De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe decreten erkenningen en milieuhandhaving Contactdag LABS - 2 oktober 2009 Jan Baeten diensthoofd Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen Vlaamse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe decreten erkenningen en milieuhandhaving Contactdag LABS - 2 oktober 2009 Jan Baeten diensthoofd Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen Vlaamse."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe decreten erkenningen en milieuhandhaving Contactdag LABS - 2 oktober 2009 Jan Baeten diensthoofd Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen Vlaamse overheid – Dept. LNE – afdeling Milieuvergunningen

2 Inleiding: erkenningen Vlaams Gewest erkenning = instrument overheid realiseren Vlaamse milieubeleid en/of uitvoering Europese regelgeving doel erkenning: bepaalde opdrachten op het vlak van de bescherming van het leefmilieu enkel toevertrouwd aan personen waarvan geschiktheid werd aangetoond na beoordeling ‘garantie’ voor de overheid dat bij erkenninghouders nodige kwalificaties, bekwaamheden en uitrusting aanwezig zijn om opdrachten en taken waarvoor zij worden erkend naar behoren te vervullen

3 Inleiding: erkenningen Vlaams Gewest overheid doet zelf beroep op erkende personen om taken van algemeen belang uit te voeren, bijvoorbeeld ondersteunen milieubeleid of correcte toepassing milieuwetgeving en controle naleving ervan ook garanties voor burger en onderneming bepaalde Vlaamse erkenningen gecatalogeerd als diensten en binnen werkingssfeer Europese dienstenrichtlijn: aanpassingen noodzakelijk uniforme en efficiënte handhaving van de milieuhygiënewetgeving via nieuw decreet milieuhandhaving: ook voor erkenningen

4 Referenties nieuwe decreten “Erkenningendecreet”: decreet van 27 maart 2009 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de aanvulling met een regeling inzake erkenningen, en houdende wijziging van diverse andere wetten en decreten (B.S. 4 mei 2009) “Milieuhandhavingsdecreet”: decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI «Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen» (B.S. 29 februari 2008), gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 & “milieuhandhavingsbesluit” van 12 december 2008 (B.S. 10 februari 2009), gewijzigd bij besluit 30 april 2009 Links op http://www.lne.be/themas/erkenningenhttp://www.lne.be/themas/erkenningen

5 Doelstellingen erkenningendecreet Vorige legislatuur: erkenningendecreet Administratieve vereenvoudiging procedures en eisen van bestaande erkenningstelsels in het milieuhygiëne domein Vastleggen wettelijk kader voor uitvaardigen nodige maatregelen door de Vlaamse Regering ter volledige omzetting van de Europese dienstenrichtlijn Deze legislatuur (volgende maanden): opmaak uitvoeringsbesluit met nadere uitwerking procedures, voorwaarden, gebruikseisen, …

6 Europese dienstenrichtlijn Dienstenrichtlijn of EDRL: richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt Europees Publicatieblad 26 december 2006 2007: Handboek Implementatie Dienstenrichtlijn zeer grote impact begrip "vergunningenstelsel" uit EDRL duidt op vergunningen, licenties, erkenningen, …

7 Doelstellingen EDRL Bevorderen functioneren interne markt voor diensten door wegnemen onnodige belemmeringen voor vestiging en toegang tot uitoefening van diensten Diensten = "dienstverrichtingen of handelingen welke gewoonlijk tegen betaling geschieden“ Verplichtingen voor de lidstaten waaraan tegen 28 december 2009 moet zijn voldaan: Screening Verslag Inwerkingtreding

8 Inhoud EDRL Hoofdstukken: 1.ALGEMENE BEPALINGEN 2.ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING 3.VRIJHEID VAN VESTIGING VAN DIENSTVERRICHTERS 4.VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN 5.KWALITEIT VAN DE DIENSTEN 6.ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 7.CONVERGENTIEPROGRAMMA 8.SLOTBEPALINGEN

9 Principes EDRL Erkenning: noodzakelijk en evenredig Elektronische aanvraag via één-loket Vergunningsvoorwaarden: noodzakelijk en evenredig Vergunningsduur: in principe onbeperkt Vergunningsprocedures: kort en rechtszeker Verboden eisen: bv. discriminerende eisen nationaliteit of verblijfplaats dienstverrichter

10 Krachtlijnen erkenningendecreet = kader, vnl. delegaties Vlaamse Regering Categorieën erkenningen (bv. laboratoria) Erkenningen van rechtswege Nadere regels voor de aanvraag, weigering of verlening en bekendmaking van erkenningen Hoorplicht Gelijkwaardigheid voorwaarden buiten Vl. Gew. Ontvangstmelding binnen 1 maand Uitspraak binnen 3 maand (+ max. 1 maand)

11 Krachtlijnen erkenningendecreet Gebruikseisen / eventueel periodieke evaluaties Verval van rechtswege Schorsing of opheffing (hoorplicht) Mogelijkheid vragen retributie behandeling aanvraag of uitoefening toezicht op erkennings- en gebruikseisen Aanvragen worden behandeld volgens bepalingen van kracht bij indienen aanvraag Bestaande erkenningen blijven geldig voor de vastgestelde duur van de erkenning Vl. Reg. bepaalt datum inwerkingtreding decreet

12 Laboratoria: wat te verwachten? Vereenvoudiging procedure en voorwaarden (meer op maat voor labo’s) Herziening parameterpakketten Erkenning in principe niet meer voor beperkte tijdsduur Wel periodieke evaluaties (bv. ringtest, audit) Toepassing ISO/IEC 17025:2005 (ev. accreditatie) Voorbereiding referentielaboratorium voor accreditatie uitvoering ringtesten Retributie (bedrag per parameterpakket)

13 Milieuhandhavingsdecreet: algemeen Versterken beleid/organisatie en verbeteren toezicht, handhavingsinstrumentarium, veiligheidsmaatregelen Cruciale rol raadgevingen (preventief) en aanmaningen (curatief) Milieu-inbreuken (bv. kwaliteitshandboek) vs. milieumisdrijven (bv. emissies veroorzaken) Toezichtopdrachten per categorie toezichthouder + toezichtrechten Bestuurlijke maatregelen en geldboeten Strafrechtelijke handhaving

14 Milieuhandhavingsbesluit Artikel 23. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 3°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van de volgende wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten op het vlak van de opleiding, de beroepservaring, de overige voorwaarden en verplichtingen waaraan de erkenninghouder moet voldoen: 1° titel III, met uitzondering van hoofdstukken II en III, en titel IV van het decreet; 2° de wet Luchtverontreiniging; 3° de wet Geluidshinder; 4° het Grondwaterdecreet; 5° het Milieuvergunningendecreet; 6° verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 7° verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

15 Milieuhandhaving en erkenningen Personeelsleden AMV aangesteld als gewestelijke toezichthouder erkenningen (MB 30 juni 2009, BS 9 juli 2009) Nieuwe bevoegdheid Legitimatiekaarten (legitimatieplicht) Instrumenten decreet beschikbaar voor handhaving erkenningen, naast bestaande instrumenten kwaliteitsbewaking (bv. intrekking erkenning) Jaarlijks handhavingsprogramma en –rapport Naast toetsing bij aanvraag/verlenging ook permanente kwaliteitsbewaking

16 Tot slot: versterken compendium lucht Gepland: actualisatie meetmethoden en verwijzingen in VLAREM naar compendium Vaststelling compendium meetmethoden voor een aantal parameters bij ministerieel besluit: verplicht met toepassing van titel II van het VLAREM Andere meetmethoden enkel mits gelijkwaardig verklaard door AMV na advies referentielaboratorium (aan te tonen door laboratorium!) Compendium methoden niet in MB niet verplicht maar aanbevolen


Download ppt "Nieuwe decreten erkenningen en milieuhandhaving Contactdag LABS - 2 oktober 2009 Jan Baeten diensthoofd Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen Vlaamse."

Verwante presentaties


Ads door Google