De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever Ingrid Pelssers Vlaams Emancipatieambtenaar Vrijdag 11 december 2009, Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever Ingrid Pelssers Vlaams Emancipatieambtenaar Vrijdag 11 december 2009, Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever Ingrid Pelssers Vlaams Emancipatieambtenaar Vrijdag 11 december 2009, Leuven

2

3 EFFICIENTIE & EFFECTIVITEIT Context van besparingen •Leidinggevenden nemen minder ‘risico’ met allochtone, arbeidsgehandicapte collega’s •Tijdelijke contracten (LIFO) •Ouderen: focus veranderingen •Vervangbeleid pensioneringen (C & D) Strategie: opportuniteiten instroom, retentie en talentmanagement, klaar staan wanneer wervingen aantrekken (cfr. krapte, vergrijzing)

4 DIVERSITEITBAROMETER

5 WIE IS “ALLOCHTOON”? VESOC-definitie: • Persoon met een nationaliteit van een land buiten de EU-15 • Of persoon van wie minstens één ouder, • Of twee grootouders een nationaliteit hebben buiten de EU-15

6 DIVERSITEITBAROMETER

7 PERSOON MET EEN ARBEIDSHANDICAP? 1. Personen ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, voorheen het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; 2. Personen die hun hoogste getuigschrift of diploma behaald hebben in het buitengewoon secundair onderwijs; 3. Personen die door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend zijn als personen met een handicap; 4. Personen die in aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming of voor een integratietegemoetkoming, verstrekt aan personen met een handicap op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 5. Personen die in het bezit zijn van een attest van minstens 66 % arbeidsongeschiktheid van federale bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap; 6. Personen die in het bezit zijn van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing, of van een attest van het Fonds voor Arbeidsongevallen, van de Administratieve Gezondheidsdienst of van het Fonds voor Beroepsziekten waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van minstens 66 %.

8 DIVERSITEITBAROMETER

9

10 Kortgeschoolden (niveau D): geen streefcijfer = 19% 59% > 45 jaar Ervaren werknemers: Geen streefcijfer 45% > 45 jaar Agentschap Wonen Vlaanderen, Vlaams Subsidieagentschap: 64% > 45 jaar Vooral kortgeschoolden die op pensioen gaan.

11 Dubbel perspectief 1.Optimale overheidswerking 2.Alle burgers gelijke (start)kansen bieden

12 •Burning Platform - het ‘waarom’ •Verankeren in strategie •Formuleren gerichte doelstellingen, monitoren (o.a. streefcijfers) •Management is eindverantwoordelijk. Cruciale rol van leiderschap! Actoren en rollen definiëren (interne, externe stakeholders) •Integreren in processen •HRM-domeinen (instroom, doorstroom, vorming, …) •Besprekings- en beslissingsprocessen (vakbonden in EOC’s, Sectorcomité’s) •Structureer via Gelijke kansen en Diversiteitsplannen POSITIONERING

13 WAT WERKT NIET ? 1.Nationaliteitsvoorwaarde 2.Uitsluitende voorwaarde diploma 3.Statutaire functie enkel voltijds, tenzij verlofregelingen 4.Generieke examens (+ ‘regularisatie-examens’) 5.Onderscheid contractuele, statutaire tewerkstelling 6.‘klassieke’ rekrutering en arbeidsmarktcommunicatie 7.Zware functieprofielen, gestandaardiseerde selecties 8.Gebrekkige transparantie invulling leidinggevende functies 9.Taakgericht management 10.…

14 Als je doet wat je altijd gedaan hebt, krijg je wat je altijd gekregen hebt.

15 Onze filosofie Geen positieve discriminatie, tenzij voor personen met een uitgesproken handicap.

16 WAT WERKT WEL ? PMAH •Voorbehouden Betrekkingen, •Rendemenstondersteuning, •Redelijke aanpassingen bij selectie, op arbeidspost •Denken op teamniveau (flexibiliteit) PMAH & ALL •Maatwerk: toeleidersorganisaties •(On)betaalde stageplaatsen, startbaanfuncties, jobstudenten, … •Taalniveau ~ concrete functie •Lijst spontane sollicitanten •Communicatie: open respectvolle organisatiecultuur, goede praktijken

17 COMMUNICATIECAMPAGNE

18

19

20

21

22 V/M management •Combinatie werk-privé •Beheersen werkdruk •Thuiswerk •Deeltijds leidinggeven •Opvang (ziek) kind •Taak én mensgerichte cultuur •… •Scouting •Netwerking, coaching, mentoring •Transparantie bij selecties; V 1/3de kandidatengroep •Externe instroom •… Seksuele geaardheid •Onderzoek •10 dagen omstandigheidsverlof meemoeder •Roze personeelsnetwerk •Akties mbt open cultuur op werkvloer •… WAT WERKT WEL ?

23 Kortgeschoolden, ouderen •Vorming •Peter- en meterschap •Open en respectvolle organisatiecultuur •Loopbaangesprekken en –begeleiding •… Algemeen •Monitoring voortgang kansengroepen (verfijnen) •Opmaak goede Gelijke kansen en Diversiteitsplannen •Bespreking EOC’s, sectorcomité’s, … •Vorming militanten •Emancipatieambtenaren (Commissie + strategisch bureau) •Werkgroepen diversiteit in entiteiten en beleidsdomeinen •Problemen signaleren •Leiderschap (open BUE’s, diversiteit als criterium in beoordeling van de leidinggevende)! •… WAT WERKT WEL ?

24 Maak werk van diversiteit Ingrid Pelssers Opdrachthouder Emancipatiezaken Dinsdag 6 mei 2008 U KAN MEER DOEN DAN U ZELF DENKT!

25 Maak werk van diversiteit Ingrid Pelssers Opdrachthouder Emancipatiezaken Dinsdag 6 mei 2008 Dienst Emancipatiezaken Ingrid PELSSERS Vlaams Emancipatieambtenaar E-mail: ingrid.pelssers@bz.vlaanderen.be Website: www.vlaanderen.be/emancipatiezaken Adres: Boudewijnlaan 30/33, 1000 Brussel


Download ppt "DIVERSITEITSBELEID … hoort bij een aantrekkelijke werkgever Ingrid Pelssers Vlaams Emancipatieambtenaar Vrijdag 11 december 2009, Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google