De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HORECA IN GENT EEN MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN UITGAAN EN WONEN Hoe pak je geluidshinder aan?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HORECA IN GENT EEN MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN UITGAAN EN WONEN Hoe pak je geluidshinder aan?"— Transcript van de presentatie:

1 HORECA IN GENT EEN MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN UITGAAN EN WONEN Hoe pak je geluidshinder aan?

2 HORECA IN GENT •Toezicht in Gent: wie zijn we? •Wetgevend kader m.b.t. cafés •Aanpak geluidshinder: preventief en repressief •Gevolgen: strafrechterlijk, efficiëntie •Sterktes en knelpunten •Uw mening?

3 HORECA IN GENT: toezicht in Gent: wie zijn we? • Stad Gent: 13 departementen voor de verschillende beleidsdomeinen • departement Milieu, Groen en Gezondheid • 4 diensten: Milieudienst, Groendienst, Gezondheidsdienst, Stadslaboratorium • binnen de Milieudienst: afdeling Toezicht

4 HORECA IN GENT: toezicht in Gent: wie zijn we? afdeling Toezicht:  opgericht vanaf 1 mei 2004 – voordien geen aparte afdeling – klachten werden ‘tussendoor’ behandeld door adviserende ingenieurs  nu: onafhankelijke afdeling met 3 toezichthoudende ambtenaren en 1 juriste  toekomst: aparte dienst binnen het departement om onafhankelijke werking te maximaliseren + integratie van milieutoezicht en stedelijke eetwareninspectie

5 HORECA IN GENT: toezicht in Gent: wie zijn we? bevoegheden:  Toezichthoudend ambtenaar:  1 jaar opleiding volgen aan de provincie en slagen voor de examens  aangesteld worden door de Gemeenteraad van stad of gemeente  eed afleggen bij de vrederechter  Bevoegdheden bepaald in Milieuvergunningendecreet en Vlarem I  inbreuken vaststellen in proces-verbaal dat wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings  toegang tot een ingedeelde inrichting  technische controle uitvoeren (stalen nemen, metingen)

6 HORECA IN GENT: toezicht in Gent: wie zijn we? taken:  klachtenbehandeling: aanmaning – PV – dwangmaatregel (geen dwangsom!)  preventief toezicht: sectoraal, controle bijzondere voorwaarden  geluidsmetingen in cafés

7 HORECA IN GENT: wetgevend kader m.b.t. cafés  Milieuvergunningendecreet – Vlarem I en Vlarem II lokaal met dansgelegenheid met een voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter dan 100 m 2 : milieuvergunning klasse 2 verplicht → geluidsnormen uit Vlarem II van toepassing: afhankelijk van ruimtelijke inkleuring op het gewestplan → uitgangspunt: hinder naar omgeving moet minimaal zijn, dus geen beperkingen voor niveau in de inrichting → verplicht akoestisch onderzoek door erkend geluidsdeskundige! → toegelaten geluidsniveau bepaald in akoestisch onderzoek – wordt expliciet opgenomen in de milieuvergunning als LAeq,30s + verplicht begrenzer → sluitingsuur geregeld in Vlarem

8 HORECA IN GENT: wetgevend kader m.b.t. cafés  Koninklijk Besluit van 24/02/1977 houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private instellingen → van toepassing op alle cafés die niet onder de milieuvergunningsplicht vallen → expliciete geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek - 90 dB(A) in de openbare inrichting - binnennorm bij de buren afhankelijk van het achtergond- geluidsniveau → toezichthoudende ambtenaren Vlarem ook bevoegd voor deze wetgeving (proces-verbaal naar Procureur des Konings)

9 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder Gent: 250 000 inwoners en ongeveer 1500 cafés (750 in het centrum) daarvan 32 cafés met milieuvergunning (Vlarem-cafés), alle andere vallen onder de bepalingen van het KB (KB-cafés)  Preventieve aanpak:  horecacoach: bemiddelaar tussen horeca en Stad  overlastafspraak tussen uitbater en politie (verplicht)  horecauitbatersdag: informatieuitwisseling en sensibilisering  horecabrochure, fuifbrochure, startersvergaderingen, economische subsidies,…

10 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder  Repressieve aanpak:  Vlarem-cafés: we gaan ervan uit dat deze cafés normen naleven door bepalingen vergunning; LAeq wordt gecontroleerd bij klachten  draaiboek geluidshinder: enkel van toepassing op KB-cafés → vanuit bevoegdheid van de burgemeester om maatregelen te nemen om openbare rust en openbare orde te vrijwaren → gefaseerde sancties bij vaststellingen van overlast  subjectieve (auditief) vaststelling door de politie op de openbare weg of bij een klager  objectieve geluidsmeting door toezichthoudend ambtenaar milieudienst bij de buren en toetsing aan BINNEN-normen KB

11 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder  Repressieve aanpak:  draaiboek geluidshinder: → maatregelen:  schriftelijke waarschuwing  intrekking permanente nachtvergunning: indien langer open dan 1.00 uur betalen van 40 euro – termijn 1 maand  intrekking gunst van occassionele nachtvergunning: verplicht te sluiten om 1.00 uur – termijn 1 maand  permantente sluiting gedurende beperkte termijn

12 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder  Repressieve aanpak:  draaiboek geluidshinder: → maatregelen:  steeds mogelijk om van procedure af te wijken bij erge overlast  uitvoerder: politie  coördinatie: werkgroep burgemeester, politie, milieutoezicht, horecacoach  heel veel aandacht voor buurtonderzoek en buurtoverleg!!

13 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder  Repressieve aanpak:  geluidsmetingen: → gebeuren enkel door toezichthoudende ambtenaren van de milieudienst  niet ad hoc (cfr. politie) bij klachten  georganiseerd op regelmatige basis  prioriteit: cafés waarvan er klachten gekend zijn én cafés waar op moment van controle de muziek hoorbaar is op straat  per “controleronde”: ongeveer 30 cafés

14 HORECA IN GENT: aanpak geluidshinder  Repressieve aanpak:  geluidsmetingen: → toetsing van de meting aan de norm KB (90 dB(A))  steeds onmiddellijk proces-verbaal naar Procureur des Konings → bij aanhoudende klachten ook meting bij buren: toetsing aan de binnennormen KB  steeds onmiddellijk proces-verbaal naar Procureur des Konings  maatregel volgens draaiboek geluidshinder

15 HORECA IN GENT: gevolgen - efficiëntie  Strafrechtelijke gevolgen:  proces-verbaal opgemaakt door toezichthoudend ambtenaar: correctioneel en bewijskracht tot tegendeel is bewezen  KB-cafés: → 3 keer voorstel tot minnelijke schikking (125-500 euro) → weigering of herhaling: rechtbank – zware boetes + vaak verbeurdverklaring van de muziekinstallatie  Vlarem-cafés: exploitatie zonder vergunning → verbeurdverklaring van inkomsten + exploitatieverbod

16 HORECA IN GENT: gevolgen - efficiëntie  Bestuurlijke gevolgen:  bedoeling is om met maatregelen uit draaiboek sneller op de bal te spelen en te voorkomen dat de hinder escaleert  Efficiëntie:  aantal aanhoudende “probleemcafés” daalt  aantal klachten wijzigt niet, maar duur van hinder wel  zware strafrechtelijke straffen: sinds eind 2006 duidelijk minder positieve vaststellingen in de inrichting

17 HORECA IN GENT: sterktes en knelpunten  Sterktes  efficiënte aanpak van hinder  duidelijke communicatie naar uitbater en buurt  samenwerking met verschillende diensten die allen aan hetzelfde zeil trekken  afschrikkend effect door sancties van de rechtbank

18 HORECA IN GENT: sterktes en knelpunten  Knelpunten  soms snelle wissel van uitbater: steeds opnieuw beginnen  geen mogelijkheid om exploitatie te verbieden door vorige ervaringen – meestal zijn panden eigendom van brouwerij – geen betrokken en moeilijk te bereiken partner  wettelijke meetmethodiek in A-weging: niet aangepast aan hedendaagse muziekgenres waarbij vooral bassen voor overlast zorgen

19 HORECA IN GENT: UW MENING? VRAGEN?


Download ppt "HORECA IN GENT EEN MOEILIJK EVENWICHT TUSSEN UITGAAN EN WONEN Hoe pak je geluidshinder aan?"

Verwante presentaties


Ads door Google