De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basispresentatie MBO Raad / Btg GDW Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basispresentatie MBO Raad / Btg GDW Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Basispresentatie MBO Raad / Btg GDW Schooljaar 2010 - 2011
Herregistratie verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Basispresentatie MBO Raad / Btg GDW Schooljaar

2 Inhoud presentatie Invoering wetgeving Voorwaarden voor herregistratie
Scholing Gelijkstellingsbepaling (docenten VP)

3 Herregistratie Herregistratie voor verpleegkundigen is belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Wet BIG regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Periodieke registratie (wettelijke term) = herregistratie (in de praktijk) Doel: patiënt beschermen tegen ondeskundig/onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

4 Wetgeving 1 januari 2009: invoering Wet BIG-herregistratie verpleegkundigen, ook voor verloskundigen en fysiotherapeuten. Verpleegkundigen hebben vijf jaar de tijd om zich (onder voorwaarden) te laten herregistreren. Vóór 1 januari 2014 moet(desgewenst) inschrijving in BIG-register plaatsvinden, anders vervalt de registratie.

5 Voorwaarden herregistratie
De verpleegkundige beroepsbeoefenaar moet aantonen dat kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste mbo-niveau bevinden. De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen hbo-niveau en mbo-niveau. Twee criteria voor herregistratie: werkervaring of scholing

6 Werkervaring Folder: Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten. Te vinden: Voorheen:

7 Scholing Bij onvoldoende werkervaring is scholing noodzakelijk voor een aantekening in het Wet BIG-register. Via het Periodieke Registratie Certificaat beschikt de verpleegkundige weer over de noodzakelijke (kern)competenties, zodat gegarandeerd kan worden dat deze verpleegkundige voldoende in staat is zorgvuldig en deskundig met patiënten te werken.

8 Beroepsinhoudelijke toets
Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van werkervaring en zich toch willen laten herregistreren, kunnen een beroepsinhoudelijke toets afleggen. Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking te komen. Voor het totaal of op onderdelen die de kandidaat niet heeft gehaald, is vervolgens scholing nodig. Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen beroepsinhoudelijke toets te doen, maar in één keer de hele scholing te volgen.

9 Scholingsmodel MBO Raad en HBO-raad hebben een scholingsmodel ontwikkeld in opdracht en met subsidie van het ministerie van VWS: Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen Uitvoering: Alle roc’s met een licentie voor de bekostigde opleiding tot verpleegkundige (crebo geregistreerd). Alle hogescholen met een opleiding tot Verpleegkundige met croho registratie (NVA geaccrediteerd).

10 Kengetallen (2010) VP in BIG Register % totaal beroepsbeoefenaren = VP Mannen Vrouwen VP werkzaam VP ???

11 Inhoud scholingsmodel
Vaardigheidsgericht, gebaseerd op het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst en op Kern van het Verpleegkundig Beroep zoals omschreven in de Ministeriële Regeling (artikel 6) Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs van de afzonderlijke onderwijsinstellingen. Het bevat onder andere informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, toetsing/examinering toetsing/examinering (format certificaat) en adviesprijs.

12 Uitwerking scholingsmodel
De roc’s en hogescholen werken zelf het scholingsmodel uit tot onderwijsprogramma’s (op maat) en bieden ze aan. Kandidaten melden zich aan bij een roc (VP niveau 4) of hogeschool (VP niveau 5).

13 (Model) Periodieke Registratie Certificaat
ROC Midden Nederland en Hogeschool Leiden geven certificaten aan kandidaten die voldoende resultaat hebben behaald voor de beroepsinhoudelijke toets. Dit is slechts een administratieve handeling. Kandidaten die na scholing bij een roc of hogeschool op alle onderdelen voldoende resultaat behalen, ontvangen het certificaat van het betreffende roc of de hogeschool. Datum toetsuitslag = datum op het certificaat. Datum certificaat = de datum van inschrijving/herregistratie in het BIG-register

14 Gelijkstellingbepaling (docenten VP)
De minister van VWS heeft bepaald dat docenten die lesgeven in het centrale vakgebied van verpleegkunde van de opleiding tot verpleegkundige, hun werkzaamheden mogen meetellen voor de werkervaringeis. Eisen aan docenten in centrale vakgebied: De lessen moeten worden gegeven aan onderwijsinstellingen die opleiden tot het diploma dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register. Docenten die binnen de herregistratieperiode van vijf jaar minimaal 2080 uren (= een dienstverband van 1 dag per week) in het centrale VP-vakgebied lesgeven, kunnen hun registratie in het BIG-register op grond hiervan verlengen

15 Inhoudelijke toelichting
Citaat uit de VWS Ministeriële Regeling Periodieke Registratie Wet BIG: ...Een goede uitoefening van de functie van (praktijk)docent is onlosmakelijk verbonden met het op de hoogte moeten blijven van de (recente) ontwikkelingen binnen het gebied van de desbetreffende beroepsuitoefening en het uitoefenen van de daarbij behorende praktische vaardigheden. Zij kunnen in staat worden geacht om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de handelingen die verband houden met het desbetreffende deskundigheidsgebied uit te voeren. Dit alles kan worden bereikt zonder dat hiervoor aparte scholing moet worden gevolgd...

16 Terugkeer naar de VP-beroepspraktijk
Terugkeer naar de VP-beroepspraktijk op basis van de werkervaring als docent in het centrale vakgebied VP, acht de VWS Ministeriële Regeling verantwoord.

17 Helpdesk (MBO Raad: per 1 mei 2011)
Voor roc’s/hogescholen Voor vragen over de Wet BIG Herregistratie (Uitvoering) Scholingsmodel Periodieke registratie (docent-) verpleegkundige Ook informatieverstrekking op de websites van MBO Raad en HBO-raad

18 Meer informatie www.mboraad.nl/verpleegkundigeherregistratie
MBO Raad / Btg GDW website: > Nieuws


Download ppt "Basispresentatie MBO Raad / Btg GDW Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google