De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie Verschelden Accountants en Belastingconsulenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie Verschelden Accountants en Belastingconsulenten."— Transcript van de presentatie:

1 Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie Verschelden Accountants en Belastingconsulenten

2 Verschelden - 11 maart 2004 Programma: Deel 1: de partiële splitsing  I. Inleiding  II. Vennootschapsrechtelijke aspecten  III. Fiscale aspecten  IV. Boekhoudkundige aspecten  V. Modellen  VI. Enkele kanttekeningen en conclusies  VII. Casus – fiscale aangifte na splitsing

3 Verschelden - 11 maart 2004 Programma: Deel 2:uitspraken Rulingcommissie  Een splitsing moet voldoen aan rechtmatige financiële of economische behoeften om fiscaal neutraal te zijn  Situaties waarbij de Rulingcommissie NIET akkoord gaat  Situaties waarbij de Rulingcommissie WEL akkoord gaat

4 Verschelden - 11 maart 2004 Deel 1 : de partiële splitsing

5 Verschelden - 11 maart 2004 I. INLEIDING

6 Verschelden - 11 maart 2004 I. Inleiding : inhoud • I.1. Juridisch kader • I.2. De « gewone » splitsing • I.3. De « partiële « splitsing: beschrijving • I.4. Soorten « partiële splitsing » • I.5. Verschil met « gewone » splitsing • I.6. Verschil met « inbreng van algemeenheid of inbreng van bedrijfstak »

7 Verschelden - 11 maart 2004 I.1. Juridisch kader  Vennootschapsrechtelijk : ingevoerd met de Wet van 13 april 1995 (art. 174/65 Venn.W.)  Fiscaal : Wet van 16 juli 2001 (B.S. van 20 juli 2001)  Artikel 677 W. Venn.

8 Verschelden - 11 maart 2004 I.2. De « gewone » splitsing  Splitsing door oprichting  Spitsing door overneming  Gemengde splitsing  De gesplitste vennootschap « A » houdt op te bestaan !  Aandeelhouders « A » krijgen aandelen in « B » en « C »

9 Verschelden - 11 maart 2004 I.3. Partiële splitsing: beschrijving  Deel van het vermogen van A gaat over naar nieuwe of bestaande B; de aandeelhouders van A krijgen hiervoor aandelen in B, maar behouden aandelen in A.  Dus: 1) overdragende vennootschap A blijft bestaan 2) overdracht van deel van vermogen van A 3) aandeelhouders houden aandelen in A en krijgen nieuwe aandelen in B 4) afgesplitste vermogen kan volledig of deels met nieuwe aandelen B worden vergoed

10 Verschelden - 11 maart 2004 I.4. Soorten partiële splitsing  Partiële splitsing door oprichting  Partiële splitsing door overneming  Gemengde partiële splitsing (uitzonderlijk)

11 Verschelden - 11 maart 2004 I.5. Verschil met « gewone » splitsing  « Gewone » splitsing: A houdt op te bestaan: zij wordt ontbonden zonder vereffening  « Partiële » splitsing: A blijft bestaan, zij het in afgeslankte vorm

12 Verschelden - 11 maart 2004 I.6. Verschil met inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak  Bij inbreng worden de nieuwe aandelen « B » die in ruil voor de inbreng worden uitgegeven, toegekend aan de vennootschap « A »  Bij partiële splitsing worden de nieuwe aandelen « B » die voor de overdracht van vermogen worden uitgegeven, toegekend aan de aandeelhouders van « A »

13 Verschelden - 11 maart 2004 II. VENNOOTSCHAPS- RECHTELIJKE ASPECTEN

14 Verschelden - 11 maart 2004 II. Vennootschapsrechtelijke aspecten : inhoud  II.1. Procedure: overzicht  II.2. Opstellen van afsplitsingsvoorstel  II.3. Opstellen van afsplitsingsverslag  II.4. Bijzonder verslag n.a.v. inbreng in natura  II.5. Controleverslag over partiële splitsing  II.6. Controleverslag bij inbreng in natura  II.7. Informatie aan de aandeelhouders  II.8. Beslissing van de algemene vergadering  II.9. Gevolgen van de partiële splitsing  II.10. Bescherming van de schuldeisers

15 Verschelden - 11 maart 2004 II.1. Procedure : overzicht  Opstellen van een afsplitsingsvoorstel  Opstellen van een afsplitsingsverslag  Opstellen van een bijzonder verslag m.b.t. inbreng in natura  Opstellen van een controleverslag over de partiële splitsing  Opstellen van een controleverslag bij inbreng in natura  Informatie aan de aandeelhouders  Beslissing door de algemene vergadering

16 Verschelden - 11 maart 2004 II.2. Opstellen van afsplitsingsvoorstel  Door bestuursorgaan van « A » en reeds bestaande « B » (partiële splitsing door overneming)  Door bestuursorgaan van « A » (partiële splitsing door oprichting)  Onderhandse of authentieke akte  Neerlegging ter griffie min. 6 weken vóór AV

17 Verschelden - 11 maart 2004 II.3. Opstellen van afsplitsingsverslag  Verantwoording door het bestuursorgaan en toelichting bij de voorgenomen operatie  Inhoud van dit gedetailleerde verslag  Niet openbaar gemaakt; enkel voor aandeelhouders  Aandeelhouders kunnen mits unanimiteit afzien van dit verslag

18 Verschelden - 11 maart 2004 II.4. Bijzonder verslag n.a.v. inbreng in natura  Vanuit het standpunt van « B » gaat het om een « inbreng in natura »  Dus is er een bijzonder verslag nodig van de raad van bestuur bij « inbreng in natura » met: - beschrijving van de inbreng - nut voor de vennootschap - het waarom wordt afgeweken van conclusies van bedrijfsrevisor

19 Verschelden - 11 maart 2004 II.5. Controleverslag over partiële splitsing  Schriftelijk controleverslag door commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant  Verplichte vermeldingen: - volgens welke methoden ruilverhouding is vastgesteld; - oordeel over gebruikte methodes en hun betrekkelijk gewicht; - melding van bijzondere moeilijkheden  Niet openbaar; conclusies in authentieke akte  Aandeelhouders kunnen mits unanimiteit afzien van dit verslag

20 Verschelden - 11 maart 2004 II.6. Controleverslag bij inbreng in natura  Naast het controleverslag over de partiële splitsing, moet de commissaris of bedrijfrevisor ook nog het controleverslag opmaken n.a.v. een inbreng in natura in « B »  Meldingen: - beschrijving van de inbreng - oordeel over waarderingsmethode - tegenprestatie

21 Verschelden - 11 maart 2004 II.7. Informatie aan aandeelhouders  Minstens één maand voor AV ter inzage: - afsplitsingsvoorstel - afsplitsingsverslagen - controleverslagen - jaarrekeningen van laatste 3 boekjaren - verslagen bestuursorgaan en commissaris van laatste 3 boekjaren - eventueel tussentijdse cijfers

22 Verschelden - 11 maart 2004 II.7. Informatie aan aandeelhouders  Afschrift kosteloos te bezorgen aan elke aandeelhouder die er om verzoekt en elke aandeelhouder die formaliteiten heeft vervuld  Toe te sturen aan houders van aandelen op naam (min. één maand voor AV)  Tussentijdse informatie door bestuursorgaan

23 Verschelden - 11 maart 2004 II.8. Beslissing algemene vergadering  Quorum –en meerderheidsvereisten voor gewone statutenwijziging  Bij authentieke akte  Splitsing is pas gerealiseerd na laatste AV  Statutenwijziging in « A » (kapitaal- vermindering) en « B » (kapitaalverhoging)  Publicatie in Belgisch Staatsblad

24 Verschelden - 11 maart 2004 II.9. Gevolgen van partiële splitsing  Vennoten van « A » worden ook vennoot in « B »  Afgesplitste vermogen, zowel de rechten als de plichten » gaat over op « B »  « A » blijft bestaan !

25 Verschelden - 11 maart 2004 II.10. Bescherming van de schuldeisers  Gevaar: interessant vermogen in « B » en minder interessant vermogen in « A »  Daarom : « B » blijft hoofdelijk gehouden voor alle zekere en opeisbare schulden van « A » op de dag van de publicatie van de splitsing in B.S. (aansprakelijkheid beperkt tot netto-actief dat aan « B » wordt toegekend)  Plus zelfde bescherming als bij kapitaalvermindering

26 Verschelden - 11 maart 2004 III. FISCALE ASPECTEN

27 Verschelden - 11 maart 2004 III. Fiscale aspecten: inhoud  III.1. Fiscale aspecten: overzicht  III.2. Belaste partiële splitsing  III.3. Belastingvrije partiële splitsing  III.4. Overdracht fiscale verliezen  III.5. Overdracht belastingkrediet  III.6. BTW-aspecten van partiële splitsing  III.7. Registratierechten

28 Verschelden - 11 maart 2004 III.1. Fiscale aspecten: overzicht  Directe belastingen: - de belaste partiële splitsing - de belastingvrije partiële splitsing Art. 45 § 1, 210, 211 en 213 W.I.B. Inwerkingtreding vanaf 06/02/2001  Indirecte belastingen: - BTW - Registratierechten

29 Verschelden - 11 maart 2004 III.2. Belaste partiële splitsing  Algemene regel = liquidatiebelastingstelsel  Dit stelsel wordt enkel toegepast op vermogen dat is overgegaan naar « B »  Fiscale gevolgen voor: - de overdragende vennootschap « A » - de vennoten van « A » - de verkrijgende vennootschap « B »

30 Verschelden - 11 maart 2004 III.2. Belaste partiële splitsing (2)  Fiscale gevolgen voor overdragende vennootschap « A »: - cijfervoorbeeld : zie tekst - fiscaal gewaardeerd aan werkelijke waarde ! - beschouwd als uitgekeerde winst

31 Verschelden - 11 maart 2004 III.2. Belaste partiële splitsing (3)  Fiscale gevolgen voor de vennoten van « A »: - ontvangen nieuwe aandelen « B », maar aandelen « A » worden minder waard - realiseren mogelijks « ruilmeerwaarde » - taxatie van ruilmeerwaarde: niet : normaal beheer van privé-vermogen 16, 5 % of vol tarief D.B.I.

32 Verschelden - 11 maart 2004 III.2. Belaste partiële splitsing (4)  Fiscale gevolgen voor verkrijgende vennootschap « B »: - geboekt aan boekhoudkundige waarde - fiscaal aan werkelijke waarde !

33 Verschelden - 11 maart 2004 III.3. Belastingvrije partiële splitsing  Voorwaarden: 1) « B » moet binnenlandse vennootschap zijn 2) procedure van W. Venn. Volgen 3) verrichting moet beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften  Ruling aanvragen !  Belastingneutraal op drie fronten

34 Verschelden - 11 maart 2004 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (2)  Fiscale gevolgen voor de overdragende « A »: - Er is geen belasting op verschil tussen de werkelijke waarde van het afgesplitste vermogen en de boekhoudkundige waarde - Liquidatiebelastingstelsel treedt niet in werking

35 Verschelden - 11 maart 2004 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (3)  Fiscale gevolgen voor vennoten van « A »: - ruilmeerwaarde niet belastbaar - bij opleg in geld: DBI voor vennootschappen en meerwaarde voor natuurlijke personen - vrijstelling is tijdelijk: als de aandelen « B » later zouden worden verkocht met meerwaarde, dan treden de normale regels in werking

36 Verschelden - 11 maart 2004 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (4)  Fiscale gevolgen voor « B »: - Voortzettingstelsel voor afschrijvingen, investeringsaftrek, kapitaalsubsidies, minderwaarden of meerwaarden, vrijgestelde voorzieningen, verdoken reserves, enz.

37 Verschelden - 11 maart 2004 III.4. Overdracht fiscale verliezen  Voor partiële splitsing gelden dezelfde regels als bij gewone fusie of splitsing: - aftrekbeperking: zie cijfervoorbeeld - verliesoverdracht bij nieuwe « B » : zie cijfervoorbeeld - verliesoverdracht bij bestaande « B »: zie cijfervoorbeeld

38 Verschelden - 11 maart 2004 III.5. Overdracht belastingkrediet  Zowel « A » als bestaande « B » kunnen nog beschikken over een niet- verrekend belastingkrediet. In dit geval gelden mutatis mutandis dezelfde regels als bij overdracht van beroepsverliezen.

39 Verschelden - 11 maart 2004 III.6. BTW-aspecten van partiële splitsing  Cruciale vraag: is artikel 11 Wetboek BTW van toepassing op partiële splitsing ?  Geen « overdracht van algemeenheid »  Overdracht van « bedrijfstak » ? Indien ja: vrijstelling van BTW Indien neen: BTW aan te rekenen !  Initiatieven worden genomen voor volledige vrijstelling van BTW.

40 Verschelden - 11 maart 2004 III.7. Registratierechten  Mutatis mutandis gelden dezelfde regels als bij BTW.  Er is vrijstelling van het inbrengrecht van 0,5 % (artikel 117 Wetboek Registratierecht) bij inbreng van universaliteit van goederen of één of meerdere bedrijfstakken.  Dus soms wel vrijstelling, soms niet …

41 Verschelden - 11 maart 2004 IV. BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

42 Verschelden - 11 maart 2004 IV. Boekhoudkundige aspecten: inhoud  IV.1. Juridische basis  IV.2. Advies 166/2 CBN

43 Verschelden - 11 maart 2004 IV.1. Juridische basis  Juridische basis voor de « gewone » splitsing: artikel 78-79 en 80 van het uitvoeringsKB van 30/01/01 bij W. Venn. = Boekhoudkundig continuïteitsprincipe  Nog niet van toepassing op artikel 677 W. Venn. !  Wijziging van de wet wel in het vooruitzicht gesteld.

44 Verschelden - 11 maart 2004 IV.2. Advies 166/2 CBN  Advies 166/2 van mei 2002 : mutatis mutandis gelden dezelfde regels als bij gewone splitsing, d.w.z. boekhoudkundige continuïteit  Commissie zal Regering voorstellen het K.B. van 30 januari 2001 aan te passen  Nadien zal Commissie toelichting geven aan de hand van voorbeelden

45 Verschelden - 11 maart 2004 V. Modellen  Modellen voor: - afsplitsingsvoorstel - afsplitsingsverslag - controleverslag bij afsplitsing

46 Verschelden - 11 maart 2004 VI. Enkele kanttekeningen en conclusies  Leo De Broeck / Didier Van Laere: er is enkel sprake van partiële splitsing als het afgesplitste vermogen naar minstens twee nieuwe of bestaande vennotschapen gaat  Begrip « partiële fusie »  Als « alles » (BTW, registratierechten, boekhoudwet) geregeld is, kan de partiële splitsing een goed alternatief zijn voor splitsing  … fiscaal brengt het evenwel geen soelaas ! Een ruling blijft vaak aangewezen.

47 Verschelden - 11 maart 2004 VII. Casus – fiscale aangifte na (gewone) splitsing  Vennootschap SAMEN wordt in de loop van 2002 met terugwerkende kracht tot 01-01- 2001 gesplitst in vennootschappen A en B  Jaarrekeningen van A en B per 31-12-01: zie bijlage.  Moeilijkheid: verschil tussen « boekhoudkundig » eigen vermogen en « fiscaal » eigen vermogen  Vraag: vul de fiscale aangifte in voor het eerste boekjaar voor de vennootschappen A en B  Oplossing

48 Verschelden - 11 maart 2004 Deel 2: Uitspraken van de Rulingcommissie

49 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is NIET akkoord indien:  de onttrekking van gebouwen uit het vermogen van de exploitatievennootschap de financiële structuur verzwakt;  de exploitatievennootschap afhankelijk wordt van een derde voor het huren van haar bedrijfsgebouwen; bovendien drukt dit op het resultaat.  de operatie tot doel heeft de bedrijfsgebouwen te onttrekken aan de bedrijfsrisico’s (en te vrijwaren in geval van faillissement);  er persoonlijke, familiale en/of fiscale motieven zijn (belastingvrijstelling op mwden / regrechten)

50 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is NIET akkoord indien:  niet wordt aangetoond dat binnen de vastgoedvennootschap daadwerkelijk vastgoedactiviteiten zullen worden ontwikkeld;  de argumenten van louter persoonlijke aard zijn;  de splitsing niet zal bijdragen tot een verbetering van de financiële structuur;  de administratieve verplichtingen en de kosten zullen toenemen;  de splitsing duidelijk is ingegeven door andere redenen dan in aanvraag vermeld;

51 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:  onderscheiden activiteiten worden gerationaliseerd, wat verdere groei moet toelaten;  de mogelijkheid wordt gecreërd om een actieve partner aan te trekken teneinde te overleven en tegemoet te komen aan de groeiende internationalisering;  continuïteit en behoud van tewerkstelling op middellange en lange termijn wordt verzekerd;  voortbestaan en toekomstige ontwikkeling van de vennootschop wordt verzekerd omdat internationale groep één van de vennootschappen koopt.

52 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:  elk van de onderscheiden activiteiten mét hun onroerend goed in een afzonderlijke vennootschap wordt gebracht;  onderscheiden activiteiten optimaal ontwikkeld worden binnen aparte entiteiten, die hun exploitatie onafhankelijk van elkaar kunnen verderzetten;  fiscale motieven niet aan de basis liggen;  het niet in de bedoeling ligt om de aandelen van de uit de splitsing ontstane vennootschappen kort na de splitsing te vervreemden.

53 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:  na de splitsing nieuwe investeerders kunnen aangetrokken worden;  de bij de splitsing betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren;  activa –en passivabestanddelen zullen worden toegewezen in functie van de activiteit waarvoor zij reeds worden gebruikt;  de verrichting een vereenvoudiging en rationalisatie van de groepsstructuur tot gevolg heeft;  fiscale en / of familiale motieven niet aan de basis liggen van de splitsingsverrichting;

54 Verschelden - 11 maart 2004 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:  de splitsing tot doel heeft de fundamentele en blijvende geschillen tussen vennoten op te lossen (brengen voortbestaan vennootschap in gevaar);  de financiële positie en vermogen wordt versterkt (inbreng OG bij exploitatie);  de kredietwaardigheid van een exploitatievennootschap niet wordt aangetast;  de verrichting een beter beheer toelaat;  de groepstructuur doorzichter wordt;  de verrichting leidt tot rationalisering en schaalvoordelen;

55 Verschelden - 11 maart 2004 Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie  DANK VOOR UW AANDACHT !!!


Download ppt "Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie Verschelden Accountants en Belastingconsulenten."

Verwante presentaties


Ads door Google