De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie"— Transcript van de presentatie:

1 Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie
Verschelden Accountants en Belastingconsulenten

2 Programma: Deel 1: de partiële splitsing
I. Inleiding II. Vennootschapsrechtelijke aspecten III. Fiscale aspecten IV. Boekhoudkundige aspecten V. Modellen VI. Enkele kanttekeningen en conclusies VII. Casus – fiscale aangifte na splitsing Verschelden - 11 maart 2004

3 Programma: Deel 2:uitspraken Rulingcommissie
Een splitsing moet voldoen aan rechtmatige financiële of economische behoeften om fiscaal neutraal te zijn Situaties waarbij de Rulingcommissie NIET akkoord gaat Situaties waarbij de Rulingcommissie WEL akkoord gaat Verschelden - 11 maart 2004

4 Deel 1 : de partiële splitsing
Verschelden - 11 maart 2004

5 I. INLEIDING Verschelden - 11 maart 2004

6 I. Inleiding : inhoud I.1. Juridisch kader
I.2. De « gewone » splitsing I.3. De « partiële «  splitsing: beschrijving I.4. Soorten « partiële splitsing » I.5. Verschil met « gewone » splitsing I.6. Verschil met « inbreng van algemeenheid of inbreng van bedrijfstak » Verschelden - 11 maart 2004

7 I.1. Juridisch kader Vennootschapsrechtelijk : ingevoerd met de Wet van 13 april 1995 (art. 174/65 Venn.W.) Fiscaal : Wet van 16 juli 2001 (B.S. van 20 juli 2001) Artikel 677 W. Venn. Verschelden - 11 maart 2004

8 I.2. De « gewone » splitsing
Splitsing door oprichting Spitsing door overneming Gemengde splitsing De gesplitste vennootschap « A » houdt op te bestaan ! Aandeelhouders « A » krijgen aandelen in « B » en « C » Verschelden - 11 maart 2004

9 I.3. Partiële splitsing: beschrijving
Deel van het vermogen van A gaat over naar nieuwe of bestaande B; de aandeelhouders van A krijgen hiervoor aandelen in B, maar behouden aandelen in A. Dus: 1) overdragende vennootschap A blijft bestaan 2) overdracht van deel van vermogen van A 3) aandeelhouders houden aandelen in A en krijgen nieuwe aandelen in B 4) afgesplitste vermogen kan volledig of deels met nieuwe aandelen B worden vergoed Verschelden - 11 maart 2004

10 I.4. Soorten partiële splitsing
Partiële splitsing door oprichting Partiële splitsing door overneming Gemengde partiële splitsing (uitzonderlijk) Verschelden - 11 maart 2004

11 I.5. Verschil met « gewone » splitsing
« Gewone » splitsing: A houdt op te bestaan: zij wordt ontbonden zonder vereffening « Partiële » splitsing: A blijft bestaan, zij het in afgeslankte vorm Verschelden - 11 maart 2004

12 I.6. Verschil met inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak
Bij inbreng worden de nieuwe aandelen « B » die in ruil voor de inbreng worden uitgegeven, toegekend aan de vennootschap « A » Bij partiële splitsing worden de nieuwe aandelen « B » die voor de overdracht van vermogen worden uitgegeven, toegekend aan de aandeelhouders van « A » Verschelden - 11 maart 2004

13 II. VENNOOTSCHAPS- RECHTELIJKE ASPECTEN
Verschelden - 11 maart 2004

14 II. Vennootschapsrechtelijke aspecten : inhoud
II.1. Procedure: overzicht II.2. Opstellen van afsplitsingsvoorstel II.3. Opstellen van afsplitsingsverslag II.4. Bijzonder verslag n.a.v. inbreng in natura II.5. Controleverslag over partiële splitsing II.6. Controleverslag bij inbreng in natura II.7. Informatie aan de aandeelhouders II.8. Beslissing van de algemene vergadering II.9. Gevolgen van de partiële splitsing II.10. Bescherming van de schuldeisers Verschelden - 11 maart 2004

15 II.1. Procedure : overzicht
Opstellen van een afsplitsingsvoorstel Opstellen van een afsplitsingsverslag Opstellen van een bijzonder verslag m.b.t. inbreng in natura Opstellen van een controleverslag over de partiële splitsing Opstellen van een controleverslag bij inbreng in natura Informatie aan de aandeelhouders Beslissing door de algemene vergadering Verschelden - 11 maart 2004

16 II.2. Opstellen van afsplitsingsvoorstel
Door bestuursorgaan van « A » en reeds bestaande « B » (partiële splitsing door overneming) Door bestuursorgaan van « A » (partiële splitsing door oprichting) Onderhandse of authentieke akte Neerlegging ter griffie min. 6 weken vóór AV Verschelden - 11 maart 2004

17 II.3. Opstellen van afsplitsingsverslag
Verantwoording door het bestuursorgaan en toelichting bij de voorgenomen operatie Inhoud van dit gedetailleerde verslag Niet openbaar gemaakt; enkel voor aandeelhouders Aandeelhouders kunnen mits unanimiteit afzien van dit verslag Verschelden - 11 maart 2004

18 II.4. Bijzonder verslag n.a.v. inbreng in natura
Vanuit het standpunt van « B » gaat het om een « inbreng in natura » Dus is er een bijzonder verslag nodig van de raad van bestuur bij « inbreng in natura » met: - beschrijving van de inbreng - nut voor de vennootschap - het waarom wordt afgeweken van conclusies van bedrijfsrevisor Verschelden - 11 maart 2004

19 II.5. Controleverslag over partiële splitsing
Schriftelijk controleverslag door commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant Verplichte vermeldingen: - volgens welke methoden ruilverhouding is vastgesteld; - oordeel over gebruikte methodes en hun betrekkelijk gewicht; - melding van bijzondere moeilijkheden Niet openbaar; conclusies in authentieke akte Aandeelhouders kunnen mits unanimiteit afzien van dit verslag Verschelden - 11 maart 2004

20 II.6. Controleverslag bij inbreng in natura
Naast het controleverslag over de partiële splitsing, moet de commissaris of bedrijfrevisor ook nog het controleverslag opmaken n.a.v. een inbreng in natura in « B » Meldingen: - beschrijving van de inbreng - oordeel over waarderingsmethode - tegenprestatie Verschelden - 11 maart 2004

21 II.7. Informatie aan aandeelhouders
Minstens één maand voor AV ter inzage: - afsplitsingsvoorstel - afsplitsingsverslagen - controleverslagen - jaarrekeningen van laatste 3 boekjaren - verslagen bestuursorgaan en commissaris van laatste 3 boekjaren - eventueel tussentijdse cijfers Verschelden - 11 maart 2004

22 II.7. Informatie aan aandeelhouders
Afschrift kosteloos te bezorgen aan elke aandeelhouder die er om verzoekt en elke aandeelhouder die formaliteiten heeft vervuld Toe te sturen aan houders van aandelen op naam (min. één maand voor AV) Tussentijdse informatie door bestuursorgaan Verschelden - 11 maart 2004

23 II.8. Beslissing algemene vergadering
Quorum –en meerderheidsvereisten voor gewone statutenwijziging Bij authentieke akte Splitsing is pas gerealiseerd na laatste AV Statutenwijziging in « A » (kapitaal-vermindering) en « B » (kapitaalverhoging) Publicatie in Belgisch Staatsblad Verschelden - 11 maart 2004

24 II.9. Gevolgen van partiële splitsing
Vennoten van « A » worden ook vennoot in « B » Afgesplitste vermogen, zowel de rechten als de plichten » gaat over op « B » « A » blijft bestaan ! Verschelden - 11 maart 2004

25 II.10. Bescherming van de schuldeisers
Gevaar: interessant vermogen in « B » en minder interessant vermogen in « A » Daarom : « B » blijft hoofdelijk gehouden voor alle zekere en opeisbare schulden van « A » op de dag van de publicatie van de splitsing in B.S. (aansprakelijkheid beperkt tot netto-actief dat aan « B » wordt toegekend) Plus zelfde bescherming als bij kapitaalvermindering Verschelden - 11 maart 2004

26 III. FISCALE ASPECTEN Verschelden - 11 maart 2004

27 III. Fiscale aspecten: inhoud
III.1. Fiscale aspecten: overzicht III.2. Belaste partiële splitsing III.3. Belastingvrije partiële splitsing III.4. Overdracht fiscale verliezen III.5. Overdracht belastingkrediet III.6. BTW-aspecten van partiële splitsing III.7. Registratierechten Verschelden - 11 maart 2004

28 III.1. Fiscale aspecten: overzicht
Directe belastingen: - de belaste partiële splitsing - de belastingvrije partiële splitsing Art. 45 § 1, 210, 211 en 213 W.I.B. Inwerkingtreding vanaf 06/02/2001 Indirecte belastingen: - BTW - Registratierechten Verschelden - 11 maart 2004

29 III.2. Belaste partiële splitsing
Algemene regel = liquidatiebelastingstelsel Dit stelsel wordt enkel toegepast op vermogen dat is overgegaan naar « B » Fiscale gevolgen voor: - de overdragende vennootschap « A » - de vennoten van « A » - de verkrijgende vennootschap « B » Verschelden - 11 maart 2004

30 III.2. Belaste partiële splitsing (2)
Fiscale gevolgen voor overdragende vennootschap « A »: - cijfervoorbeeld : zie tekst - fiscaal gewaardeerd aan werkelijke waarde ! - beschouwd als uitgekeerde winst Verschelden - 11 maart 2004

31 III.2. Belaste partiële splitsing (3)
Fiscale gevolgen voor de vennoten van « A »: - ontvangen nieuwe aandelen « B », maar aandelen « A » worden minder waard - realiseren mogelijks « ruilmeerwaarde » - taxatie van ruilmeerwaarde: niet : normaal beheer van privé-vermogen 16, 5 % of vol tarief D.B.I. Verschelden - 11 maart 2004

32 III.2. Belaste partiële splitsing (4)
Fiscale gevolgen voor verkrijgende vennootschap « B »: - geboekt aan boekhoudkundige waarde - fiscaal aan werkelijke waarde ! Verschelden - 11 maart 2004

33 III.3. Belastingvrije partiële splitsing
Voorwaarden: 1) « B » moet binnenlandse vennootschap zijn 2) procedure van W. Venn. Volgen 3) verrichting moet beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften Ruling aanvragen ! Belastingneutraal op drie fronten Verschelden - 11 maart 2004

34 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (2)
Fiscale gevolgen voor de overdragende « A »: - Er is geen belasting op verschil tussen de werkelijke waarde van het afgesplitste vermogen en de boekhoudkundige waarde - Liquidatiebelastingstelsel treedt niet in werking Verschelden - 11 maart 2004

35 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (3)
Fiscale gevolgen voor vennoten van « A »: - ruilmeerwaarde niet belastbaar - bij opleg in geld: DBI voor vennootschappen en meerwaarde voor natuurlijke personen - vrijstelling is tijdelijk: als de aandelen « B » later zouden worden verkocht met meerwaarde, dan treden de normale regels in werking Verschelden - 11 maart 2004

36 III.3. Belastingvrije partiële splitsing (4)
Fiscale gevolgen voor « B »: - Voortzettingstelsel voor afschrijvingen, investeringsaftrek, kapitaalsubsidies, minderwaarden of meerwaarden, vrijgestelde voorzieningen, verdoken reserves, enz. Verschelden - 11 maart 2004

37 III.4. Overdracht fiscale verliezen
Voor partiële splitsing gelden dezelfde regels als bij gewone fusie of splitsing: - aftrekbeperking: zie cijfervoorbeeld - verliesoverdracht bij nieuwe « B » : zie cijfervoorbeeld - verliesoverdracht bij bestaande « B »: zie cijfervoorbeeld Verschelden - 11 maart 2004

38 III.5. Overdracht belastingkrediet
Zowel « A » als bestaande « B » kunnen nog beschikken over een niet-verrekend belastingkrediet. In dit geval gelden mutatis mutandis dezelfde regels als bij overdracht van beroepsverliezen. Verschelden - 11 maart 2004

39 III.6. BTW-aspecten van partiële splitsing
Cruciale vraag: is artikel 11 Wetboek BTW van toepassing op partiële splitsing ? Geen « overdracht van algemeenheid » Overdracht van « bedrijfstak » ? Indien ja: vrijstelling van BTW Indien neen: BTW aan te rekenen ! Initiatieven worden genomen voor volledige vrijstelling van BTW. Verschelden - 11 maart 2004

40 III.7. Registratierechten
Mutatis mutandis gelden dezelfde regels als bij BTW. Er is vrijstelling van het inbrengrecht van 0,5 % (artikel 117 Wetboek Registratierecht) bij inbreng van universaliteit van goederen of één of meerdere bedrijfstakken. Dus soms wel vrijstelling, soms niet … Verschelden - 11 maart 2004

41 IV. BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN
Verschelden - 11 maart 2004

42 IV. Boekhoudkundige aspecten: inhoud
IV.1. Juridische basis IV.2. Advies 166/2 CBN Verschelden - 11 maart 2004

43 IV.1. Juridische basis Juridische basis voor de « gewone » splitsing: artikel en 80 van het uitvoeringsKB van 30/01/01 bij W. Venn. = Boekhoudkundig continuïteitsprincipe Nog niet van toepassing op artikel 677 W. Venn. ! Wijziging van de wet wel in het vooruitzicht gesteld. Verschelden - 11 maart 2004

44 IV.2. Advies 166/2 CBN Advies 166/2 van mei 2002 : mutatis mutandis gelden dezelfde regels als bij gewone splitsing, d.w.z. boekhoudkundige continuïteit Commissie zal Regering voorstellen het K.B. van 30 januari 2001 aan te passen Nadien zal Commissie toelichting geven aan de hand van voorbeelden Verschelden - 11 maart 2004

45 V. Modellen Modellen voor: - afsplitsingsvoorstel - afsplitsingsverslag - controleverslag bij afsplitsing Verschelden - 11 maart 2004

46 VI. Enkele kanttekeningen en conclusies
Leo De Broeck / Didier Van Laere: er is enkel sprake van partiële splitsing als het afgesplitste vermogen naar minstens twee nieuwe of bestaande vennotschapen gaat Begrip « partiële fusie » Als « alles » (BTW, registratierechten, boekhoudwet) geregeld is, kan de partiële splitsing een goed alternatief zijn voor splitsing … fiscaal brengt het evenwel geen soelaas ! Een ruling blijft vaak aangewezen. Verschelden - 11 maart 2004

47 VII. Casus – fiscale aangifte na (gewone) splitsing
Vennootschap SAMEN wordt in de loop van 2002 met terugwerkende kracht tot gesplitst in vennootschappen A en B Jaarrekeningen van A en B per : zie bijlage. Moeilijkheid: verschil tussen « boekhoudkundig » eigen vermogen en « fiscaal » eigen vermogen Vraag: vul de fiscale aangifte in voor het eerste boekjaar voor de vennootschappen A en B Oplossing Verschelden - 11 maart 2004

48 Deel 2: Uitspraken van de Rulingcommissie
Verschelden - 11 maart 2004

49 Rulingcommissie is NIET akkoord indien:
de onttrekking van gebouwen uit het vermogen van de exploitatievennootschap de financiële structuur verzwakt; de exploitatievennootschap afhankelijk wordt van een derde voor het huren van haar bedrijfsgebouwen; bovendien drukt dit op het resultaat. de operatie tot doel heeft de bedrijfsgebouwen te onttrekken aan de bedrijfsrisico’s (en te vrijwaren in geval van faillissement); er persoonlijke, familiale en/of fiscale motieven zijn (belastingvrijstelling op mwden / regrechten) Verschelden - 11 maart 2004

50 Rulingcommissie is NIET akkoord indien:
niet wordt aangetoond dat binnen de vastgoedvennootschap daadwerkelijk vastgoedactiviteiten zullen worden ontwikkeld; de argumenten van louter persoonlijke aard zijn; de splitsing niet zal bijdragen tot een verbetering van de financiële structuur; de administratieve verplichtingen en de kosten zullen toenemen; de splitsing duidelijk is ingegeven door andere redenen dan in aanvraag vermeld; Verschelden - 11 maart 2004

51 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:
onderscheiden activiteiten worden gerationaliseerd, wat verdere groei moet toelaten; de mogelijkheid wordt gecreërd om een actieve partner aan te trekken teneinde te overleven en tegemoet te komen aan de groeiende internationalisering; continuïteit en behoud van tewerkstelling op middellange en lange termijn wordt verzekerd; voortbestaan en toekomstige ontwikkeling van de vennootschop wordt verzekerd omdat internationale groep één van de vennootschappen koopt. Verschelden - 11 maart 2004

52 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:
elk van de onderscheiden activiteiten mét hun onroerend goed in een afzonderlijke vennootschap wordt gebracht; onderscheiden activiteiten optimaal ontwikkeld worden binnen aparte entiteiten, die hun exploitatie onafhankelijk van elkaar kunnen verderzetten; fiscale motieven niet aan de basis liggen; het niet in de bedoeling ligt om de aandelen van de uit de splitsing ontstane vennootschappen kort na de splitsing te vervreemden. Verschelden - 11 maart 2004

53 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:
na de splitsing nieuwe investeerders kunnen aangetrokken worden; de bij de splitsing betrokken vennootschappen tot dezelfde groep behoren; activa –en passivabestanddelen zullen worden toegewezen in functie van de activiteit waarvoor zij reeds worden gebruikt; de verrichting een vereenvoudiging en rationalisatie van de groepsstructuur tot gevolg heeft; fiscale en / of familiale motieven niet aan de basis liggen van de splitsingsverrichting; Verschelden - 11 maart 2004

54 Rulingcommissie is WEL akkoord indien:
de splitsing tot doel heeft de fundamentele en blijvende geschillen tussen vennoten op te lossen (brengen voortbestaan vennootschap in gevaar); de financiële positie en vermogen wordt versterkt (inbreng OG bij exploitatie); de kredietwaardigheid van een exploitatievennootschap niet wordt aangetast; de verrichting een beter beheer toelaat; de groepstructuur doorzichter wordt; de verrichting leidt tot rationalisering en schaalvoordelen; Verschelden - 11 maart 2004

55 Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie
DANK VOOR UW AANDACHT !!! Verschelden - 11 maart 2004


Download ppt "Partiële Splitsing & Uitspraken van de Rulingcommissie"

Verwante presentaties


Ads door Google