De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CONTACTDAG VITO-LABS vrijdag 11 juni 2004 VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CONTACTDAG VITO-LABS vrijdag 11 juni 2004 VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID."— Transcript van de presentatie:

1 CONTACTDAG VITO-LABS vrijdag 11 juni 2004 VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID EN TOT AANVULLING ERVAN DOOR TOEVOEGING VAN EEN TITEL BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DESKUNDIGEN EN LABORATORIA

2 Uit de “Memorie van toelichting” I.1. Afbakening van het onderwerp Milieurecht → verschillende machtigingsstelsels waaronder erkenningen en vergunningen Onderscheid 2 types erkenningen : Type I : erkenningen verleend aan natuurlijke en/of rechtspersonen, die taken uitvoeren die bijdragen tot de uitvoering van het overheidsbeleid (bv. MER-deskundige, erkend laboratorium voor wateranalyse). Type II : erkenningen gericht op controle van potentiële milieuschadelijke effecten (bv. erkenning ophaler gevaarlijke afvalstoffen, erkenning als vogelvanger)

3 Conceptueel hoort dit Type II thuis in het stelsel van de vergunningen. Daarom worden deze erkenningen NIET beoogd in dit decreet De erkenningen van Type I worden WEL geviseerd in het huidige voorontwerp en kunnen worden omschreven als volgt : “Alle erkenningen die in het kader van het milieuhygiënerecht door de overheid worden verleend aan natuurlijke personen of rechtspersonen, die om het even welke soort van informatie of kennis vergaren, door eender welke activiteit, ondermeer onderzoek, metingen, analyses, inventarisaties enz.., die vervolgens wordt of kan worden gebruikt door de overheid voor beleid of handhaving”

4 I.2. Probleemstelling •Huidige regelgevende bepalingen verspreid over groot aantal decreten en wetten •Elk met eigen uitvoeringsbesluiten •Verschillende overheidsorganen belast met taken van erkenning en/of controle van deskundigen of laboratoria Gevolg versnippering en nadelen zoals •verschillende besluitvormingsprocedures •geen goede rechtsbescherming aanvrager •beslissingstermijnen niet bepaald •beroep tegen beslissingen niet mogelijk •gebrek uitwisseling ervaring tussen de administraties - overlapping pakketten/activiteiten - onnodige verschillen inzake voorwaarden

5 I.3. Voorgestelde oplossing - doelstellingen 1°vereenvoudiging en verbetering bestaande regelgeving 2°verlaging toepassingslast regelgeving (zowel voor burgers als overheidsorganisaties) 3°verhoging effectiviteit en efficiëntie instrument erkenningen (organisatie van de kwaliteitsbewaking) 4°beter informatiebeheer 5°betere organisatie overheid Het voorontwerp voorziet daarom een hele reeks bestaande besluitvormingsprocedures esluitvormingsprocedures vervangen door twee besluitvormingsprocedures : -procedure erkenning deskundigen -procedure erkenning van laboratoria Beide zoveel als mogelijk geharmoniseerd

6 Verlaging toepassingslast Huidige erkenningen verleend 5 jaar Decreet geopteerd 7 jaar Erkenning laboratoria gestreefd maximaal voort te bouwen op de accreditaties die worden verkregen Wegwerken overlappingen parameterpakkettten waarvoor labo's kunnen worden erkend Resultaat in uitvoeringsbesluit op de titel Erkenningen Betere organisatie overheid Decreet spoort volledig samen met huidige hervorming van de leefmilieu-administratie Proces “Beter Bestuurlijk Beleid” (BBB) voorziet in departement van beleidsdomein Leefmilieu en Natuur in de Entiteit Vergunningen en Erkenningen

7 Taak entiteit is o.a.  Optreden als “procesbewaker”  Verbindingsstuk tussen erkenninsdiensten  Bijdragen tot eenheid van visie op het instrument erkenningen Voor laboratoria geopteerd verlenen erkenningen  In eerste aanleg  Bij wijze van heroverweging Toe te vertrouwen aan één en hetzelfde orgaan, nl. op te richten erkenningscommissie. Deze zal ook instaan voor kwaliteitsbewaking Voor deskundigen gekozen verlenen erkenningen  In eerste aanleg door de zgn. “bevoegde administratie”  In beroep door bovenvermelde erkenningscommissie

8 De “erkenningcommissie” is belast met het verlenen van erkenningen aan laboratoria voor de analyse en/of monsterneming met betrekking tot  water  grondwater  afvalstoffen  luchtverontreiniging  geluidshinder  het Mestdecreet (meststoffen, veevoeder, bodem)  (water)bodems De volgende erkenningen zullen blijven worden verleend door de “bevoegde administratie” :  milieuverificateur  “bevoegde deskundige”  bodemsaneringsdeskundige  MER-deskundige / MER-coördinator  VR-deskundige  Milieudeskundige  Milieucoördinator  (kwalificatie bevoegde technici/firma*)

9 Toepassingen Titel Erkenningen  de erkenningen voorzien in het DABM  de erkenningen voorzien in andere wetgeving, voor zover die wetgeving uitdrukkelijk verwijst naar deze titel (* De ongeveer 13.000 erkende brander- en stookolietechnici (voorlopig) NIET onder de nieuwe erkenningsregeling vallen, ondanks het feit dat zij onder de Type 1- erkenning worden gecatalogeerd)

10

11

12 STROOMSCHEMA ERKENNING LABO HEROVERWEGINGSVERZOEK

13 GEMEENSCHAPPELIJKE ASPECTEN VAN KWALITEITSZORG Erkenningsverlener 1.kan richtlijnenboeken opstellen 2. actualiseert richtlijnenboeken 3.bewaakt kwaliteit werkzaamheden erkende persoon 4.kan ringtesten/audits organiseren (verplichte deelname) 5.kan beroep doen op referentielaboratorium of gespecialiseerde dienstverleners Vlaamse regering 1.kan erkende laboratoria een retributie opleggen voor deelname aan ringtesten 2.duidt referentielaboratorium aan

14 SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE ERKENNINGSCOMMISSIE 1.Erkenningscommissie wordt opgericht 2.Vlaamse Gewest zorgt voor werkingsmiddelen 3.Permanent secretariaat 4.Samenstelling : 1°één vertegenwoordiger departement, deze is voorzitter 2°één vertegenwoordiger OVAM, VLM, VMM 3°één vertegenwoordiger referentielaboratorium, zonder stemrecht 4°een secretaris, zonder stemrecht

15 Vlaamse regering benoemt op voordracht van het hoofd van het departement : → voorzitter → een plaatsvervangend voorzitter op voordracht van de respectievelijke hoofden van de bedoelde agentschappen : → leden van de erkenningscommissie → telkens één of meer plaatsvervangers Hoofd van het referentielaboratorium wijst aan → vertegenwoordiger referentielaboratorium → één of meer plaatsvervangers Hoofd van het departement wijst aan → secretaris → een plaatsvervangende secretaris Vlaamse regering kan bepalen dat bijkomende personen, diensten of agentschappen deel uitmaken van de commissie en dat hun vertegenwoordigers stemgerechtigd zullen zijn

16 5.Vergadert minstens 1x/maand 6.Agenda vergadering vastgesteld door voorzitter Oproep en agenda minstens 1 week vooraf aan alle stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden 7.Geldig beraadslagen wanneer meerderheid zetelende leden met stemrecht of hun plaatsvervanger aanwezig zijn Beslist bij gewone meerderheid van aanwezige stemgerechtigde leden. Bij staking stemmen : stem voorzitter doorslaggevend 8.Zo lid van de commissie vaststelt dat rechtspersoon of agentschap die/dat hij vertegenwoordigt, rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft bij beslissing, meldt dit aan voorzitter en leden Neemt niet meer deel aan verdere procedure Commissie meldt in beslissing dat sprake was van mogelijk belangenconflict en dat lid niet aan verdere besluitvorming heeft deelgenomen 9.Vlaamse regering keurt het huishoudelijk reglement goed.

17 HANDHAVING 1.TOEGANGSRECHT Wie → ambtenaren of contractuele personeelsleden erkenningverlener/referentielaboratorium Wanneer → tijdens kantooruren Waar → elke plaats, uitzondering bewoonde lokalen Gebruik → voor zover nuttig bewaken kwaliteit → legitimatiebewijs (foto, naam, hoedanigheid) 2.AANMANING Wanneer →niet naleven erkenningsvoorwaarden Hoe →ambtshalve of voorstel toezichthouder Wat → mondeling/schriftelijk aanmaning

18 Een schriftelijke aanmaning bevat minstens : 1°na te leven voorwaarden 2° overzicht vaststellingen 3° te nemen maatregelen 4° termijn waarin gevraagd 5° melding van schorsing of opheffing bij geen of onvoldoende gevolg

19 3.SCHORSING EN OPHEFFING Wie →erkenningverlener bevoegd in 1ste aanleg Wanneer→1° inbreuken milieuvoorschriften 2° inbreuken erkenningsvoorwaarden 3° inbreuken milieuwetgeving zodat vertrouwen in kwaliteit aangetast is Schorsing → tijdelijk, bepaalde termijn Opheffing→ definitief Schorsing en opheffing → deel of geheel van erkenning

20 Termijn voor tenuitvoerlegging  bepaald, rekening houdend met de tijd die redelijkerwijs vereist om de activiteiten stil te leggen en, in het geval van een schorsing enkel, om de maatregelen te nemen om de inbreuk te beëindigen, gevolgen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken en herhaling te voorkomen Beslissing bevat minstens : 1° geschonden voorschrif(ten) 2° vaststellingen met identificatienummer van elk PV 3° voorwerp van schorsing 4° datum van tenuitvoerlegging 5° bij schorsing, te nemen maatregelen 6° bij opheffing, melding definitief zijn

21 Procedure schorsing of opheffing : 1.Initiatief door 1° een toezichthouder 2° administratie vertegenwoordigd in besluitvorming 2.Betekening aan erkende persoon met motieven → behandelingstermijn start 3.Binnen 30 dagen kan (erkende) persoon opmerkingen en bezwaren betekenen, eventueel vragen om gehoord. + zo verzoek, wordt gehoord 4.Binnen 120 dagen, beslissing en betekening Gelijktijdig kopie aan aanvrager om schorsing of opheffing GEBREK TIJDIGE betekening → geacht GEEN schorsing of opheffing opgelegd

22 BEROEP tegen beslissing inzake schorsing of opheffing : Bij wie (*) → erkenningverlener in beroep bevoegd Door wie (*)→ 1° erkenninghouder → 2° bestuursorgaan dat aanvraag tot opstarten van procedure deed Hoe (*)→ Betekend/afgegeven binnen 150 dagen vanaf betekening kennisgeving opstart schorsing of opheffing + is gemotiveerd Enkel een beroep dat aan alle (*) voldoet, wordt ten gronde in behandeling genomen. Een beroep schorst de bestreden beslissing niet. Beslissings- en betekenistermijn → binnen 210 dagen Gelijktijdig kopie beslissing aan orgaan dat aanvraag om schorsing of opheffing deed

23 4.STRAFSANCTIE Uitoefening activiteiten zonder geldige erkenning  geldboete van 60 tot 60.000 euro WIJZIGINGS- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT ANDERE DECRETEN cfr. tekst later

24 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 1.Besluiten Vlaamse regering genomen op grond van bepalingen die worden gewijzigd of opgeheven bij dit decreet, blijven gelden tot opheffing of wijziging 2.Erkenningen verleend vóór datum inwerkingtreding decreet blijven gelden voor de vastgestelde termijn Zo geen termijn werd vastgesteld, blijven nog 5 jaar gelden, maar kunnen worden gewijzigd, geschorst of opgeheven overeenkomstig dit decreet 3.Lopende erkenningen als deskundige, verleend vóór datum inwerkingtreding decreet, die verstrijken binnen 9 maanden na inwerkingtreding decreet, gelden tot definitieve beslissing over aanvraag wanneer de aanvraag om hernieuwing wordt ingediend binnen 1 jaar na inwerkingtreding decreet

25 4.Lopende erkenningen als laboratorium, verleend vóór datum inwerkingtreding decreet, die verstrijken 2 jaar na de inwerkingtreding decreet, blijven gelden tot een definitieve beslissing, wanneer de aanvraag om hernieuwing wordt ingediend binnen 1 jaar na de inwerkingtreding decreet 5.Erkenningsaanvragen ingediend vóór datum van inwerkingtreding van dit decreet, worden behandeld overeenkomstig de regelgeving die van toepassing was op dat ogenblik De verleende erkenning heeft evenwel een maximale geldigheidsduur van 5 jaar 6.Decreet treedt in werking op datum door de Vlaamse regering bepaald


Download ppt "CONTACTDAG VITO-LABS vrijdag 11 juni 2004 VOORONTWERP VAN DECREET TOT WIJZIGING VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID."

Verwante presentaties


Ads door Google