De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 1 Loopbaanontwikkeling de rode draad in het integraal personeelsbeleid binnen PBDKO 04 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 1 Loopbaanontwikkeling de rode draad in het integraal personeelsbeleid binnen PBDKO 04 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 1 Loopbaanontwikkeling de rode draad in het integraal personeelsbeleid binnen PBDKO 04 februari 2014 Annemie De Clerck

2 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 2 PBDKO ??? De Pedagogische BegeleidingsDienst van het Katholiek Onderwijs www.pbdko.bewww.pbdko.be –Structuur van de organisatie –Opdracht en organisatie –Personeelsbestand  consequenties Personeelsbeleid

3 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 15 geledingen 3 DPB’s Congregaties Antwerpen Brugge Gent Hasselt Mechelen-Brussel FC SDB SJ VLP Overige Verbonden/ Diensten VCLB Stafdienst VVKBaO VVKBuO VVKSO VDKVO

4 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 4 DPB’s Congregaties Antwerpen Brugge Gent Hasselt Mechelen-Brussel FC SDB SJ VLP Overige Verbonden/ Diensten VCLB Stafdienst VVKBaO VVKBuO VVKSO VDKVO Directeur / verantwoordelijke van de geleding Hoofdbegeleider per niveau Begeleiders ( vakbegeleider / schoolbegeleider / begeleider met een specifieke opdracht, … ) Centrale sturing versus autonomie Eigenheid binnen een gedeelde visie beleidsorganen - Raad van Bestuur - CPB coördinatie pedagogische begeleiding - CHB’s comité hoofdbegeleiders Ondersteuning door de stafdienst & personeelsdienst

5 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Werking / opdrachten van PBDKO •Vanuit de visie en missie PBDKO •Conform de decretale opdrachten •3-jaarlijks begeleidingsplan •Prioriteiten van PBDKO / van de geledingen –Voor de begeleiding naar scholen –Voor onszelf als organisatie •Kwaliteitszorg / kwaliteitsontwikkeling KWALITEITSHANDBOEK 5

6 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Personeelsbestand van PBDKO •Ruim 400 begeleiders •Begeleiders komen binnen, brengen hun eigen ‘onderwijs’geschiedenis mee •Begeleiders kunnen aangesteld zijn in verschillende statuten (doorgroeimogelijkheden liggen vast) •Begeleiders zijn ‘personeelslid van PBDKO’ maar functioneren binnen een bepaalde geleding • 6

7 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs BasisOnderwijs Schoolbegeleiders Begeleiders met specifieke opdracht 2KP Domeinbegeleiders (wiskunde, ict, bewegingsopvoeding, pastoraal, opvoedingsproject, … Secundair Onderwijs Schoolbegeleiders Vakbegeleiders (aardrijkskunde, biologie, handel, Nederlands, Frans, wetenschappen, wiskunde, fysica, … Studiegebiedbegeleiders (nijverheid, voeding en hotel, land- en tuinbouw, … 7 Buitengewoon Onderwijs Schoolbegeleiders Begeleiders specifieke opdracht (beroepsopleiding niv. … paramedisch personeel, ASS, … Volwassenenonderwijs centrumbegeleiders DPB Brugge 55 begeleiders

8 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Personeelsbestand van PBDKO •Relatief ‘ouder’ korps begeleiders •Eigen voorgeschiedenis / voorafgaande “onderwijs” loopbaan 8

9 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Personeelsbeleid •Vertrekkende vanuit de situatie van de verschillende geledingen •In verbinding brengen en afstemmen van de werking in de verschillende geledingen •Groei naar gelijkgerichtheid met aandacht voor de autonomie Zorg voor mensen 9 Hoe zijn we tewerk gegaan

10 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Integraal personeelsbeleid - Een goed personeelsbeleid biedt een handvat om de doelen na te streven en af te stemmen op de personele mogelijkheden en deze te beïnvloeden. Goed personeelsbeleid bindt personeel en biedt medewerkers meer loopbaanperspectief. Bovendien heeft het een positief effect op het onderwijskundig proces met als resultaat kwaliteitsverbetering van de pedagogische begeleiding. - 10 Een definitie ?

11 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 11 •Een sterk personeelsbeleid creëert de voorwaarden om medewerkers in te zetten voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Naast de organisatie kan ook de medewerker zelf, dankzij goed personeelsbeleid, de eigen ontwikkeling en ambities vormgeven en op een evenwichtige wijze werk en privé combineren. •Een motiverende en positieve ondersteuning zodat personeelsleden hun talenten nog beter kunnen ontplooien voor een optimale bijdrage aan kwaliteitsvoller onderwijs

12 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Ons groeiproces •Bepalen van de aspecten van het personeelsbeleid (EFQM als basis) •Prioritering van de aanpak •Uittekenen van stappenplannen •Gelijktijdige aanpak van verschillende domeinen uit het personeelsbeleid: –waarover maken we afspraken? –wat behoort tot de autonomie van de geleding? –hoe vertalen naar de praktijk? 12

13 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Integraal Personeelsbeleid in PBDKO •Werving en selectie •Onthaalbeleid •Taakbeleid •Opvolgingsbeleid •Professionaliseringsbeleid •Evaluatiebeleid •Waarderingsbeleid •Eindeloopbaanbeleid •Communicatiebeleid •Innovatiebeleid 13 •Kwaliteitshandboek •Communicatie met begeleiders •Bespreking CPB •Bespreking Raad van Bestuur •Voorbereiding personeelsdien st •Overleg in de geledingen •Contact met begeleiders •Overleg/participatiestructuur

14 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Loopbaanbegeleiding loopbaanontwikkeling De kenmerken van kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding (J. Saveyn) ° een onderdeel van het kwaliteitsconcept ° transparant en geobjectiveerd ° met brede betrokkenheid ° coachend ° geïndividualiseerd én dynamisch ° oog voor proces van vernieuwing Personeelsbeleid > loopbaanbeleid > loopbaanontwikkeling 14

15 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 1. Werving en selectie •Vacatures –Samenbrengen van verschillende vacatures –Ter beschikking stellen van verschillende modellen •Selectie –Procedures bepalen •Selectiecommissies, betrokkenheid van andere geledingen, begeleiders met specifieke competenties 15

16 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 2. Onthaalbeleid •Startdag / startmoment: –In de geledingen •Peter- / meterschap •informatieronde –Centraal •Voorstellen van concept van de BaVo (BAsisVOrming) •Algemene info en administratie 16

17 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 3. Taakbeleid •Taakinvulling / opdrachtenpakket –Wie doet wat om welk niveau –Hoe doen we dit •Illustratie: wg ad hoc “leerplanwerk” •Functiebeschrijving –Algemeen deel –Specifiek deel •Dagboek •Huidige prioriteit 17

18 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 4. Opvolgingsbeleid •Functioneringsgesprekken en evaluatiecyclus 18

19 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 5. Professionaliseringsbeleid •Professionalisering –Binnen de geleding –Centraal aangeboden / aangestuurd •Vormingen, rol van de Cel vorming van de stafdienst •Certificeren van gevolgde sessies •attest basisvorming •certificaat adviseursproef 19

20 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 6. Evaluatiebeleid •Sterk uitgebouwd traject: “functioneringsgesprekken en evaluatie” 20

21 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 7. Waarderingsbeleid 21

22 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 8. Eindeloopbaanbeleid - Aandacht voor de specificiteit van de levensfase van ervaren begeleiders -(flexibelere) Inzetbaarheid van medewerkers -Informeren om een goeie beslissing richting einde loopbaan te nemen -Begeleiden in laatste actieve periode -Return voor de organisatie; borgen van expertise 22

23 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Nadenken over het beëindigen van je actieve loopbaan als begeleider 23

24 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 9. Communicatiebeleid 24

25 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 10. Innovatiebeleid 25

26 Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs Aandachtspunten •Betrokkenheid / participatie •Communicatie / transparantie •Procedures en afspraken over de geledingen heen versus “autonomie” binnen de geledingen •Geldende afspraken voor iedereen versus persoonlijke situaties / noden •Kwaliteitsbewaking •Borgen in het Kwaliteitshandboek •Lange- en korte termijn doelen •Samen sporen van noden/ vragen van de medewerkers en die van de organisatie (+ verplichtingen van de organisatie) 26


Download ppt "Pedagogische Begeleidingsdienst Katholiek Onderwijs 1 Loopbaanontwikkeling de rode draad in het integraal personeelsbeleid binnen PBDKO 04 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google