De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake wekelijkse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake wekelijkse."— Transcript van de presentatie:

1 Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
Samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake wekelijkse rustdag en avondsluiting

2 Definities en toepassingsgebied Verplichte sluitingsuren
Inhoud Definities en toepassingsgebied Verplichte sluitingsuren Wekelijkse rustdag Afwijkingen Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie Diverse bepalingen

3 Wederverkopen op gewone wijze aan de consument
Definities Kleinhandel: Wederverkopen op gewone wijze aan de consument Gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de verkoper en de consument Gelijkstelling: verkopen rechtstreeks door producent of zijn vertegenwoordiger

4 Dienst: elke prestatie
Definities Dienst: elke prestatie Die een handelsdaad of een ambachtsactiviteit uitmaakt Die tegen vergoeding wordt geleverd In de vestigingseenheid van de dienstverstrekker Die niet onder de definitie van kleinhandel valt

5 Plaats geografisch identificeerbaar door een adres
Definities Vestigingseenheid Plaats geografisch identificeerbaar door een adres Toegankelijk voor de consument

6 Kleinhandel (daarin begrepen de nachtwinkels)
Toepassingsgebied Kleinhandel (daarin begrepen de nachtwinkels) Mogelijkheid tot uitsluiting van bepaalde sectoren van de kleinhandel bij K.B. Diensten aangewezen bij K.B. Privaat bureaus voor telecommunicatie

7 Verplichte sluitingsuren
Voor 5u en na 21u: vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan Voor 5u en na 20u: op de andere dagen

8 Toegang tot de vestigingseenheid Rechtstreekse verkoop van producten
Wekelijkse rustdag Zijn verboden: Toegang tot de vestigingseenheid Rechtstreekse verkoop van producten Rechtstreekse levering van diensten Levering aan huis Periode: 24u ononderbroken vanaf 5u of 13u

9 Wekelijkse rustdag Indien opening op zondag Minimum 6 maanden
gebruikelijke producten en diensten vermelding van sluitingsdag en aanvangsuur Minimum 6 maanden Zondagwacht: apothekers

10 Met betrekking tot de aard van de handel of dienstverlening
Afwijkingen Per gemeente Met betrekking tot de aard van de handel of dienstverlening Met betrekking tot de verkochte producten - Hoofdactiviteit Met betrekking tot toeristische centra en badplaatsen

11 Bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of beurzen en kermissen
Afwijkingen Per gemeente Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden Bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of beurzen en kermissen Maximum 15 dagen per jaar Beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen Heel de gemeente of een deel ervan

12 Met betrekking tot de aard van de handel of Dienstverlening
Afwijkingen Met betrekking tot de aard van de handel of Dienstverlening ‘Home parties’ Thuisverkopen op uitnodiging van de consument Stations: NMBS / Openbaar vervoer Internationale luchthavens en havenzones Dringende noodzakelijkheid Tankstations op het domein van de autosnelwegen e) begrafenisondernemers

13 Met betrekking tot de verkochte producten – Hoofdactiviteit
Afwijkingen Met betrekking tot de verkochte producten – Hoofdactiviteit Producten die worden verkocht in een krantenwinkel Verkoop en verhuur van DVD’s, CD’s, videospelen, … Tankstations Consumptie-ijs in individuele porties Voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt

14 Reclame enkel voor deze activiteit Beperkte keuze aan andere producten
Afwijkingen Hoofdactiviteit: Aan de buitenzijde van de vestigingseenheid, enkel verwijzing naar deze activiteit Reclame enkel voor deze activiteit Beperkte keuze aan andere producten Minstens 50% van het jaarlijks zakencijfer

15 Met betrekking tot toeristische centra en badplaatsen
Afwijkingen Met betrekking tot toeristische centra en badplaatsen Huidige critéria: K.B. van 22 september 2005 (wekelijkse rustdag) K.B. 6 december 2005 (avondsluiting) Wijzigingen: Nieuwe definitie: badplaatsen K.B. toeristische centra: in voorbereiding

16 Enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
Nachtwinkels Definitie: Max. 150m² Enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen Vermelding ‘nachtwinkel’ Sluitingsuren: Voor 18u en na 7u Behalve indien gemeentelijk reglement

17 Privaat bureaus voor telecommunicatie
Definitie: Vestigingseenheid toegankelijk voor het publiek Telecommunicatiediensten Sluitingsuren: Voor 5u en na 20u Behalve indien gemeentelijk reglement

18 Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie
Gemeentelijk reglement mogelijk voorafgaande vergunning beperking tot deel van het grondgebied van de gemeente Mogelijkheid tot sluiting

19 Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie
Voorafgaande vergunning: Ruimtelijke ligging Openbare orde, veiligheid en rust Beperking tot deel van het grondgebied van de gemeente: Geen algemeen verbod of kwantitatieve beperking

20 Nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie
Administratieve sluiting Door de burgemeester Vestiging of uitbating in strijd met het gemeentelijk reglement of de beslissing van het C.B.S.

21 Opheffing van de wetten van 22 juni 1960 en 24 juli 1973
Diverse bepalingen Opheffing van de wetten van 22 juni 1960 en 24 juli 1973 Inwerkingtreding: 1 maart 2007 (B.S. 19/12/2006)

22 De opdracht van Controle en Bemiddeling van de FOD Economie
Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening De opdracht van Controle en Bemiddeling van de FOD Economie

23 Strafbepalingen (art. 19 tot 22 van de wet)
De officieren en agenten van de federale en lokale politie De inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie Opsporen en vaststellen van inbreuken Processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen

24 De FOD Economie is eveneens een toezichthoudende
Strafbepalingen De FOD Economie is eveneens een toezichthoudende autoriteit belast met de controle op de economische wetgeving dankzij de controleurs en inspecteurs van haar Algemene Directie Controle en Bemiddeling

25 Hoe handelt de FOD Economie?
Op eigen initiatief Op basis van klachten Op aanvraag van het parket, een andere administratie of van de bevoegde ministers

26 Iedereen kan klacht indienen
Hoe klacht indienen? Iedereen kan klacht indienen via een klachtenformulier beschikbaar op Verzenden per post, fax of mail naar één van onze regionale directies (zie bijlage)

27 Tijdens de openingsuren de gebouwen betreden
De onderzoeksbevoegdheden van de controleurs en inspecteurs => (art. 20) Tijdens de openingsuren de gebouwen betreden Alle dienstige vaststellingen doen Op verzoek alle gegevens, documenten, stukken of boeken doen voorleggen Beslag leggen Bij vermoeden van inbreuk, de bewoonde lokalen betreden (min. 2 agenten en met voorafgaande machtiging van de rechter van de politierechtbank) => commissiekaart voorleggen

28 De gevolgen van een onderzoek
De processen-verbaal opgesteld door de agenten van de FOD Economie Proces-verbaal van verhoor (PVV) noteren van de verklaringen van de verhoorde

29 De gevolgen van een onderzoek
Proces-verbaal van waarschuwing (PVW)=> (art. 21) doel: personen onderworpen aan de wet verwittigen dat ze de wet niet naleven vermeldt de termijn waarbinnen de inbreuk dient te worden stopgezet binnen een termijn van 3 weken vanaf de vaststellingen van de feiten wordt de overtreder in kennis gesteld indien er geen gevolg wordt gegeven aan het PVW, wordt een Pro-Justitia opgesteld

30 De gevolgen van een onderzoek
Pro-Justitia (PJ) => (art. 19) wordt niet omschreven in de wet rapporteert de strafbare feiten wordt geacteerd door een bevoegd en beëdigd ambtenaar binnen een termijn van 30 dagen wordt, op straffe van nietigheid, een kopie overgemaakt aan de overtreder wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings de Directeur-generaal Controle en Bemiddeling van de FOD Economie kan aan de overtreder een administratieve minnelijke schikking voorstellen

31 De gevolgen van een onderzoek
De administratieve minnelijke schikking => (art. 22§3) Betaling => de strafvordering vervalt Geen betaling => Procureur des Konings De tarieven moeten nog worden vastgesteld door de Koning Geen minnelijke schikking indien de klager schade heeft geleden en zich uitdrukkelijk burgerlijke partij wenst te stellen of bij herhaaldelijke inbreuken

32 De gevolgen van een onderzoek
Het PJ wordt overgemaakt aan de Procureur des Konings, deze kan: Het dossier klasseren zonder gevolg Een gerechtelijke minnelijke schikking voorstellen Het dossier voor de bevoegde rechtbank brengen een gevangenisstraf van één maand tot één jaar een boete van 250 tot euro de sluiting bevelen van de inrichting (art. 22 §1 en 2)

33 De gevolgen van een onderzoek
De procedure van inbeslagname => (art. 22 §4) Om verdere verkoop van producten of de verdwijning van documenten te vermijden Proces-verbaal van beslag wordt opgesteld Bewarend beslag =>moet binnen de 8 dagen worden bevestigd door het parket

34 FOD Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling WTC III
Contactgegevens: FOD Economie Algemene Directie Controle en Bemiddeling WTC III Simon Bolivarlaan 30 1000 Brussel Tel: 02/ Fax: 02/


Download ppt "Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening Samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake wekelijkse."

Verwante presentaties


Ads door Google