De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhavingsdecreet Toelichting 12 november 2009 Els Roggeman – PIH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhavingsdecreet Toelichting 12 november 2009 Els Roggeman – PIH."— Transcript van de presentatie:

1 Handhavingsdecreet Toelichting 12 november 2009 Els Roggeman – PIH

2 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

3 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

4 •Handhavingsdecreet = “Decreet tot aanvulling van het DABM 5/4/1995 met een titel XVI”  21/12/2007 – BS 29/2/2008 •Uitvoeringsbesluit = “Besluit van de Vlaams Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”  12/12/2008 – BS 10/2/2009 •Kleine wijzigingen door verzameldecreet  22/12/2008 – BS 29/12/2008 •Vervolgdecreet  30/04/2009 – BS 25/06/2009 •Vervolgbesluit  30/04/2009 – BS 25/06/2009 •Wijzigingen door 3 besluiten ivm certificering technici en bedrijven (koelinstallaties, brandbeveiligingssystemen, terugwinning CFK’s)  04/09/2009 – BS 22/10/2009 •… en daarbovenop een hele reeks ministeriele besluiten… •Gecoördineerde teksten te vinden op htttp://navigator.emis.vito.be (zonder wijziging 04/09/2009) Wetgeving

5 VANAF 1 MEI 2009 •harmonisatie van de bepalingen inzake het toezicht, de sancties en de veiligheidsmaatregelen voor milieuhygiëne •coördinatie van het te voeren milieuhandhavingsbeleid •accentverschuiving van strafrechterlijke naar bestuurlijke handhaving (enkel de zwaarste vormen van milieucriminaliteit moeten voor de strafrechter komen) •vrijwaring van de eenheid van strafrecht (geen nieuwe of andere straffen buiten diegene die het strafwetboek reeds kende) Wetgeving: uitgangspunten

6 •Decreet algemene bepalingen milieubeleid – toevoeging  Titel XVI: toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen •Schrapping en verwijzing naar titel XVI in wetgeving over  Bestrijding luchtverontreiniging  Bescherming oppervlaktewater  Bestrijding geluidshinder  Winnen en pompen van grondwater  Voorkoming en beheer van afvalstoffen  Maatregelen inzake grondwaterbeheer  Milieuvergunning  Bodemsanering Wetgeving: toepassingsgebied

7 •En ook:  Riviervisserij  Natuur  Bos  Jacht  CITES (internationale handel in bedreigde planten en dieren)  Mest Toepassingsgebied werd uitgebreid

8 Bijvoorbeeld heel concreet: - Milieuvergunningsdecreet art 29-35 vervangen door: “Voor dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten worden het toezicht en de bestuurlijke handhaving uitgeoefend en worden veiligheidsmaatregelen genomen volgende de regels bepaald in hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.” - Vlarem I art 58-69 zijn volledig opgeheven Toepassingsgebied

9 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

10 •Inbreuken staan opgelijst in de bijlagen bij het uitvoeringsbesluit  (Vlarebo) Niet melden van de sluiting van een risico-inrichting  (Vlarem) Niet doorsturen van een emissiejaarverslag  (Vlarem) Niet bijhouden van een register van gevaarlijke producten  (Vlarea) Kostprijs voor aanvaardingsplicht zichtbaar op factuur vermelden  … •Misdrijven zijn alle andere overtredingen op de regelgeving  Het niet hebben van een milieuvergunning  Het niet naleven van de voorwaarden van de vergunning  Het niet toepassen van Best Beschikbare Technieken  Het niet hebben van transportdocumenten voor afvaltransporten  … Inbreuk of misdrijf?

11

12

13

14 •Verslag van vaststelling wordt opgemaakt  Model vastgelegd in een ministerieel besluit  Voorbeelddocument rondgestuurd via mail ‘nieuws over milieuhandhaving’ •Verstuurd naar de gewestelijke entiteit LNE - Afdeling milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 Brussel •Boete (+ eventueel voordeelontneming) wordt aan overtreder opgelegd •Beroep mogelijk bij het milieuhandhavingscollege (http://www.mhhc.be) •Toezichthouder wordt geïnformeerd over gevolg dat werd gegeven aan verslag van vaststelling Administratieve aanpak inbreuk

15 •PV wordt opgesteld  Model vastgelegd in een ministerieel besluit  Voorbeelddocument rondgestuurd via mail ‘nieuws over milieuhandhaving •Verstuurd naar parket Gerechtelijk arrondissement AntwerpenGerechtelijke arrondissement MechelenGerechtelijke arrondissement Turnhout Procureur des Konings Dams HermanProcureur des Konings Gepts Anne-MarieProcureur des Konings Poels Jan Bolivarplaats 20 bus 2 – 2000 AntwerpenKeizerstraat 20 – 2800 MechelenKasteelstraat 1 – 2300 Turnhout  Steeds samen met een overzicht van de milieu-inbreuken (nu en in het verleden) en van de vroeger opgelegde bestuurlijke geldboeten  Steeds samen met een verzoek tot uitspraak over al dan niet strafrechterlijke behandeling van het milieumisdrijf - voorbeelddocument rondgestuurd via mail ‘nieuws over milieuhandhaving’ •Parket beslist over al dan niet gerechtelijk afhandelen binnen 180 dagen (verlengbaar)  Indien wel: parket – rechtbank  Indien niet: LNE – boete Administratieve aanpak misdrijf

16 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

17 •Raadgevingen: als overtreding dreigt op te treden, maatregelen vragen •Aanmaningen: als overtreding er is, maatregelen vragen •Vaststellen inbreuk en/of misdrijf  Bestuurlijke maatregelen  Regularisatiebevel: bevel tot beëindigen overtreding, ongedaan maken van de gevolgen en voorkomen van herhaling  Stakingsbevel: bevel tot stopzetting van activiteiten  Bestuursdwang: feitelijk handelen van toezichthouder Opmerking: steeds gouverneur, burgemeester en milieu- inspectie in kennis stellen  Bestuurlijke geldboete •Veiligheidsmaatregelen: aanzienlijk risico voor mens of milieu uitschakelen (steeds door burgemeester of gouverneur, ambtshalve of op verzoek van een toezichthouder), maatregelen nemen Voorkomen en vaststellen van overtredingen

18 •Gericht aan toezichthouder, burgemeester of gouverneur •Verzoek ontvankelijk?  Verzoeker gekend?  Aard van het verzoek vermeld?  Indicatie van de geschonden wetgeving weergegeven?  Nadeel aangetoond?  Ondertekend? •Binnen 14 dagen vermoedelijke overtreder aangetekend op de hoogte brengen •Vermoedelijke overtreder horen •Binnen 30 dagen antwoord geven aan verzoeker (aard van de bestuurlijke maatregel en waarom) Verzoek tot bestuurlijke maatregelen

19 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

20 •Inbreuken  Gewestelijke toezichthouders  Provinciale toezichthouders  Gemeentelijke toezichthouders  Toezichthouders van politielokale toezichthouders  Toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen •Misdrijven  Toezichthouders  Politie  Dus inbreuken kunnen niet meer vastgesteld worden door politie die niet in het bezit is van een extra aanstelling Wie stelt de overtredingen vast?

21 •Gemeentelijke toezichthouder: aan te stellen door college Deze kan werken voor: -Eigen gemeente -Aangrenzende gemeente -Andere gemeente van politiezone -Andere gemeente van de intercommunale •Toezichthouder van de politiezone: aan te stellen door politieraad •Toezichthouder van de intercommunale: aan te stellen door ‘bevoegd orgaan’ •Minimum aantal toezichthouders op lokaal niveau  1 gemeentelijke op 1/5/2010  2 gemeentelijke op 1/5/2011 als >30 000 inwoners of >300 klasse 2 bedrijven  2 per schijf van 5 gemeenten in politiezone of intercommunale op 1/5/2011 Lokale toezichthouders

22 •Procedure tot aanstelling  Vlarem attest  Aanstellingsbesluit college / politieraad  Opsturen naar LNE, afdeling erkenningen (Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel)  Doorsturen digitale foto voor aanmaak legitimatiebewijs  Eedaflegging vrederechter (enkel voor contractuelen) “ Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk”  Registratie bij de griffie van het vredegerecht van de akte van aanstelling en beëdiging •Vlaremambtenaren zijn automatisch gelijkgeschakeld met lokale toezichthouder tot 1/5/2012. Lokale toezichthouders

23 Klasse 2, klasse 3, niet-ingedeelde inrichtingen en vrije velddelicten  Titel III DABM (bedrijfsinterne milieuzorg) en uitvoeringsbesluiten  Wet luchtverontreiniging en uitvoeringsbesluiten  Wet oppervlaktewateren en uitvoeringsbesluiten, wat lozing van afvalwater en opsporing waterverontreiniging betreft  Wet geluidshinder en uitvoeringsbesluiten  Art 11, 12, 13, 14, 17, 18 en 20 afvalstoffendecreet en uitvoeringsbesluiten  Grondwaterdecreet en uitvoeringsbesluiten  Milieuvergunningendecreet en uitvoeringsbesluiten  Mestdecreet en uitvoeringsbesluiten  4 EG-verordeningen (ozonlaagafbrekende stoffen, dierlijke bijproducten, persistente organische verontreinigende stoffen, overbrenging van afvalstoffen) Klasse 1  Wetgeving zie lijst hierboven  Enkel vaststellingen op basis van zintuiglijke waarnemingen en onderzoek van zaken Lokale toezichthouder: bevoegdheden

24 •Recht op toegang •Recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens •Recht op onderzoek van zaken •Recht op onderzoek van transportmiddelen •Recht op ondersteuning •Recht op het doen van vaststellingen door middel van audiovisuele middelen •Recht op bijstand van de politie Toezichtsrechten

25 •Aanstelling gemeentelijke toezichthouders (college) •Aanstelling toezichthouders bij de politie (politieraad) •Nemen bestuurlijke maatregelen (burgemeester)  Art 2 wet oppervlaktewateren  Art 12 afvalstoffendecreet  Exploitatie zonder vergunning  Exploitatie in strijd met de vergunningsvoorwaarden  Art 62 bodemdecreet •Nemen veiligheidsmaatregelen (burgemeester) •Reageren op verzoek tot maatregel (burgemeester) Overzicht specifieke bevoegdheden gemeentebesturen

26 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

27 Visie parket •Eedaflegging contractuelen •PV nummer vragen aan politie •Technische deskundigheid moet aangeleverd worden door gemeentelijke milieudiensten •Gerechtskosten •Doorsturen PV (misdrijf) voor administratieve boete

28 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

29 Communicatie tussen de partners •Regiowerking: regio’s (3x/jaar)  provincie – gemeentelijke milieudiensten  ook info via ezine •PIH: gerechtelijke arrondissementen (4x/jaar)  provincie – politiediensten (lokale en federale) – parket  ook info via ‘nieuws over milieuhandhaving’ •Parket Antwerpen (3x/jaar)  parket – MI, OVAM – lokale politie – federale politie •Parket Mechelen (1x/jaar)  provincie – parket – gemeentelijke milieudiensten ivm project regularisatie

30 Wetgeving Inbreuk of misdrijf? Andere procedures Bevoegdheden Visie parket Communicatie tussen de verschillende spelers Projecten

31 Projecten samen met PIH •Regularisatieproject arrondissement Mechelen  Samenwerking tussen gemeentelijke milieudiensten, parket en politiediensten  Administratief alle bedrijven in orde brengen •Controle mesttransporten arrondissement Mechelen  Nauwe samenwerking met VLM – Mestbank  Ook Turnhout doet dergelijke controles •Controle grondverzet politiezone Klein-Brabant  Federale politie zal brochure opmak over hoe je dergelijke controle best kan aanpakken. •Brochure controle afvaltransporten arrondissement Antwerpen •……


Download ppt "Handhavingsdecreet Toelichting 12 november 2009 Els Roggeman – PIH."

Verwante presentaties


Ads door Google