De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 januari 2007 Startoverleg WAB*info. 11 januari 20072 Inhoud 2)Kennismaking met WAB*info –Waarom WAB*info –Hoe WAB*info –Wat in WAB*info –Demonstratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 januari 2007 Startoverleg WAB*info. 11 januari 20072 Inhoud 2)Kennismaking met WAB*info –Waarom WAB*info –Hoe WAB*info –Wat in WAB*info –Demonstratie."— Transcript van de presentatie:

1 11 januari 2007 Startoverleg WAB*info

2 11 januari 20072 Inhoud 2)Kennismaking met WAB*info –Waarom WAB*info –Hoe WAB*info –Wat in WAB*info –Demonstratie 3) Implementatie bij regionale diensten 5) Rolverdeling betrokkenen 6) Communicatie

3 11 januari 20073 Kennismaking: Waarom WAB*info •Aanleiding –Beperkte toegankelijkheid waterbodemgegevens; –Versnippering door groot aantal applicaties; –Data in diverse opslagformaten of op papier; –Waterbodemtermen niet eenduidig (definitie). •Doel “Het realiseren van een algemeen aanvaarde, systematische, uniforme, transparante en efficiënte informatievoorziening voor waterbodemgerelateerde processen” –Beschikbaar maken van alle relevante informatie rond waterbodemprojecten voor de diverse gebruikersgroepen

4 11 januari 20074 Kennismaking: Hoe WAB*info •Informatiesysteem via intranet (internet); •Ondersteunt de volgende werkprocessen: –Beheer en Onderhoud van vaarweg-bodems; –Sanering van verontreinigde waterbodems; –Beleids- en sturingsinformatie (NIS, Landelijke baggerenquête e.d.); ( -> 80% alle informatiebehoefte)

5 11 januari 20075 Kennismaking: Wat in WAB*info •Kwaliteit van waterbodem- en baggerspecie; •Hoeveelheden; •Bestemmingen; •Coördinaten, geometrie; •Administratieve projectdata; •Management informatie.

6 11 januari 20076 Kennismaking: Demonstratie •Prototype; •Huidige webapplicatie

7 11 januari 20077 Implementatie bij regionale diensten: Uitgangspunten •Centraal informeren en gebruikers betrokken maken en houden; •Ontwikkelen praktische hulpmiddelen; •Centrale ondersteuning en coördinatie; •Alle diensten gaan in 2007 met WAB*info werken.

8 11 januari 20078 Implementatie bij regionale diensten: Taakverdeling •Landelijke introductie binnen RWS, communicatie door CDR •SD faciliteren en coördineren ontwikkeling generieke instrumenten en opleidingen •Diensten voeren zelf regie via eigen coördinator en zoeken zelf budget en capaciteit

9 11 januari 20079 Implementatie bij regionale diensten: Omgaan met historische data •Inventariseren welke data aanwezig is; •Bepalen wat het belang van de aanwezige data is: –Juridisch belang; –Technisch-wetenschappelijk belang; –Economische waarde. •Opstellen implementatieplan: –Welke data moet in WAB*info terecht komen? –Hoe komt de data in WAB*info (digitalisering data op papier en conversie van bestanden) •(laten) uitvoeren implementatieplan.

10 11 januari 200710 Implementatie bij regionale diensten: Digitalisering en conversie van data •Digitalisering van papieren data: via excel- ”template”; •Conversie: omzetting van reeds digitale data naar de vereiste vorm. Daarbij moet een afweging worden gemaakt tussen kwaliteit, belang van data en inspanning (kosten).

11 11 januari 200711 Implementatie bij regionale diensten: WAB*info-Excel template Conversie WAB*info Bronbestanden Losse data Extra informatie Lawabobestanden Excel-template Projectinfo, Documentreferenties, Boringen en boorlagen, Monsters en analyses, Oordelen, (Partijen en bestemmingen)

12 11 januari 200712 Implementatie bij regionale diensten: Eisen aan nieuwe data •Nieuwe data: veldwerk en labresultaten worden geïmporteerd; •Ondersteunde bestandsformaten: –iBeveruitwisselbestand; (kwaliteitsdata) –SIKB-XML protocol 001 voor (water)bodemdata; (veld- en labdata) –WAB*info XML protocol (alle WAB*info data) •Projectgebonden data •Geometrie (m.n. coördinaten van boringen) noodzakelijk

13 11 januari 200713 Implementatie bij regionale diensten: Inbedding in werkprocessen (1) •WAB*info vullen dient vast onderdeel te zijn van een project; •WAB*info versie 1.0 is primair gericht op het beschikbaar krijgen en houden van uniforme, betrouwbare gegevens; •De kracht ligt vooral in het delen van informatie en het verhogen en versnellen van inzicht; •WAB*info 1.0 bevat een beperkt aantal specifieke werkproces gebonden rapportages; •In de praktijk nadere invulling.

14 11 januari 200714 Implementatie bij regionale diensten: Inbedding in werkprocessen (2) •We gaan voorlichtingsbijeenkomsten organiseren voor gebruikers (zie ook agendapunt communicatie) •Voor het werken met WAB*info komt er een gebruikersopleiding

15 11 januari 200715 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info Betrokkenen: •BC-leden •Coördinatoren •Gegevensbeheerders •Projectteam bouw •Projectleider

16 11 januari 200716 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info: organisatieschema BC PL Projectteam bouw GegevensbeheerdersCoördinatoren Toekomstige gebruikers

17 11 januari 200717 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info BC-leden: •Begeleiden ontwikkeling WAB*info vanuit één of meer gebruikersrollen, daarbij handelend vanuit RWS-belang rekening houden met regio- en werkprocesspecifieke zaken; •Draagt zorg voor afstemming met de achterban; •Geven gevraagd en ongevraagd advies aan de projectleider van WAB*info.

18 11 januari 200718 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info Coördinator: •De coördinator stuurt het implementatieproces binnen de eigen dienst (of cluster van diensten) aan; • Vormt de verbindende schakel tussen de werkvloer en het management; • Stemt af met het BC-lid van zijn/haar dienst indien van toepassing.

19 11 januari 200719 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info Gegevensbeheerder: • Draagt zorg voor het (dagelijks) beheer van gegevens, standaard selecties en gebruikersrechten van de eigen dienst; • Ziet toe op de kwaliteitsborging en ondersteunt zonodig bij het op de juiste wijze aangeleverd krijgen van data; • Brengt zijn/haar deskundigheid in bij het opstellen en uitvoeren van het implementatieplan.

20 11 januari 200720 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info Projectteam bouw: • Draagt zorg voor de bouw van de applicatie binnen de gevraagde tijd, kwaliteit en budget; • Rapporteert aan de opdrachtgever over bouw; • Adviseert inzake technische vraagstukken bij de implementatie.

21 11 januari 200721 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info Projectleider: • Vervult een spilfunctie; • Stuurt de bouw en implementatie vanuit een centrale positie aan; • Vertegenwoordigt de opdrachtgever (DT-RWS) bij uitbesteed werk; • Rapporteert aan de opdrachtgever; • Stemt af met alle betrokkenen en draagt daarbij zorg voor de inzet van voldoende communicatiemiddelen.

22 11 januari 200722 Rolverdeling betrokkenen bij WAB*info: planning implementatie • 1e kwartaal: implementatieplannen opstellen, nieuwe data “WAB*info ready”. • 2e kwartaal: voorbereiden en uitbesteden eventuele digitalisering en gegevensconversie • 3e en 4e kwartaal: oplevering gegevensbestanden en invoeren in WAB*info

23 11 januari 200723 Communicatie • Binnen dit gezelschap: – Regulier overleg, bijv. 1x per 6 weken • Buiten dit gezelschap (RWS): – Digitale nieuwsbrief – Voorlichtingsbijeenkomsten – Gebruikersopleidingen


Download ppt "11 januari 2007 Startoverleg WAB*info. 11 januari 20072 Inhoud 2)Kennismaking met WAB*info –Waarom WAB*info –Hoe WAB*info –Wat in WAB*info –Demonstratie."

Verwante presentaties


Ads door Google