De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Overheidsopdrachten  Administratief beheer  Financieel beheer  Sociale verhuring  Overdrachten  Sociale leningen  Overzicht schorsingen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Overheidsopdrachten  Administratief beheer  Financieel beheer  Sociale verhuring  Overdrachten  Sociale leningen  Overzicht schorsingen en."— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4  Overheidsopdrachten  Administratief beheer  Financieel beheer  Sociale verhuring  Overdrachten  Sociale leningen  Overzicht schorsingen en vernietigingen  Ingebrekestellingen  Domiciliefraude  Taalbereidheid  Klachten en verhalen kandidaat-huurders

5  Prioriteit:  Gunningen > 67.000 euro (zonder overleg VMSW);  Gunningen < 67.000 euro (hoog aantal inbreuken verleden);  Aanstelling architecten.  174 steekproeven (rapportering, notulen, bestuursdocumenten, boekhouding en/of inspectie).  20 inspecties.  Frequente substantiële vaststellingen:  Geen of onvoldoende concurrentie;  Foutief inroepen hoogdringendheid (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking);  Foutieve toepassing lijst geselecteerden (aanstelling ontwerpers).

6  Toezichtprojecten:  Bekendmaking bezoldigingspakket directeurs SHM’s (website VMSW en jaarverslag);  Huishoudelijk reglement SHM’s (conformeren aan nieuwe (model)statuten);  Opvragen/opmaken procedures SHM’s (m.n. financiële procedures, deontologische code bestuurders en personeel en klachtenprocedure);  Klachtenprocedure SHM’s (conform het Klachtendecreet);  Vergoedingen bestuurders SHM’s (presentiegelden, verplaatsingskosten en eventuele andere vergoedingen);  Interne controle SVK’s (inventariseren + sensibiliseren inzake zelfcontrole).

7  Toezichtprojecten:  Financiële controle SHM’s ○ Controle op basis van financiële rapportering:  Verschil tussen de rapportering en de neergelegde jaarrekening bij 31 SHM’s.  Inventarisatie participaties SHM’s in andere vennootschappen: -17 SHM’s hebben participaties. ○ Controle op de aanleg van de wettelijke reserve:  Niet in orde bij 1 SHM. ○ Controle op de volstorting van de aandelen:  Niet in orde bij 1 SHM.

8  Toezichtprojecten:  Financiële controles SVK’s, Huurdersbonden en Vlaams Huurdersplatform: ○ Controle op basis van financiële rapportering:  Verschil tussen de rapportering en de interne jaarrekening bij 7 SVK’s. ○ Controle 22 SVK’s, 2 huurdersbonden en het Vlaams Huurdersplatform:  Fouten in de subsidieafrekening bij 16 woonactoren;  Behoorlijk werkend systeem van interne controle.  Financiële analyse SHM- en SVK-sector:  Op basis van het financieel analysesysteem van de afdeling Toezicht werd een financiële trend- en sectoranalyse opgemaakt.

9  Toezichtprojecten:  Registers en toewijzingen SHM’s en SVK’s: ○ Voorbereiding inspectieronde  Naleven huurreglementering lokale besturen en Vlaams Woningfonds: ○ Breed onderzoek diverse aspecten verhuring 8 OCMW’s en 1 stad; ○ Tekortkomingen inzake het inschrijvingsregister, de toetsing van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en de toepassing van de voorrangen; ○ Onvoldoende tools en ondersteuning + niet goed op hoogte van wetswijzigingen.

10  Huurlasten SHM’s en SVK’s: ○ Opvolging actie- en aandachtspunten controles 90 SHM’s 2011 en 2012 + 5 (opvolg)inspecties; ○ Proefproject controle huurlasten 10 SVK’s.  Huurprijzen ○ Proefinspecties 10 SHM’s. ○ Inspecties 20 SHM’s:  Inbreuken inzake materiële vergissingen en softwareproblemen.  Woningkwaliteit ○ Meer en meer verhalen tegen schrapping van kandidatuur ingevolge 2 weigeringen, gemotiveerd op basis van slechte kwaliteit van de woning. ○ Inschatting klachten inzake kwaliteit => Samenwerking afdeling Toezicht en Inspectie.

11  Toezichtprojecten:  Verkoop sociale kavels lokale besturen: ○ Proefcontrole bij 1 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband; ○ Voorbereiding systematische controles.  Inspectie inschrijvingen en toewijzingen sociale koopwoningen 17 SHM’s: ○ Inbreuken bij alle SHM’s.  Controle verkoop sociale kavels 6 SHM’s: ○ SHM’s moeten nauwgezetter de woonbehoeftigheidsvoorwaarden van de kandidaat-kopers aftoetsen aan de wettelijke normen.  Verkoopprijzen sociale koopwoningen: ○ Proefcontrole bij 1 SHM.

12  Geen inspecties omwille van wetswijzigingen.  Toezicht ontwikkelde een digitale tool met het oog op toekomstige vlotte en efficiënte controles van de door de EKM’s, VMSW en VWF verstrekte sociale leningen.

13  18 beslissingen geschorst en 30 vernietigd.

14  48 ingebrekestellingen.

15  Het Comité B sprak zich uit over:  16 verweerschriften.  8 administratieve geldboetes: ○ 6 voor niet tijdig rapporteren; ○ 1 voor niet (tijdig) aannemen van de door de Vlaams Regering opgelegde statuten; ○ 1 voor het uitvoeren van een vernietigde beslissing en het negeren van de uitspraak in beroep van de minister.

16  35-tal dossiers ontvangen met voornamelijk adviesaanvragen voor Toezicht.  1 administratieve maatregel wegens onrechtmatige bijwoonst: situatie tijdig geregulariseerd.  10 processen-verbaal opgesteld.  Sinds 2010 werden 22 dossiers, waarvan 1 werd heropend, door Toezicht bezorgd aan het parket:  Beginperiode: verschillende seponeringen.  Eerste resultaat (begin 2012): minnelijke schikking van 250 euro.  Recent (eind 2013 - begin 2014): ○ Dagvaardingen in 3 dossiers; ○ 3 dossier werden overgemaakt aan het arbeidsauditoraat; ○ In 1 dossier werd een minnelijke schikking aangeboden aan de huurder.

17  Nieuw sedert 21/07/2013: specifieke bevoegdheid voor het opvragen van verbruiksgegevens van water, elektriciteit en gas.  Verdere acties inzake een efficiëntere bestrijding domiciliefraude:  De knelpunten inzake sanctionering wegwerken en de administratieve procedure vereenvoudigen;  De opmaak van een draaiboek domiciliefraude ten behoeve van de sociale verhuurders;  Meer gegevensuitwisseling tussen verschillende diensten/instanties mogelijk maken.

18  Resultaten:  12 huurders werden in gebreke gesteld + aangemaand om zich in regel te stellen;  5 huurders kregen een administratieve geldboete.  Knelpunten:  Communicatieproblemen tussen Huis van het Nederlands en verhuurders (geen uitwisselingslijnen);  Interpretatieproblemen reglementering m.b.t. bevoegdheid tot input data in KBI-databank.  => Nieuw registratiesysteem sedert eind 2013.

19  114 klachten  Daling van 7,3% t.o.v. 2012. Vooral het aantal klachten over huurlasten en domiciliefraude is teruggevallen.  53 onontvankelijk: ○ Eerst richten tot de actor; ○ Duidelijk ongegrond.  61 ontvankelijk: ○ 20 gegrond/deels gegrond.  264 verhalen  Stijging van 74% t.o.v. 2012. Voornamelijk te wijten aan actualisatie inschrijvingsregisters (schrappingen).  50 onontvankelijk.  85 gegrond.

20

21  Twee soorten toezichtactiviteiten:  Vraaggestuurde activiteiten;  Risicogestuurde activiteiten en toezichtprojecten.

22  Deze gebeuren op vraag van derden.  Het gaat om:  Behandeling klachten;  Behandeling verhalen kandidaat-huurders;  Behandeling beroepen kandidaat-kopers;  Bestrijding domiciliefraude, behandeling inbreuken taal- of inburgeringsbereidheid en behandeling inbreuken leefbaarheid/burenhinder.

23  Activiteiten om de risicoanalyse te kunnen opmaken en activiteiten die voortvloeien uit deze risicoanalyse.  Deze worden uitgevoerd door de binnendiensten en de toezichthouders, al dan niet samen.  Het gaat onder meer om:  Opvolging samenstelling bestuursorganen;  Opvolging rapportering aan de afdeling Toezicht;  Screening agenda’s en nazicht beslissingen (notulen) beheersorganen;  Bijwonen van bestuursvergaderingen.

24  Risicogestuurde projecten lopen over 1 of meerdere jaren:  Sociale verhuring;  Overdrachten;  Sociale leningen;  Administratief beheer;  Financieel beheer;  Overheidsopdrachten;  Tegemoetkomingen.

25  Sociale verhuring:  Inschrijven van kandidaat-huurders en toewijzen huurwoningen bij SHM’s en SVK’s;  Inschrijvingen kandidaat-huurders, toewijzen huurwoningen, huurprijzen en huurlasten bij VWF en lokale besturen;  Huurprijzen bij SHM’s;  Huurlasten bij SHM’s.  Overdrachten:  Inschrijvingen kandidaat-kopers, toewijzingen sociale en middelgrote koopwoningen en kavels en verkoopprijzen kavels bij SHM’s en lokale besturen;  Verkoopprijzen koopwoningen bij SHM’s.

26  Sociale leningen:  VMSW, VWF (toekenning leningen) en EKM’s (toekenning leningen + erkenningsvoorwaarden).  Administratief beheer:  Nazicht interne reglementen SHM’s;  Nazicht klachtenprocedure SVK’s.  Financieel beheer:  Vergoedingen bestuurders SHM’s;  Verloning directeurs SHM’s;  Inspecties SHM’s, SVK’s (interne controle), Huurdersbonden en Vlaams Huurdersplatform.

27  Overheidsopdrachten:  Steekproeven op basis van kwartaalrapportering;  Steekproeven op basis van boekhoudkundige gegevens.  Tegemoetkomingen:  Renovatiepremies.

28

29  Correcte registratie kandidaten en toewijzingen steeds aandachtspunt van de afdeling Toezicht.  Voorheen:  2008-2009: registers en inschrijvingen;  2010-2012: toewijzingen.  Nu:  Geïntegreerde aanpak.

30  Het onderzoek spitste zich toe op drie domeinen:  Informatieverstrekking aan de kandidaat-huurder;  De registratie van de kandidaat-huurders;  De toewijzing van sociale huurwoningen.

31  Doel inventarisatie:  Gelijkvormig toezicht door de verschillende toezichthouders bevorderen.  In totaal 168 mogelijke inbreuken vastgesteld.

32  In de eerste vier maanden van 2014: 15 actoren.  Selectie actoren op basis van risicoprofiel:  Vaststellingen vorige inspecties;  Openstaande actiepunten;  Vorige inspectie reeds 3 à 4 jaar geleden.

33  Controle van informatie aan de kandidaat-huurder aan de hand van effectief gebruikte documenten.  Controle inschrijving kandidaat-huurders: ± 20.  Controle toewijzingen: 5 à 6.

34  Combinatie van willekeurige en gerichte selectie:  Oude / nieuwe dossiers;  Weinig voorkomende prioriteiten;  Mutaties;  …

35  In totaal 260 vaststellingen in 88 verschillende categorieën:

36 Standaarddocumenten 134 Inschrijvingsregister34 Registratie kandidatendossiers67 Toewijzingen sociale huurwoningen24 Andere vaststellingen1

37 Inschrijvingsformulier (of in IHR indien dit wordt meegegeven aan de kandidaat-huurder) 38 Inschrijvings- of ontvangstbewijs31 Aanbodbrief (+ eventueel antwoordformulier)23 Brief gemotiveerde weigering4 Actualisatiebrief (en herinneringsbrief)14 Actualisatiebrief (en herinneringsbrief)3 Patrimoniumlijst (SVK's)3 Intern huurreglement14 Schrappingsbrief3 Standaarddocumenten - algemeen1

38 Prioriteitscodes18 Vermeldingen register16

39 Inschrijvingsvoorwaarden - algemeen20 Inschrijvingsvoorwaarden - inschrijving bevolkingsregister 1 Inschrijvingsvoorwaarden - eigendomsvoorwaarde14 Inschrijvingsvoorwaarden - inkomensvoorwaarde10 Inschrijvingsvoorwaarden - taalbereidheidsvoorwaarde 3 Inschrijvingsvoorwaarden - inburgeringsvoorwaarde1 Actualisatie3 Schrappingen (inschrijvingen en toewijzingen)3 Registratie kandidaat-huurder12

40 Procedure toewijzingen12 Toewijzingsvoorwaarden5 Afhandeling toewijzing1 Toewijzingen - volgorde & aanbod6

41  Interne evaluatie.  Externe evaluatie door middel van een kort tevredenheidsonderzoek.

42  Nagaan wat de actoren vinden van onze toegepaste werkwijze:  Algemene mailing;  Aanpak inspecties;  Rapportering (verslag en bijlagen).  Niet werkwijze van individuele toezichthouder.

43  15 vragen in 4 categorieën:  Planning  Voorbereiding en inspectie  Verslag en bijlagen  Algemeen  3 soorten vragen:  Waarde 1 tot 5  Ja / neen  Suggesties / opmerkingen  Bevraging van 15 actoren (waaronder 2 SVK’s)

44  Hoge respons:  12 ingevulde vragenlijsten;  1 reactie zonder vragenlijst in te vullen wegens visitatie (druk).  Meestal positief

45  Verschillende aandachtspunten voor volgende fase in project:  Planning: ○ Doel bezoek beter omschrijven; ○ Beter spreiden van verschillende inspecties bij eenzelfde actor.  Voorbereiding en inspectie: ○ Meer info op voorhand over verloop inspectie, duur, …; ○ Duidelijker vermelden welke stukken gecontroleerd zullen worden en dus aanwezig moeten zijn.

46  Verslag en bijlagen:  Men hecht vooral belang aan de conclusie;  Veel interesse om de globale resultaten van het project te kennen, doch de helft van de ondervraagden heeft nog geen ‘eindrapport’ gelezen;  De verschillende actie- en aandachtspunten moeten makkelijker identificeerbaar zijn.

47 www.rwo.be  Eindrapport  Presentatie van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek

48  Controle registratie kandidaten en toewijzingen sociale huurwoningen blijft aandachtspunt voor afdeling Toezicht.  Geïntegreerde aanpak.

49

50  Methodiek en selectie  Resultaten fase I (2013)  Planning fase II (2014)

51  Actuele XML en gegevens VMSW  Steekproef 50 dossiers:  Marktwaarden  Huurprijsberekening

52  Marktwaarden

53

54  Huurprijsberekening:  Inkomen  Personen ten laste  Huurprijzen  Huurprijsherziening  Referentiehuurder (sinds mei 2014)  Aanvulling ad random

55  Huurprijsberekening

56

57

58  Inkomen:

59  Aanbevelingen:  Eenduidige regels inzake de berekening van het huidig inkomen;  Jaarlijkse telex met gewijzigde bedragen voor forfaitaire beroepskosten, vakantiegeld, …  Rapport: www.rwo.bewww.rwo.be

60  Inspecties overige 58 actoren:  Waarvan 34 uitgevoerd op 28/05/2014  Nog 18 uit te voeren uiterlijk op 31/10/2014  Opvolging inspecties fase I en fase II

61


Download ppt " Overheidsopdrachten  Administratief beheer  Financieel beheer  Sociale verhuring  Overdrachten  Sociale leningen  Overzicht schorsingen en."

Verwante presentaties


Ads door Google