De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleinschalige Vergisting in Vlaanderen 2e Vlaams Vergisterforum – 19/09/2012 Lies BamelisGreet Ghekiere Jonathan De Mey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleinschalige Vergisting in Vlaanderen 2e Vlaams Vergisterforum – 19/09/2012 Lies BamelisGreet Ghekiere Jonathan De Mey."— Transcript van de presentatie:

1 Kleinschalige Vergisting in Vlaanderen 2e Vlaams Vergisterforum – 19/09/2012 Lies BamelisGreet Ghekiere Jonathan De Mey

2 Bedrijfsvoorstelling

3 Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke - Beitem • Innovatief en duurzaam agrarisch ondernemen • Onderzoek en advies in land- en tuinbouw • Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek → eigen vergistingsinstallatie (31 kW el ) • Degelijk advies en professionele oplossingen • Analyses op water, plant, bodem en mest • Innovatie (energie, water, aquacultuur, groene grondstoffen) • Zorg voor milieu en landschap, aandacht voor buur en burger

4 Vergisting Condities : -Anaëroob -Mesofiel (35 – 37°C) of thermofiel (50 – 55°C) -HRT : 30 – 70 dagen -Stabiele voeding vereist Output vergister : -Biogas (50 – 75 % CH 4 ) Naar WKK -> Electr. + Warmte -Digestaat (± input) -Output = continu -Nutriënten : IN = OUT

5 Tendens Bron: Biogas-E, 2011. Voortgangsrapport 2011 Anaerobe vergisting in Vlaanderen. ° Vergisting in kader van mestverwerking (66%) of afvalverwerking ° Schaalvergroting In agrarisch gebied installaties tot 60 000 ton/j

6 Tendens  Huidige “pijnpunten” grote installaties  Gebrek betaalbare biomassatromen & logistiek  Ruimtelijke ordening  Aansluiting op elektriciteitsnet  Arbeidsintensiteit & administratieve last Daardoor meer vraag naar kleinere installatie welke geïntegreerd kunnen worden in het (landbouw)bedrijf Aantal installaties in Vlaanderen, in werking of in opbouw gedurende de laatste 3 jaar (Voortgangsrapport 2011, Biogas-e vzw)

7 Tendens Schaalvergroting => Relatieve kostenbesparing ° Lagere investeringskost /kWe geïnstalleerd vermogen ° Lagere werkingskosten /kWhe ° Betere positie op de biomassa-markt voor levering biomassa Biolectric: 9.500 €/kWe Microferm: 6.130 €/kWe Portaferm: 15.000 €/kWe Eder et al, BOKU, 2010

8 Wanneer kleinschalige vergisting? Drijfveer: zelf voorzien in de energievraag van het bedrijf + 0,19 €/kWh versus + 0,05 €/kWh Voordelen maximaliseren door: - Zoveel mogelijk gebruik van eigen biomassa - Eenvoudig concept – weinig arbeid

9 Kleinschalige landbouwvergisters

10 Rendabiliteit kleinschalige landbouwvergisters Case per case – aanpak + volledige kosten / baten in kaart brengen ! -Beschikbare (mest)opslag -Afzet mogelijkheden digestaat (scheider, …) -Hoge actuele kosten elektriciteit -Energieprofiel (piekverbruik vs continu verbruik) -Nuttige toepassing warmte binnen bedrijf -…

11 Stand van Zaken Sinds 2009 – 2010 diverse commerciële (demo)installaties: NaamKWeSubstraat DUPortaferm10 – 20Mest DUEnbea Bots40 –> 190Diverse ook met hoge DS-gehalte DUBebra60 – 100 – 150 -190Mest DUSmack Eucolino18 – 36 – 55 - 75Diverse DUConsentis CON2Tot 75Mest VSAvatar Energy13 -> 130Mest UKMarches Biogas12 -> 500Diverse NlHoSt Microferm62Mest (runderen) BeBiolectric10 (en groter)Mest BeGreenwatt100Oogstresten

12 Piloot / 1 e installaties Portaferm (DU) Bebra (DU) Enbea Bots (DU) Consentis CON2 (DU)

13 Piloot / 1 e installaties Smack – Eucolino (DU) Avatar Energy (VS) Host – Microferm (NL) Marches Biogas (UK) Greenwatt (BE)

14 Stand van Zaken Biolectric (BE) • Enkel mest • Max 64 000 kWh e / jaar • Terugdraaiende teller Opvolging 2 installatie in praktijk: • Elektriciteitsproductie • Warmtebenutting: vergister ↔ eigen gebruik warm water • Nodige arbeidsinzet • Staalname digestaat & mest: bemestingswaarde • 1 jaar: 2012-2013 Johan Hollevoet, Diksmuide Patrick Devreese, Gistel

15 Biogaspotentieel van biomassa Energiegewassen Afval Groenteafval

16 Aandachtspunten DIGESTAAT • Opslag • Niet onder de stalrooster (stalklimaat) • Indien externe opslag niet aanwezig -> impact op rendabiliteit • Meststof : minder geur & efficiënter • Micro-vergister: • Geen toevoeging van co-stromen -> kost afzet digestaat = kost afzet ruwe mest • Pocket-vergister: • indien co-vergisting energie-gewassen -> verhoogde nutriënten afzet (N & P)

17 Aandachtspunten WETGEVEND KADER 1.Milieuvergunning 2.Erkenning eindproduct InputVLACO1069 light (afzet in Vlaanderen) FOD (bij afzet bij derden= handel) bemerkingen EnergiegewassenNeen Ja Bedrijfseigen mestNeenJa (VLM) bij derden JaWant mest wordt verwerkt. Bedrijfseigen dierlijk OBANeenJa (VLM en OVAM) bij derden JaMelkproducten: onmiddellijk te verwerken Bedrijfseigen plantaardig OBA Neen Ja Extern plantaardig OBAJaNeenJaBeperkte lijst stromen SlibsjaNeenjaFAVV: bacteriologie Extern dierlijk OBAWORDT NIET TOEGELATEN IN POCKETVERGISTER

18 Aandachtspunten RISICOANALYSE • Geen ontploffing, wel brandbaar • Opletten met methaan en zwavel • Opletten met schuimvorming en waterlopen • Digestaatopslag niet onder roosters (best extern onder gaskap) • Opmengen met mest : aparte analyse en code DIGESTAAT SCHEIDING • Dikke fractie mest als strooisel. Dikke fractie digestaat? • Scheiding wordt belangrijk, zeker naar fosfornorm • Eventueel centrifuge bij biologieën : letten op hygiënisatie • Mobiele scheider? Probleem van opslag

19 Aandachtspunten FISCALITEIT • Forfait : wordt als landbouw beschouwd indien stroomproductie voor eigen gebruik. Zoniet < 5580 € extra omzet • Opletten verlies VLIF-steun (volledig bedrijf) • Aparte vennootschap is mogelijk aangewezen • Synergie op vennootschap en verhuur aan melkveebedrijf? • Vraag eerst advies! BOUWKUNDIG – hoe bouwen? • Traditionele stal (kelder 2m diep) • Stal met ondiepe kelder (1m) • Stal met volle vloer • Stal met volle vloer + mestput

20 Rekentools Online rekenblad Pocketvergisting o.b.v. mest www.enerpedia.be → Simulatie terugverdientijd → Kleine vergisters op mest

21 Rekentools Uitgebreide tool met landspecifieke templates -Nadruk op landbouw covergisting -Keuze in biomassa -Verschillende subsidiekaders -Vooraf geïntegreerde parameters -Aanpasbare templates – up to date -Gratis ter beschikking op www.bioenergyfarm.euwww.bioenergyfarm.eu -Afschrijvingen, exploitatie, … -Vier scenario’s (stroom, wkk, opwerking, injectie) Resultaat = uitgebreide haalbaarheidsstudie

22 Rekentools Rekenblad Pocketvergisting o.b.v. mest en eventuele co-stromen -Toevoer verschillende voedingsstromen -Volledige investeringsanalyse (incl. systemen voor warmtegebruik, digestaat opslag, …) -In kaart brengen verschillende opties voor verwerking digestaat met bijhorende onkosten (MAP 4, …) -Verschillende afschrijvingstermijnen voor roterende & vaste delen -Gedetailleerde opsomming exploitatiekosten -Jaarlijkse slijtage motor (daling efficiëntie) in rekening gebracht -… Resultaat = bedrijfsspecifieke KBA

23 Innovatie projecten  Doel:  optimale conversie van biomassastromen naar energie  ‘Evaluatie verschillende conversieprocessen  Benchmarking stimulerende en belemmerende elementen in beleidskader verschillende NWE regio’s  ‘Ontwikkeling regionale strategiën voor valorisatie biomassa stromen  Looptijd: 2011 – 2015  Financiering: EU-INTERREG IV.B. + Vlaamse overheden INTERREG – ARBOR (Accelerating Renewable Energies through valorization of Biogenic Organic Raw Materials) Hoofdpartners VlaanderenInd. co-partner VlaanderenAanvullende stuurgroep

24 Innovatie projecten Haalbaarheidsstudies kleinschalige vergisting op “andere biomassastromen” (witloofwortels, slibs, …) Case-studies: -Vergisting op landbouwschaal -Vergisting op huisschaal -Inventarisatie mogelijke biomassastromen -ontwikkeling piloten rond energetische valorisatie oogstresten

25 Innovatie projecten Demonstratie project inzake rationeel energieverbruik – Vergisting op boerderijschaal -Doel: vergisting bedrijfseigen biomassa stromen met volledige integratie in het landbouwbedrijf -Looptijd : 2012 - 2015 -Financiering : Vlaams Energie Agentschap (VEA) -Hoofdaanvrager : IVACO cvba -Partners:

26 Conclusie TROEVEN KLEINSCHALIGE VERGISTING: -Bijdrage doelstelling hernieuwbare energie (20 20 20) -Heeft potentieel te besparen op : -Drukken energiefactuur -Uitsparen fossiele energie -Veel minder NIMBY dan grootschalige vergisters -Veel minder administratie dan grootschalige vergisters (geen externe stromen) -Merendeel inputstromen in eigen handen => onafhankelijk van de marktprijs MAAR REKEN JE NIET RIJK!! REKENTOOLS

27 Contact Lies Bamelis lba@dlv-innovision.be 0499 14 08 58 Greet Ghekiere Greet.Ghekiere@inagro.be 0499 56 59 77 Jonathan De Mey Jonathan.De.Mey@biogas-e.be 0476 50 92 53


Download ppt "Kleinschalige Vergisting in Vlaanderen 2e Vlaams Vergisterforum – 19/09/2012 Lies BamelisGreet Ghekiere Jonathan De Mey."

Verwante presentaties


Ads door Google