun van het Europees Vluchtelingen Fonds


Download ppt "verblijfsprocedures en verblijfsdocumenten"

Verwante presentaties


Ads door Google