De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

december 2009TWW RD Lim-VBr1 TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant De impact van het basisoverlegcomité bij het dynamisch risicobeheersysteem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "december 2009TWW RD Lim-VBr1 TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant De impact van het basisoverlegcomité bij het dynamisch risicobeheersysteem."— Transcript van de presentatie:

1

2 december 2009TWW RD Lim-VBr1 TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant De impact van het basisoverlegcomité bij het dynamisch risicobeheersysteem

3 december 2009TWW RD Lim-VBr2 RD Limburg – Vlaams-Brabant

4 december 2009TWW RD Lim-VBr3 RD Limburg – Vlaams-Brabant Directiehoofd Ir. Pieter De Munck Gezondheidsaspecten in “Seveso bedrijven” Dr. Jozef Costermans, Dr. Margriet Beenaerts en Dr. Lucia Donvil Vertegenwoordiging in CoP/werkgroepen Vertegenwoordigers GezondheidDr. Jozef Costermans HygiëneDr. Margriet BeenaertsDr. Lucia Donvil VeiligheidIr. Stefan LeuckxIr. Johan Broos ErgonomieHeidi BusselsAn Jorissen PsychosociaalPascale Swinnen Luc Neyens DyribLuc Neyens Lutgarde Gies BouwIng. Bart VandevenneIng. Kathy Vits KwaliteitIr. Pieter De MunckPascale Swinnen AsbestLuc Neyens CE-markeringIng. Libert PlevoetsWillem Vanlangendonck EAOIr. Pieter De MunckIr. Johan Broos ReachDr. Katrien LysensKristien Verbeeck BrandvoorkomingIng. Willy Van MinselIng. Edward Vanhove Adjuncten – Directiehoofd Directiekantoor Leuven: Dr. Jozef Costermans Directiekantoor Hasselt: Dr. Margriet Beenaerts

5 december 2009TWW RD Lim-VBr4 Directiekantoor Hasselt Toezicht bouw Karel Boels Johnny Driesen Daniel Driesen Marc Van Rooy CoördinatieIng. Bart Vandevenne Directiekantoor Leuven Toezicht bouw Frans Gerritsen Ivo Laureyns Robert Tops William Vanlangendonck CoördinatieIng. Kathy Vits Toezicht instellingen en bedrijven Dr. Margriet Beenaerts Dr. Katrien Lysens Ir. Stefan Leuckx 2 Ing. Libert Plevoets Ing. Edward Vanhove Ing. Bart Vandevenne Pascale Swinnen 4 Luc Neyens Heidi Bussels An Jorissen Toezicht instellingen en bedrijven Dr. Jozef Costermans Dr. Lucia Donvil 5 Ir. Johan Broos Ing. Kathy Vits Ing. Willy Van Minsel 2 Ing. Jean-Paul Triest Lutgarde Gies Kristien Verbeeck Verantwoordelijke “medisch geheim” Dr. Margriet Beenaerts Luc Boijen Verantwoordelijke “medisch geheim” Dr. Jozef Costermans Alfons Roosen

6 december 2009TWW RD Lim-VBr5 Directiekantoor HasseltDirectiekantoor Leuven 1 deeltijds Antwerpen - 2 deeltijds Hoofdbestuur - 3 deeltijds 3/5 - 4 deeltijds 4/5 - 5 deeltijds 1/2 Administratie: Luc Boijen Edgard Sente Rita Martens 5 Yvette Neven 5 Petra Van Genechten 4 Technisch medewerker: Antonia Sanchez Romero 4 Administratie: Alfons Roosen Carine Laurent Bernard Nedergedaeld Monique Claes 1 Nicole Delvaux 5 Technisch medewerker:

7 december 2009TWW RD Lim-VBr6 Het dynamisch risicobeheersysteem

8 december 2009TWW RD Lim-VBr7 Wat •De uitwerking van het beleid, dat vooral de doelstellingen en de beoogde middelen bepaalt •De programmatie van het beleid, dat vooral de toe te passen methodes, de opdrachten, de verplichtingen en de middelen van de betrokkenen bepaalt •De uitvoering van het beleid •De evaluatie van het beleid, dat vooral betrekking heeft op de vaststelling van de evalautatiecriteria

9 december 2009TWW RD Lim-VBr8 Hoe Het systeem houdt rekening mee: •De aard van de activiteiten •De specifieke risico’s verbonden aan deze activiteiten •De speciale risico’s eigen aan bepaalde groepen werknemers

10 december 2009TWW RD Lim-VBr9 Doel Het opstellen van de preventiemaatregelen •Maatregelen die tot doel hebben de risico’s te voorkomen •Maatregelen die tot doel hebben de schade te voorkomen •Maatregelen die tot doel hebben de schade te beperken De volgorde van de maatregelen is belangrijk !

11 december 2009TWW RD Lim-VBr10 Resultaat •Globaal preventieplan •Jaarlijks actieplan

12 december 2009TWW RD Lim-VBr11 Globaal preventieplan Dit geeft de concrete omschrijving van de resultaten van de risicoanalyse, van de prioritaire doelstellingen en de activiteiten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. Daarbij wordt tevens beschreven welke middelen er worden gebruikt en wat de opdrachten en verplichtingen zijn van alle betrokken personen. Dit globaal preventieplan wordt regelmatig geëvalueerd (bv. jaarlijks) en wordt ten minste om de vijf jaar volledig herbeken.

13 december 2009TWW RD Lim-VBr12 Jaarlijksactieplan Dit geeft •De prioritaire doelstellingen van het dienstjaar •De middelen en methodes om die doestellingen te bereiken •De opdrachten, verplichtingen en middelen van de betrokken personen •De aanpassingen aan te brengen aan het globaal preventieplan ingevolge gewijzigde omstandigheden, incidenten en ongevallen

14 december 2009TWW RD Lim-VBr13 Opgelet In openbare diensten worden de taken van het comité voor preventie en bescherming op het werk overgenomen door het basisoverlegcomité volgens: –Basiswet van 19.12.1974 (art.11 § 2) –KB van 28.09.1984 (art 39) –Omzendbrief van 07.06.2002 (pt 5.2.1) “wanneer bijvoorbeeld de uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet spreken over “de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk” moet dit voor de overheidsdiensten gelezen worden als “de afgevaardigingen in het overlegcomité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk”.

15 december 2009TWW RD Lim-VBr14 KB Beleid - 27 maart 1998 Art. 12.– De werkgever betrekt de leden van de hiërarchische lijn en de Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk bij de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het dynamisch risicobeheersingsysteem, het schriftelijk globaal preventieplan en het schriftelijk jaarlijks actieplan. Hij raadpleegt tevens het Comité. De werkgever legt het schriftelijk vastgelegde globaal preventieplan bij elke wijziging of aanpassing vooraf ter advies voor aan het comité.

16 december 2009TWW RD Lim-VBr15 De werkgever legt het ontwerp van jaarlijks actieplan voor advies voor aan het comité uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Het jaarlijks actieplan mag niet in uitvoering worden gebracht voordat het Comité zijn advies heeft verstrekt of, zo niet, vóór het begin van het dienstjaar waarop het slaat.

17 december 2009TWW RD Lim-VBr16 Opdrachten en werking van het comité (KB 3 mei 1999) Art. 2.- In toepassing van artikel 65 van de wet heeft het comité inzonderheid als opdracht adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, omtrent het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan opgesteld door de werkgever, de wijzigingen, de uitvoering en de resultaten ervan.

18 december 2009TWW RD Lim-VBr17 Art. 3.- Het comité brengt een voorafgaand advies uit over: 1° alle voorstellen, maatregelen en toe te passen middelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, meteen of na verloop van tijd, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; … 5° elke maatregel die overwogen wordt om de technieken en de arbeidsvoorwaarden aan de mens aan te passen en om de beroepsvermoeidheid te voorkomen; … 7° de keuze, de aankoop, het onderhoud en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.

19 december 2009TWW RD Lim-VBr18 Art. 10.- Het comité draagt bij tot de toepassing van het dynamisch risicobeheersingsysteem door sommige van zijn leden werkgevers en werknemers af te vaardigen om samen met de bevoegde preventieadviseur en het bevoegde lid van de hiërarchische lijn, periodiek en ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek in te stellen op al de arbeidsplaatsen waarvoor het comité bevoegd is.

20 december 2009TWW RD Lim-VBr19 Art. 14.- De werkgever is er toe gehouden het comité alle nodige informatie te verstrekken opdat het met volkomen kennis van zaken advies zou kunnen uitbrengen.

21 december 2009TWW RD Lim-VBr20 Akkoord of advies? •Een advies veronderstelt niet noodzakelik een gemeenschappelijk standpunt. •Een akkoord is strikter en veronderstelt minstens een meerderheid. •Hoe een advies wordt verstrekt of wanneer en hoe een akkoord wordt bereikt, moet geregeld worden in het huishoudelijk reglement van het comité.

22 december 2009TWW RD Lim-VBr21 Indien de werkgever niet overeenkomstig de adviezen heeft gehandeld, er geen gevolg aan heeft gegeven of gekozen heeft onder de uiteenlopende adviezen, deelt hij de redenen hiervan mee aan het comité. Hij verklaart tevens de maatregelen die in gewetigd dringend geval werden genomen zonder het comité vooraf te raadplegen of te informeren.

23 december 2009TWW RD Lim-VBr22 Een inspectie die ISO gecerificeerd is

24 december 2009TWW RD Lim-VBr23 ISO 9001 Pijler 1: ISIS Registratie van exploitatie- zetels

25 december 2009TWW RD Lim-VBr24 ISO 9001 Pijler 2: Do R&St Dossier- registratie en opvolging

26 december 2009TWW RD Lim-VBr25 ISO 9001 Pijler 3: Inspectie- producten Beslissings- tabel

27 december 2009TWW RD Lim-VBr26 Lijst van inspectieconclusies •C01: inspectierapport met positieve opmerkingen •C02: inspectierapport zonder opmerkingen •C03: inspectierapport met corrigerend advies •C04: bevestiging van mondelinge waarschuwingen •C05: schriftelijke waarschuwingen (art. 9) •C06: opleggen van maatregelen (art. 3) •C07: stopzetting (art. 3) •C08: pro justitia •C09: vastleggen van afspraken en maatregelen

28 december 2009TWW RD Lim-VBr27 Criteria? •Vraag 1: Confomiteit met de wetgeving? Wordt in de concrete situatie (werkpost, machine, werkomgeving…) de wetgeving gevolgd? •Vraag 2: Restrisico? Wat is het restrisico, onaafgezien van het al dan niet volgen van de wetgeving? •Vraag 3: Zelfredzaamheid van de werkgever? Heeft de werkgever een positieve houding tegenover wetgeving/veiligheid, of werkt hij/zij tegen? Komt de werkgever zijn engagementen na?

29 december 2009TWW RD Lim-VBr28 Indicatieve evaluatiecriteria

30 december 2009TWW RD Lim-VBr29 ISO 9001 Pijler 4: CAVIAR Activiteiten- rapportering

31 december 2009TWW RD Lim-VBr30 1.1 PROACTIEVE INSPECTIES KENNISMANAGEMENT M ANAGEMENTPROCESSEN REACTIEVE INSPECTIES Management- beoordeling Leidraad Rapportanalyse en verbeteringsacties Management van middelen: - Personeel - Materieel Doelstellingen Organisatie en communicatie Metingen: - Producten - Personeel - Extern K l a n t e n Administratieve voorbereiding Inspecties en onderzoeken Rapportering Inspecties en onderzoeken Rapportering Onthaal en opleiding P RODUCTIEPROCESSEN Bijsturing en training Dossierregistratie Do R&St Kennis- behoeften Hoofdprocessen Geven van externe opleidingen Bedrijvenregistratie ISIS Controle ISO 9001 Activiteitenregistratie Caviar Pijler 5: Opleiding Uniforme inspectie- strategie

32 december 2009TWW RD Lim-VBr31 Interactieve training •Aan de hand van beschrijvingen van een concrete werksituatie met concrete gegevens i.v.m. het betrokken bedrijf (preventiestructuur, frequentie- en ernstgraad…) wordt tijdens dienstvergaderingen (hevig) gediscuteerd over de te volgen strategie in de betrokken situatie. •De filmpjes en trainingen werden ontwikkeld in samenwerking met

33 december 2009TWW RD Lim-VBr32

34 december 2009TWW RD Lim-VBr33 De preventiecirkel Arbeids- situatie Risicoanalyse Vaststellen van knelpunten Beleids- beslissingen Multidisciplinaire evalutie Vaststellen van prioriteiten Werksituatie aanpassen trigger voor dynamisch risicobeersingssysteem Nieuwe arbeidssituatie

35 december 2009TWW RD Lim-VBr34 Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale directie Limburg – Vlaams-Brabant TWW.Limburg@werk.belgie.be TWW.VlaamsBrabant@werk.belgie.be


Download ppt "december 2009TWW RD Lim-VBr1 TWW - RD Limburg – Vlaams-Brabant De impact van het basisoverlegcomité bij het dynamisch risicobeheersysteem."

Verwante presentaties


Ads door Google