De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behandelplan PTD -Inleiding (drie smaken) -Richtlijn in vogelvlucht -Wanneer reisorganisator; wanneer ATA?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behandelplan PTD -Inleiding (drie smaken) -Richtlijn in vogelvlucht -Wanneer reisorganisator; wanneer ATA?"— Transcript van de presentatie:

1 Behandelplan PTD -Inleiding (drie smaken) -Richtlijn in vogelvlucht -Wanneer reisorganisator; wanneer ATA?

2 Drie smaken: • Single reisdienst (stand-alone); • Geassisteerd reisarrangement (Assisted Travel Arrangement: ATA); • Pakketreis.

3 Alleenstaande, op zichzelf staande reisdienst Niet onder PTD, dus geen PTD-aansprakelijkheid voor het product, geen PTD (financiële) garantie: Deze richtlijn is niet van toepassing op afzonderlijke overeenkomsten voor een op zichzelf staande reisdienst.

4 Geassisteerd reisarrangement (ATA) Beperkte aansprakelijkheid van de doorverkoper voor het product. Doorverkoper: verkoper van pakketreizen of de facilitator van reisdiensten onderdeel van een ATA. Aansprakelijkheid van doorverkoper van een ATA in geval van insolventie. Zij moeten zekerheid stellen voor een effectieve en snelle terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen en (bij vervoer) voor repatriëring.

5 (2) ATA doorverkoper (artikel 17) moet de consument vóór de overeenkomst is gesloten hebben geïnformeerd dat: • afzonderlijke leveranciers aansprakelijk zijn voor de nakoming; • de reiziger niet valt onder bescherming van de PTD, maar alleen bij faillissement van of de doorverkoper of de leverancier wel recht heeft op terugbetaling en/of repatriëring.

6 Richtlijn in vogelvlucht

7 Pakketreis (reisorganisator) 1.Pré-contractuele informatieplicht (4.1); 2.Naam, adres, telefoonnummers en internetadres reisorganisator; 3.Totaalprijs inclusief belasting + alle overige vergoedingen, toeslagen of kosten; 4.Betalingsregeling, waarborgsommen etc.; 5.Minimum aantal deelnemers + ten einde 20 dagen van tevoren bericht of de reis wel/niet doorgaat; 6.Algemene informatie met betrekking tot paspoort; visa, zoals de termijn die ongeveer nodig is om visa aan te vragen; 7.Bevestiging dat pakket = pakket.

8 Als de informatie is verstrekt met betrekking tot de reisbestemming, routes, verblijfsperiodes, vervoersmiddelen met kenmerk en categorieën plaatsen, data & tijdstippen van vertrek en terugkeer, ligging van de accommodatie, bezoeken en excursies, taal (talen) etc., dan mag dat niet meer veranderen tenzij de organisator zich dit recht heeft voorbehouden en duidelijk heeft gecommuniceerd vóórdat de overeenkomst is gesloten (artikel 5.1). Kopie meegeven (sturen) van de overeenkomst is verplicht (artikel 5.3).

9 Daarnaast is de organisator verplicht om in de overeenkomst te vermelden: 1.De bijzondere wensen van de reiziger als de organisator die honoreert; 2.Dat hij aansprakelijk is voor de correcte uitvoering van het hele pakket; 3.Dat hij hulp en bijstand zal verrichten als dat nodig is; 4.Dat hij financiële garantie geeft bij faillissement en de contactgegevens van die instelling (SGR); 5.Adres waar ter plaatse geklaagd kan worden, naam van de plaatselijke vertegenwoordiger of noodnummer; 6.Dat de reiziger altijd de overeenkomst mag opzeggen vóór aanvang van de reis met de verplichting annuleringskosten (standaard) te betalen; 7.Informatie speciaal voor minderjarigen waardoor contact met deze mogelijk is; 8.Informatie over geschillenregeling (ook online).

10 Indeplaatsstelling nagenoeg ongewijzigd (artikel 7)

11 Prijswijzigingen (artikel 8) • Recht op verhoging kan worden voorbehouden, maar dan ook verplichting tot verlaging wanneer dat is geïndiceerd; • Kan bij verhoging: brandstofkosten; belastingen; landingsrechten; wisselkoersen. Maximaal 10% van de pakketreis tot uiterlijk 20 dagen voor vertrek met motivering + berekening.

12 Overige wijzigingen (artikel 9) • Kleine wijzigingen kan de organisator zich voorbehouden als hij de reiziger daarvan duidelijk en op opvallende wijze op heeft gewezen; • Belangrijke wijzigingen bij noodzaak reisorganisator moeten worden gemeld en reiziger kan altijd opzeggen binnen bepaalde termijn, anders heeft hij de wijzigingen aanvaard. • Binnen 14 dagen terugbetaling + eventueel (artikel 9 lid 4) recht op vergoeding; • Als de reis minder wordt, heeft reiziger recht op prijsreductie (artikel 9.3).

13 Opzegging door reiziger (artikel 10.1) • Lid 1: absoluut opzeggingsrecht van de reiziger Met betaling van een (redelijke) standaardvergoeding, bepaald op basis van het tijdstip van opzegging en de normale (?) kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdienst. • Lid 2: Kosteloos opzegging door reiziger als sprake is van buitengewone en onvermijdbare omstandigheden die aanzienlijke gevolgen hebben voor de reis.

14 Opzegging door organisator (artikel 10.2) • Minimum aantal deelnemers, mits dat is overeengekomen en tot 20 dagen voor vertrek; • Bij onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en tot uiterlijk voor aanvang reis + reiziger daarvan in kennis stellen. Binnen 14 dagen alle bedragen terugbetalen (artikel 10.4).

15 Uitvoering reis (artikel 11) • Organisator is verantwoordelijk voor correcte uitvoering van alle onderdelen pakket; • Bij niet kunnen nakomen verplichting om alternatief aan te bieden zonder (extra)kosten voor de reiziger; • Geen (aanvaardbaar) alternatief of geen gelijkwaardig alternatief dan verplichting om gratis naar vertrekplaats te worden vervoerd en verplichting tot schadeloosstelling; • Bij buitengewone omstandigheden waardoor reiziger niet kan terugkeren dan drie dagen hotel en maximaal € 100,00 per dag; • Tenzij personen met handicap (+ begeleiders); • Alternatieven minder: dan recht op prijsverlaging + schadeloosstelling.

16 Schadeloosstelling + prijsverlaging (artikel 12) • Prijsverlaging bij (gedeeltelijke) niet-nakoming + recht op schadevergoeding (inclusief immaterieel) ten gevolge van de niet (volledige) nakoming; • Beperking schadevergoeding: a. op grond van internationale verdragen; b. tot driemaal de reissom, behoudens bij persoonlijk letsel of opzet/grove schuld; • Geen schadevergoeding bij: a. eigen schuld reiziger; b. door derde veroorzaakt (geen hulppersoon); c. buitengewone en onvermijdbare omstandigheden; d. ter plekke niet geklaagd; • Onverminderd rechten op grond van andere wetten, zoals DBC; • Verjaringstermijn > 1 jaar.

17 Verplichting hulp, bijstand en contact (artikel 13 en artikel 14) • Reiziger in moeilijkheden dan verplichting tot (beperkte?) bijstand, alleen tegen vergoeding door reiziger als de situatie het gevolg is van opzet/nalatigheid reiziger (artikel 14); • Communicatie tussen reiziger en touroperator/doorverkoper moet altijd mogelijk zijn.

18 Insolventiebescherming (artikel 15 en artikel 16) • Niet alleen verplichting voor (pakket)reisorganisator, ook voor ATA; • Beperkt tot het werkelijke financiële risico van de activiteit van de betrokken handelaar; • Wederzijdse erkenning garantieregelingen (artikel 16); • Centrale contactpunten.

19 Organisator niet in EU gevestigd dan: Doorverkoper als organisator aansprakelijk tenzij doorverkoper aantoont dat organisator voldoet aan de eisen die gelden voor organisatoren in het algemeen.

20 Fouten Boekingskantoor aansprakelijk voor fouten in de boeking tenzij deze fouten zijn toe te rekenen aan de reiziger of ontstaan ten gevolge van buitengewone & onvermijdbare omstandigheden (artikel 19).

21 Wanneer pakketreis, wanneer ATA? Pakketreis: A.Twee of meer reisdiensten verkocht door één handelaar, eventueel samengesteld op verzoek of keuze van de reiziger (Garrido-arrest gecodificeerd); B.Twee of meer reisdiensten verkocht door meer dan één aanbieder van reisdiensten als: • Gekocht in één winkel in een boekingsprocedure; • Aangeboden (gefactureerd) tegen één prijs of een totaalprijs; • Onder de term "pakket"; • Gesloten nadat er een overeenkomst (bijvoorbeeld vervoer) is gesloten en de handelaar de reiziger vervolgens de keus geeft uit een selectie (?); • Gekocht van verschillende handelaars via verbonden online boekingsprocedure waarbij naam en andere gegevens nodig voor de boeking worden uitgewisseld tussen de handelaars, ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.

22 Geassisteerd reisarrangement (ATA) Combinatie van verschillende reisdiensten voor dezelfde reis (vakantie), geen pakketreis opleverend volgens de definitie van pakketreis, en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende aanbieders en door doorverkoper wordt gefaciliteerd: A.Op basis van afzonderlijke boekingen (tijdens één bezoek of contact moment); B.Door middel van gerichte aankoop van aanvullende reisdiensten van een andere handelaar via verbonden online boekingsprocedures en ten laatste wanneer de boeking van de eerste dienst wordt bevestigd.

23 Vragen?


Download ppt "Behandelplan PTD -Inleiding (drie smaken) -Richtlijn in vogelvlucht -Wanneer reisorganisator; wanneer ATA?"

Verwante presentaties


Ads door Google