De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Expertmeeting AWBZ Maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Expertmeeting AWBZ Maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Expertmeeting AWBZ Maart 2013

2 Expertmeeting AWBZ Agenda: Opening korte voorstelronde
Stand van zaken landelijke besluitvorming rond decentralisaties Indicaties in Lelystad Lokale uitgangspunten passende sociale infrastructuur Uitleg van het doel bijeenkomsten/ planning / verwachting partners en eindproduct en voorbeelden van good practices? Ruimte voor vragen Rondvraag, vervolgplanning en concrete afspraak volgende bijeenkomst

3 1. Voorstelronde

4 2. Regeerakkoord Maatregel 2013 2014 2015 2016
Aanpassing huishoudelijke hulp Inkomensafhankelijk voor nieuwe instroom Inkomensafhankelijk voor alle cliënten Begeleiding individueel Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo Begeleiding groep Vervalt, maar overgangsregeling (motie Samson) Kortdurend verblijf Persoonlijke verzorging Alle cliënten naar Wmo Verblijf AWBZ ZZP 1 en 2 indicaties vervallen ZZP 3 indicaties V&V vervallen ZZP 3 indicaties VG en GGZ vervallen ZZP 4 indicaties vervallen (tenzij motie Bergkamp/Van Dijk) Participatiewet Samenvoeging Wwb, Wsw, deel Wajong Jeugdzorg Jeugdzorg naar gemeente Compensatiefonds Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten naar gemeenten

5 Decentralisatie AWBZ taken
begeleiding : individuele begeleiding en groepsbegeleiding kortdurend verblijf: verblijf in instelling/maximaal 3 etmalen per week verzorging: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren Staatssecretaris zou eerst eind maart 2013 met een brief komen waarin duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van de AWBZ. Dit is nu waarschijnlijk half april.

6 Begeleiding Individueel Persoonlijke verzorging
3. Overzicht AWBZ indicaties ( ) Begeleiding Individueel Begeleiding Groep Kort- durend Verblijf Persoonlijke verzorging Somatiek 0-64 jaar 40 15 - 160 Somatiek jaar 10 140 Somatiek 75 jaar en ouder 35 45 455 4. Psychogeriatrische problematiek 65 + 30 5. Kinderen met een psychiatrische stoornis 240 260 5 6. Mensen 18+ met psychiatrische stoornis 470 120 7. Kinderen met verstandelijke handicap 0-17 jr 145 150 70 55 8. Mensen 18+ met verstandelijke handicap 205 9. Mensen met zintuiglijke handicap 10. Mensen met lichamelijke handicap 100 25 1325 815 110 1090

7 Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 1: somatiek 0-64 jaar
. Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 1: somatiek 0-64 jaar Mensen met ernstige ziekte die meestal wel in staat zijn om zelf de regie over hun leven te voeren. Inzet begeleiding om de gevolgen van een ernstige ziekte op het dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken (ondersteunen zelfredzaamheid, bieden van dagbesteding voor dagelijks ritme en aanleren/activeren functies, dagprogramma vervangt school of werk). Lelystad: 40 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 160 indicaties persoonlijke verzorging

8 Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 2: somatiek 65-74 jaar
. Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 2: somatiek jaar Groep vergelijkbaar met cliëntgroep 1, alleen nu is werkzaam leven afgesloten. De dagbesteding is nu met name gericht op voorkomen van verwaarlozing bij alleenwonende personen, behoud van vaardigheden en voorkomen van overbelasting bij de mantelzorg. Lelystad: 10 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging

9 Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 3: somatiek 75 jaar en ouder
. Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 3: somatiek 75 jaar en ouder Bij deze groep zien we een toename van gebruik van dagbesteding. Door somatische problemen in combinatie met toenemende ouderdomsproblemen wordt het beroep op zorg steeds groter. Lelystad: 35 indicaties begeleiding individueel 45 indicaties begeleiding groep 455 indicaties persoonlijke verzorging

10 . . Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 4: psychogeriatrische problematiek 65 jaar en ouder Het gaat hier om mensen met een vorm van dementie. Begeleiding is gericht op: - ontlasting van de mantelzorg, waardoor cliënt langer thuis kan blijven wonen; activeren van nog aanwezige functies om daarmee zolang mogelijk een door de cliënt als zinvol ervaren bestaan te bieden. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 35 indicaties begeleiding groep 45 indicaties persoonlijke verzorging

11 Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 5: kinderen met psychiatrische problematiek Het gaat hier vooral om kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met AD(H)D of een autisme spectrum stoornis, al dan niet in combinatie met andere stoornissen. Begeleiding richt zich o.a. op vergroten sociale redzaamheid, aanleren vaardigheden, ontlasting ouders of vervanging school (bij ontheffing leerplicht). Lelystad: 240 indicatie begeleiding individueel 260 indicaties begeleiding groep 5 indicaties persoonlijke verzorging Lelystad:

12 . Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 6: mensen met een psychiatrische stoornis (18 +) Mensen die door een psychiatrische stoornis matige tot ernstige problemen hebben met sociale redzaamheid en psychisch functioneren. Zij worden door hun omgeving al snel als ‘raar’ bestempeld en hebben vaak moeite met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Begeleiding gericht op ondersteunen eigen regie, aangaan sociale contacten, toezicht medicatie. Dagbesteding gericht op werkritme, omgaan met anderen e.d. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 120 indicaties begeleiding groep 40 indicaties persoonlijke verzorging

13 . Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 7: Kinderen met een verstandelijke handicap 0-17 jaar Kinderen met een IQ lager dan 70 (en bij IQ bij ernstige beperkingen) met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale zelfredzaamheid, aangeboren of ontstaan voor het 18e levensjaar. Begeleiding gericht op aanleveren praktische vaardigheden, toezicht e.d. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 150 indicaties begeleiding groep 55 indicaties persoonlijke verzorging 70 indicaties kortdurend verblijf

14 . . Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 8: mensen met een verstandelijke handicap (18+) Het gaat hier om Cliëntgroep 7 maar nu 18 jaar of ouder. Begeleiding individueel richt zich op het ondersteunen bij dagelijkse problemen bij het zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken. Zelfstandig werken is niet mogelijk. Dagbesteding ter vervanging van werk. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 70 indicaties begeleiding groep 35 indicaties persoonlijke verzorging 15 indicaties kortdurend verblijf

15 Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 9: mensen met een zintuiglijke handicap
. Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 9: mensen met een zintuiglijke handicap Het betreft hier altijd gespecialiseerde begeleiding afgestemd op de handicap. Begeleiding door gespecialiseerde zorgorganisaties. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 5 indicaties begeleiding groep 15 indicaties persoonlijke verzorging

16 . Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 10: mensen met een lichamelijke handicap Mensen met beperkingen als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, waarbij geen functionele verbetering meer mogelijk is (mensen met niet aangeboren hersenletsel vallen ook in deze cliëntgroep). Begeleiding gericht op ondersteuning bij praktische zaken. Dagbesteding ingezet als vervanging van werk. Lelystad: indicaties begeleiding individueel 100 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging 25 indicaties kortdurend verblijf

17 4. Lokale uitgangspunten: “Naar een passende sociale infrastructuur”
Belangrijke uitgangspunten: eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal compensatieplicht i.p.v. zorgplicht zwaartepunt ondersteuning van 2e naar 1e en 0e lijn nadruk op participatie i.p.v. zorg ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij op wijk- en buurtniveau meer inzet van vrijwilligers (o.a. mensen met uitkering) en mantelzorgers meer ruimte voor de professional kostenbesparing, goedkoper werken

18 Eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal
Persoon zelf Netwerk Vrijwilligers/ Collectieve arrangementen Professionele (individuele) zorg

19 Compensatieplicht versus zorgplicht
AWBZ : zorgplicht Wmo : compensatieplicht Wmo wordt gewijzigd, nog onduidelijk hoe compensatieplicht in de wet wordt vastgelegd.

20 Nadruk op participatie i.p.v zorg
Ga uit van wat iemand nog wel kan i.p.v. wat iemand niet meer kan Kijk wat iemand kan betekenen voor zijn omgeving/buurt Ondersteuning richten op participatie en zelfredzaamheid

21 Zwaartepunt van 2e naar 1e en 0e lijn
0de lijn Eigen kracht, eigen netwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijsgevenden, zelfhulpgroepen etc. Geen professionele hulpverleners. 1ste lijn Algemeen toegankelijke hulpverleners en algemene voorzieningen vanuit welzijn en zorg: huisarts, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, ontmoetingsactiviteiten, inloop, algemeen toegankelijke dagbesteding, jeugdgezondheidszorg etc. 2e lijn Specifieke hulpverleners, ondersteuning al dan niet o.b.v. indicatiestelling. Inzet: verschuiving zwaartepunt van dure geïndiceerde zorg naar 1ste en 0de lijn. (“afschalen” maar indien nodig ook (weer) “opschalen”)

22 Ondersteuning dichtbij
ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij mensen zoveel mogelijk op wijk- en buurtniveau aansluiten bij ontwikkelingen op buurt- en wijkniveau: MFA ontwikkeling , sociale wijkteams e.d.

23 Meer inzet vrijwilligers en mantelzorgers
zorgvraag neemt toe terwijl middelen afnemen groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers nota informele zorg ligt bij gemeenteraad: - extra inzet op mantelzorgondersteuning - ondersteuning bij bemiddeling vrijwilligers in de zorg - mensen met uitkering meer inzetten als vrijwilliger - partijen ook verantwoordelijkheid om meer te doen aan ondersteuning mantelzorgers en inzet vrijwilligers , erwijzing naar de nieuwe nota informele zorg Welke rol heeft de gemeente hierin maar vooral ook verantwoordelijkheid van de partijen in het veld

24 Meer ruimte voor de professional
gemeente meer in regierol meer verantwoordelijkheid bij de partijen minder indicatiestelling

25 Kostenbesparing, goedkoper werken
beter /efficiënter benutten infrastructuur (gebouwen, vervoer, personeel etc.) ontwikkelen nieuwe arrangementen.

26 resultaat van de bijeenkomsten:
5. Doel bijeenkomsten resultaat van de bijeenkomsten: komen tot een proces dat nieuwe concepten /ideeën genereert waarbij, op basis van (meerdere) vitale coalities een passend aanbod kan worden gecreëerd dat past binnen de hiervoor gestelde uitgangspunten. Voor voorbeelden zie: Meedoen kan iedereen - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Ontwikkeling van een format Termijn tweede helft van mei/ beging juni vervolgbijeenkomsten

27 Vragen tot nu toe?

28 7. Vervolgplanning en rondvraag
Tot de zomervakantie 2013: Expertbijeenkomsten voor betrokken partijen Actief meedenken/ontwikkelen nieuwe concepten Klankbordbijeenkomsten voor de gemeenteraad Eind 2013: Kadernota Wmo/AWBZ en kadernota Jeugdzorg naar de gemeenteraad 2014 voorbereiding invoering (2015 van start)

29 Dank voor uw aandacht. Projectgroep AWBZ


Download ppt "Expertmeeting AWBZ Maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google