De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant

Verwante presentaties


Presentatie over: "TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant"— Transcript van de presentatie:

1 TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant
De impact van het basisoverlegcomité bij het dynamisch risicobeheersysteem TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant december 2009 TWW RD Lim-VBr

2 RD Limburg – Vlaams-Brabant
december 2009 TWW RD Lim-VBr

3 RD Limburg – Vlaams-Brabant
Directiehoofd Ir. Pieter De Munck Adjuncten – Directiehoofd Directiekantoor Leuven: Dr. Jozef Costermans Directiekantoor Hasselt: Dr. Margriet Beenaerts Vertegenwoordiging in CoP/werkgroepen Vertegenwoordigers Gezondheid Dr. Jozef Costermans Hygiëne Dr. Margriet Beenaerts Dr. Lucia Donvil Veiligheid Ir. Stefan Leuckx Ir. Johan Broos Ergonomie Heidi Bussels An Jorissen Psychosociaal Pascale Swinnen Luc Neyens Dyrib Luc Neyens Lutgarde Gies Bouw Ing. Bart Vandevenne Ing. Kathy Vits Kwaliteit Ir. Pieter De Munck Pascale Swinnen Asbest Luc Neyens CE-markering Ing. Libert Plevoets Willem Vanlangendonck EAO Ir. Pieter De Munck Ir. Johan Broos Reach Dr. Katrien Lysens Kristien Verbeeck Brandvoorkoming Ing. Willy Van Minsel Ing. Edward Vanhove Gezondheidsaspecten in “Seveso bedrijven” Dr. Jozef Costermans, Dr. Margriet Beenaerts en Dr. Lucia Donvil december 2009 TWW RD Lim-VBr

4 Directiekantoor Hasselt Directiekantoor Leuven
Toezicht instellingen en bedrijven Dr. Margriet Beenaerts Dr. Katrien Lysens Ir. Stefan Leuckx 2 Ing. Libert Plevoets Ing. Edward Vanhove Ing. Bart Vandevenne Pascale Swinnen 4 Luc Neyens Heidi Bussels An Jorissen Toezicht instellingen en bedrijven Dr. Jozef Costermans Dr. Lucia Donvil 5 Ir. Johan Broos Ing. Kathy Vits Ing. Willy Van Minsel 2 Ing. Jean-Paul Triest Lutgarde Gies Kristien Verbeeck Toezicht bouw Karel Boels Johnny Driesen Daniel Driesen Marc Van Rooy Coördinatie Ing. Bart Vandevenne Toezicht bouw Frans Gerritsen Ivo Laureyns Robert Tops William Vanlangendonck Coördinatie Ing. Kathy Vits Verantwoordelijke “medisch geheim” Dr. Margriet Beenaerts Luc Boijen Verantwoordelijke “medisch geheim” Dr. Jozef Costermans Alfons Roosen december 2009 TWW RD Lim-VBr

5 Directiekantoor Hasselt Directiekantoor Leuven
Administratie: Luc Boijen Edgard Sente Rita Martens 5 Yvette Neven 5 Petra Van Genechten 4 Technisch medewerker: Antonia Sanchez Romero 4 Administratie: Alfons Roosen Carine Laurent Bernard Nedergedaeld Monique Claes 1 Nicole Delvaux 5 Technisch medewerker: 1 deeltijds Antwerpen - 2 deeltijds Hoofdbestuur - 3 deeltijds 3/5 - 4 deeltijds 4/ deeltijds 1/2 december 2009 TWW RD Lim-VBr

6 Het dynamisch risicobeheersysteem
december 2009 TWW RD Lim-VBr

7 Wat De uitwerking van het beleid, dat vooral de doelstellingen en de beoogde middelen bepaalt De programmatie van het beleid, dat vooral de toe te passen methodes, de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van de betrokkenen bepaalt De uitvoering van het beleid De evaluatie van het beleid, dat vooral betrekking heeft op de vaststelling van de evalautatiecriteria december 2009 TWW RD Lim-VBr

8 Hoe Het systeem houdt rekening mee: De aard van de activiteiten
De specifieke risico’s verbonden aan deze activiteiten De speciale risico’s eigen aan bepaalde groepen werknemers december 2009 TWW RD Lim-VBr

9 Doel Het opstellen van de preventiemaatregelen
Maatregelen die tot doel hebben de risico’s te voorkomen Maatregelen die tot doel hebben de schade te voorkomen Maatregelen die tot doel hebben de schade te beperken De volgorde van de maatregelen is belangrijk ! december 2009 TWW RD Lim-VBr

10 Resultaat Globaal preventieplan Jaarlijks actieplan december 2009
TWW RD Lim-VBr

11 Globaal preventieplan
Dit geeft de concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en verplichtingen zijn van alle betrokken personen. Dit globaal preventieplan wordt regelmatig geëvalueerd (bv. jaarlijks) en wordt ten minste om de vijf jaar volledig herbeken. december 2009 TWW RD Lim-VBr

12 Jaarlijksactieplan Dit geeft
De prioritaire doelstellingen van het dienstjaar De middelen en methodes om die doestellingen te bereiken De opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen De aanpassingen aan te brengen aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde omstandigheden, incidenten en ongevallen december 2009 TWW RD Lim-VBr

13 Opgelet In openbare diensten worden de taken van het comité voor preventie en bescherming op het werk overgenomen door het basisoverlegcomité volgens: Basiswet van (art.11 § 2) KB van (art 39) Omzendbrief van (pt 5.2.1) “wanneer bijvoorbeeld de uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet spreken over “de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk” moet dit voor de overheidsdiensten gelezen worden als “de afgevaardigingen in het overlegcomité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk”. december 2009 TWW RD Lim-VBr

14 KB Beleid - 27 maart 1998 Art. 12.– De werkgever betrekt de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingsysteem, het schriftelijk globaal preventieplan en het schriftelijk jaarlijks actieplan. Hij raadpleegt tevens het Comité. De werkgever legt het schriftelijk vastgelegde globaal preventieplan bij elke wijziging of aanpassing vooraf ter advies voor aan het comité. december 2009 TWW RD Lim-VBr

15 De werkgever legt het ontwerp van jaarlijks actieplan voor advies voor aan het comité uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Het jaarlijks actieplan mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het Comité zijn advies heeft verstrekt of, zo niet, vóór het begin van het dienstjaar waarop het slaat. december 2009 TWW RD Lim-VBr

16 Opdrachten en werking van het comité (KB 3 mei 1999)
Art. 2.- In toepassing van artikel 65 van de wet heeft het comité inzonderheid als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan. december 2009 TWW RD Lim-VBr

17 Art. 3.- Het comité brengt een voorafgaand advies uit over:
1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 5° elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen; 7° de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. december 2009 TWW RD Lim-VBr

18 Art Het comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingsysteem door sommige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het comité bevoegd is. december 2009 TWW RD Lim-VBr

19 Art De werkgever is er toe gehouden het comité alle nodige informatie te verstrekken opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen. december 2009 TWW RD Lim-VBr

20 Akkoord of advies? Een advies veronderstelt niet noodzakelik een gemeenschappelijk standpunt. Een akkoord is strikter en veronderstelt minstens een meerderheid. Hoe een advies wordt verstrekt of wanneer en hoe een akkoord wordt bereikt, moet geregeld worden in het huishoudelijk reglement van het comité. december 2009 TWW RD Lim-VBr

21 Indien de werkgever niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld, er geen gevolg aan heeft gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt hij de redenen hiervan mee aan het comité. Hij verklaart tevens de maatregelen die in gewetigd dringend geval werden genomen zonder het comité vooraf te raadplegen of te informeren. december 2009 TWW RD Lim-VBr

22 Een inspectie die ISO gecerificeerd is
december 2009 TWW RD Lim-VBr

23 Registratie van exploitatie-zetels
ISO 9001 Pijler 1: ISIS Registratie van exploitatie-zetels december 2009 TWW RD Lim-VBr

24 Dossier-registratie en opvolging
ISO 9001 Pijler 2: Do R&St Dossier-registratie en opvolging december 2009 TWW RD Lim-VBr

25 Pijler 3: Inspectie-producten
ISO 9001 Pijler 3: Inspectie-producten Beslissings-tabel december 2009 TWW RD Lim-VBr

26 Lijst van inspectieconclusies
C01: inspectierapport met positieve opmerkingen C02: inspectierapport zonder opmerkingen C03: inspectierapport met corrigerend advies C04: bevestiging van mondelinge waarschuwingen C05: schriftelijke waarschuwingen (art. 9) C06: opleggen van maatregelen (art. 3) C07: stopzetting (art. 3) C08: pro justitia C09: vastleggen van afspraken en maatregelen december 2009 TWW RD Lim-VBr

27 Criteria? Vraag 1: Confomiteit met de wetgeving? Wordt in de concrete situatie (werkpost, machine, werkomgeving…) de wetgeving gevolgd? Vraag 2: Restrisico? Wat is het restrisico, onaafgezien van het al dan niet volgen van de wetgeving? Vraag 3: Zelfredzaamheid van de werkgever? Heeft de werkgever een positieve houding tegenover wetgeving/veiligheid, of werkt hij/zij tegen? Komt de werkgever zijn engagementen na? december 2009 TWW RD Lim-VBr

28 Indicatieve evaluatiecriteria
december 2009 TWW RD Lim-VBr

29 Activiteiten-rapportering
ISO 9001 Pijler 4: CAVIAR Activiteiten-rapportering december 2009 TWW RD Lim-VBr

30 Pijler 5: Opleiding Uniforme inspectie-strategie
Leidraad Management Metingen: van middelen: Rapportanalyse en Management - ISO 9001 Doelstellingen - Producten verbeteringsacties beoordeling - Personeel - Personeel Organisatie en - Ma terieel - Extern communicatie M ANAGEMENTPROCESSEN P RODUCTIEPROCESSEN Bedrijvenregistratie Activiteitenregistratie Dossierregistratie 1.1 ISIS Caviar Do R&St Pijler 5: Opleiding Uniforme inspectie-strategie PROACTIEVE INS PECTIES Inspecties en onderzoeken Rapportering Controle Hoof dprocessen REACTIEVE INSPECTIES K l a n t e n Administratieve Inspecties en Rapportering Controle voorbereiding onderzoeken K l a n t e n Onthaal en Kennis - Bijsturing opleiding behoeften en training KENNISMANAGEMENT Geven van externe opleidingen december 2009 TWW RD Lim-VBr

31 Interactieve training
Aan de hand van beschrijvingen van een concrete werksituatie met concrete gegevens i.v.m. het betrokken bedrijf (preventiestructuur, frequentie- en ernstgraad…) wordt tijdens dienstvergaderingen (hevig) gediscuteerd over de te volgen strategie in de betrokken situatie. De filmpjes en trainingen werden ontwikkeld in samenwerking met december 2009 TWW RD Lim-VBr

32 december 2009 TWW RD Lim-VBr

33 De preventiecirkel Nieuwe arbeidssituatie Arbeids- situatie
Werksituatie aanpassen trigger voor dynamisch risicobeersingssysteem Beleids-beslissingen Risicoanalyse Vaststellen van prioriteiten Multidisciplinaire evalutie Vaststellen van knelpunten december 2009 TWW RD Lim-VBr

34 Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg – Vlaams-Brabant december 2009 TWW RD Lim-VBr


Download ppt "TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant"

Verwante presentaties


Ads door Google