De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van menselijke schade Uw patient, zijn schade, zijn schadeloosstelling. Dr. Alain Ceulemans Medicolegale expertisen Michel Theysstraat 29 3290.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van menselijke schade Uw patient, zijn schade, zijn schadeloosstelling. Dr. Alain Ceulemans Medicolegale expertisen Michel Theysstraat 29 3290."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van menselijke schade Uw patient, zijn schade, zijn schadeloosstelling. Dr. Alain Ceulemans Medicolegale expertisen Michel Theysstraat 29 3290 Diest T. 013/666110 – F. 013/676110

2 Gegevens: Soms onwennigheid ivm objectief beoordelen en arts - patiëntrelatie Toch belangrijke taken: - aangifte en verdere attestering - leiden van de behandeling - inwinnen van bijkomende adviezen Gespecialiseerd Technisch - aanleggen specifiek ongevallendossier Toename contact restletsels van ongevallen Weinig opleiding terzake in klinisch curriculum Onbekendheid met evaluatie en vergoeding

3 Schaderegeling Ongelijkheid tussen partijen Slachtoffer:Aansprakelijke: Raadsgeneesheer:Vaak behandelend Meestal gespecialiseerd in geneesheerEMS Dikwijls relevante Niet altijd specialist inzake klinische expertise specifiek medisch domein Procedure:Dikwijls onbekendZeer goed gekend Attestering:AanbrengenVerwerken en beoordelen Vergoeding:MaximaliserenBeheersen

4 Attestering Personalia van slachtoffer, datum onderzoek Eerste vastgestelde letsels: - mag eventueel algemener zijn - wel specifieke lichaamsdelen aanduiden - rechts / links duidelijk vermelden Latere attesteringen: - bij meervoudige of gecompliceerde letsels snel na vaststelling specifiëren Beroepsgeheim: - blijft van toepassing - soms uitzonderingen Wettelijk geregelde vergoedingssystemen:- ZIV - Arbeidsongevallen - Gerecht

5 Definitie van ongeval = plots extracorporieel gebeuren dat een letsel veroorzaakt Vergoeding is verschuldigd als er een oorzakelijk verband is tussen een gebeurtenis (al dan niet door een fout) en het letsel Ziekte: - meestal alleen verzekerd ikv ZIV en polissen - soms ikv wetgeving arbeidsongevallen (bijv. na bijtwonde, verzwaring der letsels door arbeidsvoorwaarden)

6 Evolutie en consolidatie Trauma evolutie stabilisatie Of Letsels genezing / verwikkelingen consolidatie Tijdelijke schadeBlijvende schade

7 Types schade Agorale schade:TAO met economische impactBAO “Materiële schade” (ES) Extra-agorale schade:TI met morele impact BI “Morele schade” ES P & S (ook economisch waardevolle taken waarvoor geen vergoeding betaald wordt: huisvrouw, student, bejaarde, karweitjes) Situationele schade:Verplaatsingsvergoedingen Huishoudhulp Technische voorzieningen (t / b) Hulp van derden (t / b)

8 Agorale schade •Tijdelijke arbeidsongeschiktheid •Economisch begrip •Gelinkt aan realiteit –getrapt: 100%, 50%; (25%), 0% •Blijvende arbeidsongeschiktheid •Blijvende economische schade •Theoretisch: deel van de pretraumatisch aanwezige arbeidsmarkt dat weggevallen is door het ongeval •Louter fictief –degressief (bepaalde polissen) •Realiteit: gelinkt aan BI

9 Extra-agorale schade Tijdelijke invaliditeit: Proportioneel Afhankelijk toestand: - Ziekenhuisopname - Revalidatietehuis - Thuis Afhankelijk gebruik hulpmiddelen, derden Blijvende invaliditeit: Raming blijvende lichamelijke schade Gelinkt aan evaluatieschalen:- OBSI - Minibobi (J-P. Tricot) - Europese Schaal ter Beoordeling van Lichamelijke en Geestelijke Invaliditeit

10 Toekomstige schade Bepalen nav consolidatie: • Onderhoudsbehandelingen:- Medicatie - Fysio- / kinesitherapie - Wondverzorging - Medische raadplegingen / technische onderzoeken • Prothesen en orthesen - Onderhoud en vernieuwing • Incontinentiemateriaal • Reserves voor- VOS - Ingrepen (avasculaire necrose, versnelde arthrose)

11 Zuivere morele schade •Esthetische schade:- Schaal van Julin 1  7 - Geconcretiseerd door J-P. Tricot •Pijnen en smarten:- Analoog 1  7 - Meestal tijdens periode TAO - Ook dikwijls geïncludeerd in BI (“morele schade”) •Ook gereflecteerde schade:- Gezins- en familieleden - schade ex-haerede

12 Schaal van Julin 1. Onbeduidend, miniem klein litteken op een normaal bedekte plaats van het lichaam 2. Zeer licht een wat groter litteken op een normaal bedekte plaats van het lichaam 3. Licht het litteken is zichtbaar op het eerste zicht maar wordt niet door iedereen als ontsierend ervaren 4. Middelmatig het litteken is zichtbaar op het eerste zicht en roept vragen van de omgeving op 5. Ernstig het litteken betekent een handicap in het sociale beroepsleven 6. Zeer ernstig het litteken is dermate uitgebreid en zichtbaar dat het een blijvende stempel drukt op het verdere leven, ook op privaat vlak 7. Enorm (vroeger “afstotelijk” genoemd) het litteken maakt het sociale leven quasi onmogelijk, het gaat hier ondermeer ook om ernstige littekens in het aangezicht

13 Hulp van derden •Schaal FOD Sociale Zaken “Formulier 3 en 4” - 6 rubrieken met score 0 tot 3 - Indeling categorie •Schaal BVVO (Pierre Lucas, ULB) 5 groepen essentiële handelingen - Aankleden - Wassen - Voeden - Stoelgang en mictie - Verplaatsen Ja / neen:elke neen = 5% HvD Situationele weerslag vd letsels Ofwel concreet geregeld ofwel op basis van schalen gescoord Opmerking: niet huishoudelijk gericht op mannelijke arbeiderspopulatie discutabele wetenschappelijke waarde

14 •Elida – schaal (Willy Brusselmans, RUG) - toilet - lichaamsverzorging - voeding - voedselbereiding - verzorging kleding - dagelijkse huishoudelijke onderhoud - niet dagelijkse huishoudelijke onderhoud - regulatie woonomgeving en slaap - activiteiten buiten woning - communicatie en basisvaardigheden Ja / neen:elke neen = 2% HvD Opmerking: Bruikbaar maar te groot accent op zuiver huishoudelijke taken

15 •Situationele evaluatieschaal van de Raad van Europa (Rogier) Scoort proportioneel 0  5 Rubriek1. ADL 2. Integratie in milieu 3. Eigen vaardigheden 4. Verwerking trauma 5. Autonomie In totaal worden 20 items gescoord Totaalscore wordt afgetrokken van 100  geeft % HvD

16 Concrete regeling bij arbeidsongevallen (Hulp van derden) Forfaitair:- nu “interprofessioneel minimumloon” ipv vroegere “basisloon” Begrensd:- vroeger tot 150% basisloon - nu 100% jaarbedrag van interprofessioneel minimumloon Berekening in functie van noodzakelijkheid van de hulp Uitvoerder is niet relevant (bezoldigde professioneel / onbezoldigd familielid) Effectief uitvoeren is evenmin relevant

17 Schade Private verzekering Sociale verzekering -ZF – RIZIV -VlaFo -Mindervaliden VKB Reïntegratie t. Inkomensvervangende t. HvD bejaarden Gemeen RechtArbeidsongevallenPersoonlijke polissen Art. 1382 BWWet ’67 Openbare sectorPolisvoorwaarden Wet ’71 Private sectorzijn wet Alle schade tgv het ongevalEnkel loonderving (TAO)Niet van openbare TI, TAO, BI, BAO, medische kostenorde (P&S), ES, reserves!Blijvend verliesOvereenkomst Medische kostenarbeidscapaciteit (BAO)tussen partijën Blijvende HvDOnwettige bedingen zijn uitgesloten Voorafbestaande toestandVoorafbestaande toestand:Voorafbestaande niet mee vergoed- verergerd: mee vergoedtoestand reeds vooraf - niet verergerd:terugkeer expliciet uitgesloten naar voorafbestaande toestand

18 Dr. Alain Ceulemans Medicolegale expertisen Michel Theysstraat 29 3290 Diest T. 013/666110 – F. 013/676110 Alain.Ceulemans@med-eval.be


Download ppt "Evaluatie van menselijke schade Uw patient, zijn schade, zijn schadeloosstelling. Dr. Alain Ceulemans Medicolegale expertisen Michel Theysstraat 29 3290."

Verwante presentaties


Ads door Google