De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntenraad Wmo Decentralisatie AWBZ taken 17 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntenraad Wmo Decentralisatie AWBZ taken 17 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntenraad Wmo Decentralisatie AWBZ taken 17 april 2013

2 PowerPoint presentatie Lelystad  begeleiding : individuele begeleiding en groepsbegeleiding  kortdurend verblijf: verblijf in instelling/maximaal 3 etmalen per week  verzorging: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren Binnenkort komt brief staatssecretaris met visie op langdurige zorg. Decentralisatie AWBZ taken

3 PowerPoint presentatie Lelystad Binnen de AWBZ worden de volgende clientgroepen onderscheiden:  somatiek 0-64 jaar  somatiek 65-74 jaar  somatiek 75 jaar en ouder  psychogeriatrische problematiek 65 +  kinderen met een psychiatrische stoornis  mensen 18+ met psychiatrische stoornis  kinderen met verstandelijke handicap 0-17 jr  mensen 18+ met verstandelijke handicap  mensen met zintuiglijke handicap  mensen met lichamelijke handicap Cliëntgroepen AWBZ

4 PowerPoint presentatie Lelystad Begeleiding Individueel Begeleiding Groep Kort- durend Verblijf Persoonlijke verzorging 1.Somatiek 0-64 jaar 4015-160 2.Somatiek 65-74 jaar 1015-140 3Somatiek 75 jaar en ouder 3545-455 4. Psychogeriatrische problematiek 65 +3035-45 5. Kinderen met een psychiatrische stoornis240260- 5 6. Mensen 18+ met psychiatrische stoornis470120-40 7. Kinderen met verstandelijke handicap 0-17 jr1451507055 8. Mensen 18+ met verstandelijke handicap205701535 9. Mensen met zintuiglijke handicap305-15 10. Mensen met lichamelijke handicap12010025140 13258151101090 Overzicht AWBZ indicaties

5 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 1: somatiek 0-64 jaar Mensen met ernstige ziekte die meestal wel in staat zijn om zelf de regie over hun leven te voeren. Inzet begeleiding om de gevolgen van een ernstige ziekte op het dagelijks leven zoveel mogelijk te beperken (ondersteunen zelfredzaamheid, bieden van dagbesteding voor dagelijks ritme en aanleren/activeren functies, dagprogramma vervangt school of werk). Lelystad: 40 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 160 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

6 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 2: somatiek 65-74 jaar Groep vergelijkbaar met cliëntgroep 1, alleen nu is werkzaam leven afgesloten. De dagbesteding is nu met name gericht op voorkomen van verwaarlozing bij alleenwonende personen, behoud van vaardigheden en voorkomen van overbelasting bij de mantelzorg. Lelystad: 10 indicaties begeleiding individueel 15 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

7 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 3: somatiek 75 jaar en ouder Bij deze groep zien we een toename van gebruik van dagbesteding. Door somatische problemen in combinatie met toenemende ouderdomsproblemen wordt het beroep op zorg steeds groter. Lelystad: 35 indicaties begeleiding individueel 45 indicaties begeleiding groep 455 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

8 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 4: psychogeriatrische problematiek 65 jaar en ouder Het gaat hier om mensen met een vorm van dementie. Begeleiding is gericht op: - ontlasting van de mantelzorg, waardoor cliënt langer thuis kan blijven wonen; - activeren van nog aanwezige functies om daarmee zolang mogelijk een door de cliënt als zinvol ervaren bestaan te bieden. Lelystad: 30 indicaties begeleiding individueel 35 indicaties begeleiding groep 45 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

9 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 5: kinderen met psychiatrische problematiek Het gaat hier vooral om kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar met AD(H)D of een autisme spectrum stoornis, al dan niet in combinatie met andere stoornissen. Begeleiding richt zich o.a. op vergroten sociale redzaamheid, aanleren vaardigheden, ontlasting ouders of vervanging school (bij ontheffing leerplicht). Lelystad:240 indicatie begeleiding individueel 260 indicaties begeleiding groep 5 indicaties persoonlijke verzorging Lelystad:.is zo.

10 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 6: mensen met een psychiatrische stoornis (18 +) Mensen die door een psychiatrische stoornis matige tot ernstige problemen hebben met sociale redzaamheid en psychisch functioneren. Zij worden door hun omgeving al snel als ‘raar’ bestempeld en hebben vaak moeite met het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk. Begeleiding gericht op ondersteunen eigen regie, aangaan sociale contacten, toezicht medicatie. Dagbesteding gericht op werkritme, omgaan met anderen e.d. Lelystad: 470 indicaties begeleiding individueel 120 indicaties begeleiding groep 40 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

11 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 7: Kinderen met een verstandelijke handicap 0-17 jaar Kinderen met een IQ lager dan 70 (en bij IQ 70-85 bij ernstige beperkingen) met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale zelfredzaamheid, aangeboren of ontstaan voor het 18 e levensjaar. Begeleiding gericht op aanleveren praktische vaardigheden, toezicht e.d. Lelystad: 145 indicaties begeleiding individueel 150 indicaties begeleiding groep 55 indicaties persoonlijke verzorging 70 indicaties kortdurend verblijf.is zo.

12 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 8: mensen met een verstandelijke handicap (18+) Het gaat hier om Cliëntgroep 7 maar nu 18 jaar of ouder. Begeleiding individueel richt zich op het ondersteunen bij dagelijkse problemen bij het zo zelfstandig mogelijk leven, wonen en werken. Zelfstandig werken is niet mogelijk. Dagbesteding ter vervanging van werk. Lelystad: 205 indicaties begeleiding individueel 70 indicaties begeleiding groep 35 indicaties persoonlijke verzorging 15 indicaties kortdurend verblijf.is zo.

13 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 9: mensen met een zintuiglijke handicap Het betreft hier altijd gespecialiseerde begeleiding afgestemd op de handicap. Begeleiding door gespecialiseerde zorgorganisaties. Lelystad: 30 indicaties begeleiding individueel 5 indicaties begeleiding groep 15 indicaties persoonlijke verzorging.is zo.

14 PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntgroepen AWBZ Cliëntgroep 10: mensen met een lichamelijke handicap Mensen met beperkingen als gevolg van stoornissen van het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat, waarbij geen functionele verbetering meer mogelijk is (mensen met niet aangeboren hersenletsel vallen ook in deze cliëntgroep). Begeleiding gericht op ondersteuning bij praktische zaken. Dagbesteding ingezet als vervanging van werk. Lelystad: 120 indicaties begeleiding individueel 100 indicaties begeleiding groep 140 indicaties persoonlijke verzorging 25 indicaties kortdurend verblijf.is zo.

15 PowerPoint presentatie Lelystad Toegang tot ondersteuning Wmo/AWBZ Proces vanaf het moment waarop de burger zich meldt (of wordt gemeld) met een ondersteuningsvraag tot het bieden van passende ondersteuning

16 PowerPoint presentatie Lelystad Toegang tot de Wmo in schema sociale wijkteams algemene intake (gemeente) uitgebreid gesprek (MEE) indicatie (MO-zaak) andere oplossingen indicatie (MO-zaak)

17 PowerPoint presentatie Lelystad Dilemma’s (1) Dilemma: wel, niet of gedeeltelijk indiceren Indiceren: o Geeft duidelijkheid aan klant en leverancier o Is instrument om oneigenlijk gebruik en opdrijving vraag te voorkomen o Geeft gemeente direct zeggenschap over gebruik o Sluit niet aan bij ontwikkeling tot regiegemeente o Kan leiden tot extra/overbodige administratie o Stimuleert claimgedrag o Bemoeilijkt kostenbeheersing (open eind regeling) o Leidt tot onvoldoende/minder benutten van de deskundigheid van professional o Sluit niet direct aan bij meer algemene/collectieve arrangementen Alternatief: afspraken met partijen: wat wordt geleverd voor wie en hoeveel.

18 PowerPoint presentatie Lelystad Dilemma’s (2) Dilemma: centrale toegang of ook decentrale toegang? Centrale toegang: iedereen heeft indicatie/verwijzing nodig vanuit een centraal punt/Zorgplein. Centrale toegang: o Biedt één onafhankelijk loket voor alle (ondersteunings)vragen o Geeft gemeente direct zeggenschap over gebruik en aanbod op een breed terrein o Leidt tot extra administratie en extra tussenlagen o Sluit niet aan bij ontwikkeling tot regiegemeente o Vereist veel menskracht en deskundigheid bij de centrale toegang/zorgloket o Benut de deskundigheid partijen niet/onvoldoende o Stimuleert partijen niet om flexibel/creatief in te spelen op zorgbehoeftes

19 PowerPoint presentatie Lelystad Dilemma’s (3) Dilemma: integrale toegang ? Integrale toegang: op één punt wordt bepaald welke ondersteuning vanuit verschillende invalshoeken (inkomen, jeugdzorg, Wmo e.d.) iemand nodig heeft. Integrale toegang: o Leidt tot één klant/één plan voor hele brede ondersteuningsvraag o Leidt in bepaalde situaties tot inhoudelijke en financiële winst o Leidt tot efficiencyverlies bij een algemene toepassing o Vereist brede kennis op diverse terreinen o Vereist goede afstemming tussen partijen.

20 PowerPoint presentatie Lelystad Toegang tot de AWBZ Toegang centraal (alles via gemeente) Tussenvorm (bijv. via sociale wijkteams) Toegang decentraal (rechtstreeks bij partijen) Indicatie verplicht Gemeente bepaalt (op individueel niveau) wie waarvoor in aanmerking komt. Bepaalde partijen (bijv. sociale wijkteams) mogen indicaties stellen Gemeente stelt indicatiecriteria vast, partijen stellen indicaties. Indicatie niet verplicht Geen indicaties maar wel verwijzing van gemeente nodig. Geen indicatie maar wel verwijzing tussenpartij (bijv. sociale team) nodig Partij bepaalt wie waarvoor in aanmerking komt. Maximale verantwoordelijkheid bij partijen.

21 PowerPoint presentatie Lelystad Hoe verder ? Tot zomervakantie:  expertbijeenkomsten AWBZ  klankbordgroep gemeenteraad  gebruikersgroepen raadplegen Najaar: kadernota AWBZ naar gemeenteraad

22 PowerPoint presentatie Lelystad Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "PowerPoint presentatie Lelystad Cliëntenraad Wmo Decentralisatie AWBZ taken 17 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google