De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkhervatting bij/na borstca? • Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) • Concept “adviserend geneesheer” • Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkhervatting bij/na borstca? • Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) • Concept “adviserend geneesheer” • Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Werkhervatting bij/na borstca? • Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) • Concept “adviserend geneesheer” • Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk • Specifiek (borst)kanker • In volle (r)evolutie • Wat mogen wij verwachten?

2 Adviserend geneesheer Controle • Uitkeringsrecht = toetsbaar • Medisch (?) of toch sterk gemedicaliseerd criterium • Alleen beginattest en dan … • Repetitieve momenten van toetsing • Gemotiveerde beslissing proactief • Door “specialist in de verzekeringsgeneeskunde” • Zijn( haar) beslissing is bindend en toetsbaar • Criterium = 66% in art 100§1 van de wet • Bij (borst)kanker is controle dikwijls niet aan de orde in de beginfase • De patiënt ervaart toch dikwijls controle als bedreigend, zelfs krenkend in gevallen van bvb (borst)kanker

3 Evaluatie arbeidsongeschiktheid loontrekkenden 6maand 1JAAR 0d-14d -1md Deeltijds werken Invaliditeit + GRI Eigen werk Algemene arbeidsmarkt

4 Huisarts Controlegeneesheer Ziekenfonds De adviserend geneesheer Specialist RIZIV (GRI) Specialist 2 arbeidsgeneesheer werkgever De Arbeidsrechtbank spoedig herstel ! Vrees voor herval Chronisch verloop

5  Criterium  Onvermogen  Wetenschap  Rechtvaardiging  Objectief  Statisch  Procedure  Professioneel  Arts centraal Evaluatie controle

6 Studie borstca (2007) Dr Annemie Knops • Populatie : 141 patiënten curatieve ingreep 2002-2003 > 5 jaar voor einde beroepscarrière niet : man, relaps, overlijden, AO • Enquête : respons >70% !!! vraag naar algemene gegevens, werk- gegevens, gezondheidstoestand (voor en na) en oncologische behandeling

7 Resultaten RTW borstkanker Werkhervatting : Hervat/RVA : 59,5% Niet hervat : 20% Hervat / gestopt : 11,5% Andere : 2% Reden : Spontaan : 56,5% Geen : 31% Opgelegd : 12,5% Beïnvloed door : Financieel : 34% Thuis : 29% Adviserend GH:19% Sociaal : 16,5% Specialist : 12% Werkgever : 8% Werkgebonden : 8% Medisch : 7% Huisarts : 5%

8 Werkhervatting studiepopulatie

9 Correlatie analyse • Negatief en significant (p<0,5) – Chemotherapie – Vermoeidheid – Lymfoedeem – Depressie – Fysiek belastend werk (p<0,1) • Positief en significant (p<0,5) – Tewerkstelling vóór ziekte

10 Het strikt medische is voorwaarde maar uiteindelijk dikwijls niet bepalend

11 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Art. 153. De adviserend geneesheren zien eveneens toe op de socio- professionele reïntegratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden. Daartoe nemen zij alle nuttige maatregelen en contacteren zij, met het akkoord van de gerechtigde, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die kan bijdragen tot zijn beroepsherinschakeling. De adviserend geneesheer neemt deel aan het in artikel 109bis bedoelde traject van beroepsherscholing, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden. (Van toepassing op: 10/01/2009 - ) (Van toepassing op: 10/01/2009 - )

12 Interventie begeleiding  Doel/hulp  Mogelijkheden/kracht  Dialoog /participatie  Motivering /commitment  Subjectief/empatisch  Dynamisch/maatwerk  Resultaat/terugval  Multidisciplinair  Patiënt centraal

13 Evaluatie controle 100§1 Interventie begeleiding cfr art 153  Doel  Mogelijkheden  Dialoog  Motivering  Subjectief  Dynamisch  Resultaat  Multidisciplinair  Patiënt centraal  Criterium  Onvermogen  Wetenschap  Rechtvaardiging  Objectief  Statisch  Procedure  Professioneel  Arts centraal

14 objectief medische evolutie Randvoorwaarden Art 153 introduceert het interventiemodel nog te veel theorie ? kritieke factor = tijd WH Begeleiding 3 tot 6 maand IIIIIII

15 Actief worden & blijven tijdens ziekte mogelijkheden reeds maximaal benutten! • Binnen art 100§2 van de wet Medische voorwaarde: meer dan 50% ongeschikt “van medisch oogpunt uit” Volumebeperking? Werkrooster vóór de ongeschiktheid Werkrooster bij hervatting in deeltijd Per week / per dag Ook rekening houden met verminderd rendement • Flexibiliteit gevraagd = waar ligt de grens? De adviserend geneesheer beoordeelt Bij RTW met een tijdscontingent plan maximaal flexiebel Tijdens actieve behandelingsperiode reeds mogelijk (bvb chemo) • Administratieve belasting Vooraf toelating … maar dit valt weg ( preview nabije toekomst) Onbezoldigde arbeid vzw = 1 x per jaar verklaring volstaat Stage in het kader van bvb studie Regulier werk = per maand formulier prestaties en vergoeding berekening uitkering Voor louter vrijwilligerswerk is er zelfs geen toestemming nodig (wet op vrijwilligerswerk)

16 ZIV +Progressieve werkhervatting • gedeeltelijk hervatten is mogelijk – (vooraf ) toelating adv. gen. => 14 dagen – na volledige stopzetting – van medisch oogpunt uit minstens 50 % – ruim : alle werk/herscholing/onbezoldigd werk – voor zelfstandigen sterk gelijkend en toch verschil ! – Aparte regeling voor vrijwilligerswerk – Voor iedere partij vrijblijvend • SOMS GEBREK AAN FLEXIBILITEIT UURROOSTER // VOLUME // ONDERBROKEN TEWERKSTELLING OMWILLE VAN THERAPIE

17 Reclassering – Convenant ZF-VDAB-GTB - RIZIV – Aansluiting wordt beoogd bij een inclusief tewerkstellings- en beleid en participatiebeleid – Ruime doelgroep (> vroeger Vlaams Fonds ) – Ook begeleiding voor wie nog werkgever heeft – Dus ontslag is geen vereiste meer voor VDAB-GTB-begeleiding – Ook ondersteuning met BTOM en VOP – Beroepsoriënteringsonderzoek tot herscholing

18 Herscholing • Herscholing kan via een “deeltijdse hervatting” art 100§2 – Geen “wettelijk vermoeden” en geen ZIV financiering ! – Kan onderdeel zijn van socialiseringstraject • Herscholing ZIV = een RTW doelgericht traject – De adv geneesheer stelt indicatie : belang/kans? – Nood aan een beroepsoriënterend onderzoek? Kans? – Opstellen van programma – Ultieme goedkeuring RIZIV = kosten, stimulerende premie, wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid – Start herscholing en opvolging – Natraject van 6 maand ZIV = uitlooprecht + sollicitatiesteun – Nieuwe verworven vaardigheid verruimt beroepscategorie – Nu verkorte procedure = zou vlotter moeten kunnen verlopen

19 Knelpunten gedefiniëerd – De patiënt is grotendeels zijn eigen advocaat De behandelende arts helpt als go-between Arbeidsongeschiktheid is “cortisone” Het systeem focust medisch + of -66% – De arbeidsgeneesheer ziet patiënt nauwelijks (?) Hervattingsonderzoek = afsluiting = moment in plaats van eindpunt van een traject. Te doen: – Actief beleid om werk te behouden doorheen het ziektetraject = belangrijk voor de doelgroep B-Ca – Inclusief multidisciplinair disability managment adviserend geneesheer / arbeidsgeneesheer / onco-revalidatie / HR en bedrijf / … – Dit actief beleid doortrekken naar werklozen VDAB, GTB, VOP,BTOM

20 Gemeenschappelijk doel !? • maximaal herstel • zoveel mogelijk schade beperken • tot en met werkhervatting indien mogelijk • de subjectieve en objectieve arbeidsongeschiktheid doen samenvallen zodat reële werkhervatting maximale kans maakt

21 Actief worden & blijven = een zorgpad • De behandelende artsen introduceren RTW bij hun consultatie pro- actief • De arbeidsgeneesheer speelt een prominente rol tov werkgever door het opstellen van een concreet RTW-plan + bemiddeling bij werkgever • De werkgever kan zich ook goed informeren bij werkgeversorganisatie en ziekenfonds -- onbekend is onbemind • Eens een RTW-plan opgesteld zal de adviserend geneesheer zich soepel opstellen om dit maximaal te ondersteunen tot aan de volledige RTW toe • Bij stagnatie of ruim overschrijden van de planning kan iedere actief betrokken partij herevalueren met de nodige menselijkheid en zonder culpabiliseren en met nog wat elasticiteit waar mogelijk

22 Regeltjes en wetten zijn belangrijk voor betrokken professionelen Oog in oog met de patiënt is het toch altijd anders =?> RTW Het biotoop van de street level bureaucrat (Michael Lipski)

23 Werkgever-Werknemer-Maatschappij : => Bewustzijn dat er nood is aan een meer actief en succesvol RTW- beleid, een win-win situatie opzoeken met inzetten op mogelijkheden =>De belangen van alle betrokken partijen zouden RTW expliciet € moeten stimuleren en zeker niet afremmen Behandelende sector : => van focus op “ongeschiktheid “naar focus op de “geschiktheid.” meer naar “fit note” dan “sick note”. Revalidatie inclusief RTW. Arbeidsgen en Adv gen: o o Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden multidisciplinair ivm RTW o o Guidelines, procedures, communicatie … RTW ondersteuning o o In limburg zijn wij gestart! Dus: RTW-coaching integreren in alle bestaande diensten en structuren En de “controle”? -De medische respectvolle evaluatie en controle blijft belangrijk als sluitstuk en toets Patiëntenvertegenwoordiging kan/moet/zal meer betrokken worden bvb zoals nu reeds via observatorium chronische zieken Nationaal en regionaal worden de structuren en samenwerkingsverbanden onder de loupe genomen: werkgroepen RIZIV, NIC-ministeries, convenanten, informatieplatformen etc… In transitie: welke richting gaat het uit?

24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Werkhervatting bij/na borstca? • Focus = (borst)kanker bij werknemer (?) • Concept “adviserend geneesheer” • Evolutie in dit concept : de wet en de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google