De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 april 20071 Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing G. Lettinga.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 april 20071 Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing G. Lettinga."— Transcript van de presentatie:

1 2 april 20071 Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing G. Lettinga

2 2 april 20072 inhoud •Ontwikkelingen binnen Defensie m.n. het Commando Landstrijdkrachten t.a.v. Nationale Operaties •Relevantie van Defensie-capaciteiten in ramptypen en processen •Plan m.b.t. partnership van Defensie in kennis en onderwijs crisisbeheersing o.b.v convenant PA – NLDA - NIFV

3 2 april 20073 3. De ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. 3e Hoofdtaak DEFENSIE 1

4 2 april 20074

5 5

6 6 Nationale Operaties – DEF/CLAS • Omslag van reactief naar pro-actief • Meer accenten op voorbereiding i.p.v. uitvoering • Betrouwbare partner voor civiele overheden • Verankering van netwerken •Regionaal •Bovenregionaal

7 2 april 20077 Normaal Ramp/ Crisis Reg Bestuur Reg Bureau (R)BT OT BGM / POL / BRW / GHOR / GEM / ADV (+RMC) Ondersteuning op ambtelijk niveau (+ OVR) CDK TOETSING BESTUURLIJKE RICHTLIJNEN PERSONELE INVESTERING KL: 3x C-RMC 25x OFF VEILREGIO 75x (R) OFF VEILREGIO REGIONAAL (VR)

8 2 april 20078 BOVENREGIONAAL (CLAS) NETWERKMANAGER CLAS / NATOPS PERSONELE INVESTERING LAS: 1X NETWERKMANAGER 7x LSO-GROEP = 35 (R)-Offieren / deskundigen STURING MINISTERIES KENNISINSTITUTEN VITALE ORGANISATIES VITALE INFRASTRUCTUUR CIVIEL CRISISMANAGEMENT LSO-groepen 7x ONDERCOMMANDANT

9 2 april 20079 De vitale infrastructuur sectoren 1. Drinkwater 2. Energie 3. Financiën 4. Gezondheid 5. Nucleaire & Chemische industrie 6. Openbaar bestuur 7. Openbare Orde & -Veiligheid 8. Oppervlaktewater 9. Rechtsorde 10. Telecommunicatie 11. Transport 12. Voedsel + MEDIA

10 2 april 200710 Betekenis bovenregionaal netwerk voor DEF •Planmatige operationele voorbereiding op inzet bij bovenregionale crises •Zichtbaar maken van de rol van DEF in de nationale civiele crisisnetwerken •Adviseren van de OVR’n over éénduidige wijze van rolvoorbereiding op regionale crises •Ondersteuning bij opleiden en organiseren van oefeningen en oefenscenario’s •Advisering en ondersteuning bij de operationele uitvoering van de voorbereide rol

11 2 april 200711 Misvattingen •Capaciteiten n.a.v. behoeftestelling BZK •Het bevoegd gezag ! •Inzetnormen •Flexibele reactietijden gekoppeld aan dreigingniveaus •Inzet capaciteiten o.b.v. “corpsbusiness”

12 2 april 200712

13 2 april 200713 Dreiging van ramp op de Westerschelde: schip met gevaarlijke stoffen Voorbereiding op mogelijke inzet Defensie • Evacuatie en opvanglocatie (CMBA) • Transportcapaciteit (CMBA) • Bewaking / beveiliging (CMBA) • CIS-ondersteuning (ISIS) • NBC-detectie / ontsmetting

14 2 april 200714 Wanneer inzet Defensie relevant ? •Waarschuwingstijd •Bij schaarste aan personeel en middelen •Voor specifieke taken •Denkraam: ramptypen •Denkraam: crisistypen (bovenregionaal) •Denkraam: processen 2

15 2 april 200715 Ramptypen (20) 1.Luchtvaartongeval 2.Ongeval met brandb. expl. stof 3.Ongeval met giftige stof cluster: rampen met 4.Kernongeval gevaarlijke stoffen 5.Ziektegolf 6.Instorting gebouwen 7.Uitval nutsvoorzieningen 8.Overstromingen 9.Natuurbranden cluster: natuurrampen 10.Extreme weersomstandigheden 11.Extreem geweld en terrorisme

16 2 april 200716 Crisistypen (bovenregionaal) 1.Infectieziekten 2.Dierziekten 3.Uitval drinkwatervoorziening 4.Uitval elektriciteitsvoorziening 5.Nucleair incident (bij opslag, transport, verwerking) 6.Bedreiging openbare orde 7.Bedreiging openbare veiligheid 8.Hoogwaterdreiging 9.Grootschalige overstromingen 10.Transportcrises 11.Uitval telecom openbaar bestuur

17 2 april 200717 geneeskundige steun Command Control & Comm NBC CAPACITEITEN DEFENSIE

18 2 april 200718 Processen (25) Brandweer-processen: •Redden + TH •Brandbestrijding •Ontsmetten van mens en dier •Ontsmetten voertuigen en infrastructuur •Waarnemen / meten •Toegankelijk maken en opruimen GHOR-processen: 7.Geneeskundige hulpverlening (somatisch) 8.Psychosociale hulpverlening na crises

19 2 april 200719

20 2 april 200720 Processen (25) Politie-processen: 9.Afschermen (bewaken/beveiligen) 10.Handhaven openbare orde (ondersteuning) 11.Evacueren (ontruimen en verplaatsen) Gemeente-processen: 12.Opvangen en verzorgen 13.Voorzien in primaire levensbehoeften 14.Uitvaartverzorging

21 2 april 200721 Nota ICMS 1.Rol Defensie in crisisbesluitvorming en –aansturing 2.Concretisering behoefte aan Defensiecapaciteiten 3.Onderzoek naar een gezamenlijke kennisbasis 4.Gezamenlijk oefenbeleid (centraal en decentraal) 5.Samenwerking NIFV/Nibra – Politieacademie – NLDA •Samenwerking op NBC-gebied •Participatie Defensie in adviescie ICT rampenbestrijding •Proef deelname Defensie in kennisnet “Omni Paratus” 3

22 2 april 200722 Samenwerkingsovereenkomst 1-2-07 •PA – NLDA- NIFV •“dat de 3 instituten van mening zijn, dat een effectieve civiel-militaire samenwerking bij de bestrijding van crises en rampen, eisen stelt aan de voorbereiding daarop en dat de inbedding van het thema civiel-militaire samenwerking in de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de 3 instituten dan ook een logische ontwikkeling is” •“dat de 3 instituten elkaar door bundeling van expertise kunnen versterken met behoud van de eigen identiteit en met respect voor de eigen rol.”

23 2 april 200723 Overeengekomen, onder meer: •“Systematisch uitwisselen van didactische concepten, onderwijskundige expertise, onderzoeksresultaten en gebruik maken van elkaars kennis en curricula.” •“ over en weer inzetten van gastdocenten en het uitwisselen van docenten” •“over en weer participeren in kenniskringen van verschillende lectoraten...” •“over en waarnemen bij oefeningen in het kader van ontwikkelen van opleidingen,.....” •“gezamenlijke bijscholing voor crisisbeheersing en rampenbestrijding”

24 2 april 200724 Project aanpassing modules C&R •Plan van aanpak aanpassing basismodule CR Leerstof: •Fase 1: appendix rol Defensie bij het HVR •Fase 2: integreren rol Defensie in de hoofdstukken van het HVR

25 2 april 200725 Project aanpassing modules C&R Onderwijs / cursisten van Defensie: 2 opties: •Uitbreiding van de verzamelgroepen •Inhaalslag Onderwijs / docenten: •1 kerndocent •circa 5 gastdocenten

26 2 april 200726 Aandachtspunten •Instituten bedienen verschillende niveau’s •Binnen Defensie meerdere instituten bezig met “NATOPS” (geen integrale samenhang) •Nog geen kenniscentrum Nationale Operaties •Kunstmatige scheiding in nota ICMS m.b.t. opleiden, oefenen en kennisontwikkeling •Defensie brengt “lessons learned” in praktijk •Terminologie van coördinatieniveau’s verschilt •Financiële afspraken

27 2 april 200727 VRAGEN


Download ppt "2 april 20071 Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing G. Lettinga."

Verwante presentaties


Ads door Google