De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ Maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ Maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ Maart 2013

2 PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ Agenda: 1.Opening korte voorstelronde 2.Stand van zaken landelijke besluitvorming rond decentralisaties 3.Indicaties in Lelystad 4.Lokale uitgangspunten passende sociale infrastructuur 5.Uitleg van het doel bijeenkomsten/ planning / verwachting partners en eindproduct en voorbeelden van good practices? 6.Ruimte voor vragen 7.Rondvraag, vervolgplanning en concrete afspraak volgende bijeenkomst

3 PowerPoint presentatie Lelystad 1. Voorstelronde

4 PowerPoint presentatie Lelystad 2. Regeerakkoord Maatregel2013201420152016 Aanpassing huishoudelijke hulp Inkomensafhankelijk voor nieuwe instroom Inkomensafhankelijk voor alle cliënten Begeleiding individueel Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo Begeleiding groep Vervalt, maar overgangsregeling (motie Samson) Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo Kortdurend verblijf Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo Persoonlijke verzorgingAlle cliënten naar Wmo Verblijf AWBZ ZZP 1 en 2 indicaties vervallen ZZP 3 indicaties V&V vervallen ZZP 3 indicaties VG en GGZ vervallen ZZP 4 indicaties vervallen (tenzij motie Bergkamp/Van Dijk) Participatiewet Samenvoeging Wwb, Wsw, deel Wajong JeugdzorgJeugdzorg naar gemeente Compensatiefonds Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten naar gemeenten

5 PowerPoint presentatie Lelystad  begeleiding : individuele begeleiding en groepsbegeleiding  kortdurend verblijf: verblijf in instelling/maximaal 3 etmalen per week  verzorging: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren Staatssecretaris zou eerst eind maart 2013 met een brief komen waarin duidelijkheid wordt gegeven over de toekomst van de AWBZ. Dit is nu waarschijnlijk half april. Decentralisatie AWBZ taken

6 PowerPoint presentatie Lelystad Begeleiding Individueel Begeleiding Groep Kort- durend Verblijf Persoonlijke verzorging 1.Somatiek 0-64 jaar 4015-160 2.Somatiek 65-74 jaar 1015-140 3Somatiek 75 jaar en ouder 3545-455 4. Psychogeriatrische problematiek 65 +3035-45 5. Kinderen met een psychiatrische stoornis240260- 5 6. Mensen 18+ met psychiatrische stoornis470120-40 7. Kinderen met verstandelijke handicap 0-17 jr1451507055 8. Mensen 18+ met verstandelijke handicap205701535 9. Mensen met zintuiglijke handicap305-15 10. Mensen met lichamelijke handicap12010025140 13258151101090 3. Overzicht AWBZ indicaties (1-10-12)

7 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 1: somatiek 0-64 jaar Mensen met ernstige ziekte die meestal wel in staat zijn om zelf de regie over hun leven te voeren. Inzet begeleiding om de gevolgen van een ernstige ziekte op het dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken (ondersteunen zelfredzaamheid, bieden van dagbesteding voor dagelijks ritme en aanleren/activeren functies, dagprogramma vervangt school of werk). Lelystad: 40 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 160 indicaties persoonlijke verzorging.

8 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 2: somatiek 65-74 jaar Groep vergelijkbaar met cliëntgroep 1, alleen nu is werkzaam leven afgesloten. De dagbesteding is nu met name gericht op voorkomen van verwaarlozing bij alleenwonende personen, behoud van vaardigheden en voorkomen van overbelasting bij de mantelzorg. Lelystad: 10 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging.

9 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 3: somatiek 75 jaar en ouder Bij deze groep zien we een toename van gebruik van dagbesteding. Door somatische problemen in combinatie met toenemende ouderdomsproblemen wordt het beroep op zorg steeds groter. Lelystad: 35 indicaties begeleiding individueel 45 indicaties begeleiding groep 455 indicaties persoonlijke verzorging.

10 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 4: psychogeriatrische problematiek 65 jaar en ouder Het gaat hier om mensen met een vorm van dementie. Begeleiding is gericht op: - ontlasting van de mantelzorg, waardoor cliënt langer thuis kan blijven wonen; - activeren van nog aanwezige functies om daarmee zolang mogelijk een door de cliënt als zinvol ervaren bestaan te bieden. Lelystad: 30 indicaties begeleiding individueel 35 indicaties begeleiding groep 45 indicaties persoonlijke verzorging..

11 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 5: kinderen met psychiatrische problematiek Het gaat hier vooral om kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met AD(H)D of een autisme spectrum stoornis, al dan niet in combinatie met andere stoornissen. Begeleiding richt zich o.a. op vergroten sociale redzaamheid, aanleren vaardigheden, ontlasting ouders of vervanging school (bij ontheffing leerplicht). Lelystad:240 indicatie begeleiding individueel 260 indicaties begeleiding groep 5 indicaties persoonlijke verzorging Lelystad:

12 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 6: mensen met een psychiatrische stoornis (18 +) Mensen die door een psychiatrische stoornis matige tot ernstige problemen hebben met sociale redzaamheid en psychisch functioneren. Zij worden door hun omgeving al snel als ‘raar’ bestempeld en hebben vaak moeite met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Begeleiding gericht op ondersteunen eigen regie, aangaan sociale contacten, toezicht medicatie. Dagbesteding gericht op werkritme, omgaan met anderen e.d. Lelystad: 470 indicaties begeleiding individueel 120 indicaties begeleiding groep 40 indicaties persoonlijke verzorging.

13 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 7: Kinderen met een verstandelijke handicap 0-17 jaar Kinderen met een IQ lager dan 70 (en bij IQ 70-85 bij ernstige beperkingen) met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale zelfredzaamheid, aangeboren of ontstaan voor het 18 e levensjaar. Begeleiding gericht op aanleveren praktische vaardigheden, toezicht e.d. Lelystad: 145 indicaties begeleiding individueel 150 indicaties begeleiding groep 55 indicaties persoonlijke verzorging 70 indicaties kortdurend verblijf.

14 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 8: mensen met een verstandelijke handicap (18+) Het gaat hier om Cliëntgroep 7 maar nu 18 jaar of ouder. Begeleiding individueel richt zich op het ondersteunen bij dagelijkse problemen bij het zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken. Zelfstandig werken is niet mogelijk. Dagbesteding ter vervanging van werk. Lelystad: 205 indicaties begeleiding individueel 70 indicaties begeleiding groep 35 indicaties persoonlijke verzorging 15 indicaties kortdurend verblijf..

15 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 9: mensen met een zintuiglijke handicap Het betreft hier altijd gespecialiseerde begeleiding afgestemd op de handicap. Begeleiding door gespecialiseerde zorgorganisaties. Lelystad: 30 indicaties begeleiding individueel 5 indicaties begeleiding groep 15 indicaties persoonlijke verzorging.

16 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 10: mensen met een lichamelijke handicap Mensen met beperkingen als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, waarbij geen functionele verbetering meer mogelijk is (mensen met niet aangeboren hersenletsel vallen ook in deze cliëntgroep). Begeleiding gericht op ondersteuning bij praktische zaken. Dagbesteding ingezet als vervanging van werk. Lelystad: 120 indicaties begeleiding individueel 100 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging 25 indicaties kortdurend verblijf.

17 PowerPoint presentatie Lelystad 4. Lokale uitgangspunten: “Naar een passende sociale infrastructuur” Belangrijke uitgangspunten:  eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal  compensatieplicht i.p.v. zorgplicht  zwaartepunt ondersteuning van 2 e naar 1 e en 0 e lijn  nadruk op participatie i.p.v. zorg  ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij op wijk- en buurtniveau  meer inzet van vrijwilligers (o.a. mensen met uitkering) en mantelzorgers  meer ruimte voor de professional  kostenbesparing, goedkoper werken

18 PowerPoint presentatie Lelystad Eigen kracht en verantwoordelijkheid centraal Persoon zelfNetwerk Vrijwilligers/ Collectieve arrangementen Professionele (individuele) zorg

19 PowerPoint presentatie Lelystad Compensatieplicht versus zorgplicht AWBZ : zorgplicht Wmo : compensatieplicht Wmo wordt gewijzigd, nog onduidelijk hoe compensatieplicht in de wet wordt vastgelegd.

20 PowerPoint presentatie Lelystad Nadruk op participatie i.p.v zorg  Ga uit van wat iemand nog wel kan i.p.v. wat iemand niet meer kan  Kijk wat iemand kan betekenen voor zijn omgeving/buurt  Ondersteuning richten op participatie en zelfredzaamheid

21 PowerPoint presentatie Lelystad Zwaartepunt van 2 e naar 1 e en 0 e lijn 0 de lijn Eigen kracht, eigen netwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, onderwijsgevenden, zelfhulpgroepen etc. Geen professionele hulpverleners. 1 ste lijnAlgemeen toegankelijke hulpverleners en algemene voorzieningen vanuit welzijn en zorg: huisarts, maatschappelijk werk, ouderenadviseurs, ontmoetingsactiviteiten, inloop, algemeen toegankelijke dagbesteding, jeugdgezondheidszorg etc. 2 e lijnSpecifieke hulpverleners, ondersteuning al dan niet o.b.v. indicatiestelling. Inzet: verschuiving zwaartepunt van dure geïndiceerde zorg naar 1 ste en 0 de lijn. (“afschalen” maar indien nodig ook (weer) “opschalen”)

22 PowerPoint presentatie Lelystad Ondersteuning dichtbij  ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij mensen  zoveel mogelijk op wijk- en buurtniveau  aansluiten bij ontwikkelingen op buurt- en wijkniveau: MFA ontwikkeling, sociale wijkteams e.d.

23 PowerPoint presentatie Lelystad Meer inzet vrijwilligers en mantelzorgers  zorgvraag neemt toe terwijl middelen afnemen  groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers  nota informele zorg ligt bij gemeenteraad: - extra inzet op mantelzorgondersteuning - ondersteuning bij bemiddeling vrijwilligers in de zorg - mensen met uitkering meer inzetten als vrijwilliger - partijen ook verantwoordelijkheid om meer te doen aan ondersteuning mantelzorgers en inzet vrijwilligers, erwijzing naar de nieuwe nota informele zorg Welke rol heeft de gemeente hierin maar vooral ook verantwoordelijkheid van de partijen in het veld

24 PowerPoint presentatie Lelystad Meer ruimte voor de professional  gemeente meer in regierol  meer verantwoordelijkheid bij de partijen  minder indicatiestelling

25 PowerPoint presentatie Lelystad Kostenbesparing, goedkoper werken  beter /efficiënter benutten infrastructuur (gebouwen, vervoer, personeel etc.)  ontwikkelen nieuwe arrangementen.

26 PowerPoint presentatie Lelystad 5.Doel bijeenkomsten resultaat van de bijeenkomsten: komen tot een proces dat nieuwe concepten /ideeën genereert waarbij, op basis van (meerdere) vitale coalities een passend aanbod kan worden gecreëerd dat past binnen de hiervoor gestelde uitgangspunten. Voor voorbeelden zie: Meedoen kan iedereen - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Ontwikkeling van een format Termijn tweede helft van mei/ beging juni vervolgbijeenkomsten

27 PowerPoint presentatie Lelystad Vragen tot nu toe?

28 PowerPoint presentatie Lelystad 7. Vervolgplanning en rondvraag Tot de zomervakantie 2013:  Expertbijeenkomsten voor betrokken partijen Actief meedenken/ontwikkelen nieuwe concepten  Klankbordbijeenkomsten voor de gemeenteraad Eind 2013:  Kadernota Wmo/AWBZ en kadernota Jeugdzorg naar de gemeenteraad 2014 voorbereiding invoering (2015 van start)

29 PowerPoint presentatie Lelystad Dank voor uw aandacht. Projectgroep AWBZ


Download ppt "PowerPoint presentatie Lelystad Expertmeeting AWBZ Maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google