De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO AFDELING TOEZICHT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO AFDELING TOEZICHT."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO AFDELING TOEZICHT

2 1.Toezichtactiviteiten 2.Risicoanalyse en planning 2013 3.Optimalisering werking afdeling Toezicht 4.Toezichtprojecten 5.Vragen

3 •Activiteiten gestuurd vanuit planning en risicoanalyse •Bijwonen bestuursvergaderingen / inspecties :

4 • bestuursvergaderingen: - specifieke aandachtspunten / probleem-dossiers / voorstelling visitatierapporten - daling: kennismakingsronde achter de rug • inspecties: -Inspecties in kader van toezichtsprojecten + opvolgingsinspecties rond inschrijvingsregisters, inschrijving en toewijzing huurwoningen. Huurlasten doorstart 2011. Multidisciplinaire onderzoeken. -daling: opstart onderzoeksprojecten + opvolging voorgaande inspecties vanuit Brussel

5 •Prioriteit: –> 67.000 euro zonder VMSW –< 67.000 euro –aanstelling ontwerpers •159 steekproeven op gunningen SHM’s •6 beslissingen vernietigd •14 ingebrekestellingen OO •16 ingebrekestelling rapportering •Frequente substantiële vaststellingen: –gebrek aan concurrentie (ontwerpers, verzekeringen) –opsplitsingsproblematiek

6 •5 vernietigingen voor onregelmatige toekenning zitpenningen •5 vernietigingen wegens onregelmatige aanwervingsprocedure directeur •m.b.t. bezoldiging directeurs: 5 schorsingen (ZV) en 5 vernietigingen => gebrekkige motivering, fin. problemen, exuberante verhoging of 2 verhogingen op zeer korte termijn •m.b.t. toekenning managementtoelage: 5 vernietigingen •12 vernietigingen m.b.t. financiële situatie/opdracht  dienstwagens, personeel, dienstreizen, … •24 ingebrekestellingen voor (niet) bezorgen (bestuurs-) documenten of (laattijdige) rapportering

7 •Toezichtprojecten SHM’s: –Interne controle: Inventarisatie interne controleprocedures  i.f.v. nieuwe erkenning en beoordeling visitatieraad  resultaten: www.rwo.bewww.rwo.be –Rapportering Insturen bijlagen tot de balans afgeschaft:  overzicht vergoedingen bestuurders (5bis)  overzicht bezoldiging personeel (5ter) Gewijzigde werkwijze: controle op de loonstaten directeurs, presentiegelden + kosten bestuurders => Geen substantiële vaststellingen  Resultaten: www.rwo.bewww.rwo.be

8 - Statutenwijziging Uiterlijk op 30 juni 2012: alle SHM’s modelstatuten aannemen (BVR 04 februari 2011) => 1 schorsing, 10 vernietigingen => 1 ingebrekestelling

9 Controle op basis van financiële rapportering en financiële inspecties ter plaatse •Resultaten onderzoek financiële rapportering –Bij SHM’s: 20% opmerkingen => doorgaans aangepast of meegenomen door th’er –Bij SVK’s: => bij meerderderheid problemen bij logische en formele controles (opgelijst vr controle ter plaatse) => > 50% stemt niet volledig overeen met proef- en saldibalans resultaten op www.rwo.bewww.rwo.be

10 •Financiële inspecties bij 24 SHM’s Vaststellingen: –mbt procedures interne controle op financieel vlak: niet (volledig) aanwezig (7) of werkzaamheden stemmen niet overeen met procedures (1/4) –Mbt financiële verplichtingen:  Groot aantal inbreuken (40%) oorzaak? Nieuwe wetgeving vr boekjaar 2011  Boekhouding niet à jour (2)  Vermindering OV niet tijdig terugbetaald (1/3)

11 •Financiële analyse SHM’s (boekjaar 2011) –Winstgevendheid: 14 SHM’s boekhoudkundig verlies (+4) => Nuance! Nieuw MB Boekhouding: nieuwe waarderingsregels afschrijvingen gebouwen. –Vrije Cashflow: 15 SHM’s negatieve vrije cashflow (-3) 2 SHM’s zeer kleine vrije cashflow (idem) –Liquiditeit: op 31/12/11: 8 SHM’s liquiditeitsproblemen (+2)

12 •Financiële inspecties bij 8 SVK’s (controleproject) Controle op: •Vaststellingen uit financiële rapportering •Anomalieën o.b.v. financiële analyse •Vaststellingen uit eerdere inspecties  Vaststellingen doorgaans het gevolg van gebrekkige kennis  vaststellingen werden rechtgezet  1 ingebrekestelling wegens foute verwerking dubieuze debiteuren

13 •Financiële analyse SVK’s (boekjaar 2011) –Winstgevendheid: 16 SVK’s boekhoudkundig verlies (+3) 88% negatief resultaat uit verhuuractiviteit (+33%) –Liquiditeit: op 31/12/11: 7 SVK’s liquiditeitsproblemen (-1) –Huurachterstand: gemiddeld 8,96% (-0,55%)

14 •Opvolging bestuursbeslissingen Gestuurd toezicht op basis van risicoprofiel  36 vernietigingen (bv. versnelde toewijzingen, afwijkingen rationele bezetting, foutieve huurprijsberekening, huurlasten… )  12 ingebrekestellingen •Inspecties register en kandidatendossiers => 33 inspecties (17 SHM’s en 16 SVK’s) => 6 ingebrekestellingen - attesteren puntentoekenning - onvoldoende motiveren versnelde toewijzingen - aftoetsen toelatingsvoorwaarden -niet tijdig/correct doorvoeren van aanpassingen kandidatenregister

15 •Project huurreglementering lokale besturen  Problemen bij in kaart brengen van woningen  7 inspecties en 8 opvolgingsinspecties  Groot aantal inbreuken  Weinig vertrouwd met sociale huurreglementering Oorzaken? -Beschikken niet over actuele info -Klein patrimonium -Marginale opdracht in totaal takenpakket  resultaten: www.rwo.be

16 •Project huurlasten => 66 inspecties => Vaststellingen: •Niet bezorgen jaarlijks overzicht kosten; •Onterecht doorrekenen kosten; •Foute berekening of verdeling; •Foutieve afrekening.  Resultaten: www.rwo.bewww.rwo.be  3 ingebrekestellingen – 1 adm. geldboete  Opvolging voorgaande inspecties via notulen: 7 vernietigingen: 5 beroepen ingewilligd

17 •Project huurprijzen  Problemen bij geautomatiseerde controles huurprijzen •1 januari nieuwe berekeningswijze Gevolg: -Software problemen bij actoren -Problemen met rapportering + invulling dr actoren  Geautomatiseerde controles gestaakt!  Hernomen in inspectieronde ter plaatse in 2013

18 •Project woningkwaliteit – overbezetting  11 dossiers: samenwerking Toezicht – Wooninspectie Acties: •kwaliteitsonderzoek van de sociale huurwoning op vraag van Toezicht (2) - advies aan SVK: opzeg hoofdhuurov. + herhuisvesting - advies aan SHM: opzeg huurov. + opstart procedure vrederechter (schade dr huurder)

19 •Project opvolging aanpassingen Intern Huurreglement (IHR) => 05 december 2011: Aanpassingen aan KBSH  Aanpassingen aan IHR melden!  Algemene bevraging in maart 2012  Vaststellingen: • aanpassingen aan IHR gebeurden doorgaans niet! • Opmaak en formulering IHR is zeer divers!  Voorstel aan VMSW: opmaak type-IHR

20 •Opvolging bestuursbeslissingen Gerichte analyse op basis van risicoprofiel  3 vernietigingen (bv. niet wederinkopen van een sociale koopwoning, de onvoldoende dekking van het werkgebied met de registers, niet toepassing lokale binding bij toewijzing) •Project Intergemeentelijke samenwerkings- verbanden (ISV)  Inbreuken en onregelmatigheden bij verkoop sociale kavels.  Teruggevorderde infrastructuursubsidies: 189.870,63 euro.

21 •Project sociale koopwoningen SHM’s (15) Onderzoek naar registers, inschrijving, toewijzing en informatieverstrekking aan kandidaten •Geen manifeste inbreuken vastgesteld •Kandidatendossiers onvolledig bijgehouden Vervolginspecties 2011 (6) : Resultaten: •1 onterechte toewijzing: subsidies teruggevorderd •Opmerkingen betreffende structuur en volledigheid registers: aangepast => Resultaten: www.rwo.be

22 •Project sociale kavels SHM’s Controle op registers, inschrijvingen en toewijzingen door SHM’s (4)  Verkoopprijzen correct vastgesteld  2 SHM’s onterechte toewijzing: subsidies teruggevorderd  Kandidatendossiers vaak onvolledig  Informatieverstrekking aan kandidaten: voor verbetering vatbaar => 2012: 31.446,18 euro infrastructuursubsidies teruggevorderd  Resultaten: www.rwo.bewww.rwo.be

23 •(kwartaal-)rapportering door actoren  2012: 16 ingebrekestellingen  3 administratieve geldboetes

24

25

26

27 Alle info over domiciliefraude, taal- en inburgeringsbereidheid, leefbaarheid: www.rwo.bewww.rwo.be •DOMICILIEFRAUDE Resultaten:  40-tal dossiers met adviesvragen  1 ingebrekestelling huurder wegens onrechtmatige bijwoonst: geregulariseerd  3 processen-verbaal: in 2 dossiers bewezen domiciliefraude (KSZ) - opzeg huurov. + vordering geleden huurschade - geen opzeg, wel retroactieve aanpassing huur  Doorgestuurd naar parket + oproep om soortgelijke dossiers te melden!

28  Andere acties: •Blijvende informatieverstrekking en begeleiding verhuurders •Doorspelen van knelpunten aan de afdeling Woonbeleid •Samenwerking en/of overleg met andere instanties •TAALBEREIDHEID Resultaten: 30 huurders in gebreke gesteld + aangemaand begin 2013: 11 in regel 2 huurders administratieve geldboete Knelpunten: -Communicatieproblemen tussen HvN en verhuurders (geen uitwisselingslijnen) -Interpretatieproblemen reglementering mbt bevoegdheid tot input data in KBI-databank

29 •INBURGERINGSBEREIDHEID Overleg met agentschap Binnenlands Bestuur – afdeling Inburgering:  Eveneens bevoegd voor het opleggen van administratieve sancties  Non bis in idem!  Werkafspraken: www.rwo.bewww.rwo.be •RENOVATIEPREMIE Doel: Controle ter plaatse of de werken die in aanmerking werden genomen voor de toekenning van de renovatiepremie effectief werden uitgevoerd én de materialen effectief werden gebruikt Resultaten: 2012: controle van 50 dossiers d.m.v. onderzoek ter plaatse: slechts één inbreuk (werken nog niet uitgevoerd) => resultaten doorgestuurd aan Wonen-Vlaanderen

30 •Soc. Woonactoren: Verweer – adm. boete: comité B  12 behandelde verweerschriften  5 administratieve geldboetes •3 voor niet of niet tijdige rapportering •1 voor niet (tijdige) afrekening huurlasten •1 voor het niet terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde vergoedingen aan een voorzitter Terug- en invordering van subsidies  Foutieve aanwending huursubsidie dr SVK: Wonen Vlaanderen  Teveel ontvangen huursubsidies SVK: 3.450,60 euro  controle op verkoop sociale kavels: 221.316,81 euro

31 •Particulieren:  Geen administratieve maatregelen  1 administratieve geldboete wegens niet naleven huurdersverplichtingen taalbereidheid: 501 euro (2X huurprijs)  Terug- en invordering tegemoetkomingen: • Miskenning voorwaarden toekenning huursubsidie • 2012: 25 dwangbevelen uitgevaardigd • Sinds 2007: 882.929,07 euro ingevorderd 286.690,42 euro terugbetaald (met inbegrip van wettelijke interesten)

32 •123 klachten – stijging 33% –53% onontvankelijk (eerst richten tot actor) –12% ontvankelijk en gegrond –Stijging voornamelijk mbt huurlasten, domiciliefraude en woningaanvragen •151 verhalen  15 nt ontvankelijk, 32 gegrond  merendeel: schrapping uit kandidatenregister (113)

33 Risicoanalyse en planning 2013 Toelichting 29 mei 2013

34 1.Risicoanalyse: waarom? 2.Tweeledige risicoanalyse: ˃Toezichtdomeinen ˃Actoren 3.Prioritaire domeinen 4.Meerjarenplanning - toezichtprojecten 5.Jaarplanning: risicoanalyse per actor 6.Profielschets 7.Toevoegen globaal profiel 8.Planning 2013

35 Groot aantal actoren & domeinen

36 Beperkt aantal mensen 37,4 VTE 15 toezichthouders

37 • Prioriteiten bepalen • In relatie tot doelstellingen: o Woonbeleid o Agentschap o Afdeling

38 • Risicoanalyse toezichtdomeinen: in kaart brengen van doel en werkterrein toezicht : • waarom toezicht? (wettelijk kader - doelstellingen) • toezicht op wie en wat?  particulieren, actoren: financiering, structuur, activiteiten en processen • Risicoanalyse actoren: Waar welke toezichtacties (eerst) uitvoeren?

39 Doelstellingen toezicht • Recht op wonen mee garanderen ˃Beschikbaarheid woningen ˃Betaalbaarheid ˃Kwaliteit woningen ˃Leefbaarheid omgeving ˃Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen ˃Inbedding in lokaal woonbeleid • Doelmatige en efficiënte aanwending middelen: ˃Performantie en verantwoordelijke autonomie actoren (behoorlijk bestuur) ˃Bestrijding wanbeheer en fraude ˃Doelmatige aanwending subsidies (particulieren en actoren)

40 • Risicobepaling: Kans inbreuk x impact = inherent risico -bestaand toezicht = residueel risico • Prioriteitenbepaling: Conform beleidsprioriteiten

41 klanteninterne werking actoren verhuring overdrachten leningen overheidsopdrachten verwervingen admin org. & bestuur financieel beheer Sociale huurders Renovatiepremies toewijzingen en inschrijvingen huurprijzen huurlasten woningkwaliteit, leegstand verkoopprijzen toewijzingen bouwvolumenormen verkoop huurwoningen gunningen wederinkopen bestuur interne controle rapportering boekhouding financieel beheer informatie register kandidaat-huurders toewijzingen kavels koopwoningen kavels koopwoningen kavels

42 Bepalen mogelijke toezichtacties per prioritair domein: • Steekproeven Brussel • Inspecties • Onderzoek vergaderdocumenten / beslissingen • Bijwonen vergaderingen • Multidisciplinair onderzoek • Opvolgingsacties  Toezichtprojecten (binnendiensten + toezichthouders)

43 • Vraag-gestuurde controles: Klachten, verhalen, beroepen, verzoeken minister,… • Risico-gestuurde controles: Risicoanalyse per actor

44 Toezichtacties gericht plannen: • Selectie prioritaire actoren voor projecten • Extra toezichtacties • Multidisciplinaire onderzoeken

45 Resultaat • Overzicht (prioritair) op te volgen actoren + domeinen per actor: ExcelExcel • Motivering toegekende risicoprofielen: profielschetsprofielschets

46 Profielschets • I: Organisatie: structuur, bestuur, procedures • II: Werking: cijfers vb. financiële ratio’s, # woningen, # gunningen: vanaf 2013 • III: Toezicht: uitgevoerde controles, kwalificatie vaststellingen  risicoprofiel per toezichtdomein

47

48 Voor elke actor per domein: • Controles? • Nee  profiel: nvt, laag of onbepaald (onbepaald => actie plannen) • Ja  inbreuken / problemen? • Nee  profiel: normaal • Ja  kwalificatie inbreuken

49 Kwalificatie inbreuken: • 3 categorieën: • Rechten doelgroep ernstig geschaad • Financiële middelen niet correct aangewend / wanbeheer • Bewust verhinderen toezicht • Ernstige inbreuk of herhaling  ingebrekestelling • Normering inbreuken: • Score: 1 tot 10 • Beoordeling: licht – niet substantieel – substantieel – zwaar • Verzachtende / verzwarende omstandigheden • Eindoordeel per domein: normaal, gemiddeld, hoog of zeer hoog

50 Toevoegen globaal risicoprofiel (categorie) • Na evaluatie door toezichthouder • Op basis van risicoprofielen per domein • Formule (nog te evalueren)

51 • Opmaak actieplannen toezichthouders • Inpassen actieplannen in toezichtprojecten: o Prioritaire actoren o Timing – onderzoek haalbaarheid • Extra acties? o toezichthouders o binnendiensten • Multidisciplinaire onderzoeken? (globaal profiel “1”)

52 Planning 2013  Planning op hoofdlijnen  Concretisering in de loop van het jaar - in projectgroepen - a.d.h.v. planningen van de cellen en - actieplannen toezichthouders  Dynamisch proces - vaststellingen - wijzigende kwantitatieve elementen

53 Planning 2013 2 luiken  Optimalisering werking  Eigenlijke projecten

54 Optimalisering werking Blijven goed doen met minder personeel  Afdeling - Op 1/1/2013 : 14 TH en 27 intern - 37,4 FTE  Agentschap - Tegen medio 2014 van 143 tot 137

55 Optimalisering werking Een nieuwe webapplicatie  Van accesdatabank naar webapplicatie  Introductie sharepoint : onderlinge uitwisseling documenten en rapportering door actoren faciliteren

56 Optimalisering werking Eigen website  www.rwo.be = doorklik-website www.rwo.be  Communiceren via eigen website  Communicatiebeleid optimaliseren

57 Optimalisering werking Expertise en bedrijfscontinuïteit  Steeds meer verwachtingen in uiteenlopende domeinen  Omvangrijk opleidingsprogramma  Hertekening organisatiestructuur

58 Optimalisering werking Netwerking  CDBC  IAVA  OCMW’s en lokale politiediensten  Agentschap Binnenlands Bestuur

59 Optimalisering werking Planning 2013  Prioritaire domeinen opnieuw geëvalueerd  Bijgestuurd als gevolg van - gewijzigde omstandigheden - gewijzigde wetgeving - resultaten vorige controleacties

60 Optimalisering werking Risicoanalyse  Opnieuw opgemaakt  Rekening houdend met nieuwe gegevens 2012  Nagaan bij welke actoren en op welke domeinen prioritair acties te plannen

61 Optimalisering werking Objectiviteit en efficiëntie  Planning is geen keurslijf maar richtsnoer  Middel om objectiviteit en efficiënt te waarborgen  Ad hoc opdrachten doorkruisen de planning

62 Toezichtprojecten Inschrijven kandidaat-huurders en toewijzen huurwoningen  Opvolging inspecties bij SHM’s,SVK’s, VWF en lokale besturen  Lokale besturen waar nog geen inspectie plaatsvond

63 Toezichtprojecten Huurprijzen en huurlasten  Huurprijsberekening en onderliggende attesten - steekproefsgewijs  Opvolging huurlasten bij SHM’s

64 Toezichtprojecten  Inschrijving en toewijzing koopwoningen en kavels  Verkoopprijzen koopwoningen en kavels  Verplichtingen kopers

65 Toezichtprojecten Sociale leningen  EKM’s – toekenningsvoorwaarden  VWF – toekenningsvoorwaarden en hypothecair beheerssysteem  VMSW – toekenningsvoorwaarden

66 Toezichtprojecten Rapportering  Termijnen  Volledigheid en correctheid notulen  Motivering op basis van feitelijke en juridische overwegingen

67 Toezichtprojecten Financieel beheer  Evaluatie inhoud en methodiek vorige inspectieronde  Nieuwe reeks financiële inspecties bij SHM’s en SVK’s

68 Toezichtprojecten Interne controle Inventarisatie interne controlemaatregelen en nazicht procedures SHM’s en erkende huurdiensten

69 Toezichtprojecten Sociale huurders  Bestrijding domiciliefraude  Behandeling inbreuken leefbaarheid/burenhinder

70 Toezichtprojecten Multidisciplinaire onderzoeken  Noodzaak blijkt uit risicoanalyse  Concrete aanpak in actieplan  Eventueel beroep op externe experten of IAVA  Rapport aan Minister en visitatieraad

71 Vragen?

72


Download ppt "Voorstelling JAARRAPPORT 2012 en PLANNING 2013 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO AFDELING TOEZICHT."

Verwante presentaties


Ads door Google