De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Zondag 23 februari 2014 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Zondag 23 februari 2014 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn."— Transcript van de presentatie:

1 1 Zondag 23 februari 2014 morgendienst

2 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 3 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 108: 1 en 2 Stil gebed, votum en groet Psalm 42: 1 en 3 Tien geboden Psalm 6: 1 en 5 Gebed Schriftlezing: Hebreeën 1: 1 - 2: 4 Psalm 119: 40 en 47

4 4 Orde van de dienst - 2 De kinderen gaan naar de bijbelklas Preek Gezang 462 Gebeden De kinderen komen terug Collectes: emeritikas en kerk Psalm 85: 3 (berijming 1773) Zegen

5 Welkom en mededelingen 5

6 Psalm 108: 1 en 2 1 Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Here groot. Mijn lied begroet het morgenrood. Ik breng mijn lof, o HEER, U toe onder de volken en ik doe in ieder land mijn psalm weerklinken, daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 6

7 Psalm 108: 1 en 2 2 Ja, hoger dan het hemels blauw is, HEER, uw goedheid en uw trouw. Verhef U, dat uw aangezicht de hemel met zijn glans verlicht. Op aarde blink' uw heerlijkheid. Gord uw geliefden tot de strijd. Ten zege zij uw hand geheven, hoor mij, o Heer, wil antwoord geven. 7

8 Stil gebed Votum en groet 8

9 Psalm 42: 1 en 3 1 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht, God van leven, God van licht. Wanneer zal ik Hem weer loven, juichend staan in zijn voorhoven? 9

10 Psalm 42: 1 en 3 3 Hart, onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft wie nederviel. Eens verschijn ik voor den Heer, vindt mijn ziel het danklied weer. Hij mijn God, Hij heeft mijn leven dikwijls aan de dood ontheven. 10

11 11 Tien geboden

12 Psalm 6: 1 en 5 1 HEER, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden, ik was in kwaad verblind. Komt mij uw hand kastijden, sla mij met medelijden als uw weerspannig kind. 12

13 Psalm 6: 1 en 5 5 Wijkt, werkers van het kwade! De HEER heeft in genade mijn smekingen verstaan. De HEER heeft in ontfermen geluisterd naar mijn kermen en neemt mijn bidden aan. 13

14 Gebed 14

15 15 Schriftlezing door Rianne van de Beek Hebreeën 1: 1 - 2: 4 uit de herziene statenvertaling.

16 Hebreeën 1 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, 2 Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. 16

17 17 3 Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

18 4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. 5 Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn? 18

19 6 En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle engelen van God Hem aanbidden. 7 En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam, 8 maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht. 19

20 9 U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen. 10 En: In het begin hebt U, Here, de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn de werken van Uw handen. 11 Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad, 20

21 12 en als een mantel zult U ze oprollen en ze zullen verwisseld worden; maar U bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden. 13 En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? 21

22 Hebreeën 2 1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. 2 Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, 22

23 3 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Here is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben. 4 God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil. 23

24 119: 40 en 47 40 Uw woord is als een lamp, een helder licht, een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken dat in de duisternis mijn schreden richt. Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, dat ik uw recht zal roepen van de daken. 24

25 119: 40 en 47 47 Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht, hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, wees Gij om mij genadiglijk bewogen. Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht uw wil versta, uw wijsheid kennen moge. 25

26 26 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Daar is het thema God blijft trouw aan zijn schepping met het verhaal over de zondvloed uit Genesis 7: 10 - 9: 17

27 27 Preek over Hebreeën 1: 1 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, …..

28 28

29 Gezang 462: 1, 2, 3 en 4 1 Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 29

30 Gezang 462: 1, 2, 3 en 4 2 Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, de nacht is zo lang reeds verdwenen! Het licht der genade, met blijdschap begroet, heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak, en d’ uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 30

31 Gezang 462: 1, 2, 3 en 4 3 Sta op uit de doden, o zondaar en leef, dat Christus ook over u lichte! Sta op uit de doden, o zondaar, of beef voor God en het jongste gerichte! Nog wekt u de Heiland en nog is er raad, sta op uit de doden, 't is spoedig te laat! 31

32 Gezang 462: 1, 2, 3 en 4 4 Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht, door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. ‘Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn!’ Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon. 32

33 Dankgebed Voorbeden 33

34 34 De kinderen komen terug. Collectes: 1.Emeritikas 2.Kerk De emeritikas is de pensioenvoorziening voor de CG predikanten en hun gezinnen.

35 Psalm 85: 3 (berijming 1773) 3.Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht, opdat er eer in onzen lande woon', en zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 35

36 36 Zegen te beantwoorden met

37 37 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Voorganger: ds. W.W. Nijdam.


Download ppt "1 Zondag 23 februari 2014 morgendienst. 2 Welkom in deze dienst! Voorganger :ds. W.W. Nijdam van Alblasserdam Ouderling:E. Groenewold Organist: Krijn."

Verwante presentaties


Ads door Google