De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing"— Transcript van de presentatie:

1 Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing
G. Lettinga 2 april 2007

2 inhoud Ontwikkelingen binnen Defensie m.n. het Commando Landstrijdkrachten t.a.v. Nationale Operaties Relevantie van Defensie-capaciteiten in ramptypen en processen Plan m.b.t. partnership van Defensie in kennis en onderwijs crisisbeheersing o.b.v convenant PA – NLDA - NIFV 2 april 2007

3 1 3e Hoofdtaak DEFENSIE 3. De ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. 2 april 2007

4 2 april 2007

5 2 april 2007

6 Nationale Operaties – DEF/CLAS
Omslag van reactief naar pro-actief Meer accenten op voorbereiding i.p.v. uitvoering Betrouwbare partner voor civiele overheden Verankering van netwerken Regionaal Bovenregionaal 2 april 2007

7 REGIONAAL (VR) Reg Bestuur CDK Reg Bureau Normaal (R)BT OT
BGM / POL / BRW / GHOR / GEM / ADV (+RMC) TOETSING Reg Bestuur CDK Ondersteuning op ambtelijk niveau (+ OVR) Reg Bureau Normaal De insteek voor het crisismanagement is de veiligheidsregio. Op deze slide is te zien hoe een regio is opgebouwd. Boven de horizontale lijn is de organisatie in normale omstandigheden beschreven en onder de lijn in een opgeschaalde crisissituatie. Op het niveau van de RCB (regionaal Crisis Bureau) participeren de rijksheren. De C-RMC is er ook een. Op het niveau van de RVB (regionaal Veiligheids Bureau) worden operationele plannen voorbereid. Per regio reserveren wij een BOT functie en 3 actieve reservisten. Deze zelfde functionarissen zullen in geval van opschalen tijdens een crisis ook participeren in het RBT (Regionaal Beleids Team) resp ROT (regionaal Operationeel Team). (R)BT PERSONELE INVESTERING KL: 3x C-RMC 25x OFF VEILREGIO 75x (R) OFF VEILREGIO BESTUURLIJKE RICHTLIJNEN OT Ramp/ Crisis 2 april 2007

8 BOVENREGIONAAL (CLAS)
CIVIEL CRISISMANAGEMENT ONDERCOMMANDANT NETWERKMANAGER CLAS / NATOPS STURING VITALE INFRASTRUCTUUR PERSONELE INVESTERING LAS: 1X NETWERKMANAGER 7x LSO-GROEP = 35 (R)-Offieren / deskundigen LSO-groepen 7x Hoe gaan we om met kennisnetwerken? Er zijn vele bestaande netwerken en het is zeker geen verantwoordlijkheid van Defensie om deze te organiseren. Wij willen participeren in bestaande netwerken. Basis zijn de 13 (+1) domeinen gekoppeld aan de vitale infrastructuur zoals verwoord in het beleidsplan crisisbeheersing. Voorbeelden zijn transport, energie, telecom, openbaar bestuur, voedsel, drinkwater etc. Ieder domein is weer verdeeld in een aantal kennisinstituten. MINISTERIES KENNISINSTITUTEN VITALE ORGANISATIES 2 april 2007

9 De vitale infrastructuur sectoren
Drinkwater Energie Financiën Gezondheid Nucleaire & Chemische industrie Openbaar bestuur Openbare Orde & -Veiligheid Oppervlaktewater Rechtsorde T elecommunicatie Transport Voedsel + MEDIA 2 april 2007

10 Betekenis bovenregionaal netwerk voor DEF
Planmatige operationele voorbereiding op inzet bij bovenregionale crises Zichtbaar maken van de rol van DEF in de nationale civiele crisisnetwerken Adviseren van de OVR’n over éénduidige wijze van rolvoorbereiding op regionale crises Ondersteuning bij opleiden en organiseren van oefeningen en oefenscenario’s Advisering en ondersteuning bij de operationele uitvoering van de voorbereide rol 2 april 2007

11 Misvattingen Capaciteiten n.a.v. behoeftestelling BZK
Het bevoegd gezag ! Inzetnormen Flexibele reactietijden gekoppeld aan dreigingniveaus Inzet capaciteiten o.b.v. “corpsbusiness” 2 april 2007

12 2 april 2007

13 Dreiging van ramp op de Westerschelde: schip met gevaarlijke stoffen
Voorbereiding op mogelijke inzet Defensie Evacuatie en opvanglocatie (CMBA) Transportcapaciteit (CMBA) Bewaking / beveiliging (CMBA) CIS-ondersteuning (ISIS) NBC-detectie / ontsmetting 2 april 2007

14 Wanneer inzet Defensie relevant ?
2 Wanneer inzet Defensie relevant ? Waarschuwingstijd Bij schaarste aan personeel en middelen Voor specifieke taken Denkraam: ramptypen Denkraam: crisistypen (bovenregionaal) Denkraam: processen 2 april 2007

15 Ramptypen (20) Luchtvaartongeval Ongeval met brandb. expl. stof
Ongeval met giftige stof cluster: rampen met Kernongeval gevaarlijke stoffen Ziektegolf Instorting gebouwen Uitval nutsvoorzieningen Overstromingen Natuurbranden cluster: natuurrampen Extreme weersomstandigheden Extreem geweld en terrorisme 2 april 2007

16 Crisistypen (bovenregionaal)
Infectieziekten Dierziekten Uitval drinkwatervoorziening Uitval elektriciteitsvoorziening Nucleair incident (bij opslag, transport, verwerking) Bedreiging openbare orde Bedreiging openbare veiligheid Hoogwaterdreiging Grootschalige overstromingen Transportcrises Uitval telecom openbaar bestuur 2 april 2007

17 CAPACITEITEN DEFENSIE
Command Control & Comm geneeskundige steun NBC Plaatjes laten zien CAPACITEITEN DEFENSIE 2 april 2007

18 Processen (25) Brandweer-processen: Redden + TH Brandbestrijding
Ontsmetten van mens en dier Ontsmetten voertuigen en infrastructuur Waarnemen / meten Toegankelijk maken en opruimen GHOR-processen: Geneeskundige hulpverlening (somatisch) Psychosociale hulpverlening na crises 2 april 2007

19 2 april 2007

20 Processen (25) Politie-processen: Afschermen (bewaken/beveiligen)
Handhaven openbare orde (ondersteuning) Evacueren (ontruimen en verplaatsen) Gemeente-processen: Opvangen en verzorgen Voorzien in primaire levensbehoeften Uitvaartverzorging 2 april 2007

21 Nota ICMS 3 Rol Defensie in crisisbesluitvorming en –aansturing
Concretisering behoefte aan Defensiecapaciteiten Onderzoek naar een gezamenlijke kennisbasis Gezamenlijk oefenbeleid (centraal en decentraal) Samenwerking NIFV/Nibra – Politieacademie – NLDA Samenwerking op NBC-gebied Participatie Defensie in adviescie ICT rampenbestrijding Proef deelname Defensie in kennisnet “Omni Paratus” Puntgewijs behandelen 2 april 2007

22 Samenwerkingsovereenkomst 1-2-07
PA – NLDA- NIFV “dat de 3 instituten van mening zijn, dat een effectieve civiel-militaire samenwerking bij de bestrijding van crises en rampen, eisen stelt aan de voorbereiding daarop en dat de inbedding van het thema civiel-militaire samenwerking in de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de 3 instituten dan ook een logische ontwikkeling is” “dat de 3 instituten elkaar door bundeling van expertise kunnen versterken met behoud van de eigen identiteit en met respect voor de eigen rol.” 2 april 2007

23 Overeengekomen, onder meer:
“Systematisch uitwisselen van didactische concepten, onderwijskundige expertise, onderzoeksresultaten en gebruik maken van elkaars kennis en curricula.” “ over en weer inzetten van gastdocenten en het uitwisselen van docenten” “over en weer participeren in kenniskringen van verschillende lectoraten...” “over en waarnemen bij oefeningen in het kader van ontwikkelen van opleidingen,.....” “gezamenlijke bijscholing voor crisisbeheersing en rampenbestrijding” 2 april 2007

24 Project aanpassing modules C&R
Plan van aanpak aanpassing basismodule CR Leerstof: Fase 1: appendix rol Defensie bij het HVR Fase 2: integreren rol Defensie in de hoofdstukken van het HVR 2 april 2007

25 Project aanpassing modules C&R
Onderwijs / cursisten van Defensie: 2 opties: Uitbreiding van de verzamelgroepen Inhaalslag Onderwijs / docenten: 1 kerndocent circa 5 gastdocenten 2 april 2007

26 Aandachtspunten Instituten bedienen verschillende niveau’s
Binnen Defensie meerdere instituten bezig met “NATOPS” (geen integrale samenhang) Nog geen kenniscentrum Nationale Operaties Kunstmatige scheiding in nota ICMS m.b.t. opleiden, oefenen en kennisontwikkeling Defensie brengt “lessons learned” in praktijk Terminologie van coördinatieniveau’s verschilt Financiële afspraken 2 april 2007

27 VRAGEN Vragen 2 april 2007


Download ppt "Inpassing van de rol van Defensie in de crisisbeheersing"

Verwante presentaties


Ads door Google