De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ex Examenprofiel als maatvoering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ex Examenprofiel als maatvoering"— Transcript van de presentatie:

1 Ex Examenprofiel als maatvoering
Standaardisering van examens in het mbo Examenprofiel

2 Ex Aanleiding en ontwikkelingen eind 2007
ALV MBO Raad: “toewerken naar landelijke samenwerking: standaardisering van examinering.” Sociale partners, Colo en kenniscentra willen blijvende betrokkenheid. Politiek wil centrale examinering, ook van beroepscompetenties. Verder wil niemand centrale examens in het mbo. Examenprofiel

3 Ex Wat willen we bereiken met Examenprofielen ?
Herkenbaarheid en kwaliteit mbo-examens voor de deelnemer, georganiseerd bedrijfsleven, overheid en scholen. Verhogen vertrouwen samenleving in examinering = vertrouwen in mbo-diploma, ook internationaal. Ruimte voor diversiteit in didactische systemen, regionale- en sectorale verschillen en deelnemers. Dus: geen centrale examens of centraal opgelegde examenuitvoering. Examenprofiel

4 Ex Wat is daarvan het effect? Herkenbaarheid en kwaliteit mbo-examens.
voor deelnemer: Waardevol diploma met uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. gelijkwaardige examenomstandigheden. Een betrouwbare beoordeling voor bedrijfsleven Meer betrokkenheid bij examinering, standaardisering in beoordeling, ook voor leerbedrijven. Meer vertrouwen in de mbo-diploma’s bij de werkgever. voor overheid en politiek: Vertrouwen in examinering bij de politiek, beleidsmakers en samenleving. Minder bureaucratie, meer efficiency. Gerichter toezicht door de Inspectie. voor scholen: Voldoende flexibiliteit voor aansluiting op competentiegericht onderwijs. Ruimte voor professionaliteit van de docent en voor maatwerk richting deelnemer en leerbedrijf. Minder bureaucratie, meer tijd voor onderwijs. Verhogen van vertrouwen samenleving in examinering. Ruimte voor diversiteit van didactische systemen, regionale en sectorale verschillen, deelnemers Examenprofiel

5 Ex Enkele cijfers rondom de pilots
13 pilots (21 geclusterde voordrachten) examenprofielen voor 28 kwalificatiedossiers 30 roc’s en 3 vakinstellingen direct betrokken inzet varieert van 1 tot 7 pilots aoc’s eigen parallel traject Examenprofiel

6 Ex Examenprofiel als maatvoering: het plan
Alle betrokken partijen inzetten om het vertrouwen bij het bedrijfsleven en de politiek op korte termijn terug te winnen en op de lange termijn structureel te borgen De examenprofielen in nauw overleg en met inzet van de betrokken partijen vormgegeven. Samenwerking staat centraal De examenprofielen moeten een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor landelijke, sectorale en regionale partijen Ruimte voor verschillen per kwalificatiedossier/branche in de mate van standaardisering van examens Eenvoudige projectstructuur waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis, structuren en expertise. Examenprofiel

7 Ex Examenprofiel als maatvoering
De standaardisering vindt plaats op drie aggregatieniveaus: Niveau A een landelijk format examenprofiel Niveau B een examenprofiel voor ieder kwalificatiedossier (of bundel van kwalificatiedossiers) Niveau C een binnen het examenprofiel passende examenregeling van de onderwijsinstelling. Examenprofiel

8 Ex Doelstelling van een pilot
Ontwikkel en beproef vóór 31 juli 2009 de werking van examenprofielen voor een aantal kwalificatiedossiers verdeeld over de sectoren in de praktijk bij een aantal representatieve onderwijsinstellingen. Een examenprofiel voldoet aan de volgende criteria: past binnen het landelijke ontwikkelde format (onderlinge vergelijkbaarheid); is herkenbaar voor het georganiseerde bedrijfsleven; is uitvoerbaar voor professionals binnen de onderwijsinstelling; vermindert de bureaucratie rondom examinering; beschrijft het ‘wat’ en niet het ‘hoe’; is duurzaam (‘houdbaarheidsdatum’). Een landelijk format bepaalt de gespreksthema’s: Betrokkenheid georganiseerd bedrijfsleven Dekking van inhoud en niveau Toetstechnische kwaliteit Aanhaken bij bestaande infrastructuur en voorbeelden van standaardisering. Examenprofiel

9 Ex Pilots met examenprofielen
Drie doelen van de pilot in het schooljaar : Hoe moet het format er uit zien? de juiste thema’s? mate van detail? Hoe verloopt het proces van ontwikkeling en validering? hoe komt de samenwerking op gang? hoe verloopt valideringsproces? regelmatig afstemming? Wat is het effect van examenprofielen op de uitvoering van de examinering en het vertrouwen in het mbo-diploma? uitvoerbaar op scholen? voldoende ruimte? afstemming landelijk en regionaal? meer vertrouwen bedrijfsleven? Examenprofiel

10 Ex Fasering van het project Ontwikkelen examenprofielen
september: vaststelling pilots door Regiegroep examinering. oktober–december: ontwikkelen sectorale examenprofielen. In gesprek over de inhoud december–januari: examenprofielen gereed. validering ‘pilot-examenprofiel’ door paritaire commissie. Toepassen examenprofielen in praktijk januari–juni: testfase onderwijsinstellingen. beoordeling examenprofielen door deskundige panel Examenprofiel

11 Ex Tot slot : het is een pilot!
Dit schooljaar zoeken we naar de gewenste invulling van het examenprofiel, het ontwikkelingsproject, de validering èn het te verwachten effect. OCW doet onafhankelijk onderzoek, Inspectie volgt de pilots. Ontwikkelingen op Examenprofiel

12 Ex Het format waarover afspraken gemaakt worden Examenprofiel Nr Thema
Afspraken over 1 Betrokkenheid georganiseerd bedrijfsleven Betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven bij examinering 2 Dekking inhoud en niveau Dekking van verschillende onderdelen in niveau van het kwalificatiedossier[1] Inhoud van beroepsmatig handelen, competenties, kennis en vaardigheden Wettelijke beroepsvereisten Dekking van de verschillende onderdelen in het document LLB 3 Toetstechnische kwaliteit Combinaties van beoordelingsvormen voor verschillende examenonderdelen Toetscontext /-vormen Procedure van beoordeling Deskundigheid van (interne en / of externe) beoordelaars Betrouwbaarheid en validiteit Toetsing van taal en rekenen Gestandaardiseerde en/of gecertificeerde examens Examenprofiel

13 Ex De stand van zaken pilot HTVF Pilot 1
Sector Horeca: Medewerker bediening café/bar (niveau 2, 3 en 4) Start 2 december Pilot 2 Sector reizen: het dossier Reizen (niveau 3 en 4) Sector recreatie: dossier Leisure and hospitality (niveau 2, 3 en 4) Start 27 november Ontwikkelingen op Examenprofiel


Download ppt "Ex Examenprofiel als maatvoering"

Verwante presentaties


Ads door Google