De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Bibliotheek

2 Operationele doelstelling 1:
De bibliotheek is een basisvoorziening waar de burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften, waarbinnen de ontmoetingsfunctie en tentoonstellingsmogelijkheden worden geoptimaliseerd.

3 Actieplan: Infrastructuur
Actie 1: De bib verder uitbouwen Actie 2: Optimaliseren van het gebruik van de leestuin en toegang voor gebruikers met een beperking (toegang,afsluiting, buitenverlichting,..) . Actie 3: Herbekijken van de inrichting van de inkomhal in functie van een leescafé & betalend koffie/thee automaat; plaatsing van detectiepoorten Actie 4: Permanente aandacht voor de opstellingsfaciliteiten in de bibliotheek. Deze worden aangepast aan de nieuwe invulling van de collectie en het creëren van voldoende ontmoetingskansen en ontmoetingsruimten. Actie 5: In stand houden van gemeentelijke infrastructuur van de openbare bibliotheek ( up date informatica, verwarming en verlichting).

4 Actieplan: Vergroten aanbod en toegankelijkheid
Actie 1: Stimuleren van de cultuureducatie en inspelen op de maatschappelijke uitdagingen : digitalisering van de bibliotheek (nieuwe sociale media, e-book,digitale kranten ea …. ) Actie 2: Aanbieden van een online-catalogus vanuit een provinciaal bibliotheeksysteem, oefensessies Aanleren van gericht zoeken Actie 3: De bib voert een divers en stabiel collectiebeleid. De collectie wordt opgebouwd vanuit het zoekgedrag en de doelgroepen (jeugd- en jongerenwerking, volwassenen en senioren) Actie 4: Inzetten op een aangepaste dienstverlening naar gezinnen met een beperkte sociale mobiliteit. Voorzien in een goed gebruik van de bibliotheek integratie in het culturele leven van de gemeente: taalcursussen, interbibliothecair leenverkeer en werken ontlenen in de moedertaal gratis internet opvolgen van de relatie school & bib.

5 Operationele doelstelling 2:
Leesbevordering wordt gestimuleerd in de reguliere werking van de bibliotheek en de doelgroepenwerking. In het kader van intergemeentelijke werkingsverbanden kan de leesbevordering een groter draagvlak verkrijgen en structurele ondersteuning bieden aan het bibliotheekpersoneel.

6 Actieplan: Leesbevordering jeugd
Actie 1: Kennismaking met goede jeugdliteratuur en vertalingen : kinder- en Jeugdjury kennismakingspakket boekbaby's jeugdboekenweek de maandelijkse voorleesnamiddagen voor 4-7 jarigen de organisatie van een voorleesmarathon ondersteuning leerkrachten via scholenwerking. Actie 2: Leespromotie ook visueel en herkenbaar actueel houden voor kwetsbare groepen makkelijk lezen plein samenleesboeken niveau-lezen luisterboeken.

7 Actieplan: Leesbevordering scholenwerking
Actie 1: De organisatie van de maandelijkse klasontlening voor 5-jarigen en basisonderwijs Aartselaar. Actie 2: Organisatie van auteurslezingen voor elke graad om kennis te maken met het totale werk van auteurs. Actie 3: Organisatie van voorleesprojecten en ondersteuning leerkrachten (oa. waarvan de voorleesmarathon voor 3de graad).

8 Actieplan: Leesbevordering adolescenten
Actie 1: Leesbevordering via de jaarlijkse organisatie van een leesgroep in de kinder- en jeugdjury voor de 1ste & 2de graad secundair onderwijs Actie 2: Voldoende aandacht besteden aan het spelelement en de beeldcultuur in de collectievorming (recente trends, apps,..). Actie 3: Opstarten van samenwerken rond teksten en voorlezen met academie ‘Muziek en woord’ –afdeling Aartselaar aan de hand van poëziebundels of voorleesboeken vanuit de bibliotheekcollectie. Actie 4: Samenwerking opbouwen met jeugdhuis – jeugddienst – jeugdraad in het werken met poëzie en teksten voor en door jongeren.

9 Actieplan: Leesbevordering Volwassenen
Actie 1: Inspelen op nieuwe evoluties en deze integreren in het gedrukte aanbod of via digitale toepassingen. Actie 2: Organisatie van 1 begeleide leeskring met vaste lesgever in samenwerking met Vormingsplus. Actie 3: Aanbieden van lezingen over literatuur, workshops rond een thema in het kader van het niet-formele leren met een link naar de collectie en actualiteit

10 Actieplan: Leesbevordering Senioren
Actie 1: Voldoende weekbladen, luisterboeken, grootletterboeken en kranten ter beschikking leggen Actie 2: De bib zet in op een aangepaste dienstverlening voor senioren met een beperkte mobiliteit. Maandelijkse ontlening blijven voorzien in Zonnewende en Zonnetij. Actieplan: Vrijwilligerswerking Actie 1: Om de leesbevordering te kunnen behouden en verder uit te breiden werkt de bibliotheek samen met vrijwilligers.

11 Actieplan: Uitbreiden publiekswerking
Actie 1: Online communicatie en tools van bibliotheekpagina : reserveren, verlengen van bibliotheekmaterialen, aanvragen, doorgeven van aankoopsuggesties via een opvolgdashboard. Actie 2: Collectiegebonden nieuws van aankopen en accenten communiceren naar de gebruikers en niet-gebruikers van de bibliotheek via gemeentelijke communicatiekanalen. Actie 3: Blijvend werken aan het imago van de bibliotheek. Uitwerken van trends van ontspannen, tot rust komen, informatie zoeken en ontmoeten aansluitend bij het nationale campagnebeeld Bibliotheekwerking. Actie 4: Aanbieden van draadloos internet voor april aan de gebruikers

12 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Gemeenschapscentrum

13 Operationele doelstelling 1: Kwalitatief & toegankelijk CC ‘t Aambeeld
Het gemeenschapscentrum is een kwalitatieve, uitnodigende en technisch goeduitgeruste ontmoetingsplek in de gemeente waar inwoners individueel of in groepsverband kunnen samen komen om zich te informeren over of om te participeren aan socio-culturele activiteiten. Er is aandacht voor investeringen om de toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren en de ecologische voetafdruk van het gebouw en de werking te verkleinen.

14 Actieplan: Kwalitatief onderhoud gebouw Er worden investeringen & (herstelling-)werken gedaan aan CC 't Aambeeld ifv het garanderen van de kwaliteit van de infrastructuur volgens de hedendaagse standaarden, de geldende veiligheidsvoorschriften en het verkleinen van de ecologische voetafdruk Actie 1: Screening van het volledige gebouw met opmaak meerjarenonderhoudsplanning & budgering Actie 2: Vervanging dakgoten Actie 3: Nazicht verwarmingsinstallatie CC ’t Aambeeld incl. vervanging en uitbreiding waar nodig. Actie 4: Vervanging brandwerende deuren en deurpompen Actie 5: Plaatsing van een drankhok aan de buitenkant CC Actie 6: Herinrichting van de keuken/refter Actie 7: Plaatsing overkapping aan de buitenkant van de keukenmuur voor het plaatsen van toestellen Actie 8: Vervanging koelinstallatie toog (buitenkant CC) Actie 9: Herinrichting bergruimte onder regiekamer als poets- en opberglokaal (incl. lockers)?? Actie 10: Vervanging vloer/ondervloer polyvalente zaal Actie 11: Plaatsing vloerbedekking op de cursuszolder Actie 12: Plaatsing sensoren op verlichting waar mogelijk.

15 Actieplan: Uitbreiding technische voorzieningen
De technische voorziening van CC 't Aambeeld worden - op een milieuvriendelijke & energiezuinige manier - verder uitgebreid zodat er zowel kleinere socio-culturele activiteiten als grotere producties & activiteiten met regionale uitstraling op een kwalitatieve manier georganiseerd kunnen worden. Actie 1: Uitbreiding trekkenwand boven het podium voor het ophangen van belichting Actie 2: Aankoop 2 draadloze micro’s Actie 3: Aankoop (digitaal) mengpaneel 16 kanalen – 4 monitoruitgangen (in huis + locatieprojecten) Actie 4: Aankoop kleine indoor hoogtewerker Actie 5: Aankoop microfoonset voor geluidsversterking (+/- 10 microfoons) Actie 6: Aankoop nieuwe ledverlichting voor horizondoek (E-besparend) Actie 7: Systematisch vervangen van oud spots door hoge rendementsspots ifv daling energieverbruik Actie 8: Vervanging huidige lichttafel door een nieuwe lichttafel aangepast aan de Led-spots Actie 9: Vervanging voorhangdoek podium ter vervanging van de oude doek Actie 10: Vervanging geluidsinstallatie in bokaal/foyer

16 Actieplan: Creëren van een sfeervolle & hedendaagse inrichting
In CC 't Aambeeld (foyer, polyvalente zaal, cursuszolder,...) kunnen bezoekers elkaar in een gezellig kader ontmoeten en op een comfortabele manier deelnemen aan activiteiten. Actie 1: Vervanging huidige verlichting foyer & toog door ecologische sfeerverlichting Actie 2: Uitbreiding (zit)meubilair foyer Actie 3: Drank en/of koffieautomaat in foyer Actie 4: Vervanging barkrukken foyer CC 't Aambeeld Actieplan: Investeringen toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Er worden bijkomende investeringen gedaan zodat in het gebouw de drempels voor mensen met een handicap om te participeren aan socio-culturele activiteiten weggewerkt worden en de toegankelijkheid van het gebouw verbetert. Actie 1: Plaatsing traplift naar de zolderruimte. Actie 2: Handwasser in gehandicaptentoilet Actie 3: Vervanging huidige versleten inkomdeuren CC door schuifdeuren(2 stuks)

17 Operationele doelstelling 2: Breed & divers Cultuuraanbod
De programmatie vzw van het Cultureel Centrum Aartselaar zorgt voor een breed, gevarieerd en kwalitatief aanvullend cultuuraanbod. Dit cultuuraanbod moet in eerste relevant zijn voor alle Aartselaarse inwoners en gericht zijn op participatiekansen van alle bevolkingsgroepen met specifieke aandacht voor senioren en kinderen. Het Cultureel Centrum Aartselaar zorgt bij de uitwerking van het aanbod - waar mogelijke – voor zoveel mogelijk lokale verankering en samenwerkingsverbanden.

18 Actieplan: Avondvoorstellingen
Het Cultureel Centrum Aartselaar zorgt elke cultureel seizoen voor een kwalitatieve avondprogrammatie met een regionale uitstraling. Deze programmatie is complementair aan de reeds bestaande culturele programmatie in organisatie van andere lokale actoren. Diverse kunstdiscipline komen aan bod en is er aandacht voor het evenwicht tussen traditie en vernieuwing. De focus ligt op toegankelijke voorstellingen die een breed publiek kunnen aanspreken. Actie 1: Het uitwerken van een kwalitatieve en diverse avondprogrammatie met een 25-tal voorstellingen met aandacht voor: Samenwerkingsverbanden Voor en nabesprekingen Lokale artiesten Regionaal overleg en samenwerking om hiaten op te vangen. Actieplan: Seniorenprogrammatie De seniorenprogrammatie van het Cultureel Centrum Aartselaar groeit van onderuit en wordt gedragen door het seniorenveld. De programmatie is divers en omvat zowel een podiumprogrammatie als een(creatieve) vormingsaanbod. Er is aandacht voor de diversiteit binnen de seniorendoelgroep (>65+ versus >80 +) met hun respectievelijke verwachtingen. Actie 1: Er is een actieve werkgroep 'seniorenprogrammatie' die mee instaat voor de prospectie, de programmatie en de promotie van de seniorenactiviteiten Organisatie van min. 3 namiddagvoorstellingen in overleg met de werkgroep 'Seniorenprogrammatie’ Samenwerking met het OCMW, de Seniorenadviesraad en de rusthuizen voor het afstemmen seniorenactiviteiten. Organisatie van projecten waarbij via cultuur een beperkte groep senioren samen een creatief traject doorlopen.

19 Actieplan: Kinder- en jeugdprogrammatie
Cultureel Centrum organiseert ism met CC De Steiger Boom, Cultuurdienst Hemiksem & Schelle en de Gezinsbond een regionale, diverse en toegankelijke familieprogrammatie op 3 locaties voor families met kinderen tussen 1,5 en 12 jaar. Er is aandacht voor de omkadering van de voorstellingen zodat een bezoek aan een familievoorstelling een 'totaalbeleving' wordt dat naast creativiteit ook interactie en ontmoeting stimuleert. Actie 1: Het verderzetten regionale samenwerking rond de familieprogrammatie met CC De Steiger Boom, Cultuurdienst Hemiksem-Schelle en de lokale en provinciale afdeling van de Gezinsbond. Organisatie binnen de regionale familieprogrammatie elk seizoen min.3 kwalitatieve familievoorstellingen. Organisatie jaarlijks minstens 1 bijkomende familieactiviteit ism de lokale afdeling van de Gezinsbond. Voorzien van thematische creatieve omkadering van min. 50 % van de zijn eigen familievoorstellingen. Actie 2: Ism de jeugddienst (Stafmedewerker) & de sportdienst voor de uitbreiding van het kampaanbod voor kinderen (3- 12 jaar | j) tijdens de schoolvakanties met een creatieve luik Actie 3: Ism de jeugdraad /jeugddienst ondersteunen &organiseren van jaarlijks min. 1 cultureel jongerenproject rond podiumkunsten voor 14+.

20 Actieplan: Schoolprogrammatie en scholenwerking
Het Cultureel Centrum Aartselaar biedt een kwalitatief en divers cultuuraanbod uit dat zich in eerste instantie richt op de scholen in de eigen gemeente. Actie 1: Het Cultureel Centrum Aartselaar werkt elk jaar een diverse kwalitatieve schoolprogrammatie uit zodat alle leerlingen van de kleuter- en lagere scholen in de gemeente min. 1 x per jaar naar een schoolvoorstelling kunnen komen. Bij de schoolvoorstellingen wordt een goede omkadering van de schoolvoorstellingen voorzien dmv lesmappen en/of workshops Het Cultureel Centrum ontwikkelt 2-jaarlijks ism de kleuter- en lagere scholen een grootschalig interactief project rond beeldende kunsten. Actieplan: Vormingsaanbod Het Cultureel Centrum Aartselaar en de gemeentelijke bib bieden een gezamenlijk gemeentelijk vormingsaanbod aan dat focust op creativiteit en digitale & maatschappelijke ontwikkeling. Binnen het vormingsaanbod is er aandacht voor doelgroepenwerking voor kinderen en senioren. Actie 1: Het cultureel Centrum Aartselaar, de gemeentelijk bib werken jaarlijks een cursusaanbod uit van min. 10 cursussen en workshops gegroepeerd in de thema's Het Cultureel Centrum Aartselaar en de gemeentelijk bib organiseren min. 2 creatieve cursussen en workshops voorkinderen tussen 3 & 12 jaar. Het Cultureel Centrum en de gemeentelijke bib ontwikkelen een relevant cursusaanbod voor senioren met min. 3 relevante dagcursussen per seizoen met aandacht voor de de methodiek en het tempo. Opstarten estafetteproject voor computercursussen ism regio Rupel en Vormingsplus

21 Operationele doelstelling 4: Publiekswerking
Het Cultureel Centrum Aartselaar zet in op een goeduitgebouwde lokale & regionale publiekswerking voor het behouden en verbreden van zijn eigen potentiële & bestaande publiek. Via een kwalitatieve publieksbegeleiding zorgt het Cultureel Centrum Aartselaar voor een duurzame & kwalitatieve relatie met zijn effectieve publiek zodat deelname aan de activiteiten smaakt naar meer. De publieksbegeleiding is zowel voor, tijdens en als na de activiteiten aanwezig en loopt als rode draad door de volledige werking

22 Actieplan: Externe publiekwerking – Communicatie
Via een efficiënte & doelgroepgerichte externe communicatie zorgt het Cultureel Centrum Aartselaar ervoor dat zowel potentiële als effectieve bezoekers uit de eigen gemeente en de bredere regio goed geïnformeerd zijn over de activiteiten en op een vlotte manier toegang hebben tot het aanbod. Actie 1: Aankoop metalenframe voor het ophangen van spandoeken aan de gevel van het Cultureel Centrum Actie 2: Gadgets en promotiegeschenken (badges, kindertatoo's) Actie 3: Onderhoud (onderhoudscontract Syx Automation) en uitbreiding ticketingsysteem met oa. online reservatie Actie 4: Promotioneel drukwerk ‘ affiches, flyers, brochures, banners, spandoeken) Actie 5: Promotieacties naar prioritaire doelgroepen ( senioren, scholen, families)

23 Actieplan: Interne publiekswerking & -bemiddeling
Een mix van maatregelen 'in huis' zorgt ervoor dat deelnemen aan de activiteiten van het Cultureel Centrum Aartselaar een positieve ervaring is voor de bezoekers waardoor ze zin krijgen in meer om zo herhalingsbezoek te stimuleren. Actie 1: Uitbreiding bewegwijzering in de zaal

24 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Overig cultuurbeleid - Cultuurdienst

25 Operationele doelstelling 1: Polyvalente socio-culturele infrastructuur
Het gemeentebestuur stelt aan aantrekkelijke voorwaarden voldoende en goed onderhouden infrastructuur ter beschikking aan verenigingen en (lokale) organisatoren voor de organisatie van hun activiteiten. De infrastructuur komt tegemoet aan de aanwezige noden in de gemeente en voldoet aan de hedendaagse normen en veiligheidsvoorschriften.

26 Actieplan: Onderhoud van de bestaande polyvalente infrastructuur
De bestaande infrastructuur wordt op een kwalitatieve manier onderhouden en uitgerust met nodige hedendaagse technische voorzieningen met het oog op een polyvalent en veilig gebruik. Actie 1: Het voorzien voor gelijkaardige technische voorzieningen in alle polyvalente locaties (met in elk lokaal volgende miniumum voorzieningen: vaste beamer en scherm, wifi, moderne geluidsinstallatie incl. microfoon, CD spelers, minidisc, mp3 speler & boxen) Actie 2: Modernisering keuken Chalet de Hamer met oa vervanging keukenkasten, gasvuur Actieplan: Tebeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur De beschikbare infrastructuur kan op een eenvoudige manier gehuurd worden aan democratische tarieven variërend volgens de doelgroep Actie 1: De mogelijkheid voorzien om alle gemeentelijke lokalen via een online toepassing te reserveren - E-loket Actie 2: De huishoudelijke reglementen van de gemeentelijke infrastructuur worden opgemaakt, herwerkt en op elkaar afgestemd ifv een veilig en correct gebruik van de gebouwen.

27 Operationele doelstelling 2: Financiële en logistieke ondersteuning
Het gemeentebestuur zorgt voor een efficiënte georganiseerde financiële en logistieke ondersteuning van het verenigingsleven, particuliere organisatoren en kunstenaars zodat zij een aantrekkelijk en dynamisch creatief en socio- cultureel vrijetijdsaanbod kunnen ontwikkelen voor de inwoners van Aartselaar..

28 Actieplan: Werkingssubsidies voor (socio-culturele)- verenigingen
De gemeente biedt een efficiënt georaniseerde Erkende verenigingen in de gemeente kunnen via een eenvoudige en gebruiksvriendelijk aanvraagformulier een financiële tegemoetkoming krijgen voor hun werking. De subsidietoekenning focust vooral een actieve werking van een vereniging en niet op het aantal leden. Actie 1: Herbekijken samenstelling adviesraden om na te gaan of de verenigingen bij de correcte adviesraad zijn ondergebracht. Actie 2: Het reglement voor het toekennen van werkingssubsidie dat aangepast is in 2009 grondig evalueren en de subsidies inhoudelijk scherper en duidelijker te stellen. Actie 3 : Het uitkeren van leden- en werkingssubsidies aan erkende culturele verenigingen. Deze subsidies worden geïndexeerd Actie 4: Het vereenvoudigen van de administratie voor subsidieaanvragen - E-loket Actie 5: Erkende verenigingen genieten voordeeltarieven voor de huur van gemeentelijke lokalen. Actie 6: Het voorzien van een startkapitaal van € 500 voor verenigingen bij erkenning (cfr jeugd) Actie 7: Erkende verenigingen krijgen een extra toelage voor een bijzondere verjaardag (25, 50, 75,... jarig bestaan)

29 Actieplan: Logistieke ondersteuning verenigingen/particuliere organisatoren
Verenigingen en particulier organisatoren kunnen rekenen op een kwalitatieve logistieke gemeentelijke ondersteuning bij de ondersteuning van hun activiteiten. Actie 1: Bij activiteiten in CC 't Aambeeld hebben verenigingen en particuliere organisatoren de mogelijkheid om aan democratische voorwaarden een licht- en geluidstechnieker ter beschikking te hebben voor uitgebreide technische begeleiding van hun projecten. Actieplan: Vorming & opleiding voor verenigingen/particulier organisatoren Actie 1: Het 3 - jaarlijks organiseren van theatertechnische kwalificatiecursussen voor het gebruiken van het technische materiaal van CC 't Aambeeld

30 Operationele doelstelling 3: Oplijsten culturele noden en invulling hiaten
De cultuurdienst brengt de noden van het lokale culturele veld in kaart en coördineert zelf enkele activiteiten om hiaten in het gemeentelijk cultuuraanbod weg te werken en om kruisbestuiving tussen diverse lokale culturele actoren te creëren en te stimuleren. Bij de uitwerking van de eigen activiteiten ligt de nadruk op lokale verankering, de samenwerking en het ontwikkelen van vernieuwende & creatieve werkwijzen...

31 Actieplan: De Cultuurdienst screent het socio-culturele veld
Actie 1:Regelmatige contacten onderhouden met diverse actoren uit het culturele veld Actieplan: Ondersteuning lokale kunstenaars & artiesten De cultuurdienst zorgt ervoor dat gemeentelijke lokale kunstenaars & artiesten in de eigen gemeente een platform krijgen om ervaring op te doen en zich kenbaar te maken aan het grote publiek en andere (gemeentelijke) organisatoren. Actie 1: Tijdens de Week van de Amateurkunsten 2 jaarlijkse organisatie van een grootschalig project waarbij zowel individuele & niet georganiseerde lokale kunstenaars en artiesten, instellingen (vb. de academie voor woord en muziek) als verenigingen ‘actieve kunstbeoefening’ op een originele met hun werk & activiteiten manier naar buiten kunnen treden. Ism de jeugddienst wordt er ook een jongerenluik gekoppeld aan het WAK-programma. Actie 2: Jaarlijks worden in de gemeente min. 10 & max 15 tentoonstellingen van lokale kunstenaars georganiseerd. De gemeente zorgt hierbij voor de infrastructuur, het tentoonstellingsmateriaal, de verzekering, de promotie en een openingsreceptie. Actie 3: Ism Academie voro Muziek & Woord promoten muziek educatie Actie 4: CultuurShake - 2 jaarlijkse organisatie van een ‘Cultuurshake’ voor min. 2 leeftijdsgroepen van de lagere school

32 Actieplan: Meer kunst in de publieke ruimte.
De gemeente ontsluit de aanwezige kunstwerken in de diverse openbare gebouwen op een aantrekkelijke wijze voor het grote publiek en investeert in bijkomende kunst in de publiek van de ruimte van de gemeente. Actie 1: Plaatsing infobordjes bij de kunstenwerken die opgehangen zijn in de gemeentelijke publieke gebouwen + ontwikkeling bondige interactieve kids-brochure voor het gemeentehuis ifv schoolbezoeken

33 Operationele doelstelling 4: Erfgoed
De inwoners van de gemeente kunnen op een aantrekkelijke manier kennismaken met het gemeentelijke en het regionale erfgoed. Er is een erfgoedbeleid dat lokaal verankerd is, maar dat tevens kadert in een breder regionaal verhaal. Grotere evenementen en projecten, opgezet door meerdere gemeentes samen, confronteren de inwoners op een vernieuwende manier met het verleden

34 Actieplan: Ontwikkeling regionaal erfgoedbeleid
Vanaf 2015 worden de erfgoedactiviteiten in de regio gecoördineerd & ondersteund door de Erfgoedcel Azura Actie 1: Tijdelijke verhoging van de bijdrage Azura met € 0,10 per inwoners voor het aanstellen van een regionale coördinator voor het opmaken van het aanvraagdossier voor een erfgoedcel Azura Actie 2: Jaarlijkse bijdrage Azura € 0,10 pp inwoner voor de reguliere werking Azura. Actie 3: Regionale erfgoedprojecten ontwikkelen in het kader van toerisme & schoolwerking Actieplan: Lokale werking rond Filmdatabank Azura Actie 1: Lokale opvolging filmdatabank ‘Azura’ – de film- en beelddatabank Azura’ permanent onderhouden en uitbreiden: Oproepen voor nieuw beeldmateriaal Blijven digitaliseren Integratie archief HKA in databank Azura Inventariseren you-tube filmpjes

35 Actieplan: De gemeente ondersteunt de Heemkundige Kring
Actie 1:Ter beschikking stellen van een lokaal en depotruimte Actieplan: Uitbreiden van de publiekswerking ter ontsluiting van het lokale waardevolle erfgoed om inwoners op een vernieuwende manier te confronteren met het verleden. Actie 1: Jaarlijkse organisatie van 1 grotere erfgoedactiviteit in kadert in Open monumenten Dag, Erfgoeddag of in een regionaal gecoördineerd evenement. Actie 2: Andere lokale initiatieven ter ontsluiting van het gemeentelijk erfgoed: Ism HKA digitaal erfgoedspel ontwikkelen rond WO II Filmavonden en ter ontsluiting van het film-beelmateriaal AZURA ism HKA Ontwikkelen informatieve molenbrochure voor volwassenen Permanente kwalitatieve en aantrekkelijke tentoonstelling in Molenhuis. Actie 3: Er wordt in de gemeentelijk Bib een aantrekkelijke erfgoedhoek ingericht voor het centraal plaatsen van streekgeschiedenis in combinatie met heemkundige tijdschriften, hedendaagse toeristische attracties van de regio n samenwerking met de Heemkundige kring

36 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Monumenten

37 Operationele doelstelling 4: Monumentenzorg
Op een respectvolle manier onderhouds- en restauratiewerken uitvoeren aan de waardevolle gebouwen in de gemeente.

38 Actieplan: Onderhoud en restauratie gemeentelijk patrimonium
De gemeente investeert in het onderhoud van zijn eigen waardevol patrimonium met zowel aandacht voor preventieve ingrepen, continu onderhoud als restauratie. Actie 1: Monumentenzorg Vlaanderen maakt een onderhoudsplan op voor de Molen van 't Heiken Actie 2: Uitvoeren van de nodige herstellings-en onderhoudswerken aan de Molen van 't Heiken Actie 3: Werkingsmiddelen voor het normaal onderhoud en werking van de Molen van 't Heiken Actie 4: Vervanging deuren ijskelder en restauratie ijskelder in oospronkelijke staat Actie 5: Het uitvoeren van herstellings- en uitbreidingswerken aan gemeentelijke gebouwen en domeinen met respect voor hun historische waarde en eigenheid Actie 6: Dossier voor de toevoeging van de 'Schandpaal (de kaeck)' en 'IJskelder' (?) aan de lijst van beschermde monumenten.

39 Actieplan: Stimuleren onderhoud en restauratie particulier erfgoed
De gemeente sensibiliseert en ondersteunt eigenaars van particulier erfgoed voor het in goede staat houden van waardevol patrimonium in de gemeente. Actie 1: Opzetten van een sensibiliseringscampagne voor de eigenaars van waardevol patrimonium om deze te onderhouden met respect voor het historische karakter Actie 2: Bij het beoordelen van bouwaanvragen mtb waardevol particulier patrimonium is er aandacht voor de historische waarde van de site en het uitwendig uitzicht. Actie 3: Financiële ondersteuning bij privé initiatief voor restauratie van waardevol patrimonium. Bv. Het uitkeren van een premie bij deskundige gevelrestauratie van waardevolle gevels van meer dan 100 jaar oud. Actie 4: De mogelijkheid onderzoeken om het oude funerair erfgoed (privé bezit) beter te laten onderhouden

40 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Relevante actie in andere beleidsdomeinen: Feesten

41 BBC 14 - 19: Feesten Opstarten evenementenloket
Voor organisatie gemeentelijke festiviteiten Eén aanspreekpunt voor opvolging activiteiten van derden Online handleiding ‘organiseren in de gemeente’ Jaarlijkse festiviteiten - met platform voor lokale artiesten: Carnaval Vlaanderen Feest Ondersteuning nationale Feestdag Cultuur in de Wijk Jaarmarkt (incl. verenigingenmarkt) Autoluwe zondag Kerstmarkt en kerstsfeer in het dorp

42 BBC 14 - 19: Feesten Gemeentelijke netwerkmomenten:
Nieuwjaarsdrink voor inwoners Ontvangst nieuwe inwoners Gala van de vrijwilliger (2014 & 2017) Projectsubsidies voor vrije tijdsprojecten Nieuw reglement Open voor de volledige vrije tijdssector Dubbele aanvraag: kleine <> grote projecten

43 BBC 14 – 19: Feesten Logistieke ondersteuning aan lokale organisatoren
Feestmateriaal uitbreiden Strechtent Stroomgroep Tentoonstellingspanelen Basic geluidsinstallatie Kleine podiumwagen Procedure vereenvoudigen Budget om materiaal bij te huren in piekperiodes

44 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Relevante actie in andere beleidsdomeinen: Communicatie

45 BBC 14 – 19: Communicatie Algemeen:
Nieuwe huisstijl gemeente > interactief proces Er komt gemeentelijke facebook en twitter Alle gemeentelijke communicatiekanalen worden ter beschikking gesteld van verenigingen en particuliere organisatoren Folderrekken en affiches in alle gemeentelijke openbare gebouwen Meer en grotere affichekasten in de straten LCD-schermen in alle gemeentelijke openbare gebouwen om vrije tijdsaanbod in loop te projecteren. Elektronische infoborden evalueren Wifi in alle gemeentelijke openbare gebouwen Gemeente biedt vorming aan rond promotie Verenigingenmarkt gekoppeld aan jaarmarkt

46 BBC 14 – 19: Communicatie Algemeen:
Samenwerking Cultuurdienst, communicatiedienst en lokale verenigingen om lokaal toeristisch aanbod uit te breiden Heemkundige kringen en rijksarchief betrekken bij gemeentelijke archivering.

47 BBC 14 – 19: Communicatie Infoblad: Digitale communicatie /Website:
Restyling infoblad (met redactieraad) met meer aandacht voor verenigingsleven Vrije tijdskalender uitbreiden (gemeentelijke activiteit = activiteit van derden) Rubriek vereniging in de kijker Digitale communicatie /Website: Uitbreiding E-loket Online reservatiesysteem ‘vrije tijd’ Communicatie met verenigingen via uniforme E-brief ‘verenigingen’ Actievere pagina op website van adviesraad Gemeentelijke website moet goed consulteerbaar zijn via tablet/smartphone.

48 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Relevante actie in andere beleidsdomeinen: Inspraak & participatie

49 BBC 14 – 19:Inspraak & participatie
Adviesraad ‘ Cultuurraad: Werkingstoelage en administratieve ondersteuning Cultuurraad AV moet interactief elan krijgen (extra middelen) Meer samenwerking tussen de diverse gemeentelijke adviesraden Herbekijken samenstelling 2- jaarlijks netwerkmoment tussen diverse gemeentelijke adveisraden Coördinatiegroep ‘ Vrije tijd’ komt min. 1 x per jaar samen Nieuwe huisstijl gemeente > interactief proces Gemeenschappelijke of individuele promotieacties om werking adviesraden duidelijker in de verf te zetten. In 2019 actief opzoek gaan naar deskundigen voor Cultuurraad

50 BBC 14 – 19:Inspraak & participatie
Opvolgen gemeentelijk beleid: Tussentijdse evalutie BBC door adviesraden. Adviesraden organiseren samen een infomoment over het beleid naar aanloop van de verkiezingen in 2018. Extern grootschalig behoeftenonderzoek naar aanloop van volgende BBC 20-25

51 Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19
Relevante actie in andere beleidsdomeinen: Mobiliteit

52 BBC 14 – 19:Mobiliteit Fietsenrek voor CC ‘t Aambeeld


Download ppt "Gemeentelijke beheers-en beleidscyclus 14 – 19"

Verwante presentaties


Ads door Google