De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

04 februari 2014 Annemie De Clerck

Verwante presentaties


Presentatie over: "04 februari 2014 Annemie De Clerck"— Transcript van de presentatie:

1 04 februari 2014 Annemie De Clerck
Loopbaanontwikkeling de rode draad in het integraal personeelsbeleid binnen PBDKO 04 februari 2014 Annemie De Clerck

2 PBDKO ??? De Pedagogische BegeleidingsDienst van
het Katholiek Onderwijs Structuur van de organisatie Opdracht en organisatie Personeelsbestand  consequenties Personeelsbeleid

3 15 geledingen DPB’s Verbonden/ Diensten Congregaties Antwerpen Brugge
Gent Hasselt Mechelen-Brussel FC SDB SJ VLP Overige Verbonden/ Diensten VCLB Stafdienst VVKBaO VVKBuO VVKSO VDKVO

4 beleidsorganen Directeur / verantwoordelijke van de geleding
DPB’s Congregaties Antwerpen Brugge Gent Hasselt Mechelen-Brussel FC SDB SJ VLP Overige Verbonden/ Diensten VCLB Stafdienst VVKBaO VVKBuO VVKSO VDKVO Directeur / verantwoordelijke van de geleding Hoofdbegeleider per niveau Begeleiders (vakbegeleider / schoolbegeleider / begeleider met een specifieke opdracht, …) Centrale sturing versus autonomie Eigenheid binnen een gedeelde visie beleidsorganen - Raad van Bestuur - CPB coördinatie pedagogische begeleiding - CHB’s comité hoofdbegeleiders Ondersteuning door de stafdienst & personeelsdienst

5 Werking / opdrachten van PBDKO
Vanuit de visie en missie PBDKO Conform de decretale opdrachten 3-jaarlijks begeleidingsplan Prioriteiten van PBDKO / van de geledingen Voor de begeleiding naar scholen Voor onszelf als organisatie Kwaliteitszorg / kwaliteitsontwikkeling KWALITEITSHANDBOEK

6 Personeelsbestand van PBDKO
Ruim 400 begeleiders Begeleiders komen binnen, brengen hun eigen ‘onderwijs’geschiedenis mee Begeleiders kunnen aangesteld zijn in verschillende statuten (doorgroeimogelijkheden liggen vast) Begeleiders zijn ‘personeelslid van PBDKO’ maar functioneren binnen een bepaalde geleding

7 DPB Brugge 55 begeleiders BasisOnderwijs Schoolbegeleiders
Begeleiders met specifieke opdracht 2KP Domeinbegeleiders (wiskunde, ict, bewegingsopvoeding, pastoraal, opvoedingsproject, … DPB Brugge 55 begeleiders Volwassenenonderwijs centrumbegeleiders Secundair Onderwijs Schoolbegeleiders Vakbegeleiders (aardrijkskunde, biologie, handel, Nederlands, Frans, wetenschappen, wiskunde, fysica, … Studiegebiedbegeleiders (nijverheid, voeding en hotel, land- en tuinbouw, … Buitengewoon Onderwijs Schoolbegeleiders Begeleiders specifieke opdracht (beroepsopleiding niv. … paramedisch personeel, ASS, …

8 Personeelsbestand van PBDKO
Relatief ‘ouder’ korps begeleiders Eigen voorgeschiedenis / voorafgaande “onderwijs” loopbaan Leeftijdscategorie Aantal begeleiders 30 – 35 jaar 10 35 – 40 jaar 24 40 – 45 jaar 54 45 – 50 jaar 66 50 – 55 jaar 112 55 – 59 jaar / 403 60 en + meer dan de helft

9 Hoe zijn we tewerk gegaan
Personeelsbeleid Hoe zijn we tewerk gegaan Vertrekkende vanuit de situatie van de verschillende geledingen In verbinding brengen en afstemmen van de werking in de verschillende geledingen Groei naar gelijkgerichtheid met aandacht voor de autonomie Zorg voor mensen

10 Integraal personeelsbeleid
Een definitie ? - Een goed personeelsbeleid biedt een handvat om de doelen na te streven en af te stemmen op de personele mogelijkheden en deze te beïnvloeden. Goed personeelsbeleid bindt personeel en biedt medewerkers meer loopbaanperspectief. Bovendien heeft het een positief effect op het onderwijskundig proces met als resultaat kwaliteitsverbetering van de pedagogische begeleiding. -

11 Een sterk personeelsbeleid creëert de voorwaarden om medewerkers in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Naast de organisatie kan ook de medewerker zelf, dankzij goed  personeelsbeleid, de eigen ontwikkeling en ambities vormgeven en op een evenwichtige wijze werk en privé combineren. Een motiverende en positieve ondersteuning zodat personeelsleden hun talenten nog beter kunnen ontplooien voor een optimale bijdrage aan kwaliteitsvoller onderwijs

12 Ons groeiproces Bepalen van de aspecten van het personeelsbeleid (EFQM als basis) Prioritering van de aanpak Uittekenen van stappenplannen Gelijktijdige aanpak van verschillende domeinen uit het personeelsbeleid: waarover maken we afspraken? wat behoort tot de autonomie van de geleding? hoe vertalen naar de praktijk?

13 Integraal Personeelsbeleid in PBDKO
Werving en selectie Onthaalbeleid Taakbeleid Opvolgingsbeleid Professionaliseringsbeleid Evaluatiebeleid Waarderingsbeleid Eindeloopbaanbeleid Communicatiebeleid Innovatiebeleid Kwaliteitshandboek Communicatie met begeleiders Bespreking CPB Bespreking Raad van Bestuur Voorbereiding personeelsdienst Overleg in de geledingen Contact met begeleiders Overleg/participatiestructuur

14 Loopbaanbegeleiding loopbaanontwikkeling
De kenmerken van kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding (J. Saveyn) ° een onderdeel van het kwaliteitsconcept ° transparant en geobjectiveerd ° met brede betrokkenheid ° coachend ° geïndividualiseerd én dynamisch ° oog voor proces van vernieuwing Personeelsbeleid > loopbaanbeleid > loopbaanontwikkeling

15 1. Werving en selectie Vacatures Selectie
Samenbrengen van verschillende vacatures Ter beschikking stellen van verschillende modellen Selectie Procedures bepalen Selectiecommissies, betrokkenheid van andere geledingen, begeleiders met specifieke competenties

16 2. Onthaalbeleid Startdag / startmoment: In de geledingen Centraal
Peter- / meterschap informatieronde Centraal Voorstellen van concept van de BaVo (BAsisVOrming) Algemene info en administratie

17 3. Taakbeleid Taakinvulling / opdrachtenpakket Functiebeschrijving
Wie doet wat om welk niveau Hoe doen we dit Illustratie: wg ad hoc “leerplanwerk” Functiebeschrijving Algemeen deel Specifiek deel Dagboek Huidige prioriteit

18 4. Opvolgingsbeleid Functioneringsgesprekken en evaluatiecyclus

19 5. Professionaliseringsbeleid
Binnen de geleding Centraal aangeboden / aangestuurd Vormingen, rol van de Cel vorming van de stafdienst Certificeren van gevolgde sessies attest basisvorming certificaat adviseursproef

20 6. Evaluatiebeleid Sterk uitgebouwd traject: “functioneringsgesprekken en evaluatie”

21 7. Waarderingsbeleid

22 8. Eindeloopbaanbeleid - Aandacht voor de specificiteit van de levensfase van ervaren begeleiders (flexibelere) Inzetbaarheid van medewerkers Informeren om een goeie beslissing richting einde loopbaan te nemen Begeleiden in laatste actieve periode Return voor de organisatie; borgen van expertise

23 Nadenken over het beëindigen van je actieve loopbaan als begeleider

24 9. Communicatiebeleid

25 10. Innovatiebeleid

26 Aandachtspunten Betrokkenheid / participatie
Communicatie / transparantie Procedures en afspraken over de geledingen heen versus “autonomie” binnen de geledingen Geldende afspraken voor iedereen versus persoonlijke situaties / noden Kwaliteitsbewaking Borgen in het Kwaliteitshandboek Lange- en korte termijn doelen Samen sporen van noden/ vragen van de medewerkers en die van de organisatie (+ verplichtingen van de organisatie)


Download ppt "04 februari 2014 Annemie De Clerck"

Verwante presentaties


Ads door Google