De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de."— Transcript van de presentatie:

1 http://economie.fgov.be Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake wekelijkse rustdag en avondsluiting

2 http://economie.fgov.be Inhoud  Definities en toepassingsgebied  Verplichte sluitingsuren  Wekelijkse rustdag  Afwijkingen  Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie  Diverse bepalingen

3 http://economie.fgov.be Definities Kleinhandel:  Wederverkopen op gewone wijze aan de consument  Gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument  Gelijkstelling: verkopen rechtstreeks door producent of zijn vertegenwoordiger

4 http://economie.fgov.be Definities Dienst: elke prestatie  Die een handelsdaad of een ambachtsactiviteit uitmaakt  Die tegen vergoeding wordt geleverd  In de vestigingseenheid van de dienstverstrekker  Die niet onder de definitie van kleinhandel valt

5 http://economie.fgov.be Definities Vestigingseenheid  Plaats geografisch identificeerbaar door een adres  Toegankelijk voor de consument

6 http://economie.fgov.be Toepassingsgebied  Kleinhandel (daarin begrepen de nachtwinkels)  Mogelijkheid tot uitsluiting van bepaalde sectoren van de kleinhandel bij K.B.  Diensten aangewezen bij K.B.  Privaat bureaus voor telecommunicatie

7 http://economie.fgov.be Verplichte sluitingsuren  Voor 5u en na 21u: vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan  Voor 5u en na 20u: op de andere dagen

8 http://economie.fgov.be Wekelijkse rustdag Zijn verboden:  Toegang tot de vestigingseenheid  Rechtstreekse verkoop van producten  Rechtstreekse levering van diensten  Levering aan huis Periode: 24u ononderbroken vanaf 5u of 13u

9 http://economie.fgov.be Wekelijkse rustdag  Indien opening op zondag –gebruikelijke producten en diensten –vermelding van sluitingsdag en aanvangsuur  Minimum 6 maanden

10 http://economie.fgov.be Afwijkingen  Per gemeente  Met betrekking tot de aard van de handel of dienstverlening  Met betrekking tot de verkochte producten - Hoofdactiviteit  Met betrekking tot toeristische centra en badplaatsen

11 http://economie.fgov.be Afwijkingen Per gemeente  Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden  Bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of beurzen en kermissen  Maximum 15 dagen per jaar  Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen  Heel de gemeente of een deel ervan

12 http://economie.fgov.be Afwijkingen Met betrekking tot de aard van de handel of Dienstverlening  ‘Home parties’  Thuisverkopen op uitnodiging van de consument  Stations: NMBS / Openbaar vervoer  Internationale luchthavens en havenzones  Dringende noodzakelijkheid  Tankstations op het domein van de autosnelwegen

13 http://economie.fgov.be Afwijkingen Met betrekking tot de verkochte producten – Hoofdactiviteit  Producten die worden verkocht in een krantenwinkel  Verkoop en verhuur van DVD’s, CD’s, videospelen, …  Tankstations  Consumptie-ijs in individuele porties  Voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt

14 http://economie.fgov.be Afwijkingen Hoofdactiviteit:  Aan de buitenzijde van de vestigingseenheid, enkel verwijzing naar deze activiteit  Reclame enkel voor deze activiteit  Beperkte keuze aan andere producten  Minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer

15 http://economie.fgov.be Afwijkingen Met betrekking tot toeristische centra en badplaatsen  Huidige critéria: –K.B. van 22 september 2005 (wekelijkse rustdag) –K.B. 6 december 2005 (avondsluiting)  Wijzigingen: –Nieuwe definitie: badplaatsen –K.B. toeristische centra: in voorbereiding

16 http://economie.fgov.be Nachtwinkels Definitie:  Max. 150m²  Enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen  Vermelding ‘nachtwinkel’ Sluitingsuren:  Voor 18u en na 7u  Behalve indien gemeentelijk reglement

17 http://economie.fgov.be Privaat bureaus voor telecommunicatie Definitie:  Vestigingseenheid toegankelijk voor het publiek  Telecommunicatiediensten Sluitingsuren:  Voor 5u en na 20u  Behalve indien gemeentelijk reglement

18 http://economie.fgov.be Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie  Gemeentelijk reglement mogelijk –voorafgaande vergunning –beperking tot deel van het grondgebied van de gemeente  Mogelijkheid tot sluiting

19 http://economie.fgov.be Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie Voorafgaande vergunning:  Ruimtelijke ligging  Openbare orde, veiligheid en rust Beperking tot deel van het grondgebied van de gemeente:  Ruimtelijke ligging  Openbare orde, veiligheid en rust  Geen algemeen verbod of kwantitatieve beperking

20 http://economie.fgov.be Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie Administratieve sluiting  Door de burgemeester  Vestiging of uitbating in strijd met het gemeentelijk reglement of de beslissing van het C.B.S.

21 http://economie.fgov.be Diverse bepalingen  Opheffing van de wetten van 22 juni 1960 en 24 juli 1973  Inwerkingtreding: 1 maart 2007 (B.S. 19/12/2006)

22 http://economie.fgov.be Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening De opdracht van Controle en Bemiddeling van de FOD Economie

23 http://economie.fgov.be Strafbepalingen (art. 19 tot 22 van de wet)  De officieren en agenten van de federale en lokale politie  De inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie  Opsporen en vaststellen van inbreuken  Processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen

24 http://economie.fgov.be Strafbepalingen De FOD Economie is eveneens een toezichthoudende autoriteit belast met de controle op de economische wetgeving dankzij de controleurs en inspecteurs van haar Algemene Directie Controle en Bemiddeling

25 http://economie.fgov.be Hoe handelt de FOD Economie?  Op eigen initiatief  Op basis van klachten  Op aanvraag van het parket, een andere administratie of van de bevoegde ministers

26 http://economie.fgov.be Hoe klacht indienen?  Iedereen kan klacht indienen  via een klachtenformulier beschikbaar op http://economie.fgov.be http://economie.fgov.be  Verzenden per post, fax of mail naar één van onze regionale directies (zie bijlage)

27 http://economie.fgov.be De onderzoeksbevoegdheden van de controleurs en inspecteurs => (art. 20)  Tijdens de openingsuren de gebouwen betreden  Alle dienstige vaststellingen doen  Op verzoek alle gegevens, documenten, stukken of boeken doen voorleggen  Beslag leggen  Bij vermoeden van inbreuk, de bewoonde lokalen betreden (min. 2 agenten en met voorafgaande machtiging van de rechter van de politierechtbank) => commissiekaart voorleggen

28 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek De processen-verbaal opgesteld door de agenten van de FOD Economie  Proces-verbaal van verhoor (PVV) –noteren van de verklaringen van de verhoorde

29 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek  Proces-verbaal van waarschuwing (PVW)=> (art. 21) –doel: personen onderworpen aan de wet verwittigen dat ze de wet niet naleven –vermeldt de termijn waarbinnen de inbreuk dient te worden stopgezet –binnen een termijn van 3 weken vanaf de vaststellingen van de feiten wordt de overtreder in kennis gesteld –indien er geen gevolg wordt gegeven aan het PVW, wordt een Pro-Justitia opgesteld

30 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek  Pro-Justitia (PJ) => (art. 19) –wordt niet omschreven in de wet –rapporteert de strafbare feiten –wordt geacteerd door een bevoegd en beëdigd ambtenaar –binnen een termijn van 30 dagen wordt, op straffe van nietigheid, een kopie overgemaakt aan de overtreder –wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings –de Directeur-generaal Controle en Bemiddeling van de FOD Economie kan aan de overtreder een administratieve minnelijke schikking voorstellen

31 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek  De administratieve minnelijke schikking => (art. 22§3) –Betaling => de strafvordering vervalt –Geen betaling => Procureur des Konings –De tarieven moeten nog worden vastgesteld door de Koning –Geen minnelijke schikking indien de klager schade heeft geleden en zich uitdrukkelijk burgerlijke partij wenst te stellen of bij herhaaldelijke inbreuken

32 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek Het PJ wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings, deze kan:  Het dossier klasseren zonder gevolg  Een gerechtelijke minnelijke schikking voorstellen  Het dossier voor de bevoegde rechtbank brengen –een gevangenisstraf van één maand tot één jaar –een boete van 250 tot 10.000 euro –de sluiting bevelen van de inrichting (art. 22 §1 en 2)

33 http://economie.fgov.be De gevolgen van een onderzoek De procedure van inbeslagname => (art. 22 §4)  Om verdere verkoop van producten of de verdwijning van documenten te vermijden  Proces-verbaal van beslag wordt opgesteld  Bewarend beslag =>moet binnen de 8 dagen worden bevestigd door het parket

34 http://economie.fgov.be Contactgegevens:  FOD Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling WTC III Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel  Tel: 02/277.51.11  Fax: 02/277.54.52  http://economie.fgov.be http://economie.fgov.be  Eco.Inspec.fo@economie.fgov.be


Download ppt "Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de."

Verwante presentaties


Ads door Google