De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gent: Stad van willen en kunnen... niet van moeten en niet mogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gent: Stad van willen en kunnen... niet van moeten en niet mogen."— Transcript van de presentatie:

1 Gent: Stad van willen en kunnen... niet van moeten en niet mogen

2 Gent: Leefbare stad Wonen betaalbaar maken •De bouw van nieuwe woningen bevorderen door een stedenbouwkundig beleid dat stimuleert en niet tegenwerkt, met soepeler regels en procedures •Hoger en compacter bouwen in de kernstad, kleinere maar betaalbare kavels in de deelgemeenten, met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen, en integrale uitvoering van de projecten Oude Dokken en Fabiolalaan •Ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe woonvormen, zoals co-housing en land trusts

3 Gent: Leefbare stad Overlast aanpakken en veiligheid waarborgen •Een kordate aanpak van overlast door invoering van een overlastcoördinator, het uitwerken van een Nero-project voor jongeren en een verhoogde inzet GAS-ambtenaren •Meer politie op straat, onder meer door samenwerking met andere publieke en private spelers voor het uitvoeren van niet-essentiële taken

4 Gent: Leefbare stad Integratie door emancipatie •Burgerschap impliceert rechten en plichten, en het onderschrijven van een gemeenschappelijke sokkel van universele waarden •Het onder controle brengen van de instroom van nieuwe EU-burgers in samenwerking met de federale overheid •Het herori ë nteren van het integratiebeleid naar een emancipatiebeleid in plaats van een doelgroepenbeleid, met bijzondere aandacht voor allochtone vrouwen

5 Gent: Leefbare stad Een bereikbare stad voor iedereen •Een mobiliteitsbeleid moet rekening houden met iedereen, dus ook de automobilist, dus een en-en-beleid. •Uitbreiden van de ondergrondse parkeercapaciteit aan de Zuid, het Sint-Pietersplein, de Dampoort en het Rabot •Uitbouwen van het openbaar vervoersnetwerk met snelle hoogfrequente hoofdassen, een dubbele cirkellijn en een fijnmazig ontsluitingsnet, met laatavond- en weekendnachtbediening in samenwerking met private spelers, zoals de taxisector

6 Gent: Leefbare stad Een bereikbare stad voor iedereen •Ontdubbelen van drukke assen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer •Introductie van stadsfietsen naar het voorbeeld van andere steden •Waterlopen en oevers gebruiken als snelle ‘blauwe assen’ voor wandelaars, joggers en fietsers •Innovatief parkeermanagement, met systemen als Parking+ en de Parkeermakelaar

7 Gent: Leefbare stad Gestage en realistische ontwikkeling als duurzame stad •Geleidelijke invoering van duurzame principes en innovatieve technologie volgens een realistisch en betaalbaar schema, vanuit het principe ‘constainability’ •Gebruiken van de waterlopen als alternatief voor personen- en goederenvervoer •Afval gebruiken als grondstof door ontwikkelen van nieuwe ‘cradle-to-cradle’-technieken

8 Gent: Leefbare stad Een groene leefomgeving •Gefaseerde uitvoeren van het masterplan Citadelpark, herwaardering van het Maaltepark, uitbreiding van wijkparken en buurtgroen als speel- en sportruimte, uitbreiden van het Zuidpark tot hedendaags Central Park •Inzetten van flex-teams vanuit de sociale economie voor onderhoud van het openbaar domein (zwerfvuil, onkruid, vandalisme) •Uitbreiden van het aantal toegankelijke groendaken, stadstuinen en volkstuintjes •Realiseren van de 4 groenpolen, waarvan de Gentbrugse Meersen uiterlijk tegen 2020

9 Gent: Leefbare stad Welzijn •De zelfredzaamheid verhogen door het versterken van persoonsgebonden assistentiebudgetten, ondersteuning van mantelzorgers en de invoering van thuiszorgcheques, en actief de vereenzaming bij senioren aanpakken •Het OCMW uitbouwen als uitvoerend agentschap en uniek loket voor het lokaal welzijnsbeleid •De toegankelijkheid van openbare gebouwen garanderen, ook van historische monumenten, en opstellen rolstoelstadsplan

10 Gent: Leefbare stad Medebeheer en maatwerk voor elke wijk •Inspraak uitbouwen tot medebeheer, door de introductie van wijkcontracten en wijkbudgetten met duidelijke engagementen voor zowel de bewoners als het stadsbestuur •Bij acute problemen in wijken, kort op de bal spelen via de ‘snelkookpanmethode’ •Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen en technologie, zoals applicaties, bijvoorbeeld de ‘niet-ok’-app

11 Gent: Levende stad Bruisende cultuurstad •Uitbouwen van het Kunstenkwartier, door de aankoop van de Leopoldskazerne als cultureel condominium en bedrijvencentrum voor creatieve industrie •Invoeren van een vrijetijdspas voor alle Gentenaars, gekoppeld aan een centraal beheerssysteem, voor cultuur, sport en shopping (Gent Verwent +) •Openhouden van de hoofdbibliotheek op zondag •Ondersteunen van het lokale cultuurleven en de muziekscene, met infrastructuur en logistiek

12 Gent: Levende stad Sportstad van Vlaanderen •Verder uitbouwen van de buurtsportwerking en het BOP- project, met laagdrempelige initiatieven zoals joggingparcours •Investeren in het vernieuwen van sporthallen en de realisatie van de geplande buurtsporthallen, eventueel via publiek-private-samenleving

13 Gent: Levende stad Kindvriendelijke stad •Inrichten van een jongerencultuurhuis in het Kunstenkwartier, aansluitend bij het Jeugdverblijfcentrum •Verder versterken van het speelweefsel in de wijken en deelgemeenten, door kinderen en jongeren te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte

14 Gent: Levende stad Evenementenstad •Zoeken naar een nieuw evenwicht tussen evenementen en de leefbaarheid voor de bewoners •Evalueren en bijsturen van de Gentse Feesten, het oprichten van een overkoepelende organisatiestructuur en het afstemmen van de programmatie

15 Gent: Lerende en ondernemende stad Onderwijs voor iedereen •Het realiseren van 1.000 bijkomende plaatsen in de kinderopvang, met prioriteit voor wie werkt, solliciteert of een opleiding volgt •Streven naar 100% participatie in het kleuteronderwijs •Scholen zijn neutrale en pluralistische plekken, waar kinderen zichzelf kunnen zijn

16 Gent: Lerende en ondernemende stad Werken en ondernemen •Opnieuw 1.000 jobs cre ë ren in de sociale economie, onder meer via de flex-teams •Ondersteunen en stimuleren van de kleinhandel en de horeca, vooral in nieuwe wijken of stadsdelen en in de deelgemeenten

17 Gent: Efficiënte overheid •Onder geen beding een belastingverhoging, door het effici ë nter inzetten van overheidsmiddelen, door keuzes te maken en te concentreren op de kerntaken •De ‘koopkracht’ van de lokale overheid gebruiken voor het uitbouwen van een duurzaam aankoopbeleid en ethisch bankieren en beleggen

18 Gent: stad van willen en kunnen www.wijduimengent.be


Download ppt "Gent: Stad van willen en kunnen... niet van moeten en niet mogen."

Verwante presentaties


Ads door Google