De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verenigde Zorg Groep 1e Lijn Gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verenigde Zorg Groep 1e Lijn Gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Verenigde Zorg Groep 1e Lijn Gezondheidszorg
Presentatie ROS Friesland Voorbeeld Prescan Regio Alkmaar

2 De Scan: Voorbeeld Alkmaar Regio-niveau Wijkniveau
Verenigde Zorg Groep Stakeholders Inhoud Wat is Sinfore De Scan: Voorbeeld Alkmaar Regio-niveau Wijkniveau Doorvertaling naar een mogelijke opgave

3 KADER SINFORE COLLEGE Denkmodel Samenhang: Functies – Ruimtegebruik - Financiën

4 Sinfore Marktinformatie wonen Databronnen – schaalniveau’s

5 Nationale Wijkscan 1e Lijn Thema 1: Vergrijzing: Aandeel 75+ INZOOMEN

6 Nationale Wijkscan 1e Lijn Huisartsen Huidig en toekomstig Vraag / Aanbod

7 Nationale Wijkscan 1e Lijn Lijn 1 Site: Aanbod: Huisartsen en POH Den Haag

8 Lancering Ministerie VWS November 2006 Huisartsenbeurs Voorjaar 2007
Verenigde Zorg Groep Stakeholders De Scan Achtergrond Lancering Ministerie VWS November 2006 Huisartsenbeurs Voorjaar 2007 LVG Rossen: Najaar 2007 ROS-Pilots: Winter 2008 Besluitvorming gezamenlijke aanpak Uitrol: najaar 2008 en verder

9 1e Lijn Zorgverleners zelf
Verenigde Zorg Groep Stakeholders Stakeholders Bevolking regio 1e Lijn Zorgverleners zelf Ziekenhuizen & AWBZ instellingen Zorgverzekeraars Gemeenten en hogere overheden Vastgoedpartijen waaronder woningcorporaties Kernvragen bij een duurzame 1e Lijn Zorginfrastructuur : Welk belang hebben stakeholders? Waar en hoe kunnen stakeholders bijdragen?

10 Prescan Regio Alkmaar: Vraag en aanbod 1e Lijn: VAAM
Het ministerie van VWS heeft aan de NPCF, de Nationale Patienten en Consumenten Federatie opdracht gegeven tot de ontwikkeling van het VAAM: de Vraag Aanbod Analyse Monitor, uitgewerkt door het onderzoeksinstituut voor de gezondheidszorg, het NIVEL. In het VAAM wordt op basis van demografische gegevens berekend hoeveel huisartsen, fysiotherapeuten etc noodzakelijk zijn in een gebied. Immers, ouderen hebben meer beperkingen dan jongere inwoners, zoals ondermeer zichtbaar in de volgende grafiek:

11 Demografische ontwikkeling Vergrijzing 1e Lijn Zorgverlener zelf
Legenda: Behoefte LAAG Behoefte GEMIDDELD Behoefte HOOG De demografische ontwikkeling is niet alleen van belang voor de vraag naar 1e Lijn: ook het aanbod, dus huisartsen, fysiotherapeuten etc. zelf vergrijzen. Sinds Rinnooy Kan de enorme vergrijzing signaleerde in het onderwijs, blijkt immers vergrijzing in elke sector een aandachtspunt naar de toekomst. Bijzonder voor de zorg is dat de oudere mannen met praktijk aan huis worden opgevolgd door jonge vrouwen die in deeltijd willen werken. Dit vraagt dan wel om adequate huisvesting!

12 Regio Alkmaar: Demografische ontwikkeling
Allereerst de demografische ontwikkeling in de Regio Alkmaar: Het aantal inwoners van Regio Alkmaar stijgt de komende jaren van naar inwoners. Deze stijging betreft alle leeftijdsgroepen, in het bijzonder ook de groep 55 – 75, met name in de stad, en 75+, met name in de regio.

13 Prescan Regio Alkmaar Aanbod Huisartsen
Huisartsen zijn in Regio Alkmaar sterk versnipperd: er is sprake van veel solo en duo praktijken, aangevuld met enkele grotere concentraties, waaronder een zestal gezondheidscentra Deze kaart is in de prescan nog niet aangepast aan de aanvulling met lokale informatie: dit is een logische eerst volgende processtap!

14 Prescan Regio Alkmaar Aanbod Huisartsen

15 Prescan Regio Alkmaar Aanbod Huisarts
Naast de Huisartsen zijn ook de overige disciplines van belang, die naar verwachting eenzelfde spreiding laten zien. Deze kaart is in de prescan nog niet aangepast aan de aanvulling met lokale informatie: dit is een logische eerst volgende processtap!

16 Regio Alkmaar: Demografische ontwikkeling en vraag 1e Lijn
De demografische ontwikkeling van Regio Alkmaar is door te vertalen naar de vraag in FTE voor de verschillende 1e Lijn disciplines. Confrontatie met het aanbod is mogelijk door bijvoorbeeld op basis van de afstudeerjaren van de huisartsen vertrekcohorten te veronderstellen. Het NIVEL geeft aan dat de gemiddelde huisarts start op 35 jarige leeftijd, waarmee nog globaal 30 jaar praktijk kan volgen. Artsen afgestudeerd voor 1977 zullen daarmee als snel met pensioen gaan, artsen afgestudeerd voor 1987 zullen de komende periode volgen. Resultante is een behoefte aan zeer veel huisartsen in de Regio Alkmaar de komende jaren!

17 Gezondheidscentra Waarom gebiedsgericht?
Kernvraag is in de 1e Lijn vaak: waarom is gebiedsgerichte 1e Lijn zorg wenselijk? Immers, bijvoorbeeld artsen denken vaak niet in wijktermen, omdat hun klanten overal vandaan kunnen komen. Zo was in Den Haag in de jaren 50 de huisarts gevestigd aan de Laan van Meerdervoort. Ouderen woonden toen in bejaardentehuizen, de jongere patiënten uit de Haagse wijken bezochten de dokter met de fiets of met de tram, wie te ziek was werd door de dokter met de auto bezocht. Dit is inmiddels haast niet meer denkbaar door de verkeersdrukte, terwijl juist nu steeds meer ouderen thuis wonen!

18 Regio Alkmaar: 75 plus: aandeel en ontwikkeling, Instellingen
De gebiedsgerichte vergrijzing is ten dele ook zichtbaar in de Regio Alkmaar en omgeving. Hierbij is een serk onderscheid tussen Alkmaar en de omgeving, maar ook binnen Alkmaar en tussen gemeenten en wijken in de omgeving 75+: Groen = Beneden gemiddeld, Geel = Gemiddeld, Rood = Boven gemiddeld, 65-75: Witte arcering: Boven gemiddeld, Zwarte Arcering: Minder dan gemiddeld Blauw: Verzorgings- en verpleeghuizen

19 Prescan VRAAG: 65 plus: inzoomen in de kernen
65+: Groen = Beneden gemiddeld, Geel = Gemiddeld, Rood = Boven gemiddeld,

20 Scan Regio Alkmaar: VAAM Berekening FTE Disciplines
De resultaten van de theoretische capaciteitsberekening volgens VAAM zijn zichtbaar in de volgende tabel: Cijfers: “Bijlage”

21 Prescan Regio Alkmaar Vraag <-> Aanbod: Huidig en korte termijn
Combinatie van vraag en aanbod voor de huisartsen leidt tot een beeld waarbij in groen gebieden met meer dan gemiddeld aantal huisartsen zijn weergegeven, in geel gemiddeld en in rood minder dan gemiddeld. Zwarte arcering geven aan dat een tekort op termijn is te verwachten bij pensionering van de oudste huisartsen. In Regio Alkmaar vragen veel gebeiden de aandacht, zowel vanwege het nu al ontbreken van gebiedsgerichte zorg, als vanwege het wegvallen van die zorg op de middellange termijn. Deze kaart is nog niet aangepast aan de aanvulling met lokale informatie Groen = Aanbod artsen eneden gemiddeld, Geel = Gemiddeld, Rood = Boven gemiddeld, Witte arcering: Toemstig aanbod boven gemiddeld, Zwarte Arcering: Minder dan gemiddeld

22 Prescan Regio Alkmaar Vraag <-> Aanbod: Huidig en korte termijn
In Regio Alkmaar vragen de beide kernen de aandacht, zowel qua vergrijzing als qua versnippering van het aanbod. De problematiek wordt versterkt door de versnippering van het aanbod, terwijl ook al capaciteitsproblemen zichtbaar lijken bij de gebeiden met Gezondheidscentra. Deze kaart is nog niet aangepast aan de aanvulling met lokale informatie Groen = Aanbod artsen beneden gemiddeld, Geel = Gemiddeld, Rood = Boven gemiddeld, Witte arcering: Toekomstig aanbod boven gemiddeld, Zwarte Arcering: Minder dan gemiddeld

23 Scan Regio Alkmaar: VAAM Berekening FTE Disciplines
De resultaten van de theoretische capaciteits berekening volgens VAAM zijn zichtbaar in de volgende tabel, waarin zichtbaar is dat voor verschillende woonplaatsen reeds mogelijke tekorten aanwezig zijn of op de middellange termijn ontstaan.

24 Gezondheidscentra Modulaire aanpak: keuzevrijheid voor de 1e Lijn
Een efficiënte en effectieve 1e Lijn vraagt om integratie van de verschillende disciplines, gebiedsgericht duurzaam aanbod in de 1e Lijn vraagt daarnaast om adequate huisvesting, voor zover niet op te lossen in meer virtuele werkverbanden. Hierbij is een modulaire opbouw denkbaar, die aansluit op de wensen van stakeholders Vanuit de berekening van de FTE’s is doorvertaling mogelijk naar benodigde ruimte voor de individuele disciplines en combinaties. In de volgende sheets zijn daarvoor referenties vanuit het College Bouw en de LHV opgenomen.

25 Prescan Regio Alkmaar Doorvertaling ruimtebehoefte: Kentallen LHV

26 Prescan Regio Alkmaar Doorvertaling ruimtebehoefte: College Bouw
Via VAAM en kentallen is te berekenen wat de mogelijke omvang van de ruimtebehoefte in de 1e Lijn in Regio Alkmaar zou zijn. Bij deze berekening is uitgegaan van de exacte berekende fte’s x de norm2, opgehoogd met een % van 20%, zoals ook bij vergelijking van inwoneraantallen en fte’s vanuit VAAM vergeleken met College Bouw en LHV referenties gebleken is.

27 Prescan Regio Alkmaar Modulaire doorvertaling naar ruimtebehoefte


Download ppt "Verenigde Zorg Groep 1e Lijn Gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google