De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers"— Transcript van de presentatie:

1 Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers
Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Voeg hier een foto van de groep/het kindercentrum of een andere afbeelding in. Tekst in geel vraagt om een actie. Het boek van Elly Singer – opvoeden op het kinderdagverblijf (2011) is de bron voor deze presentatie en kan goed als leidraad gebruikt worden bij het organiseren van een ouderavond. Dit boek staat namelijk boordevol voorbeelden. Het is zeker aan te raden dit boek te bekijken voordat deze presentatie gegeven wordt tijdens een ouderavond. Deze presentatie bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk: Opwarmer Opvoeden op het kinderdagverblijf ouders en kinderen samen in gesprek over opvoeden: waarom? Verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers Opvoeden thuis: wat is er anders??? Stellingen In de presentatie is steeds met een dia met de titel van het onderdeel aangegeven wanneer een nieuw onderdeel begint. Alle onderdelen in deze presentatie kunnen als optioneel beschouwd worden.

2 Welkom Lees de ouderavondhandleiding voor tips voor opwarmers.

3 Opvoeden op het kinderdagverblijf
Onderdeel opvoeden op het kinderdagverblijf

4 Opvoeden op het kinderdagverblijf (1)
Onder opvoeden kan worden verstaan: alles wat pedagogisch medewerkers doen om veiligheid, geborgenheid en gelegenheid tot spelen en leren te bieden aan de kinderen. Bij jonge kinderen moeten alle aspecten van ontwikkeling aan bod komen: de motorische, emotionele, sociale en creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van kennis en denken. De verzorging – eten, drinken, verschonen, gaan slapen en aan- en uitkleden – hoort ook bij de opvoeding. Op deze dia wordt beschreven wat opvoeden op het kinderdagverblijf betekent volgens het boek van Elly Singer.

5 Opvoeden op het kinderdagverblijf (2)
Een kinderdagverblijf moet bieden: Een gevoel van emotionele veiligheid Mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie Bijdrage aan het ontwikkelen van sociale competentie Overdragen van morele competentie/waarden, normen en cultuur De opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven die als basis dienen voor de Wet kinderopvang.

6 Opvoeden op het kinderdagverblijf (3)
Veiligheid Veilige omgeving Vertrouwde relaties met pedagogisch medewerkers Vertrouwde relaties met kinderen Vertrouwde gewoontes Mogen zijn wie je bent Wat wordt verstaan onder veiligheid?

7 Opvoeden op het kinderdagverblijf (4)
Persoonlijke competenties Emoties uiten en benoemen Motoriek en zintuigen: zelfstandig bewegen: kruipen, lopen, rennen, springen fijne motoriek: grijpen, bouwen Zichzelf verzorgen: eten, aankleden, zindelijkheid horen, zien, voelen, ruiken Cognitieve vaardigheden: natuur ontdekken en genieten oorzaak en gevolg ontdekken Wat wordt verstaan onder persoonlijke competenties?

8 Opvoeden op het kinderdagverblijf (5)
Persoonlijke competenties (vervolg) Taal en communicatie: begrijpen van taal imiteren woorden gebruiken zinnetjes maken wens om ervaringen te delen genieten van verhalen genieten van rollenspel Creatieve en beeldende vaardigheden, verven, tekenen, knutselen dansen en muziek maken Wat wordt verstaan onder persoonlijke competenties?

9 Opvoeden op het kinderdagverblijf (6)
Sociale vaardigheden samen spelen betrokkenheid, elkaar helpen geven en nemen vrienden maken conflicten oplossen zelfbesef en weten bij wie je hoort Wat wordt verstaan onder sociale vaardigheden?

10 Opvoeden op het kinderdagverblijf (7)
Normen en waarden Morele regels: elkaar geen pijn doen luisteren naar de pedagogisch medewerkers accepteren van verschillen goede manieren Wat wordt verstaan onder normen en waarden?

11 Ouders en kinderdagverblijf samen in gesprek over opvoeden: waarom?
Onderdeel ouders en kinderdagverblijf samen in gesprek: waarom?

12 Ouders en kinderdagverblijf samen in gesprek over opvoeden: waarom?
Verbetering van de kwaliteit van de opvang, want: Ouders worden zich bewust van het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk De organisatie maakt gebruik van het (pedagogisch) perspectief van ouders Er komt meer draagvlak voor werkwijzen en daarmee samenhangende regels Kinderopvang is goed voor kinderen wanneer de kwaliteit ervan goed is en samenwerking tussen ouders en opvang levert een bijdrage aan goede kwaliteit. Citaat Elly Singer – opvoeden op het kinderdagverblijf: “Goede kwaliteit begint met goede communicatie en samenwerking.”

13 Verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers
Onderdeel verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers

14 Verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers
Sterke emotionele band Levenslang Een of enkele kinderen Broers en zusjes; familie Weten veel van elkaar, van vroeger, en hebben verwachtingen voor de toekomst Thuisomgeving die is ingericht voor volwassenen en kinderen Geen pedagogische opleiding Gezin en informele taakverdeling Pedagogisch medewerkers Warme persoonlijke relatie Kortdurend Groep kinderen Geen familie Weten niet zo veel van elkaar; voornamelijk wat ze onlangs samen gedaan hebben en gaan doen in de groep Speciaal voor kinderen ingerichte omgeving Professionele pedagogische opleiding Professionele organisatie met formele arbeidsvoorwaarden Verschillen tussen ouders en pedagogisch medewerkers zoals beschreven in het boek van Elly Singer

15 Opvoeden thuis: wat is er anders???
Onderdeel opvoeden thuis: wat is er anders???

16 Opvoeden thuis: wat is er anders???
Voeg een foto in van een kind/kinderen in de thuissituatie Deze dia vormt een inleiding op een discussie over verschillen tussen thuis en op het kinderdagverblijf De discussie kan op gang gebracht worden door voorbeeldsituaties te noemen, bijvoorbeeld eten aan tafel. Hoe gaat dat thuis en hoe gaat dat op het kinderdagverblijf? Blijven kinderen goed aan tafel zitten? Eten kinderen goed of juist niet zo goed? Hebben kinderen bepaalde voorkeuren? Etc.

17 Pauze van 10 minuten

18 Stellingen Onderdeel stellingen

19 Stellingen Vraag: wat is je mening?
Eens=groen briefje Oneens= rood briefje Een optie om invulling te geven aan de ouderavond is het voorleggen van stellingen om discussie op gang te brengen. Hierna volgen een aantal voorbeeldstellingen. Wanneer gekozen wordt voor het voorleggen van stellingen moeten van tevoren gedacht worden aan rode en groene briefjes om uit te delen aan de aanwezigen. De briefjes moeten gezien worden als een manier om de discussie op gang te brengen. Vaak liggen kwesties namelijk niet zo zwart wit. Een groen briefje moet dan ook gezien worden als een eens, omdat… of eens, maar… etc. NB. Er is geen juiste manier van opvoeden en dus ook geen juist antwoord op de voorbeeldstellingen. Aanwezigen kunnen uiteen gaan in kleinere groepjes. Er kan gekozen worden voor groepjes ouders, maar ook voor gemengde groepen waarin ouders, pedagogisch medewerkers en management vertegenwoordigd zijn.

20 ?? Stelling Uitgebreide slaaprituelen, zoals misschien
thuis, zijn tijdstechnisch niet mogelijk op het kinderdagverblijf. Eventuele toevoeging aan deze stelling kan zijn: ook al slapen kinderen daardoor minder goed. ??

21 ?? Stelling Een meisje op de groep bijt sinds kort
regelmatig andere kinderen. De pedagogisch medewerkers weten dat dit vaak enkel een fase is. Er zijn echter ouders die klachten hebben en willen weten om welk kind het gaat. De pedagogisch medewerkers respecteren de privacy van het kind en de ouders. ??

22 ?? Stelling Klimmen en klauteren is goed voor kinderen
ook al betekent dit soms een geschaafde knie. ??

23 ?? Stelling De pedagogisch medewerkers nemen ook
vaak de baby’s mee naar buiten. Voor baby’s die kruipen betekent dit vieze kleren. Dit hoort er nu eenmaal bij. ??

24 ?? Stelling Een jongetje van drieëneenhalf is nog niet
zindelijk. Zijn ouders maken zich zorgen en zijn thuis begonnen met een andere aanpak. Ze willen dat deze aanpak ook op het kinderdagverblijf wordt toegepast. De pedagogisch medewerkers zijn echter van mening dat de huidige aanpak nog niet voldoende de tijd heeft gekregen en gaan daarom de nieuwe methode niet hanteren. ??

25 ?? Stelling Het is een regenachtige herfstdag. Een mooi
moment om dik ingepakt in regenjas bladeren te gaan verzamelen. Voor de pedagogisch medewerkers betekent dit veel aan- en uitkleedwerk dus ze blijven binnen. ??

26 Afspraken en evaluatie


Download ppt "Samen opvoeden; ouders en pedagogisch medewerkers"

Verwante presentaties


Ads door Google