De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurbeleidsplan stad Ronse 2008-2013. Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Waarom ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurbeleidsplan stad Ronse 2008-2013. Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Waarom ?"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurbeleidsplan stad Ronse 2008-2013

2 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Waarom ? Voorheen verschillende decreten. Met één decreet : één algemene visie - geeft meer afstemming en kwaliteit voor : - De bibliotheek - Het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum - Verenigingsleven - Andere

3 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Algemene doelstellingen 1. Een integraal cultuurbeleid op gemeentelijk vlak stimuleren 2. Kwaliteitsbevorderend werken door dynamiek en vernieuwing los te maken 3. De aandacht voor cultuurbeleid op gemeentelijk vlak vergroten

4 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) 4. De cultuurcentra een duidelijke plaats geven in het culturele landschap met het oog op het spreiden van de cultuur, het bevorderen van de gemeenschapsvorming en het bevorderen van de cultuurparticipatie 5. De taken van de bibliotheek actualiseren 6. Een aanzet geven tot intergemeentelijke samenwerking

5 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Verplicht gedeelte voor de gemeente : - Een openbare bibliotheek inrichten - Een adviesorgaan voor cultuur oprichten

6 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Subsidies voor het gemeentelijk cultuurbeleid : Voorwaarden : - Cultuurbeleidsplan opmaken : eerste keer ! - Cultuurbeleidscoördinator aanstellen - Over een cultuurcentrum beschikken - Verenigingsleven ondersteunen (reglement)

7 Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Het beleidsplan (doelstellingen!) : werkinstrument voor en door het gemeentelijk cultuurbeleid : consultatie verenigingen en inwoner ! Zowel bij opmaak, uitvoering en evaluatie.

8 Deel 1 Sterktezwakteanalyse 1.1. Maatschappelijke situatie met SWOT analyse van de stad Ronse en conclusie 1.1.1. Historisch 1.1.2. Geografisch 1.1.3. Demografisch 1.1.4. Socio-economisch 1.1.5. Sterktezwakteanalyse

9 Deel 1 Sterktezwakteanalyse 1.2. Culturele situatie met SWOT analyse van de stad Ronse en conclusie 1.2.1. Stedelijke diensten die bij de cluster cultuur horen 1.2.2. Cultuurraad en verenigingen 1.2.3. Sterktezwakteanalyse

10 Deel 2 Strategische en operationele doelstellingen Strategische doelstellingen 1. Cultuur maakt een verschil voor iedereen 2. Cultuur is nooit meer alleen 3. Cultuur spreekt iedereen aan 4. Cultuur dynamiseert de stad 5. Cultuur kijkt verder

11 Deel 2 Strategische en operationele doelstellingen Strategische doelstelling 1 Cultuur maakt een verschil voor iedereen Het cultuurbeleid van de stad Ronse wil er naar streven dat alle inwoners die willen participeren aan cultuur in brede zin, dit zonder hindernissen moeten kunnen, ongeacht de diversiteit in afkomst, financiële toestand, geslacht, leeftijd, overtuiging, geaardheid, handicaps,..

12 Operationele doelstellingen : 1.1. Het creëren van een breed maatschappelijk- cultureel draagvlak en netwerk rond cultuur. 1.2.Er is voldoende cultureel aanbod aanwezig met een aantal kenmerken: Product-benadering

13 - gespreid over de beleidsdomeinen kunsten, erfgoed en socio-cultureel en met versterkte aandacht voor de hedendaagse beeldende kunsten - eigentijds kwalitatief en evenwichtig samengesteld - open en toegankelijk

14 - ingebed in en gedragen door de lokale kontekst waarbij bestaande initiatieven worden versterkt - in of buiten de culturele infrastructuur - dat in staat stelt om zich te informeren, te vormen en/of zich te professionaliseren in een leerrijke omgeving

15 - met bijzondere aandacht voor gezinnen met jonge kinderen - met aandacht voor debuterende kunstenaars

16 1.3. samen met de bewoners gemeenschapsvormende projecten opzetten die het versterken van het sociaal weefsel en van de individuele ontwikkeling tot doel hebben. procesbenadering

17 2. Strategische doelstelling 2 Cultuur is nooit meer alleen ! Cultuur is overal en tussen iedereen en geen alleenstaand domein maar versterkt zich door wisselwerking met andere domeinen.

18 2.1. Educatie (leerplichtonderwijs !) 2.2. Jeugd 2.3. Sociaal beleid en integratie 2.4. Natuur 2.5. Toerisme 2.6. Sport 2.7. Stadsontwikkeling 2.8. Economie

19 Strategische doelstelling 3 Cultuur spreekt iedereen aan Opdat mensen zich betrokken zouden voelen bij het cultureel en maatschappelijk leven is het fundamenteel dat ze worden aangesproken en zich aangesproken voelen. Dit gebeurt door de respectievelijke diensten die met cultuur in ruime zin betrokken zijn door middel van een transparante en klantvriendelijke werking en een efficiënte cultuurcommunicatie.

20 3.1. De bibliotheek, de diensten Cultuur en Musea en de academie voor artistieke vorming zijn voldoende bekend naar werking en inhoud en profileren zich klantvriendelijk en professioneel 3.2. De cultuurcommunicatie gebeurt op een gecoördineerde en gerichte wijze

21 Strategische doelstelling 4. Cultuur dynamiseert de stad Cultuur die zich op één of andere wijze opbouwt en manifesteert in de stad geeft een dynamische aanblik en versterkt het positieve imago van een stad, in eerste instantie lokaal maar tevens bovenlokaal en in een aantal events zelfs regionaal. Dit gaat samen in de mate dat culturele infrastructuur wordt opgericht, uitgebreid en/of gerenoveerd.

22 Hedendaagse architectuur die meer ruimte biedt voor activiteiten, geeft de inwoner een zicht op vooruitgang en een positief gevoel over zijn/haar stad. Culturele infrastructuur is een belangrijke maar niet de enige motor voor dynamiek.

23 Operationele doelstellingen : 4.1. Uitbreiding en vernieuwing van de culturele infrastructuur 4.2. Het aanwenden van andere infrastructuur 4.3. De publieke ruimte als plek van ontmoeting en dialoog 4.4. Stadsvernieuwingsprojecten integreren eigentijdse culturele elementen 4.5. Aankondiging van cultureel aanbod in het straatbeeld

24 Strategische doelstelling 5. Cultuur kijkt verder Operationele doelstellingen : 5.1. Ronse neemt een culturele centrumfunctie in tussen Zuid-Oost-Vlaanderen en Pays des Collines. 5.2. Ronse werkt samen met bovenlokale experten en expertiseorganisaties om het cultureel en maatschappelijk verhaal sterker te onderbouwen.

25 5.3. Onderzoeken van ondersteuningsstructuren op provinciaal, Vlaams en Europees niveau. 5.4. Een positief (cultuur)klimaat stimuleert kunstenaars, kunsten- of erfgoedorganisaties én anderen om zich te komen vestigen in Ronse. 5.5. Aandacht voor bovenlokale of regionale promotie naargelang de uitstraling van de culturele activiteit.

26 Deel 3 Ondersteuning van het cultureel werk 3.1. Bibliotheek 3.2. Dienst Musea 3.3. Evenementen 3.4. Dienst Cultuur 3.5. Academie voor Artistieke Vorming 3.6. Algemeen

27 Deel 4 Beschrijving van het participatieproces 4.1. Opmaak 4.2. Communicatie 4.3. Uitvoering en evaluatie


Download ppt "Cultuurbeleidsplan stad Ronse 2008-2013. Decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (13 juli 2001) Waarom ?"

Verwante presentaties


Ads door Google