De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IAB WORKSHOP 3 « Content of your website » Didier Deneuter Vennoot ULYS Advocaten www.ulys.net Dinsdag 15 november 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IAB WORKSHOP 3 « Content of your website » Didier Deneuter Vennoot ULYS Advocaten www.ulys.net Dinsdag 15 november 2005."— Transcript van de presentatie:

1 IAB WORKSHOP 3 « Content of your website » Didier Deneuter Vennoot ULYS Advocaten www.ulys.net Dinsdag 15 november 2005

2 Inleiding: Intellectueel eigendomsrecht •Kenmerken •Immaterieel voorwerp •Beschermingsdrempel •Exclusiviteitsrechten / verbodsrechten •Roerende rechten •Territorialiteit

3 Intellectuele eigendom Auteursrecht en naburige rechten Industrieel eigendomsrecht –Merken/handels-, vennootschaps- en domeinnamen –Octrooien –Tekeningen en modellen –Databanken –Computerprogramma’s –kwekersrecht Quasi-creatie

4 Inleiding: onderscheid (ii) •Bescherming van website content (A.): –auteursrecht en naburig recht –databankenrecht –recht op afbeelding –Computerprogramma’s •Bescherming van website as such (B.): –auteursrecht –databankenrecht

5 A. IP & WEBSITE CONTENT

6 A.1. AUTEURSRECHT

7 A.1. Auteursrecht: wettelijk kader •Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten dd. 30.06.1994 (recente wijziging: omzettingswet richtlijn informatiemaatschappij dd. 22.05.2005) •Softwarewet dd. 30.06.1994 •Databankwet dd. 10.08.1998 •Bescherming buitenlandse werken: –Conventie van Bern v. 09.09.1886 –EG-Verdrag: art. 12 (non-discriminatie)

8 A.1. Auteursrecht: voorwerp van bescherming •Auteurswet: -litteraire werken (alle teksten, ook slogans) -beeldende kunst - muziek (foto, tekening, logo, lay-out, afbeelding, muziek, geluid) -werken van toegepaste kunst -audiovisuele werken: film, beeldsequentie -databank (structuur) bescherming inhoud databank cf. infra •Softwarewet: –computerprogramma’s (gelijkgesteld aan litteraire werken)

9 Auteursrecht: beginselen •beschermingsvoorwaarden: –Werk idee/concept/stijl –Originaliteit nieuwheid –Onafgezien van artistieke merite of doel –Ontstaat door de loutere creatie •depot om bewijsredenen: –bij notaris, FOD Financiën, I-depot, Sabam, info2clear –verleent ‘vaste datum’ –copyright notice omwille van artikel 6 al 2. A.W. •beschermingstermijn: –70 jaar na overlijden van de auteur

10 Auteursrecht: beginselen •Wie? -Scheppende kunstenaar - fysiek persoon (art. 6 lid 1 A.W.) -Mogelijkheid tot overdracht (strikte voorwaarden) - Soepeler regime voor creaties in dienstverband of sommige creatie in opdracht (art. 3§ 3 A.W.)

11 Auteursrecht: exclusieve rechten •morele rechten: –Recht op bekendmaking, recht op vaderschap, integriteitsrecht vermogensrechten: –reproductierecht (materieel): gehele of gedeeltelijke, tijdelijke of duurzame, directe of indirecte reproductie, adaptatie, vertaling, verdeling, verhuring en uitlening –recht van publieke mededeling met inbegrip van de beschikbaarstelling aan het publiek (immaterieel): live, via technische middelen (radio, kabel, internet, satelliet, on demand, pay per view, satelliet...) Toepassingen op internet: –analoog werk -> website (‘uploaden’) –werk op een website -> off-line drager (downloaden) –individuele terbeschikkingstelling –werk op een website -) andere website –proxycaching & mirroring –tijdelijke kopie (uitz. n.a.v. omzetting RL informatiemaatschappij) –browsing –verzending van bestanden naar een mailing list –posten in discussiegroep –enz.

12 Auteursrecht: exclusieve rechten & computerprogramma’s •exclusief recht: –art. 5 softwarewet: •reproductie van een deel of het geheel van een computerprogramma, ongeacht op welke wijze en in welke vorm •het vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een programma, en de reproductie van het resultaat daarvan •elke vorm van distributie •uitzonderingen: –vermoeden van overdracht aan werkgever (art. 3 softwarewet) – reservekopie, noodzakelijke handelingen, compabiliteit (artt. 6 en 7 softwarewet)

13 Auteursrecht: uitzonderingen Exhaustieve lijst •Restrictieve interpretatie •Voorbeelden –Privé kopie : (familiekring) sinds 22 mei 2005 voor alle werken op voorwaarde dat kopie geschiedt op niet-papieren drager (Art. 22 § 1 A.W.) –Citaatrecht bv. het citeren ten behoeve van kritiek, polemiek, onderwijs, recensie of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden mits bronvermelding en naam van de auteur en voor zover het citaat geschiedt conform de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt (21 § 1 A.W.). - Tijdelijke/technische reproductiehandelingen van voorbijgaande aard met als enig doel de doorgifte in een netwerk tussen derden door een tussenpersoon of een rechtmatig gebruik van een beschermd werk, waarbij die handelingen geen zelfstandige economische waarde bezitten (21 § 3 A.W.).

14 A.2. Naburige rechten Art. 34 e.v. A.W. Wie ? •Uitvoerende kunstenaars van werken •Producenten van fonogrammen •Producenten van eerste vastleggingen van films •Omroeporganisaties

15 Naburige rechten •Wanneer? Beschermingsdrempel 1.Uitvoerende kunstenaars : de persoonlijke uitvoering van een werk dat aan het publiek kan worden meegedeeld met uitz. van technische, sportieve of informatieve prestatie 2.Producenten : de eerste vastlegging 3.Omroeporganisaties : de eerste uitzending

16 Naburige rechten •Hoe? Geen vormvoorwaarde •Hoelang? 50 jaar na prestatie, vastlegging of eerste uitzending

17 Naburige rechten 1. Morele rechten uitvoerende kunstenaar (recht op integriteit en naamsvermelding) 2. Vermogensrechten (Art. 35 A.W.) -Exclusief reproductierecht (tijdelijk of duurzaam, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, inclusief eerste vastlegging, de gehele of gedeeltelijke reproductie, de bewerking en het distributie, uitleen- en verhuurrecht -Exclusief recht op publieke openbaarmaking en beschikbaarstelling van het publiek

18 Naburige rechten •Exhaustieve lijst •Restrictieve interpretatie •Voorbeelden (Art. 46 A.W.) –Privé kopie in familiekring –Citeren ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie of onderwijs of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden voor zover het citaat geschiedt conform de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt.

19 Overeenkomsten •Geschrift als bewijsmiddel •Restrictieve interpretatie •Verplichte vermeldingen - vergoeding, reikwijdte en duur van de overdracht voor elke exploitatiewijze •Nietigheid van overdracht voor onbekende exploitatievormen •Vermogensrechten op toekomstige werken voor bepaalde duur •De uitoefening van morele rechten kan op gedeeltelijke wijze contractueel ingeperkt worden

20 Clearen van rechten •Hoedanigheid van de contractspartij (titularis of mandataris) •Voorwerp •Reikwijdte •Voorbehouden rechten •Duur •Exclusiviteit •Territorium •Prijs •Morele rechten •Garanties en vrijwaring •Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

21 A.3. Recht op afbeelding •Recht op afbeelding van de geportretteerde •duur: –20 jaar na overlijden geportretteerde : art. 10 Auteurswet –onbepaald: art. 1382 B.W. •rechthebbenden: –identificeerbare fysieke persoon –erfgenamen •restrictieve interpretatie toestemming (uitz.: vermoeden van toestemming voor publieke personen in publieke ruimte, privé-personen die tijdelijk in de actualiteit staan en groep privé- personen op publieke plaats)

22 A.4. Sui generis databankrecht: beginselen Databankenwet v. 31.08.1998 (omzetting RL databanken) Begrip Databank –Verzameling van gegevens ongeacht in welke vorm –Op enigerlei wijze gestructureerd of geordend –Waarvan de gegevens onafhankelijk van mekaar staan en individueel toegankelijk zijn. Beschermingsvoorwaarde Substantiële investering aangaande de verkrijging, de controle of de presentatie de inhoud (Art. 3 Al.1) Titularis De Producent i.e. de fysieke of rechtspersoon die het intiatief neemt en het risico draagt van de investering met uitsluiting van de onderaannemers. Voorwerp van bescherming: inhoud van de databank (of substantieel deel ervan) ook de inhoud van een website

23 Databankrecht Exclusief recht van de producent van de databank - Recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden. - Recht het herhaaldelijk en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of kwantitatief niet substantiële delen van de inhoud van de databank te verbieden voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van de producent

24 Databanken •Duur : 15 jaar vanaf 1 januari volgend op de voltooiing van de databank - Vernieuwbaar in geval van substantiële wijzigingen aan de databank.

25 Sui generis databankrecht: onderscheid •bescherming inhoud van de databank: databankenwet •bescherming structuur van de databank : auteurswet •mogelijkheid tot cumulatieve bescherming van auteursrecht en sui generis databankrecht

26 B. IP & WEBSITE AS SUCH: beschermingsregimes •Auteursrecht: –website = werk op zich •bescherming tegen reproductie, mededeling, aantasting integriteit –website = databank •bescherming tegen reproductie, mededeling van de structuur van de website •Databankenrecht: –website bevat inhoud als deze van databank •bescherming tegen opvraging en/of hergebruik van deze inhoud


Download ppt "IAB WORKSHOP 3 « Content of your website » Didier Deneuter Vennoot ULYS Advocaten www.ulys.net Dinsdag 15 november 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google