De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leenrecht in Nederland Het leenrecht in België en Nederland Symposium 12 december 2011 Arjen Polman manager Stichting Leenrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leenrecht in Nederland Het leenrecht in België en Nederland Symposium 12 december 2011 Arjen Polman manager Stichting Leenrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Leenrecht in Nederland Het leenrecht in België en Nederland Symposium 12 december 2011 Arjen Polman manager Stichting Leenrecht leenrecht@cedar.nl

2 I.structuur II.incasso III.verdeling IV.gebruiksgegevens

3 Auteurswet artikel 15 Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd het uitlenen […] van het geheel of een gedeelte van een exemplaar van het werk of van een verveelvoudiging daarvan die door de rechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht, mits degene die de uitlening verricht of doet verrichten een billijke vergoeding betaalt. De betaling van de in artikel 15c bedoelde vergoeding dient te geschieden aan een door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te wijzen naar hun oordeel representatieve rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast is met de inning en de verdeling van deze vergoeding. Art. C Art. F STRUCTUUR

4 Stichting Leenrecht onafhankelijke organisatie aanwijzing door Ministers van Justitie en Cultuur College van Toezicht een bestuur van acht leden plus één onafhankelijke voorzitter ondersteuning door Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten (CEDAR) STRUCTUUR

5 Auteurswet artikel 15 De hoogte van de in artikel 15c bedoelde vergoeding wordt vastgesteld door een door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te wijzen stichting waarvan het bestuur zodanig is samengesteld dat de belangen van de makers of hun rechtverkrijgenden en de ingevolge artikel 15c betalingsplichtigen op evenwichtige wijze worden behartigd. De voorzitter van het bestuur van deze stichting wordt benoemd door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het aantal bestuursleden van deze stichting dient oneven te zijn. Art. D STRUCTUUR

6 tarieven Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen onafhankelijk voorzitter (aangewezen door Minister van Justitie) Gebruikers vertegenwoordigd door Vereniging van Openbare Bibliotheken jaarlijkse tarieven Rechthebbenden vertegenwoordigd door Stichting Leenrecht STRUCTUUR

7 Auteurswet artikel 15 Degene die tot betaling van de in artikel 15c bedoelde vergoeding verplicht is, is gehouden, voor zover geen ander tijdstip is overeengekomen, vóór 1 april van ieder kalenderjaar aan de in artikel 15f bedoelde rechtspersoon opgave te doen van het aantal rechtshandelingen, bedoeld in artikel 15c […] Art. G INCASSO

8 vergoeding per uitlening een ieder die uitleent heeft de verplichting ieder jaar voor 1 april opgave te doen bij Stichting Leenrecht geschriften boeken, magazines, luisterboeken, bladmuziek audio multimedia categorieën dvd / video werken van beeldende kunst INCASSO

9 tarieven per 2011

10 categorietarief geschriften € 0,1220 audio € 0,2851 dvd/video € 0,2851 hits audio/dvd € 1,1401 multimedia € 0,5172 beeldende kunst € 1,50 muziekwerken € 4,7240 INCASSO

11

12

13 Auteurswet artikel 15 De verdeling van de geïnde vergoedingen geschiedt overeenkomstig een reglement, dat is opgesteld door de rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid, en dat is goedgekeurd door het College van Toezicht, bedoeld in de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Art. F lid 3 VERDELING

14 verdeling van gelden incasso-organisatie Stichting Leenrecht (bij wet aangewezen) verdeel organisaties schrijvers, journalisten, vertalers, scenaristen uitgevers uitvoerend kunstenaars illustratoren, beeldend kunstenaars, fotografen LIRAPRONORMAPICTORIGHTNVPI producenten (BUMA) STEMRA VEVAM componisten regisseurs buitenlandse rechthebbenden VERDELING

15

16

17 Auteurswet artikel 15 Degene die tot betaling van de in artikel 15c bedoelde vergoeding verplicht is, […] is voorts gehouden desgevraagd aan deze rechtspersoon onverwijld de bescheiden of andere informatiedragers ter inzage te geven, waarvan kennisneming noodzakelijk is voor de vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoeding. Art. G GEBRUIKSGEGEVENS

18 vaststellen rechthebbenden Steekproef: Zo’n 50 bibliotheken leveren vrijwillig gegevens aan Stichting Leenrecht. Goed voor 85% van alle uitleningen. Stichting Leenrecht heeft een brengplicht: de taak om iedere rechthebbende de vergoeding te brengen die is geïnd voor het gebruik van zijn werk Bibliotheken zijn niet verplicht gegevens te leveren over de werken die zij hebben uitgeleend GEBRUIKSGEGEVENS

19 Stichting Leenrecht Nederlandse Bibliotheek Dienst (leverancier van werken) Bibliotheken uitleen cijfers metadata titelgegevens metadata informatiestromen Verdeel organisatie Verdeel organisatie Verdeel organisatie rapportage GEBRUIKSGEGEVENS

20 kosten De verdeelorganisaties hanteren percentages tussen de 7,5 en 15%. De totale inhoudingen liggen dus tussen de 12,5 en 20%. Stichting Leenrecht hanteert een inhoudingspercentage van maximaal 5% (in 2010 effectief 4,2%). Stichting Leenrecht doet geen inhoudingen voor sociale of culturele doeleinden GEBRUIKSGEGEVENS

21 Dank u voor uw aandacht! De verdeelorganisaties hanteren percentages tussen de 7,5 en 15% Stichting Leenrecht doet geen inhoudingen voor sociale of culturele doeleinden


Download ppt "Leenrecht in Nederland Het leenrecht in België en Nederland Symposium 12 december 2011 Arjen Polman manager Stichting Leenrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google