De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20111 Vernieuwende vormen van medezeggenschap Op weg naar nieuwe vormen en stijlen van medezeggenschap?

Verwante presentaties


Presentatie over: "GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20111 Vernieuwende vormen van medezeggenschap Op weg naar nieuwe vormen en stijlen van medezeggenschap?"— Transcript van de presentatie:

1 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20111 Vernieuwende vormen van medezeggenschap Op weg naar nieuwe vormen en stijlen van medezeggenschap? Rienk Goodijk, 24 mei 2011 Hoogleraar RU Groningen en TiasNimbas/ Universiteit Tilburg Senior onderzoeker/consultant GITP

2 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20112 Hoezo ‘medezeggenschap’ op de Universiteit? >Niet bepaald interessant, lijkt me. >Het levert toch niks op, ofwél dan?! >Gaat toch ten koste van mijn carrière?! >Is de OR niet ‘uit de tijd’? >Ik wil me niet teveel binden. >Ik kan mijn eigen boontjes wel doppen! >Trouwens, ik heb er ook geen tijd voor.

3 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20113 MZ: ontwikkelingen tot nu toe >Onderzoek 1999: OR ‘volwassen’, maar verdere ontwikkeling lijkt wat te stagneren … >Enkele aanpassingen in de WOR (1998): ‘proces’ (art. 23/24), ‘maatwerk’ (art. 32) >Mislukte discussie over de WMW (2005) >Onderzoek (vanaf 2005): Maatwerk in Overleg, Vier Scenario’s, Aansluiting (M)Z, Bestuurder en OR, SER-Advies, Onderbenutting bevoegdheden, … >MZ en Organisatieontwikkeling, NCSI (2010) >Ruimte voor experimenten (‘pilots’ en ‘best practices’): wat kunnen we daarvan leren?

4 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20114 Uitdagingen voor de MZ >Eigen (maatwerk-)oplossingen zoeken >Leren omgaan met verschillende rollen >Aandacht voor relaties >Inzetten op complementariteit >Benutten van mogelijkheden

5 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20115 Medezeggenschap levert iets op als de MZ … >Een goede gesprekspartner is >Aansluiting heeft bij de organisatie(ontwikkeling) >Vroegtijdig in het proces betrokken is >Coalities weet te vormen >Verantwoordelijkheid durft te nemen >Flexibel is en kan ‘meebewegen’ >Voldoende feeling met de achterban heeft >Als waardevol wordt gezien

6 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20116 Noodzaak tot vernieuwing MZ >Verander(en)d krachtenveld, dynamiek omgeving >Als MZ aansluiting vinden bij nieuwe organisatieconcepten >Afnemende belangstelling voor MZ >Moeilijke combinatie MZ en loopbaan (?) >Afstemming/samenwerking binnen OR en met bestuurder, vakbonden/GO, ‘achterban’: leiderschap, taakverdeling/interacties, benutten ‘netwerk’ en expertises, zichtbaarheid, … >Opstelling/houding OR, kwaliteitsvragen, onderbenutting en taboes

7 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20117 Organisatie van de MZ: oude vormen en stijlen doorbreken >Overleg op ondernemingsniveau: OR/bestuurder, vakbonden, stakeholders, netwerkrelaties, … >Vormen van participatie ‘in de lijn’: werkoverleg, lunchmeetings, conferenties, digitale communicatie, … >Persoonlijke verantwoordelijkheid: pops, bijdrage aan projecten, … Hoe betrokkenheid mobiliseren en expertises benutten?

8 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20118 Aanzetten tot vernieuwing(1) >Strategische medezeggenschap: het strategisch spel leren spelen >Kaders en decentrale invulling: maatwerk >De regie-rol van medezeggenschap: het mobiliseren van de medewerkers >Projecten met wisselende samenstelling >Participatie van onderop: ruimte geven aan ‘ideale combinaties’

9 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20119 Aanzetten tot vernieuwing (2) Vroegtijdige, procesmatige betrokkenheid: >Nieuwe vormen van ‘dialoog’ tussen bestuurder en OR >Stimuleren/mobiliseren betrokkenheid van ‘deskundigen’ >Interacties met managers, stafleden, vakbonden, medewerkers, … (klankbordgroepen, contactpersonen) >Benutten van moderne communicatie middelen etcetera

10 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201110 Aanzetten tot vernieuwing (3) >Professionalisering/kwaliteitsverbetering van het overleg >Kwaliteitsverbetering binnen de OR: werving (profielschets), ontwikkeling (competenties), beoordeling (feedback mechanismen) en doorstroming (overdracht, terugkeer) >Eisen ten aanzien van leiderschap en cultuur binnen de organisatie (‘volwassen arbeidsrelaties’)

11 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201111 Aanzetten tot vernieuwing (4) Inbedding MZ in bedrijfsvoering: >MZ/participatie ‘op de agenda’ zetten >Aantrekkelijk maken (voor jongeren, vrouwen, allochtonen, korte dienst- verbanders, …) >Talentontwikkeling: MZ als leerschool >Koppeling MZ aan loopbaan: op CV? >Participatief leiderschap >Belangrijke rol van P&O/HR

12 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201112 Voorbeelden van vernieuwing van ‘vorm’ >Verdere professionalisering OR (strategische overlegpartner, thema’s, artikel 24, 32, …) >Kern-OR met ‘schillen’ erom heen (projectgroepen, meedenk-commissies, …) >Nieuwe vormen van participatie van onderop (‘greenfield’ benadering) >Ontwikkeling via ‘linking pins’

13 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201113 Voorbeelden van vernieuwing van ‘stijl’ >Vroegtijdig en procesmatig betrokken (bijdragen aan innovaties) >Durven delegeren en mandateren (regisseren en projectmatig werken) >Leiderschap binnen de OR >Aansluiting zoeken bij ‘business’

14 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201114 Voorbeelden >Stork, Organon: coalities >Philips Electronics NL: Kern-COR >DSM, Heineken: projectmatig werken, competentieprofielen >Ahold: ‘strategie’ en ‘participatie-van- onderop’ >ABN-AMRO: participantengroepen >Stichting Radar: contactpersonenoverleg >GGZ N-M Limburg: ‘samen regisseren’ >CJIB: de OR als ‘leerschool’

15 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201115 De OR als leerschool? Ontwikkeling competenties (expertises, vaardigheden, houding): •Inhoudelijke kennis (specialisaties) •Overzicht krijgen, samenhang zien •(Management)vaardigheden: stimuleren, regisseren, delegeren, … •Netwerken: relaties opbouwen, coalities vormen, ‘het spel leren spelen’ •Presenteren, argumenteren, overtuigen •Verantwoordelijkheidsgevoel, teamwork, vertrouwen winnen/geven, •Leren mee-bewegen

16 GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 201116 Toegevoegde waarde van medezeggenschap >Benutten inbreng/expertises van medewerkers >Vernieuwing van de organisatiecultuur (ondernemerschap, participatief leiderschap, betrokkenheid, creativiteit) >Versterken draagvlak voor veranderingen >Samenwerking tussen ‘partijen’ en binnen de organisatie (gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ontwikkeling organisatie en personeel) >Bijdrage aan loopbaanontwikkeling >Aantrekkelijke werkgever zijn


Download ppt "GITPMedezeggenschap in beweging Rienk Goodijk 24 mei 20111 Vernieuwende vormen van medezeggenschap Op weg naar nieuwe vormen en stijlen van medezeggenschap?"

Verwante presentaties


Ads door Google