De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013
AGENTSCHAP INSPECTIE RWO AFDELING TOEZICHT

2 INHOUD Toezichtactiviteiten Risicoanalyse en planning 2013
Optimalisering werking afdeling Toezicht Toezichtprojecten Vragen

3 TOEZICHTACTIVITEITEN
Activiteiten gestuurd vanuit planning en risicoanalyse Bijwonen bestuursvergaderingen / inspecties : globale informatie

4 bestuursvergaderingen:
- specifieke aandachtspunten / probleem-dossiers / voorstelling visitatierapporten - daling: kennismakingsronde achter de rug inspecties: Inspecties in kader van toezichtsprojecten + opvolgingsinspecties rond inschrijvingsregisters, inschrijving en toewijzing huurwoningen. Huurlasten doorstart Multidisciplinaire onderzoeken. daling: opstart onderzoeksprojecten + opvolging voorgaande inspecties vanuit Brussel Daling inspecties: onderzoeksprojecten zorgen er voor dat onderzoeken voor een groot stuk vanuit Brussel gebeurden

5 OVERHEIDSOPDRACHTEN Prioriteit: 159 steekproeven op gunningen SHM’s
> euro zonder VMSW < euro aanstelling ontwerpers 159 steekproeven op gunningen SHM’s 6 beslissingen vernietigd 14 ingebrekestellingen OO 16 ingebrekestelling rapportering Frequente substantiële vaststellingen: gebrek aan concurrentie (ontwerpers, verzekeringen) opsplitsingsproblematiek Sterke stijging steekproeven (83 in 2011) aantal steekproeven te wijten aan MDO’s 1 beroep tegen vernietiging, ingewilligd 4 verweerschriften, 2 gegrond, 2 ongegrond

6 Administratieve werking en beheer
5 vernietigingen voor onregelmatige toekenning zitpenningen 5 vernietigingen wegens onregelmatige aanwervingsprocedure directeur m.b.t. bezoldiging directeurs: 5 schorsingen (ZV) en 5 vernietigingen => gebrekkige motivering, fin. problemen, exuberante verhoging of 2 verhogingen op zeer korte termijn m.b.t. toekenning managementtoelage: 5 vernietigingen 12 vernietigingen m.b.t. financiële situatie/opdracht dienstwagens, personeel, dienstreizen, … 24 ingebrekestellingen voor (niet) bezorgen (bestuurs-) documenten of (laattijdige) rapportering 4 beroepen mbt loonsverhogingen; 2 ingewilligd. 3 beroepen managementtoelagen, geen ingewilligd.

7 Toezichtprojecten SHM’s:
Interne controle: Inventarisatie interne controleprocedures i.f.v. nieuwe erkenning en beoordeling visitatieraad resultaten: Rapportering Insturen bijlagen tot de balans afgeschaft: overzicht vergoedingen bestuurders (5bis) overzicht bezoldiging personeel (5ter) Gewijzigde werkwijze: controle op de loonstaten directeurs, presentiegelden + kosten bestuurders => Geen substantiële vaststellingen Resultaten: Interne controleproject: opgestart eind 2011, focus lag initieel op financiële procedures gelet op de fraudegevoeligheid van een aantal ervan, naderhand ook bevraagd op niet-financiële procedures

8 - Statutenwijziging Uiterlijk op 30 juni 2012: alle SHM’s modelstatuten aannemen (BVR 04 februari 2011) => 1 schorsing, 10 vernietigingen => 1 ingebrekestelling Voorbeelden vernietigingen: Het betrof beslissingen inzake de stembeperking, de financiële controle door de commissaris/de controlerende vennoten en de opmaak van een staat van activa en passiva die niet ouder is dan drie maanden. 7 beroepen: 4 ingewilligd, 1 deels 2x verweer, telkens onontvankelijk wegens vormvereisten

9 Financiën en boekhouding
Controle op basis van financiële rapportering en financiële inspecties ter plaatse Resultaten onderzoek financiële rapportering Bij SHM’s: 20% opmerkingen => doorgaans aangepast of meegenomen door th’er Bij SVK’s: => bij meerderderheid problemen bij logische en formele controles (opgelijst vr controle ter plaatse) => > 50% stemt niet volledig overeen met proef- en saldibalans resultaten op Die formele en logische controles zijn onontbeerlijk, aangezien de gegevens die met de financiële rapporteringen worden geleverd gebruikt worden voor de financiële analyse van de SVK-sector.

10 Financiële inspecties bij 24 SHM’s Vaststellingen:
mbt procedures interne controle op financieel vlak: niet (volledig) aanwezig (7) of werkzaamheden stemmen niet overeen met procedures (1/4) Mbt financiële verplichtingen: Groot aantal inbreuken (40%) oorzaak? Nieuwe wetgeving vr boekjaar 2011 Boekhouding niet à jour (2) Vermindering OV niet tijdig terugbetaald (1/3) De criteria voor het voeren van een inspectie: een negatieve rekening-courant (R/C) bij de VMSW op 31/12/2011, een negatieve ratio liquide middelen op zicht- en termijnrekening 2010, een current ratio lager dan 0,5 in 2010 en een negatieve vrije cashflow in 2010.

11 Financiële analyse SHM’s (boekjaar 2011)
Winstgevendheid: 14 SHM’s boekhoudkundig verlies (+4) => Nuance! Nieuw MB Boekhouding: nieuwe waarderingsregels afschrijvingen gebouwen. Vrije Cashflow: 15 SHM’s negatieve vrije cashflow (-3) 2 SHM’s zeer kleine vrije cashflow (idem) Liquiditeit: op 31/12/11: 8 SHM’s liquiditeitsproblemen (+2) Het gebruik van de financiële analyse is vooral gericht op het detecteren van risico’s en afwijkingen zodat mogelijke toekomstige problemen in kaart kunnen worden gebracht. Daarnaast kan een aantal indicatoren uit de analyses gebruikt worden bij de evaluatie van bepaalde beslissingen van bestuursorganen. Tevens zijn de analyses ideale werkinstrumenten om de toezichthouders aan te sturen bij de uitoefening van de inspecties. Bovendien laten de sectoranalyses toe om een gedetailleerd beeld te krijgen van de financiële situatie van de actoren. Van die 14 verlieslijdende SHM’s boekten de helft uitzonderlijke afschrijvingen. Drie van de 7 SHM’s realiseerden een positief resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening. De vrije cashflow geeft aan in welke mate de operationele activiteit van de maatschappij voldoende kasmiddelen genereert om de leninglasten te dragen (kapitaalaflossingen). De vrije cashflow is een zeer belangrijke indicator in de evaluatie van de financiële gezondheid van een maatschappij. Indien die indicator negatief is, is de SHM wellicht structureel financieel ongezond. De liquiditeit geeft aan in welke mate een maatschappij in staat is om aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn (o.a. fiscale schulden, RSZ, bezoldigingen aan personeelsleden, facturen aan leveranciers en aflossingen van leningen) te voldoen.

12 Financiële inspecties bij 8 SVK’s (controleproject)
Controle op: Vaststellingen uit financiële rapportering Anomalieën o.b.v. financiële analyse Vaststellingen uit eerdere inspecties Vaststellingen doorgaans het gevolg van gebrekkige kennis vaststellingen werden rechtgezet 1 ingebrekestelling wegens foute verwerking dubieuze debiteuren

13 Financiële analyse SVK’s (boekjaar 2011)
Winstgevendheid: 16 SVK’s boekhoudkundig verlies (+3) 88% negatief resultaat uit verhuuractiviteit (+33%) Liquiditeit: op 31/12/11: 7 SVK’s liquiditeitsproblemen (-1) Huurachterstand: gemiddeld 8,96% (-0,55%)

14 Sociale verhuring Opvolging bestuursbeslissingen
Gestuurd toezicht op basis van risicoprofiel 36 vernietigingen (bv. versnelde toewijzingen, afwijkingen rationele bezetting, foutieve huurprijsberekening, huurlasten… ) 12 ingebrekestellingen Inspecties register en kandidatendossiers => 33 inspecties (17 SHM’s en 16 SVK’s) => 6 ingebrekestellingen - attesteren puntentoekenning - onvoldoende motiveren versnelde toewijzingen - aftoetsen toelatingsvoorwaarden -niet tijdig/correct doorvoeren van aanpassingen kandidatenregister

15 Project huurreglementering lokale besturen
Problemen bij in kaart brengen van woningen 7 inspecties en 8 opvolgingsinspecties Groot aantal inbreuken Weinig vertrouwd met sociale huurreglementering Oorzaken? Beschikken niet over actuele info Klein patrimonium Marginale opdracht in totaal takenpakket resultaten:

16 Project huurlasten => 66 inspecties => Vaststellingen:
Niet bezorgen jaarlijks overzicht kosten; Onterecht doorrekenen kosten; Foute berekening of verdeling; Foutieve afrekening. Resultaten: 3 ingebrekestellingen – 1 adm. geldboete Opvolging voorgaande inspecties via notulen: 7 vernietigingen: 5 beroepen ingewilligd

17 Project huurprijzen Problemen bij geautomatiseerde controles huurprijzen 1 januari nieuwe berekeningswijze Gevolg: Software problemen bij actoren Problemen met rapportering + invulling dr actoren Geautomatiseerde controles gestaakt! Hernomen in inspectieronde ter plaatse in 2013

18 Project woningkwaliteit – overbezetting
11 dossiers: samenwerking Toezicht – Wooninspectie Acties: kwaliteitsonderzoek van de sociale huurwoning op vraag van Toezicht (2) - advies aan SVK: opzeg hoofdhuurov. + herhuisvesting - advies aan SHM: opzeg huurov. + opstart procedure vrederechter (schade dr huurder)

19 Project opvolging aanpassingen Intern Huurreglement (IHR)
=> 05 december 2011: Aanpassingen aan KBSH Aanpassingen aan IHR melden! Algemene bevraging in maart 2012 Vaststellingen: aanpassingen aan IHR gebeurden doorgaans niet! Opmaak en formulering IHR is zeer divers! Voorstel aan VMSW: opmaak type-IHR

20 Overdrachten, verwervingen en sociale leningen
Opvolging bestuursbeslissingen Gerichte analyse op basis van risicoprofiel 3 vernietigingen (bv. niet wederinkopen van een sociale koopwoning, de onvoldoende dekking van het werkgebied met de registers, niet toepassing lokale binding bij toewijzing) Project Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden (ISV) Inbreuken en onregelmatigheden bij verkoop sociale kavels. Teruggevorderde infrastructuursubsidies: ,63 euro. Tegen de vernietigingen 1 beroep dat werd ingewilligd

21 Project sociale koopwoningen SHM’s (15)
Onderzoek naar registers, inschrijving, toewijzing en informatieverstrekking aan kandidaten Geen manifeste inbreuken vastgesteld Kandidatendossiers onvolledig bijgehouden Vervolginspecties 2011 (6) : Resultaten: 1 onterechte toewijzing: subsidies teruggevorderd Opmerkingen betreffende structuur en volledigheid registers: aangepast => Resultaten:

22 Project sociale kavels SHM’s
Controle op registers, inschrijvingen en toewijzingen door SHM’s (4) Verkoopprijzen correct vastgesteld 2 SHM’s onterechte toewijzing: subsidies teruggevorderd Kandidatendossiers vaak onvolledig Informatieverstrekking aan kandidaten: voor verbetering vatbaar => 2012: ,18 euro infrastructuursubsidies teruggevorderd Resultaten:

23 (kwartaal-)rapportering door actoren
2012: 16 ingebrekestellingen 3 administratieve geldboetes

24 Globaal: schorsingen, vernietigingen en ingebrekestellingen

25

26

27 Toezicht op particulieren
Alle info over domiciliefraude, taal- en inburgeringsbereidheid, leefbaarheid: DOMICILIEFRAUDE Resultaten: 40-tal dossiers met adviesvragen 1 ingebrekestelling huurder wegens onrechtmatige bijwoonst: geregulariseerd 3 processen-verbaal: in 2 dossiers bewezen domiciliefraude (KSZ) - opzeg huurov. + vordering geleden huurschade - geen opzeg, wel retroactieve aanpassing huur Doorgestuurd naar parket + oproep om soortgelijke dossiers te melden! + 1 navolgend PV omtrent een dossier opgestart in 2011

28 Blijvende informatieverstrekking en begeleiding verhuurders
Andere acties: Blijvende informatieverstrekking en begeleiding verhuurders Doorspelen van knelpunten aan de afdeling Woonbeleid Samenwerking en/of overleg met andere instanties TAALBEREIDHEID Resultaten: 30 huurders in gebreke gesteld + aangemaand begin 2013: 11 in regel 2 huurders administratieve geldboete Knelpunten: Communicatieproblemen tussen HvN en verhuurders (geen uitwisselingslijnen) Interpretatieproblemen reglementering mbt bevoegdheid tot input data in KBI-databank Bv. verschillende onder hen niet op de hoogte waren van de mogelijkheid om bij mail automatisch in kennis te worden gesteld van een wijziging van de gezinstoestand van een (kandidaat-) huurder. Ze werden dan ook doorverwezen naar de helpdesk van de VMSW en deze informatie werd ook toegevoegd op de website. Een gegevensuitwisseling van het agentschap met nutsbedrijven en distributienetbeheerders wordt alvast ingeschreven in de Vlaamse Wooncode In 2012 werd ook begonnen met een initiatief om mogelijke gesprekspartners die worden geconfronteerd met domiciliefraude of een daaraan gekoppelde vorm van fraude op te lijsten en er enkele te contacteren. Zo werd de heer John Crombez, staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en fiscale fraude, tijdens het voorjaar 2012 door de administrateur-generaal van het agentschap Inspectie RWO aangeschreven met het verzoek om over een aantal aangelegenheden samen te zitten, met inbegrip van sociale fraude. De staatssecretaris liet daarop weten dat een uitnodiging voor een gesprek zou volgen. Eind 2012 ontving het agentschap omtrent deze problematiek een brief van de minister van Wonen met de vraag een dossier voor te bereiden met het oog op een gecoördineerde aanpak van fraudebestrijding door verschillende belanghebbende overheden. In dat verband zou door het agentschap Wonen-Vlaanderen worden nagegaan welke mogelijke wettelijke pistes kunnen worden gevolgd voor uitwisseling van informatie tussen actoren en andere instanties zonder in het gedrang te komen met de privacy-wetgeving.

29 INBURGERINGSBEREIDHEID
Overleg met agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling Inburgering: Eveneens bevoegd voor het opleggen van administratieve sancties Non bis in idem! Werkafspraken: RENOVATIEPREMIE Doel: Controle ter plaatse of de werken die in aanmerking werden genomen voor de toekenning van de renovatiepremie effectief werden uitgevoerd én de materialen effectief werden gebruikt Resultaten: 2012: controle van 50 dossiers d.m.v. onderzoek ter plaatse: slechts één inbreuk (werken nog niet uitgevoerd) => resultaten doorgestuurd aan Wonen-Vlaanderen

30 Maatregelen, boetes, invorderingen
Soc. Woonactoren: Verweer – adm. boete: comité B 12 behandelde verweerschriften 5 administratieve geldboetes 3 voor niet of niet tijdige rapportering 1 voor niet (tijdige) afrekening huurlasten 1 voor het niet terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde vergoedingen aan een voorzitter Terug- en invordering van subsidies Foutieve aanwending huursubsidie dr SVK: Wonen Vlaanderen Teveel ontvangen huursubsidies SVK: 3.450,60 euro controle op verkoop sociale kavels: ,81 euro Comité B verstrekt advies aan de toezichthouder voor het opleggen van een administratieve geldboete

31 Particulieren: Geen administratieve maatregelen
1 administratieve geldboete wegens niet naleven huurdersverplichtingen taalbereidheid: 501 euro (2X huurprijs) Terug- en invordering tegemoetkomingen: Miskenning voorwaarden toekenning huursubsidie 2012: 25 dwangbevelen uitgevaardigd Sinds 2007: ,07 euro ingevorderd ,42 euro terugbetaald (met inbegrip van wettelijke interesten) Vaak gaat het om moeilijk invorderbare bedragen omdat de betrokkenen onvermogend zijn, in schuldbemiddeling zitten, naar het buitenland vertrokken zijn, enz. Tot begin 2013 werd daarvan toch nog ,42 euro (weliswaar met inbegrip van wettelijke interesten) door de schuldenaars daadwerkelijk terugbetaald.

32 Klachten, verhaal kandidaat-huurders
123 klachten – stijging 33% 53% onontvankelijk (eerst richten tot actor) 12% ontvankelijk en gegrond Stijging voornamelijk mbt huurlasten, domiciliefraude en woningaanvragen 151 verhalen 15 nt ontvankelijk, 32 gegrond merendeel: schrapping uit kandidatenregister (113) De stijging situeert zich vooral op drie domeinen: huurlasten, domiciliefraude en woningaanvragen. In 2012 heeft de afdeling Toezicht een inspectieronde bij de sociale huisvestingsmaatschappijen uitgevoerd m.b.t. de huurlasten. Die specifieke aandacht voor het thema, in combinatie met de talrijke wijzigingen en herberekeningen die de SHM’s na afloop dienden uit te voeren, is allicht de reden voor de sterke stijging van klachten m.b.t. huurlasten.

33 Risicoanalyse en planning 2013
Toelichting 29 mei 2013

34 Risicoanalyse: waarom? Tweeledige risicoanalyse:
Toezichtdomeinen Actoren Prioritaire domeinen Meerjarenplanning - toezichtprojecten Jaarplanning: risicoanalyse per actor Profielschets Toevoegen globaal profiel Planning 2013

35 Risicoanalyse: waarom?
Groot aantal actoren & domeinen Risicoanalyse: waarom?

36 Risicoanalyse: waarom?
Beperkt aantal mensen 37,4 VTE 15 toezichthouders 37,4 VTE (42 personeelsleden waarvan 15 toezichthouders) Niet 100% inzetbaar voor toezicht: ook coördinerende, leidinggevende, logistieke, organisatorische taken Risicoanalyse: waarom?

37 Risicoanalyse: waarom?
Prioriteiten bepalen In relatie tot doelstellingen: Woonbeleid Agentschap Afdeling Risicoanalyse: waarom?

38 2-ledige risicoanalyse
Risicoanalyse toezichtdomeinen: in kaart brengen van doel en werkterrein toezicht: waarom toezicht? (wettelijk kader - doelstellingen) toezicht op wie en wat?  particulieren, actoren: financiering, structuur, activiteiten en processen Risicoanalyse actoren: Waar welke toezichtacties (eerst) uitvoeren? 2-ledige risicoanalyse

39 Risicoanalyse domeinen
Doelstellingen toezicht Recht op wonen mee garanderen Beschikbaarheid woningen Betaalbaarheid Kwaliteit woningen Leefbaarheid omgeving Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen Inbedding in lokaal woonbeleid Doelmatige en efficiënte aanwending middelen: Performantie en verantwoordelijke autonomie actoren (behoorlijk bestuur) Bestrijding wanbeheer en fraude Doelmatige aanwending subsidies (particulieren en actoren) Risicoanalyse domeinen

40 Risicoanalyse domeinen
Risicobepaling: Kans inbreuk x impact = inherent risico bestaand toezicht = residueel risico Prioriteitenbepaling: Conform beleidsprioriteiten Risicoanalyse domeinen

41 Prioritaire domeinen particulieren klanten interne werking actoren
verhuring overdrachten leningen overheidsopdrachten verwervingen admin org. & bestuur financieel beheer Sociale huurders Renovatiepremies toewijzingen en inschrijvingen huurprijzen huurlasten woningkwaliteit, leegstand verkoopprijzen toewijzingen bouwvolumenormen verkoop huurwoningen gunningen wederinkopen bestuur interne controle rapportering  boekhouding informatie register kandidaat-huurders kavels koopwoningen Prioritaire domeinen

42 Bepalen mogelijke toezichtacties per prioritair domein:
Steekproeven Brussel Inspecties Onderzoek vergaderdocumenten / beslissingen Bijwonen vergaderingen Multidisciplinair onderzoek Opvolgingsacties  Toezichtprojecten (binnendiensten + toezichthouders) Meerjarenplanning

43 Jaarplanning Vraag-gestuurde controles: Risico-gestuurde controles:
Klachten, verhalen, beroepen, verzoeken minister,… Risico-gestuurde controles: Risicoanalyse per actor Jaarplanning

44 Risicoanalyse actoren - doel
Toezichtacties gericht plannen: Selectie prioritaire actoren voor projecten Extra toezichtacties Multidisciplinaire onderzoeken Risicoanalyse actoren - doel

45 Risicoanalyse actoren
Resultaat Overzicht (prioritair) op te volgen actoren + domeinen per actor: Excel Motivering toegekende risicoprofielen: profielschets Risicoanalyse actoren

46 Risicoanalyse actoren
Profielschets I: Organisatie: structuur, bestuur, procedures II: Werking: cijfers vb. financiële ratio’s, # woningen, # gunningen: vanaf 2013 III: Toezicht: uitgevoerde controles, kwalificatie vaststellingen  risicoprofiel per toezichtdomein Risicoanalyse actoren

47 Risicoprofielen per domein

48 Profielschets Voor elke actor per domein: Controles?
Nee  profiel: nvt, laag of onbepaald (onbepaald => actie plannen) Ja  inbreuken / problemen? Nee  profiel: normaal Ja  kwalificatie inbreuken Profielschets

49 Profielschets Kwalificatie inbreuken: 3 categorieën:
Rechten doelgroep ernstig geschaad Financiële middelen niet correct aangewend / wanbeheer Bewust verhinderen toezicht Ernstige inbreuk of herhaling  ingebrekestelling Normering inbreuken: Score: 1 tot 10 Beoordeling: licht – niet substantieel – substantieel – zwaar Verzachtende / verzwarende omstandigheden Eindoordeel per domein: normaal, gemiddeld, hoog of zeer hoog Profielschets

50 Profielschets Toevoegen globaal risicoprofiel (categorie)
Na evaluatie door toezichthouder Op basis van risicoprofielen per domein Formule (nog te evalueren) Profielschets

51 Planning 2013 Opmaak actieplannen toezichthouders
Inpassen actieplannen in toezichtprojecten: Prioritaire actoren Timing – onderzoek haalbaarheid Extra acties? toezichthouders binnendiensten Multidisciplinaire onderzoeken? (globaal profiel “1”) Categorie “1” met huidige formule: 3 EKM: Ieder Zijn Huis Dendermonde / Krediet voor Eigen Heerd Ronse / Fraternitas Tienen 10 SHM: Sociale Bouwmij. Schelle / Inter-Vilvoordse Mij. voor Huisvesting / t 'Heist Best / Goedkope Woning Kortrijk / WoninGent / CVBA Merelbeekse Sociale Woningen / De Nieuwe Haard Ronse / Kleine Landeigendom Tongeren / Sociale bouw- en kredietmij. Arrondissement Dendermonde / Het Volk 3 SVK: SVK het Sas Sint-Job-in't Goor / SVK Destelbergen Destelbergen / SVK Noord-Limburg Neerpelt 1 HO: Huurderssyndicaat Hasselt Planning 2013

52 Planning 2013 Planning op hoofdlijnen
Concretisering in de loop van het jaar - in projectgroepen - a.d.h.v. planningen van de cellen en - actieplannen toezichthouders Dynamisch proces - vaststellingen - wijzigende kwantitatieve elementen Planning 2013

53 2 luiken Optimalisering werking Eigenlijke projecten Planning 2013

54 Optimalisering werking
Blijven goed doen met minder personeel Afdeling - Op 1/1/2013 : 14 TH en 27 intern - 37,4 FTE Agentschap - Tegen medio 2014 van 143 tot 137 Optimalisering werking

55 Optimalisering werking
Een nieuwe webapplicatie Van accesdatabank naar webapplicatie Introductie sharepoint : onderlinge uitwisseling documenten en rapportering door actoren faciliteren Optimalisering werking

56 Optimalisering werking
Eigen website = doorklik-website Communiceren via eigen website Communicatiebeleid optimaliseren Optimalisering werking

57 Optimalisering werking
Expertise en bedrijfscontinuïteit Steeds meer verwachtingen in uiteenlopende domeinen Omvangrijk opleidingsprogramma Hertekening organisatiestructuur Optimalisering werking

58 Optimalisering werking
Netwerking CDBC IAVA OCMW’s en lokale politiediensten Agentschap Binnenlands Bestuur Optimalisering werking

59 Optimalisering werking
Planning 2013 Prioritaire domeinen opnieuw geëvalueerd Bijgestuurd als gevolg van - gewijzigde omstandigheden - gewijzigde wetgeving - resultaten vorige controleacties Optimalisering werking

60 Optimalisering werking
Risicoanalyse Opnieuw opgemaakt Rekening houdend met nieuwe gegevens 2012 Nagaan bij welke actoren en op welke domeinen prioritair acties te plannen Optimalisering werking

61 Optimalisering werking
Objectiviteit en efficiëntie Planning is geen keurslijf maar richtsnoer Middel om objectiviteit en efficiënt te waarborgen Ad hoc opdrachten doorkruisen de planning Optimalisering werking

62 Inschrijven kandidaat-huurders en toewijzen huurwoningen
Opvolging inspecties bij SHM’s,SVK’s, VWF en lokale besturen Lokale besturen waar nog geen inspectie plaatsvond Toezichtprojecten

63 Huurprijzen en huurlasten
Huurprijsberekening en onderliggende attesten - steekproefsgewijs Opvolging huurlasten bij SHM’s Toezichtprojecten

64 Toezichtprojecten Inschrijving en toewijzing koopwoningen en kavels
Verkoopprijzen koopwoningen en kavels Verplichtingen kopers Toezichtprojecten

65 Toezichtprojecten Sociale leningen EKM’s – toekenningsvoorwaarden
VWF – toekenningsvoorwaarden en hypothecair beheerssysteem VMSW – toekenningsvoorwaarden Toezichtprojecten

66 Toezichtprojecten Rapportering Termijnen
Volledigheid en correctheid notulen Motivering op basis van feitelijke en juridische overwegingen Toezichtprojecten

67 Toezichtprojecten Financieel beheer
Evaluatie inhoud en methodiek vorige inspectieronde Nieuwe reeks financiële inspecties bij SHM’s en SVK’s Toezichtprojecten

68 Toezichtprojecten Interne controle
Inventarisatie interne controlemaatregelen en nazicht procedures SHM’s en erkende huurdiensten Toezichtprojecten

69 Toezichtprojecten Sociale huurders Bestrijding domiciliefraude
Behandeling inbreuken leefbaarheid/burenhinder Toezichtprojecten

70 Multidisciplinaire onderzoeken
Noodzaak blijkt uit risicoanalyse Concrete aanpak in actieplan Eventueel beroep op externe experten of IAVA Rapport aan Minister en visitatieraad Toezichtprojecten

71 Vragen?

72


Download ppt "Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google