De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Sport en de fiscaal- sociale spelregels. 2 •De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. •De inhoud van deze slides.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Sport en de fiscaal- sociale spelregels. 2 •De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. •De inhoud van deze slides."— Transcript van de presentatie:

1 1 Sport en de fiscaal- sociale spelregels

2 2 •De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. •De inhoud van deze slides belet dan ook niet dat bij een strikte interpretatie van de geldende regels er afwijkingen mogelijk zijn.

3 3 • Boekhoudkundige verplichtingen Boekhoudkundige verplichtingen • Fiscaal regime inkomstenbelastingen Fiscaal regime inkomstenbelastingen • Fiscale aangifte RPB Fiscale aangifte RPB • Fiscaal regime BTW Fiscaal regime BTW • Fiscale topics Fiscale topics • Het belastingstelsel van vergoedingen aan vrijwilligers van clubs, federaties, verenigingen Het belastingstelsel van vergoedingen aan vrijwilligers van clubs, federaties, verenigingen • Het belastingstelsel van vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Het belastingstelsel van vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Inhoud • RSZ/ FOD WASO RSZ/ FOD WASO • Het belastingstelsel van vergoedingen betaald door sportclubs Het belastingstelsel van vergoedingen betaald door sportclubs

4 4 Boekhoudkundige verplichtingen Neerlegging bij de griffie Van de rechtbank van koophandel Neerlegging van de jaarrekening bij de N.B.B.

5 5 Een VZW wordt als groot beschouwd indien zij meer dan één van de hieronder genoemde drempels bereikt (op datum van afsluiten boekjaar): 1.Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 ; 2.Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW):€ 250 000,00 ; 3.Balanstotaal : € 1 000 000,00. Boekhoudkundig kader: grote VZW

6 6 Een VZW wordt als zeer groot beschouwd indien: -hetzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) meer dan 100 bedraagt; -hetzij meer dan één van de volgende drempels wordt overschreden: 1.Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 50 ; 2.Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW): € 6 250 000,00; 3.Balanstotaal : € 3 125 000,00. Boekhoudkundig kader: zeer grote VZW

7 7 ONGESPLITST DAGBOEK STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Waarborgen van de materiële continuïteit, de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen. STAAT VAN HET VERMOGEN Boekhoudkundig kader: kleine VZW

8 8 De vereiste voor een genummerd en gehandtekend dagboek verbiedt niet dat de boekhouding wordt gevoerd met behulp van een spreadsheet of software voor de kasboekhouding. Het dagboek dient te zijn: 1. genummerd; 2. geïdentificeerd door de naam van de vereniging. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

9 9 Verplichting tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekening-courant of als zodanig te beschouwen, met uitzondering van bijvoorbeeld de termijnrekeningen. Enkel de verrichtingen die betrekking hebben op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, ongeacht of ze tot stand gekomen zijn met derden of intern in de vereniging, moeten bijgevolg zonder uitstel worden geregistreerd, dit betekent zonder uitstel zodra de betaling is ontvangen of uitgevoerd, getrouw en volledig naar tijdsorde, in het dagboek dat iedere kleine VZW moet bijhouden. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

10 10 •Het dagboek wordt bijgehouden: 1.naar tijdsorde; 2.zonder witte vakken; 3.noch weglatingen. •In geval van correctie moet de oorspronkelijke boeking zichtbaar blijven. •Het originele dagboek moet bewaard blijven gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het jaar van afsluiting. •Elke boeking moet geschieden aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij moet verwijzen. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek

11 11 De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan worden methodisch opgeborgen en 7 jaar bewaard. Deze duurtijd wordt beperkt tot 3 jaar voor stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden. Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek Bewaring van de verantwoordingsstukken

12 12 Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag genomen zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de administratie, moeten de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander beroeps- of privélokaal van de belastingplichtige waar die boeken en bescheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden, tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (art. 315 WIB 92) Bewaring van verantwoordingsstukken: fiscaal aspect

13 13 Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden ! Minimum genormaliseerd model van dagboek

14 14 Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden ! Minimum genormaliseerd model van dagboek

15 15 Vloeit rechtstreeks voort uit het ongesplitst dagboek Minimum genormaliseerd schema van de staat van ontvangsten en uitgaven

16 16 Ten minste eens per jaar worden, voorzichtig, oprecht en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verricht om op de gekozen datum de inventaris op te maken van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de vereniging. Minimum genormaliseerd schema van de bijlage (staat van het vermogen)

17 17 Vervolg

18 18 Vervolg

19 19 Bijkomende info •Waar kan ik meer informatie vinden over de oprichting, de verplichtingen…van een VZW? Publicaties van de FOD Justitie: (www.just.fgov.bepublicaties)www.just.fgov.be •VZW’sVZW’s •Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingenHet nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen •Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingenHet nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen

20 20 Inkomstenbelastingen (Directe belastingen)

21 21 ART. 29 WIB 92 PB Fiscaal regime inkomstenbelastingen

22 22 NEE JA VenB Economische activiteit ? JA In concurrentie met ondernemingen die een winstoogmerk nastreven? JA Uitoefening in gelijkaardige omstandigheden als ondernemingen die een winstoogmerk nastreven? JA NEE RPB Streeft men een stoffelijk voordeel na t.v.v. de leden? RPB/VenB NEE

23 23 Bijvoorbeeld, de statuten voorzien: 1.De mogelijkheid tot dividenduitkering; 2.De verdeling van het vermogen bij ontbinding tussen de leden van de vereniging; 3.enz. De VZW kan als gevolg hiervan niet worden onderworpen aan de RPB VenB RPB/Venb: nastreven van een stoffelijk voordeel t.v.v. de leden

24 24 Vereniging + Rechtspersoonlijkheid + Economische activiteit Regel: VenB Uitzondering: RPB Bewijslast inzake belastbaarheid: De belastbaarheid is een rechtsvraag en in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze moet worden belast in de RPB of in de VenB. RPB/VenB: belastbaarheid

25 25 Om de verwezenlijking van het onbaatzuchtig maatschappelijk doel toe te laten RPB/VenB: belastbaarheid Doel van de economische activiteiten, gelijkgesteld met « niet-winstgevende verrichtingen »

26 26 « Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd ». (Art. 360, 2 e lid, WIB 92 en art. 200,c, KB/WIB 92) Aanslagjaar = 2011 Belastbaar tijdperk = Kalenderjaar 2010. Fiscale aangifte RPB

27 27 Het boekjaar is afgesloten op een andere datum Zie art. 310, WIB 92 Fiscale aangifte RPB Het boekjaar is afgesloten op 31 december 2010

28 28 « Voor (…) of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, zomede (…), mag de termijn binnen welke de aangifte bij de op het formulier vermelde dienst moet toekomen, niet korter zijn dan een maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is goedgekeurd, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten ». ( Artikel 310 WIB 92) Fiscale aangifte RPB Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelastingen, en dus ook het indienen van een aangifte in de RPB, is een strikt wettelijke verplichting, zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat hij geen enkele belasting verschuldigd zou zijn.

29 29 Inhoud van de fiscale aangifte RPB Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting (276.5)?276.5 •Inkomsten uit onroerende goederen (zie topics) -die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit -privéverhuur -pacht voor tuin- en landbouw -verhuur aan huurders zonder winstoogmerk van goederen bestemd voor eredienst, onderwijs en zorgverstrekking aan personen. -die in het buitenland gelegen zijn •Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende)(Soms moet een vzw ook roerende voorheffing storten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273 A indienen). (zie topics)273273 A

30 30 •Meerwaarden op in België gelegen gronden/gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gronden/gebouwen •Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil,inbreng…) •Financiële voordelen of voordelen van alle aard •Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies •Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard vervolg

31 31 De volgende kosten dienen te worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt : -bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) •281.10281.10•325 (titelblad)325 (titelblad)Via www.belcotax-on-web.be

32 32 Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd:

33 33 Voor de volgende uitbetaalde sommen moeten individuele fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 worden opgesteld: •Hetzij aan personen die niet onderworpen zijn aan de wetgeving mbt de boekhouding en de jaarrekeningen; •Hetzij aan personen die onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving doch die krachtens het wetboek BTW, vrijgesteld zijn van het afleveren van facturen voor diensten die zij verrichten. Commissies: fiscale verpichting (art. 57 WIB 92) •281.50281.50•325.50325.50 Via www.belcotax-on-web.be •325 (titelblad)325 (titelblad)

34 34 Betaalde bedragen overschrijden op jaarbasis niet € 125,00 per verkrijger Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)

35 35 Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92) Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd:

36 36 Fiscale verplichting: Sanctie aan 300% +a.c.b

37 37 BTW (Indirecte belastingen)

38 38 Fiscaal regime BTW •Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het W.btw zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend

39 39 Normaal stelsel BTW: Maand./Trim. aangifte Op basis van •Inkomende facturenboek !Factuur voor aftrek •Uitgaande facturenboek !Factuur tenzij aan particulieren •Dagontvangstenboek !Verantwoordingsstukken

40 40 Facturering •Sinds 1 juli 2002 is het uitreiken van een factuur voor handelingen die vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44 W.btw en geen enkel recht op aftrek verlenen, niet verplicht •Gemengde BTW-BP factureren enkel de belaste handelingen

41 41 • Identificatie voor de BTW • Bewaren van de facturen • Dagontvangstenboek • Indienen van een jaarlijkse klantenlisting Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen

42 42 Soorten vzw’s – relatie met het recht op aftrek Vrijstellingsregel KO 44,§2,3 ° 44,§2,12° Financieringsbronnen

43 43 Gemengde btw-belastingplichtige •Verricht belaste en door artikel 44 W.btw vrijgestelde handelingen •Bv. Een vzw in de sportsector baat ook een kantine uit toegankelijk voor het publiek

44 44 Voorwaarde voor belastbaarheid •De handelingen moeten onder bezwarende titel worden verricht •Handelingen om niet vallen buiten de btw-sfeer => gevolgen inzake btw-aftrek

45 45 Voorbeeld •Het vragen van een lidgeld •Is dit onder bezwarende titel? •Vormt dit de tegenprestatie voor de leden om toegang te krijgen tot de sportinfrastructuur?

46 46 vervolg •Verlenen van het recht op toegang tot inrichtingen voor sport geniet het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien niet vrijgesteld

47 47 Vrijstellingen •Een belastbare handeling kan soms genieten van een vrijstelling •Voor voetbal: zie voornamelijk art. 44, §2, 3° en art. 44, §2, 12° W.btw

48 48 Vrijstellingsregeling •Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56, §2 W.B.T.W.) •Omzet maximaal 5 580 EUR, excl. BTW •KB nr. 19

49 49 Sportvrijstelling (Art. 44, §2, 3°) •De diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot dekking van de kosten ervan;

50 50 3 voorwaarden •1) De dienst heeft betrekking op het beoefenen van de sport zelf en wordt verstrekt aan personen die er, in groep of individueel, actief aan sport komen doen •2) De exploitanten en inrichtingen zijn instellingen zonder winstoogmerk •3) De ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om de kosten van de werkzaamheden te dekken

51 51 Voorwaarde 1: beoefenen van sport •Actieve sportbeoefening omvat ook het aanleren van de sport •Het gebruik van de infrastructuur valt onder de vrijstelling (velden, kleedkamers, douches, toiletten, … aan de spelers zelf) •De terbeschikkingstelling van uitrusting (ballen, truitjes, …) valt onder de vrijstelling •De vrijstelling bevat niet diensten van lichaamsverzorging (sauna, zonnebanken, …) tegen betaling

52 52 lidgeld •Lidgeld betaald voor het beoefenen of aanleren van een sport waarbij gebruik mag gemaakt worden van de infrastructuur en de uitrusting valt onder de vrijstelling

53 53 Aanleren van de sport •Btw-statuut van de voetbaltrainer? •Voetbaltrainer – natuurlijke persoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub => band van ondergeschiktheid verondersteld => vrijgesteld •Voetbaltrainer – rechtspersoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub => btw-bp met recht op aftrek

54 54 vervolg •Ontvangsten uit de uitbating van een parking zijn niet vrijgesteld •Reclame-inkomsten zijn niet vrijgesteld •Inkomsten uit de uitbating van de kantine zijn niet vrijgesteld

55 55 Voorwaarde 2: geen winstoogmerk •Sluit elke commercieel uitgebate instelling uit •Exploitanten van sportinrichtingen die de vorm van een nv aannemen, kunnen niet van de vrijstelling genieten

56 56 vervolg •De feitelijke situatie (boekhouding) primeert, niet de juridische vorm (VZW)

57 57 Voorwaarde 3: ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om kosten te dekken •Zolang de ontvangsten (zelfs indien ze zeer hoog zouden zijn) louter kostendekkend zijn, is de vrijstelling toepasselijk •Om na te gaan of de ontvangsten uitsluitend worden gebruikt tot dekking van de kosten, moet, gespreid over verschillende jaren, een boekhoudkundige vergelijking (beperkt tot de activiteiten waarop de vrijstelling kan slaan) worden gemaakt tussen de uitgaven (zelfs gesubsidieerde), nodig voor de uitoefening van de activiteit, en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

58 58 Mag een VZW winst maken? •Het streven naar overschotten is een daad van gezond financieel beheer •Overschotten vormen een bron voor autofinanciering •Zie echter voorwaarde 3

59 59 Organisatie van evenementen ter verkrijging van financiële steun (Art. 44, §2, 12° W.btw) •de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in 1° tot 4°, 7° en 11° genoemde handelingen zijn georganiseerd door en uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten; •de Koning kan, ter voorkoming van concurrentieverstoring, beperkingen opleggen ten aanzien van het aantal van de vrijgestelde werkzaamheden of het bedrag van de opbrengsten;

60 60 3 voorwaarden •1) de handeling moet worden verricht door een bedoelde vrijgestelde instelling •2) de handeling moet worden verricht in samenhang met de werkzaamheden die georganiseerd zijn ter verkrijging van financiële steun •3) de werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun moeten worden georganiseerd door en uitsluitend ten bate zijn van de bedoelde instellingen

61 61 voorbeelden •De verkoop van spijzen en dranken ter gelegenheid van een jaarlijks bal, een feest, …

62 62 Reclame? •Met betrekking tot de betreffende diensten inzake reclame is geen vrijstelling voorzien in voormeld artikel 44. In het bijzonder is terzake in principe artikel 44, § 2, 12°, niet van toepassing. •Diensten van reclame die uitsluitend ter gelegenheid van voormelde activiteiten worden verstrekt, kunnen in het kader van de organisatie van betreffende activiteiten uitzonderlijk de vrijstelling van voormeld artikel 44, § 2, 12°, genieten.

63 63 Het recht op aftrek van de voorbelasting

64 64 Basisregel (art. 45, §1 W.btw en art. 1 van KB 3) •Bestemmingsprincipe en gebruiksprincipe •Logische input – outputrelatie •Enkel opeisbare BTW is aftrekbaar!!!

65 65 Is de BTW aftrekbaar? •Reclamekosten: ja •Kosten van onthaal: neen •Logement, spijzen en dranken,… en verplaatsingskosten: ja –Met doorfacturering: ja –Zonder doorfacturering: nee

66 66 Vervolg •Inrichting en onderhoud van infrastructuur Bestemming?  cfr AVG of Werkelijk gebruik •Aankoop van sportieve uitrusting Doorverkoop: ja Geen doorverkoop: ja (zie ook ‘giften’ onder de financieringsbronnen) Bestemming?  cfr AVG of Werkelijk gebruik

67 67 Algemeen verhoudingsgetal •Teller = handelingen met recht op aftrek •Noemer = alle handelingen •Afronding in teller en noemer tot het hogere tiental

68 68 Voorbeeld 1 256 589, 25 •AVG = -------------------------------- 3 456 032 1 256 590 = -------------------------------- = 36,36 % 3 456 040 = 37 % (afronden naar hogere eenheid)

69 69 Uitzonderingen •Niet de opbrengsten van het afstoten van bedrijfsmiddelen (vb. gebouwen, machines, …) •Niet de opbrengsten uit toevallige onroerende verrichtingen (vb. onroerende verhuur, verkoop grond) of financiële verrichtingen (vb. beleggingen) •Bijzondere financieringsbronnen (zie hierna)

70 70 Werkelijk gebruik •Kan aangevraagd worden door de btw-BP •Kan opgelegd worden door de Administratie

71 71 Werkelijk gebruik •Twee sectoren •Drie soorten kosten (of meer) •Sector 1: gewone aftrekregels •Sector 2: geen aftrek •Andere niet toewijsbare kosten: bijzonder(e) verhoudingsgetal(len)

72 72 AVG versus werkelijk gebruik •Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : 150 000 EUR Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. : 100 000 EUR •BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : 2 400 EUR opgesplitst als volgt : - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten : 500 EUR - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten : 1 600 EUR - BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR •AVG = 150 000/250 000 = 60 % Aftrek volgens het AVG : 2 400 x 60 % = 1 440 EUR •Aftrek volgens het werkelijk gebruik : 500 EUR + 180 EUR (300 EUR x 150 000/250 000) = 680 EUR

73 73 AVG versus werkelijk gebruik •Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : 100 000 EUR •Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. : 150 000 EUR •BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : 2 400 EUR opgesplitst als volgt : - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten : 1 600 EUR - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten : 500 EUR - BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR •AVG = 100 000/250 000 = 40 % Aftrek volgens het AVG : 2 400 x 40 % = 960 EUR •Aftrek volgens het werkelijk gebruik : 1 600 EUR + 120 EUR (300 EUR x 40 %) = 1 720 EUR

74 74 Praktisch •Aftrek via het AVG van het vorige kalenderjaar volgens de gewone regels •Berekening van het definitief AVG van het huidige kalenderjaar (uiterlijk tegen 20 april van het daaropvolgende jaar)

75 75 Btw-aspecten van enkele bijzondere financieringsbronnen van sportverenigingen

76 76 Financieringsbronnen

77 77 Lidgelden •Lidgelden (bijdragen en stortingen) •Maximum in de statuten •Vormt een betaling voor het lidmaatschap •Is geen schenking, maar een betaling om te kunnen genieten van het lidmaatschap •Verplicht door de toetreding •In principe geen teruggave •Periodiciteit irrelevant

78 78 Lidgelden •Lidgeld : staat er een tegenprestatie tegenover? •Bestaat de tegenprestatie uit een levering van een goed of een dienst? •Is er een rechtstreeks verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenprestatie?

79 79 Lidgelden •Een dienst is slechts belastbaar wanneer tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een “rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de daadwerkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst” Kennemer Golf & Country Club (zaak C-174/00)

80 80 Lidgelden Wat indien de tegenprestatie bestaat uit geleverde goederen en verstrekte diensten die aan een verschillend btw-tarief zijn onderworpen? Btw-tarief van de goederen of diensten die de vereniging in hoofdzaak levert of verstrekt (Bulletin van Vragen en antwoorden, Senaat, 1979-1980, nr. 34, blz. 1331-1332)

81 81 Lidgelden •De tegenprestatie valt buiten de BTW-sfeer indien deze : - niet individualiseerbaar is - onbepaald is - van collectief belang is - geen direct voordeel verschaft aan de afnemer

82 82 Erelidgelden •Bijdragen door ereleden in voetbalclubs (Besl. nr. E.T. 63 540, BTW-Rev., nr. 88,blz. 433-436) •Vormt in feite een gift (vgl. Tolsma, zaak C-16/93)

83 83 Lidgelden Conclusie : Lidgeld : belastbaar indien rechtstreekse tegenprestatie Lidgeld : belast indien geen vrijstelling bedoeld in artikel 44 W.btw Lidgeld : wordt opgenomen in de noemer van het AVG

84 84 Inbrengen •Kan slaan op : gelden, activa, rechten door leden ingebracht •Door de inbreng behoort het goed tot het vermogen van de vzw •Lidmaatschap kan afhankelijk worden gesteld van een inbreng •In principe gekwalificeerd als een schenking, vermits om niet •In principe geen teruggave

85 85 Inbreng •Inbreng in geld zonder tegenprestatie •Inbreng in geld en een individuele tegenprestatie

86 86 Inbreng Casus : inbreng in natura en een tegenprestatie

87 87 Inbreng in geldGeen tegenprestatie Geen btw Inbreng in geldIndividuele tegenprestatie btw verschuldigd over tegenprestatie (levering goed/dienst) Inbreng in naturaGeen tegenprestatie Geen btw verschuldigd door de vzw, het lid moet btw voldoen Inbreng in naturaIndividuele tegenprestatie Ieder factureert met btw (tenzij omzet vzw ≤ 5580 EUR)

88 88 Inbreng Conclusie : Inbreng : slechts aan de btw onderworpen indien er een rechtstreekse tegenprestatie is Inbreng : in dat geval opnemen in noemer AVG

89 89 Giften •Afkomstig van derden of van leden •2 vormen : - schenkingen onder levenden - giften bij testament (legaten) •In principe machtiging via K.B. nodig behalve : - giften tot 100 000 EUR - handgiften

90 90 Giften •Een gift is om niet; bijgevolg kan er geen tegenprestatie zijn •De gift kan echter de tegenprestatie vormen van een door de vzw verrichte levering of dienst (Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 61, 6888)

91 91 Giften Conclusie : Giften : zijn in principe niet belastbaar Giften : worden niet opgenomen in de noemer van het AVG

92 92 Leningen •Het aangaan van leningen als financieringsbron (vb. obligatielening) •Het toestaan van leningen (tegen intrest)  art. 44, §3, 10° W.btw

93 93 Leningen •Is het toestaan van leningen een economische activiteit van de vzw?  specifieke economische activiteit? (z. art. 13 van K.B. nr. 3; z. ook de arresten Floredienne SA en Berginvest, zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)  in principe niet in noemer AVG

94 94 Leningen Conclusie : Leningen : zijn in principe niet belast leningen : worden in principe niet opgenomen in de noemer van het AVG

95 95 Sponsoring - reclame •Verschilt van een gift doordat hier een tegenprestatie wordt verwacht vanwege de vzw •Onderscheid : - sponsoring met tegenprestatie => uitdrukkelijk => stilzwijgend - sponsoring zonder tegenprestatie

96 96 Sponsoring •Het door een vzw vermelden van een logo of naam van een sponsor op haar briefpapier, in een programmaboekje, in een tijdschrift, op T-shirts van de leden van de vzw, op lidkaarten, enz. dient met btw belast te worden (Vraag nr. 1095 van de heer Leterme dd. 26.08.2002 - Vr. en Antw., Kamer, 2002-2003, nr. 148, blz. 18777-18779)

97 97 Sponsoring : visueel voorgesteld SPONSORVZW Reclame(=dienst) Schenking goederen Art. 12, §1, 2° W.BTW - BTW-belastingplichtige - factuur met BTW - aftrek - BTW-belastplichtige - BTW aftrekbaar - factuur met BTW

98 98 Sponsoring Conclusie : Sponsoring : is in principe belastbaar Sponsoring : wordt in principe opgenomen in de noemer van het AVG

99 99 Sportvoorwerpen van geringe waarde •Minder dan 50 EUR, excl btw •De schenker moet geen btw aanrekenen en heeft toch recht op aftrek op de aankoop ervan •Vb. schenking van een wedstrijdbal van 40 EUR, excl btw

100 100 Subsidies •Is geen gift vermits de overheid die de subsidie toekent, dit niet doet met een animus donandi, maar met het algemeen belang voor ogen •Krachtens artikel 26 W.btw behoren de subsidies tot de maatstaf van heffing, in de mate dat deze “rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden”

101 101 Subsidies •Het gaat in art. 26 W.btw om “prijssubsidies” •Subsidies bestaan onder diverse benamingen •Algemene werkingstoelagen zijn niet aan de btw onderworpen

102 102 Subsidies Conclusie : Prijssubsidies : behoren tot de MVH en worden dus belast Prijssubsidies : worden opgenomen in de noemer van het AVG

103 103 Eigen inkomsten •Doet de vzw leveringen van goederen of verricht ze diensten onder bezwarende titel?  belastbaar (maar art. 44 W.btw) •Merchandising •Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

104 104 Eigen inkomsten •Opbrengsten en inkomsten uit onroerende verrichtingen en uit financiële verrichtingen  specifieke economische activiteit? (z. art. 13 van K.B. nr. 3; vgl met de arresten Floredienne SA en Berginvest, zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)  in principe niet in noemer AVG

105 105 Eigen inkomsten Worden niet opgenomen in het AVG (art. 13 van K.B. nr. 3) : 1)De opbrengst van het afstoten van bedrijfsmiddelen; 2) De opbrengsten van en de inkomsten uit onroerende en uit financiële verrichtingen, tenzij die verrichtingen tot een specifieke economische activiteit behoren;

106 106 Eigen inkomsten 3) Het bedrag van de handelingen in het buitenland, wanneer ze worden verricht door een bedrijfszetel die onderscheiden is van de in België gevestigde zetel en de uitgaven met betrekking tot die handelingen niet rechtstreeks door deze laatste zetel worden gedragen.

107 107 Fiscale topics

108 108 Bijzondere Topics

109 109 Business seats en loges •Splitsing : kost van onthaal, maaltijd en reclame •“voor zover bedoelde ondernemingen door middel van die business-seats en loges onder een of andere vorm publiciteit voeren (BTW-REVUE nr. 88, blz. 433-436, nr. 915).” RPB •=opbrengst =belastbaar (zie volgende slide) BTW

110 110 Business seats en loges

111 111 Entreegelden BTW •Het verlenen van het recht op toegang aan toeschouwers is een dienst onderworpen aan 6 % •Over vrijkaarten die uitgedeeld worden is geen btw verschuldigd •Op abonnementen is de btw opeisbaar wanneer de prijs of een deel ervan v ÓÓ r de voltooiing van de dienst wordt gefactureerd of ontvangen. RPB • =opbrengst =niet belastbaar

112 112 Ereleden BTW •De btw is verschuldigd over de normale waarde van een abonnement als ereleden een hoger bedrag voor hun abonnement betalen • =opbrengst =niet belastbaar RPB

113 113 Combinatie-tickets •Recht op toegang tot inrichting voor cultuur, sport of vermaak + parking (gezamenlijk aanbod van diensten) •Ticket voor een enige prijs => splitsen •Zoniet : 21 % BTW RPB • =opbrengst =mogelijk gedeeltelijk belastbaar

114 114 Verdeling ontvangsten •Wanneer de ontvangsten van een wedstrijd over twee clubs worden verdeeld moet de club die thuis speelt de totale ontvangsten in zijn aangifte vermelden •De andere club factureert zijn deel aan de thuisclub met btw. Deze btw is aftrekbaar volgens de gebruikelijke regels BTW RPB Volgens het geval: kost dan wel opbrengst (niet belastbaar)

115 115 Gratis drankje aan jeugdspelers •BTW op aankopen van spijzen en dranken om gratis aan de spelers te geven is aftrekbaar •Hoe gecorrigeerd?: BTW te voldoen over de aankoopprijs van de gratis gegeven spijzen en dranken. •Dus geen BTW te voldoen op de normale verkoopprijs! Te controleren systeem voor wat als gratis werd uitgedeeld. BTW BTW + RPB

116 116 reclamepanelen BTW •Zonder onderscheid naargelang de ter beschikking gestelde ruimte voor het aanbrengen van reclame of van een reclamebord betrekking heeft op een lichamelijk roerend of onroerend goed dan wel de plaats voor het aanbrengen van die reclame bepaald of onbepaald is, wordt die terbeschikkingstelling door een persoon wiens economische activiteit er hoofdzakelijk (bv. reclamebureau) of bijkomstig (bv. sportclub) in bestaat reclame te voeren of te laten voeren overeenkomstig artikel 21, § 3, 7, c), van het W.btw als een dienst inzake reclame aangemerkt. Beslissing nr. E.T. 77024 dd. 10.05.1999, BTW-Revue nr. 143, blz. 549-550, nr. 1069

117 117 RPB =belastbare inkomsten Vergoedingen en andere voordelen die voortvloeien uit een overeenkomst (geschreven of stilzwijgend), waardoor een persoon aan een andere persoon het recht verleent om plaatsen die onroerend zijn uit hun aard, te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers op aan te brengen, zijn voor de verkrijger belastbare inkomsten. (*) Onder het woord « concessie » wordt verstaan elke overeenkomst die, zonder eigendomsoverdracht mee te brengen, onder bezwarende titel het recht verleent een goed of een recht uit te baten of daarvan gebruik te maken ongeacht of het een privé-of openbaar domein betreft. reclamepanelen

118 118 •Worden echter niet bedoeld, de inkomsten die voortkomen van een dergelijke concessie, wanneer de plaats van het aanbrengen van de reclame, die van nature onroerend is, gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting. •In de praktijk betreft het voornamelijk de sportclubs met of zonder rechtspersoonlijkheid, die krachtens een overeenkomst en tegen betaling aan handelaars, ondernemingen, enz., het recht hebben verleend een plaats, die van nature onroerend is en die gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting, te gebruiken om er om het even welke reclamedrager te plaatsen. Uitzondering: geen belastbaar inkomen reclamepanelen

119 119 Er wordt op gewezen dat : •Enerzijds, het begrip sportinrichting, de sportterreinen, de sporthallen, de sportcomplexen, de gesloten omlopen, de tribunes, de kantines, de muren van de omheining, enz., omvat; •Anderzijds de uitzondering op de belasting niet van toepassing is, wanneer de publiciteit kennelijk bedoeld is voor anderen dan de toeschouwers bij een sportmanifestatie. Deze uitzondering geldt dus niet voor de reclamepanelen die derwijze in een sportinrichting zijn geplaatst dat zij van buiten die inrichting zichtbaar zijn. reclamepanelen

120 120 Roerende voorheffing (RV) spontaan te betalen door de club (genieter) in geval van: reclamepanelen Inkomsten verkregen uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen (art. 262, 3°, WIB 92) Bepaling van het netto-inkomen dat onderworpen is aan de RV Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen Opeisbaarheid van de RV Aangifte RV Belastbaar inkomen – aangifte RPB

121 121 1 e term Totale bedrag van de door de overdrager verkregen bedragen en voordelen 2 e term Totale bedrag van de kosten die de overdrager verantwoordt tijdens het belastbare tijdperk te hebben gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behouden; bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden die kosten forfaitair vastgesteld op 5% van de verkregen bedragen en voordelen •Bepaling van het netto-inkomen onderworpen aan de RV reclamepanelen

122 122 Inkomsten waarop de roerende voorheffing door de verkrijger is verschuldigd worden geacht te zijn toegekend of betaalbaar gesteld op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij door de verkrijger zijn verkregen. 31/12/2010 •Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen reclamepanelen

123 123 Bij iedere storting van roerende voorheffing of ten laatste binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, overhandigt de belastingschuldige aan de ontvanger een aangifte in de roerende voorheffing. 15/01/2011 •Opeisbaarheid van de roerende voorheffing reclamepanelen

124 124 •Aangifte in de roerende voorheffing reclamepanelen

125 125 Controle op de storting van de RV (door de verkrijger) •Belastbaar inkomen – Aangifte RPB reclamepanelen

126 126 Kost van onthaal/reclame BTW •Kosten van evenementen •Beroepsmatige kost •Verkoopsbevorderend (direct/indirect) •Spijzen en dranken die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn •De btw op spijzen en dranken is in de regel niet aftrekbaar! RPB kost

127 127 Bijdragen aangesloten clubs aan hun bond? BTW •vrijgesteld van btw onder voorwaarden Hof van Justitie van 16 oktober 2008 in de zaak C-253/07 Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club / Commissioners for H.M. Revenue and Customs (Britse fiscus) •1) zij moeten worden verleend door een instelling zonder winstoogmerk; •2) zij moeten nauw samenhangen met de beoefening van sport en onontbeerlijk zijn voor het verrichten ervan; en •3) de daadwerkelijke ontvangers van deze dienst moeten personen zijn die aan sport doen. •Diensten die niet aan deze criteria voldoen, en met name diensten die verband houden met sportclubs en hun functioneren, zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van marketing en sponsorwerving, kunnen niet worden vrijgesteld. RPB kost

128 128 Permanente occasionele activiteiten? De levering van spijzen en dranken door een vzw voetbalvereniging tijdens de (thuis)wedstrijden Enkel bij bepaalde evenementen

129 129 opmerking •De bijkomende ontvangsten mogen geen hoofdzaak worden •Zowel de opbrengst als de frequentie van de handelingen is bepalend BTW RPB • Zie slide ‘RPB/VenB.: Belastbaarheid’

130 130 Cafetaria

131 131 Cafetaria uitgebaat door vrijgestelde btw-bpP: wanneer vrijgesteld? BTW  Slechts toegankelijk voor de sporters en hun genodigden = degenen die aan sport doen en de leden van de bezoekende ploeg  De exploitant verricht geen andere belaste activiteiten  Het betreft lichte maaltijden (A10/1994)

132 132 Vervolg •Ontvangsten veroorzaken geen concurrentie- verstoring en zijn gering in vergelijking met de vrijgestelde ontvangsten, d.i. 5 580 EUR of 10 % van de globale vrijgestelde ontvangsten • (Vr. en antw., Kamer 2002-03, 24 februari 2003, 20242 – Vr. nr. 1094 Leterme)

133 133 opmerking •Een vzw die een kantine uitbaat die openstaat voor iedereen zal gemengde btw-bp zijn •Een vip kantine kan vrijgesteld zijn

134 134 opmerking •De exploitant van de kantine kan opteren voor de forfaitaire regeling van de caféhouders •Dit kan echter niet voor een vzw!!!

135 135 opmerking •Als de kantine in concessie wordt gegeven door de voetbalvereniging dient er over de concessievergoeding geen btw betaald te worden in geval dit de enige handeling is waarvoor de voetbalvereniging btw-plichtig zou worden

136 136 DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking ZONDER ER EIGENAAR VAN TE ZIJN (huurder, enz.) Met tegenprestatie Zonder tegenprestatie Kost Inkomsten = niet belastbaar Onroerend karakter Roerend karakter RPB Cafetaria

137 137 DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking EIGENAAR Inkomsten = niet belastbaar Cafetaria

138 138 De CLUB doet afstand van de EXPLOITATIE van de cafetaria, de parking EIGENAAR Opbrengst = belastbaar Onroerend karakter Roerend karakter Cafetaria

139 139 Onroerende verhuur BTW •Onroerende verhuur is vrijgesteld •Het verlenen van het recht een beroepsactiviteit uit te oefenen is met btw •Exploitatie van parkings is met btw Voorbeelden •3 EUR voor een parkeerticket •250 EUR per maand voor de verkoper van spijzen en dranken binnen de sportinfrastructuur

140 140 ROEREND KARAKTERONROEREND KARAKTER Opbrengst belastbaar ROERENDE VOORHEFFING INGEHOUDEN AAN DE BRON DOOR DE SCHULDENAAR=DEFINITIEVE BELASTING Aard van het contract Onroerende ter beschikking stelling RPB •BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG •FISCALE AANGIFTE

141 141 BrutobedragAftrekbare kosten Af te trekken van het netto- bedrag Ontvangen huurprijs en huurvoordelen Gebouwde og 40% zonder 2/3 x KI x 3,87 (jaar 2010) te overschrijden KI x 1,5461 (jaar 2010) Ongebouwde og (pro memorie) 10% Onroerende verhuur •BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG

142 142 FISCALE AANGIFTE Onroerende verhuur

143 143 Automaten •In ruimten die een verbruik ter plaatse toelaten : dienst onderworpen aan 21 % •In het andere geval : leveringen onderworpen aan het tarief van het goed BTW RPB • =opbrengst =niet belastbaar indien club exploiteert

144 144 Tombola’s BTW •Vb. kraslotjes •Vrijgesteld door art. 44, §3, 13° W.btw onder de voorwaarden van KB nr. 45 •De organisator heeft geen recht op aftrek, de afgifte van de prijs is niet aan de btw onderworpen RPB • =opbrengst=niet belastbaar

145 145 Transfers De overdracht van rechten of het tijdelijk verlenen van rechten met betrekking tot een speler is een dienst onderworpen aan btw •Definitieve transfer •Tijdelijke transfer BTW

146 146 vervolg •Transfers van jeugdspelers waarbij de betrokken speler op 1 augustus volgend op het sluiten van de transfer de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt zijn niet onderworpen aan de btw. •Bij een tijdelijke transfer met lichting van de optie na 16 jaar is er wel btw verschuldigd over de aangerekende vergoeding BTW

147 147 Toepassing •Een voetbalploeg uit eerste provinciale, opgericht als vzw transfereert een speler van 15 jaar voor 1 jaar met optie van aankoop aan een club uit de eerste klasse •Geen btw over bedrag tijdelijke transfer •Btw over de vergoeding voor de definitieve transfer BTW RPB • =opbrengst =niet belastbaar

148 148 Extra transfervergoeding •De vergoeding die een vorige club krijgt nadat een speler voor een hoger transferbedrag wordt verder verkocht is onderworpen aan btw BTW • =opbrengst =niet belastbaar RPB

149 149 Opleidingsvergoeding •De vergoeding die naar aanleiding van de transfer van een speler die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt is niet onderworpen aan de btw BTW • =opbrengst =niet belastbaar RPB

150 150 De verplichte transfer •Een transfer zonder akkoord van de club waar een speler vertrekt •De vergoeding heeft het karakter van een schadevergoeding RPB • =opbrengst =niet belastbaar BTW

151 151 niet – belastbaar mits voorwaarden belastbaar maar gunstig fiscaal regime (mits voorwaarden) vrijstelling doorstorten BV mits voorwaarden 

152 152 VRIJWILLIGERS

153 153 VRIJWILLIGERS Belastingvrije vergoedingen FORFAITAIRE VERGOEDINGEN NIET - FORFAITAIRE VERGOEDINGEN Algemene regeling Algemene regeling Specifieke regeling Specifieke regeling Terugbetaling op basis van werkelijke kosten Terugbetaling op basis van werkelijke kosten keuze geen cumul Verplaatsings- kosten Andere kosten  forf. terugbetaling van werkelijke kosten 

154 154 Vrijwilliger = onbezoldigd nat. pers. (geen beroepsrelatie met opdrachtgever) Opdrachtgever = club, federatie, vereniging, instelling zonder winstoogmerk (al of niet met rechtspersoonlijkheid) ≠ als onderneming exploiteert / bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard en onderworpen aan Ven.B. / BNIven. / PB of BNI nat.pers. (voor de leden) Grensbedragen per verkrijger MAXIMUM200920102011 Per dag30,22 30,82 Per jaar1.208,72 1.232,92 Algemene regeling 

155 155 ≤ 30,22 €/dag ≤ 1.208,72 €/jaar geen fiche 281.10 wel nominatieve lijst integraal belastbaar dubbel bewijs Vergoeding voor kosten eigen a/d club, federatie,… Vergoeding daadwerkelijk daaraan besteed Niet-belastbaar JA NEE JA NEE Algemene regeling Vanaf 29.5.2009 ≤ 2.000 km per vrijwilliger/jaar x vergoeding reiskosten StaatVerplaatsingskost Andere kosten JA Fiche 281.10 Vak 23 Fiche 281.10 in code 250 of in sportcodeNiet-belastbaar Algemene regeling 

156 156 Absoluut maximum 2.000 km per vrijwilliger/jaar x 0,3178 €/km of x 0,3026 €/km eigen wagen, eigen motor, eigen bromfiets PeriodeMaximum 1.7.10-30.6.110,3178 €/km 29.5.09-30.6.100,3026 €/km eigen fiets Maximum = 0,20 €/km openbaar vervoer Maximum = a.d.h.v. bewijsstukken beperkt tot 2.000 km/jr Maximum overschreden? Verplaatsings- + andere vergoeding NIET BELASTBAAR ja neen Max. verplaatsingsvergoeding vanaf 29.5.2009 Verplaatsings- + andere vergoeding Verplaatsings- + andere vergoeding BELASTBAAR Algemene regeling janeen 

157 157 Formaliteiten verplaatsings + andere vergoeding NIET BELASTBAAR verplaatsings + andere vergoedingBELASTBAAR nominatieve lijst fiche 281.10 nominatieve lijst fiche 281.10 Sportbeoefenaars Trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Andere personen [273]/[274]/[275]/[276] [277]/[278]/[279]/[280] Code [250] Sportcode Algemene regeling 

158 158 spelers jeugd of reserven € 12,50 (hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50 clubafgevaardigden € 12,50 was uitrusting per ploeg € 15,00 terreinverzorgers / wedstrijddag € 12,50 vervoer spelers max. €/km 0,3026 tot 1.7.2010 max. €/km 0,3178 vanaf 1.7.2010 alle afdelingen (KBVB) 1 e klasse + nationale ploeg (KBVB) controleurs € 12,50 kassiers € 20,00 verantwoordelijke kassiers & controleurs€ 25,00 stewards € 25,00 max. per wedstrijd amateurclubs van lagere afdelingen max. per wedstrijd Specifieke regeling 

159 159 Alle afdelingen + 1 e klasse + Nationale ploeg max. per wedstrijd amateurclubs van lagere afdelingen overschredenniet overschreden niet belastbaar volledig belastbaar geen fiche 281.10 wel nominatieve lijst fiche 281.10 verplicht niet overschredenoverschreden niet belastbaar geen fiche 281.10 wel nominatieve lijst excedent belastbaar fiche 281.10 verplicht in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers ! scheidsrechters ! gewone bezold. Code [250] Specifieke regeling Tenzij keuze voor algemene regelingdubbel bewijs 

160 160 Formaliteiten NIET BELASTBAAR BELASTBAAR nominatieve lijst fiche 281.10 nominatieve lijst fiche 281.10 Max. bedrag overschreden NeenJa Tenzij keuze voor Volledig bedragExcedent Stewards / kassiers / controleurs / verantw. vrijwilligers amateurclubs lagere afdelingen Specifieke regeling algemene regelingdubbel bewijs 

161 161 Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar is niet overschreden → niets belastbaar (géén fiches, wel nominatieve lijst bijhouden) Aangezien de algemene forfaitaire vergoedingsregeling in hoofde van de wasouder voordeliger uitvalt, zal deze vanzelfsprekend opteren voor de toepassing van deze laatste vergoedingsregeling. VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een wasouder 20 EUR per ploeg per wedstrijd (max. 30 wedstrijden) Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling: MAX. 15 EUR per wedstrijd per ploeg → ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar OF KEUZE (GÉÉN CUMULATIE) Specifieke regeling: voorbeeld 1 

162 162 Specifieke regeling: voorbeeld 2 Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling : Niet van toepassing voor trainers van de 1e elftallen (enkel mbt (hulp)trainers van jeugd- en reservenploegen). → betrokkene kan dit stelsel dus niet inroepen, waardoor hij eventueel enkel de algemene forfaitaire vergoedingsregeling kan inroepen (hij kan géén KEUZE maken). VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) • premies:100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd • verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. 

163 163 Specifieke regeling: voorbeeld 2 Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar. → ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar Betrokkene ontving in 2010 aldus: • Premies 10 wedstrijden x 100 EUR =1.000 EUR 15 wedstrijden x 0 EUR = 0 EUR 5 wedstrijden x 30 EUR = 150 EUR Subtotaal1.150 EUR • Vaste vergoeding 10 maand x 100 EUR =1.000 EUR Subtotaal2.150 EUR • Verplaatsingen 44 weken x 2 trainingen/week x 5 EUR = 440 EUR TOTAAL =2.590 EUR Wat de verplaatsingsvergoeding betreft, wordt het maximum van 2.000 km niet overschreden. Betrokkene deed in 2010 verplaatsingen van: 44 weken x 2 trainingen/week x 20 km = 1.760 km. Hiervoor ontving hij een kilometervergoeding die neerkomt op: (5 EUR x 2 x 44) / ( 1.760 km ) = 0,25 EUR per km 

164 164 Deze verplaatsingsvergoeding per kilometer (0,25 EUR/km) is lager dan de verplaatsingsvergoeding voor dienstreizen voor ambtenaren van de Staat (zijnde 0,3178 EUR/km en 0,3026 EUR/km voor het 2de, respectievelijk het 1ste semester van 2010), zodat ook automatisch aan de absolute grens van 2.000 km per vrijwilliger x 0,3178 EUR (resp. 0,3026 EUR) voldaan is. Maar, omdat de jaargrens van 1.208,72 EUR wordt overschreden als gevolg van de premies en vaste vergoeding (=2.150 EUR), is de volledige vergoeding van 2.590 EUR (incl. 440 EUR verpl.vergoeding) belastbaar. In de veronderstelling dat de jaargrens niet overschreden zou geweest zijn (bv. in het geval de trainer geen vaste maandvergoeding zou gekregen hebben, doch slechts op basis van zijn premies vergoed werd), blijft de volledige vergoeding (1.150 + 0 + 440 = 1.590 EUR) integraal belastbaar, omdat evenmin de daggrens van 30,22 EUR werd nageleefd. Immers, voor de 10 wedstrijddagen dat zijn team won, ontving betrokkene 100 EUR (wat meer is dan 30,22 EUR/dag). Specifieke regeling: voorbeeld 2 

165 165 DUBBEL BEWIJS  vergoeding dient tot dekken van kosten eigen aan de club, vereniging,…  die vergoeding is ook daadwerkelijk daaraan besteed Niet belastbaar JANEEN grensbedragen overschreden Vwdn algemene / specifieke regeling voldaanniet-voldaan wel fiche 281.10 – vak 23bBelastbaar Volledige bedragExcedent Stewards / kassiers / controleurs / verantw. code [250] sportcode Vrijwilligers amateurclubs lagere afdeling code [250] Terugbetaling op basis van werkelijke kosten 

166 166 Terugbetaling adhv reële kosten: voorbeeld De secretaris van de VC heidesjotters gebruikt zijn eigen printer om voor zijn club allerhande drukwerken af te drukken. Hiervoor heeft hij zelf een inktpatroon voor zijn printer aangekocht en betaald, waarvan hij het bewijsstuk (factuur, kassaticket,…) aan zijn club bezorgt. Kostprijs = 50 EUR. Als de VC heidesjotters deze 50 EUR terugbetaalt aan de secretaris, dan is deze vergoeding voor hem niet belastbaar. Immers, de VC heidesjotters kan het dubbele bewijs leveren dat die vergoeding van 50 EUR:  een vergoeding is die eigen is aan de club, vereniging,… (Het inktpatroon werd gebruikt voor drukwerken van de club;  die vergoeding ook daadwerkelijk daaraan besteed werd. Niettemin moet een fiche 281.10 opgemaakt worden (vak 23b) 

167 167 Fiche 281.10 

168 168 SPORTBEOEFENAARS, TRAINERS, OPLEIDERS, BEGELEIDERS, SCHEIDSRECHTERS

169 169 Sportbeoefenaar (ook niet-professioneel) Sportbeoefenaar (ook niet-professioneel) = streeft materiële voordelen na uit sportprestaties (fysieke + denksport); niet als loutere vrije tijdsbesteding Begeleider Begeleider = regelt logistiek van sportbeoefenaars en sportwedstrijden Trainer / opleider Trainer / opleider = omkadert en vormt de sportbeoefenaar in ruime zin, ongeacht benaming van functie of hoedanigheid Bezoldigde sportbeoefenaar Scheidsrechter Scheidsrechter = geen fiscale definitie (= iemand die voor de naleving vd spelregels zorgt) Sportgerelateerde activiteiten Definities 

170 170 Aangifte PB (deel 1) Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 

171 171 Vak XVIII. BATEN van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Vak XVIII. WINSTEN EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID Aangifte PB (deel 2) 

172 172 Pro memorie spelers, trainers, opleiders, begeleiders van amateurclubs uit lagere afdelingen amateurclubs van lagere afdelingen spelers jeugd of reserven € 12,50 (hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50 clubafgevaardigden € 12,50 terreinverzorgers /dag € 12,50 was uitrusting per ploeg € 15,00 vervoer spelers max. €/km 0,3026 < 1.7.2010 max. €/km 0,3178 ≥ 1.7.2010 max. per wedstrijd niet overschreden overschreden niet belastbaar volledig volledig belastbaar geen fiche 281.10 wel nominatieve lijst fiche 281.10 verplicht in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers 

173 173 Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders (T/O/B) en scheidsrechters (SR) InwonersNiet-inwoners Sport- beoefenaars T / O / B + SR Sport- beoefenaars T / O / B + SR Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders en scheidsrechters 

174 174 Sportbeoefenaar rijksinwoner Inkomen belastbaar als Bezoldiging Baten Fiche 281.10Fiche 281.50 Voetballers in principe in ondergeschikt verband Sportbeoefenaar rijksinwoner 

175 175 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (inwoner) Jonge ‘Jonge’ sportbeoefenaar 1 e schijf van € 17.030 bruto bezoldiging uit sportactiviteit Afzonderlijk belastbaar 16,5 % Oudere ‘Oudere’ sportbeoefenaar Afzonderlijk belastbaar 33 % Andere sportbeoefenaar bezoldiging • bezoldiging WN • vr sportactiviteit • ihkv BWZH • ≥ 16j én < 26j op 1/1/Aj. • bezoldiging of baat (BI) • vr sportactiviteit • ihkv BWZH • ≥ 26j op 1/1/Aj. Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteiten Bruto BI andere activiteiten < bezoldiging < 16j op 1/1/Aj. OF baten < 26j op 1/1/Aj. OF ≥ 26j op 1/1/Aj. én bruto BI sportactiviteit niet bijkomstig Geëigend tarief 1e schijf van € 17.030 bruto beroepsinkomen (BI) uit sportactiviteit Eventuele saldo  geëigend tarief 

176 176 Fiscaal gunstregime T / O / B / SR (inwoner)Scheidsrechter (1 e +2 e klasse)Trainer/opleider/begeleider (alle afdelingen) • vr sport(gerelateerde) activiteit • ihkv BWZH Bruto BI andere activiteiten < Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteiten 1e schijf van € 17.030 Bruto beroepsinkomen (BI) sportgerelateerde activiteiten Afzonderlijk belastbaar 33 % Bezoldigingen of baten (BI)Bezoldigingen WN • ongeacht leeftijd 

177 177 VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) • premies:100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd • verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing voor trainers eerste elftal Voorbeeld 2 (vervolg) Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden 

178 178 Voorbeeld 2 (vervolg) Taxatie in hoofde van de trainer Tenzij alsnog het dubbel bewijs kan geleverd worden voor deze vergoedingen, wordt betrokkene belastbaar op 2.590 EUR. Het inkomen van 2.150 EUR wordt bij de trainer afzonderlijk belast aan 33% (voor een eerste schijf van hoogstens 17.030 EUR), op voorwaarde dat dit inkomen behaald werd uit een nevenactiviteit. De overige 440 EUR wordt gezamenlijk belast aan het progressieve tarief (ngl. Inkomensschijven) Verplichtingen van de voetbalclub • Fiche 281.10 indienen via BELCOTAX ON WEB (internet): → Code 277 (vak 15) = 2.150 EUR → Code 254 (vak 17) = 440 EUR • BV op deze vergoeding storten a/h bevoegde ontvangkant. • Terzelfdertijd een aangifte BV (274) indienen via FINPROF (internet). • Bedrag vd ingehouden BV vermelden op fiche 281.10 → Code 286 (vak 20) • Attest ‘oudere’ speler ter beschikking vd Admin. houden waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% (art. 93, §3 KB/WIB 92) 

179 179 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner) Sportbeoefenaar verkrijgt in België sportinkomsten (per SN en per periode van 12 opeenvolgende maanden) ≤ 30 d/12m> 30 d/12m bevrijdende BV = 18% Verplichte fiscale regularisatie bevrijdende BV = 18% dwz globale taxatie tenzij afzonderlijke taxatie als ‘jonge’ / ‘oudere’ sportbeoefenaar + vrijstelling doorstorten BV = 80% (mits bestedingsplicht ‘oudere’ sporter) situatie  aan Belg. sportbeoefenaars 4-jarig gunststatuut btl. spelers hoogste klasse voet-, volley- en basketbal GÉÉN vrijstelling doorstorten BV ook igv optionele regularisatie Fiche 281.30 

180 180 Het inkomen werd a/d sportbeoefenaar persoonlijk toegekend Het inkomen werd a/e ander natuurlijk persoon of rechtspersoon toegekend mbt prestaties uitsluitend in België activiteit > 30 dagen per SN en tijdvak van 12m bezoldiging fiche 281.10 vak 14 baat fiche 281.30 vak 10L mbt prestaties niet- uitsluitend in België fiche 281.30 vak 10j Baten m.b.t. prestaties in buitenland fiche 281.50 bezoldiging fiche 281.10 vak 14 Baten m.b.t. prestaties in België neen ja buitenl. Mbt prestatie in België fiche 281.30 vak 10k Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner) 

181 181 Wel BV storten 80%-vrijstelling doorstorten BV !!! NIET VAN TOEPASSING !!! vrijstelling doorstorten BV enkel voor ‘sportbeoefenaars’ 1e schijf van 17.030 EUR bruto beroepsinkomen (BI) afzonderlijke belast aan 33% (mits BI uit sportactiviteit bijkomstig) Fiscaal gunstregime T / O / B / SR (niet-inwoner) situatie  aan T / O / B / SR (inwoner) Vergoeding voor sportgerelateerde activiteit 

182 182 SPORTCLUBS

183 183 80 % Vrijstelling doorstorten BV ‘Jonge’ sportbeoefenaar ‘Oudere’ sportbeoefenaar wel bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden aan jeugdopleiding ‘jonge’ sportbeoefenaars géén bestedingsverplichting ≠ scheidsrechter, opleider, begeleider, trainer Enkel mbt bezoldigingen ‘sportbeoefenaars’ <26j op 1/1/jr vrijst.+1 ! géén minimumleeftijd ! ≥26j op 1/1/jr vrijst.+1 Fiscaal gunstregime: vrijstelling 80% doorstorten BV 

184 184 Vrijstelling 80% doorstorten BV - Voorwaarden (art. 275 6 WIB 92) 1. Schuldenaar zoals vermeld in art. 270,1° en 3° WIB 92 2. Die bezoldigingen toekennen/betalen aan sportbeoefenaars die: a. < 26j op 1/1/jr. vrijstelling+1 b. ≥ 26j op 1/1/jr. vrijstelling+1, op voorwaarde dat: •uiterlijk op 31/12/jr. vrijstelling+1 •½ vd niet-doorstortbare BV besteed aan opleiding jonge sportbeoefenaars die ≥ 12j en < 23j zijn op 1/1/jr. vrijstelling+1 3. BV daadwerkelijk inhouden

185 185 Vrijstelling 80% doorstorten BV - Formaliteiten 2 aangiftes BV ! Géén voorafgaande aanvraag nodig  wel 2 aangiftes BV ! Attest ‘oudere’ speler waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% ter beschikking vd Admin. houden (art. 93, §3 KB/WIB 92) De niet doorgestorte BV blijft verrekenbaar bij de betrokken sportbeoefenaar !!! 

186 186 1 AANGIFTENUMMER (= mededeling betaling) JAAR EN PERIODE van betaling der inkomsten 2 10 3 AARD der inkomsten Belastbare inkomsten 4 Verschuldigde Bedrijfsvoorh. 5 Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. bruto belastbaar inkomen uiteindelijk verschuldigde BV eerste aangifte 274: voor alle werknemers alle door die werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen Vrijstelling 80% doorstorten BV 

187 187 1 AANGIFTENUMMER (= mededeling betaling) JAAR EN PERIODE van betaling der inkomsten 23 AARD der inkomsten Belastbare inkomsten 4 Verschuldigde Bedrijfsvoorh. 5 Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. belastbare bezoldigingen personeel met vrijstelling 80% x BV bezoldigingen in vak 4 tweede aangifte 274:voor de werknemers waarvoor vrijstelling gevraagd wordt NEG sportbeoefenaarcode PB < 26 jaar41 PB - andere42 BNI < 26 jaar48 BNI - andere49 Vrijstelling 80% doorstorten BV 

188 188 Bewijs van de besteding Bewijzen ter beschikking vd administratie houden ! Sportbeoefenaar <26j op 1/1/jr vrijstelling+1 Sportbeoefenaar ≥26j op 1/1/jr vrijstelling+1 Volledige identiteit, NN, Bedrag betaalde bruto belastb.bezold., Bedrag + berekening ingehouden BV + bewijs dat ½ vd vrijstelling van doorstorten BV aan opleiding ‘jonge’ sporters werd besteed Trainer van ‘oude’ en ‘jonge’ sporters  verdeelsleutel hanteren (feitenkwestie) Vrijstelling 80% doorstorten BV 

189 189 Bestedingsverplichting – 3 voorwaarden  tijdig besteden enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars (art. 275 6, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV  aan jeugdopleiding  van ‘jonge’ sportbeoefenaars 

190 190 Bestedingsverplichting – voorwaarde  tijdig besteden → dwz uiterlijk op 31/12/jr. vrijst.+1 enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars (art. 275 6, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV aan jeugdopleiding van ‘jonge’ sportbeoefenaars 

191 191 Bestedingsverplichting – voorwaarde  tijdig besteden enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars (art. 275 6, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV aan jeugdopleiding dwz ofwel - de ‘bezoldigingen’ aan personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van ‘jonge’ sportbeoefenaars in hun sportuitoefening;‘bezoldigingen’ - de ‘bezoldigingen’ a/d ‘jonge’ sportbeoefenaars zelf.‘bezoldigingen’ van ‘jonge’ sportbeoefenaars + extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010 + extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010 

192 192 brutobezoldigingen -forfaitaire voordelen van alle aard +werkelijke kostprijs van de voordelen van alle aard +werkelijke betaalde werkgeversbijdragen (RSZ-wg) +werkgeversbijdrage groepsverzekering bedrag van de besteding ≠terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ≠vrijwilligersvergoedingen (geen bezoldigingen) * vanaf 1.7.2010 enkel WN-bezoldiging ‘bezoldigingen’ * Bestedingsverplichting – voorwaarde  nr. 92 Circ. AOIF 48/2010 dd. 02.07.2010 

193 193 Het deel van het te besteden bedrag dat niet werd geïnvesteerd in jeugdopleiding of dat niet overeenkomstig de nieuwe proportionaliteitsregel werd geïnvesteerd binnen de wettelijke voorziene termijn, moet door de schuldenaar van de BV in de schatkist worden teruggestort, (te verhogen met nalatigheidsinteresten). (Memorie van toelichting, DOC 52 2170/001 p. 35-37) Bezoldiging* van de jonge sportbeoefenaars zelf < max. bestede bedrag x ½ (art. 275 6, derde lid WIB 92) < max. bezoldiging* opleiders, begeleiders of ondersteuners van jonge sportbeoefenaars (Memorie Toelichting, DOC 52 2170/001 p. 35-37) én *vanaf 1.7.2010 enkel WN-bezoldiging Extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010 Bestedingsverplichting – voorwaarde  

194 194 Voorbeeld Extra voorwaarden jeugdopleiding vanaf 1.7.2010 Werkelijk inge- houden BV Vrijge- steld (80%) Te herbesteden in jeugdopleiding (½) Bezoldigingen van opleiders, begeleiders of ondersteuners van jonge sport- beoefenaars (  12 en < 23 jr) Bezoldiging van jonge sportbeoefe naars zelf (  12 en < 23 jaar) Als besteding aan te merken bedrag 1.000800400200 400 0 0 0 300100400 100300200 Bestedingsverplichting – voorwaarde  

195 195 Bestedingsverplichting – voorwaarde  tijdig besteden enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars (art. 275 6, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV aan jeugdopleiding van ‘jonge’ sportbeoefenaars → dwz leeftijd  12j én <23j op 1/1/jr. vrijst.+1 

196 196 Bij niet naleving bestedingsverplichtingSANCTIE = niet-bestede som + nalatigheidsintresten betalen a/d Schatkist Bestedingsverplichting - Sanctie 

197 197 VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: • vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) • premies:100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd • verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing voor trainers eerste elftal Voorbeeld 2 (vervolg) Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden 

198 198. Géén vrijstelling van 80% Géén vrijstelling van 80% van doorstorting van de BV want bezoldigingen aan een ‘trainer’ (  sportbeoefenaar). (De vrijstelling van doorstorting van 80% geldt immers enkel voor de BV op de bezoldigingen van de sportbeoefenaars (jong of oud), doch niet voor de BV op de bezoldigingen van trainers, opleiders, begeleiders). Verplichtingen van de voetbalclub Voorbeeld 2 (vervolg) 

199 199 Inwoner Bezoldigingen sportbeoefenaars Jong Oudere + T/O/B/SR mits nevenactiv. Andere Maandinkomen Zie loon- trekkers (Bijl. III KB / WIB 92 nrs. 2.1 t/m 2.23) ≤ 1.420> 1.420≤ 1.420> 1.420 BV 16,66%  BV 16,66% op 1.420 = 236,57 BV 33,31%  BV 33,31% op 1.420 = 473,00  BV op excedent a. afronden lager veelv. 15 b. hierop BV: → RI schaal I of II →  RI schaal III  BV op excedent a. afronden lager veelv. 15 b. hierop BV: → RI schaal I of II →  RI schaal III BV = ∑  +  Zonder verminderingen BV Bepalen van de BV sporter + T/O/B/SR (inwoner) 

200 200 Inwoner Bepalen van de BV – andere sporter (inwoner) Bezoldigingen gewone loontrekker + gelijkgestelde inkomsten (tijdelijke inkomensderving) Maandelijkse bezoldiging SCHAAL ISCHAAL II bruto maandloon ≤ 7.500 € bruto maandloon > 7.500 € Bedrag BV volgens schalen - verminderingen BV = 3.382,76 EUR + 53,50% op excedent boven 7.500 € - verminderingen 

201 201 Bezoldigingen sportbeoefenaars Gedurende tijdvak van 12 opeenvolgende maanden sportactiviteit uitgeoefend in België ≤ 30 dagen bij zelfde SN Toegekend a/e ander persoon > 30 dagen bij zelfde SN 5.25* 18% bevrijdende BV (tenzij optionele regularisatie) JongeOudere 6.2* BV= 16,66 % 6.3* BV= 33,31 % Niet-Inwoner * zie desbetreffende nr. in bijlage III KB / WIB 92 Bepalen van de BV niet-inwoners Bezoldigingen T/O/B/SR Bijkomstig (nevenactiviteit) Niet-bijkomstig (geen nevenact.) 6.3* Maandink. ≤ 1.420 € BV= 33,31 % Maandink.> 1.420 € BV = 473 € + BV op excedent volgens schalen I en II 2.1 B & C* BV zie gewone loontrekker (inw.) 201 

202 202 ‘JONG’Leeftijd Beoordelingsmoment leeftijd Afzonderlijke taxatie aan 16,5% ≥ 16 jaar en < 26 jaar 1 / 1 / Aj. Vrijstelling doorstorten BV géén min. leeftijd en < 26 jaar 1 / 1 / jaar vrijstelling + 1 Bestedings- verplichting ≥ 12 jaar en < 23 jaar 1 / 1 / jaar vrijstelling + 1 Overzicht definitie ‘jong’ 

203 203 Bronnen Circulaires • Ci.RH. 241/603.774 (AOIF 48/2010) dd. 02.07.2010 (Belastingstelsel sportbeoefenaars, T/O/B/SR) • Ci.RH. 244/603.128 (AOIF 44/2010) dd. 15.06.2010 (Vrijstellingen doorstorten BV) • Ci.RH. 241/601.872 (AOIF 2/2010) dd. 06.01.2010 (Overzichtscirculaire voetbalsector) • Ci.RH. 241/509.803 dd. 05.03.1999 (Alg. regeling vrijwilligers) • Ci.RH. 241/599.399 (AOIF 36/2009) dd. 06.07.2009 (Km-vergoeding dienstverplaatsingen ambtenaren Staat) Berichten Bericht a/d werkgevers en a/d andere schuldenaars van a/d BV onderworpen inkomsten http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Werkgevers/Fichesopgaven/fichesopgaven.htm http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Werkgevers/Fichesopgaven/fichesopgaven.htm 

204 204 Bronnen Wetgeving Inzake BV WIB 92 → art. 270 t/m 275 en art. 296 KB/WIB 92 → art. 86 t/m 95 → bijlage III Inzake aanslagstelsel WIB 92 → art. 171, 1°, i (33% mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars en T/O/B/SR) → art. 171, 4°, j (16,5% mbt ‘jonge’ sportbeoefenaars) http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/ Op te zoeken via 

205 205 RSZ / FOD WASO

206 206 Algemene regel •Een club heeft alleen verplichtingen t.o.v. de RSZ als zij werknemers tewerkstelt die met de club verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst •Er bestaan specifieke onderwerpingsregels voor –spelers en trainers –andere medewerkers van de club

207 207 Onderwerpingsregels voor spelers en trainers •Als het jaarloon groter is dan 8675,00 € (vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club,...) geldt een wettelijk vermoeden dat de speler/trainer verbonden is door een arbeidsovereenkomst (Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars)  aangifte bij RSZ verplicht

208 208 Onderwerpingsregels voor spelers en trainers •Als het jaarloon niet groter is dan 8675,00 € (vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club,...) geldt geen wettelijk vermoeden.  aangifte bij de RSZ als uit de feitelijke toestand blijkt dat de speler/trainer zijn prestaties levert onder gezag van de club en tegen loon.

209 209 Onderwerpingsregels voor andere medewerkers •Er bestaat geen wettelijk vermoeden ongeacht de hoogte van het loon •Er zijn geen verplichtingen t.o.v. de RSZ als de medewerker: –voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligerswet (wet 3 juli 2005) OF –voldoet aan de voorwaarden van de “25-dagenregel” (artikel 17 KB 28/11/1969)

210 210 De vrijwilligerswet (wet van 3 juli 2005) •Elke activiteit die onbezoldigd en vrijwillig wordt verricht ten behoeve van één of meer personen of van een organisatie vreemd aan het eigen familie- of privéverband •Enkel mogelijk bij organisaties (feitelijke verenigingen of private of publieke rechtspersonen) zonder winstoogmerk

211 211 De vrijwilligerswet •Het onbezoldigd karakter belet niet dat de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden vergoed –De kostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd op voorwaarde dat de realiteit en de omvang van de kosten bewezen wordt –Geen dergelijk bewijs nodig indien het totaal van de vergoedingen niet meer bedraagt dan 30,22 euro per dag en 1208,72 euro per jaar

212 212 De 25-dagen regel (Artikel 17 KB van 28/11/1969) •Zijn vrijgesteld van onderwerping, medewerkers (andere dan sportlui !) die de inrichter van een sportmanifestatie uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstelt, en op voorwaarde dat: –de medewerker dergelijke prestaties in de loop van een kalenderjaar niet meer dan op 25 dagen doet (bij één of meer werkgevers). –de club een voorafgaande aangifte doet aan de FOD Sociale Zekerheid (elektronisch) Meer info: https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/article_17/index.htm

213 213 Wat zijn de verplichtingen t.o.v. de RSZ ? •DIMONA-aangiften doen •De DmfA (kwartaalaangifte) indienen •Bijdragen betalen

214 214 DIMONA De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling •Elektronische aangifte die moet gebeuren: - telkens een werknemer in dienst komt (uiterlijk op het moment dat hij begint te werken) - telkens iemand uit dienst gaat (uiterlijk de eerste werkdag nadien) Meer info: https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/dimona_new/index.htm

215 215 DmfA De kwartaalaangifte •Iedere werkgever moet elk kwartaal een elektronische aangifte indienen met de prestaties en lonen van alle werknemers •Dat moet gebeuren uiterlijk tegen het eind van de maand die op het kwartaal volgt •Deze aangifte dient als basis om de bijdragen te berekenen en om de sociale rechten vast te stellen Meer info https://www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/dmfa/index.htm

216 216 RSZ- bijdragen •Zijn verschuldigd ofwel één maal per kwartaal ofwel met maandelijkse voorschotten en een kwartaalsaldo •De bijdragen worden berekend op het brutoloon van de werknemer: - vast loon, winstpremies, tekengeld, eindejaarspremie,... er zijn geen bijdragen verschuldigd op kostenvergoedingen en op de terugbetaling van verplaatsingskosten (met inbegrip van de woon-werk verplaatsing)  De berekeningsbasis van de bijdragen kan dus kleiner zijn dat het bedrag dat in aanmerking genomen wordt om te zien als het wettelijk vermoeden speelt.

217 217 RSZ- bijdragen •Er bestaat een specifieke berekeningsbasis die alleen geldt voor spelers (dus niet voor trainers of andere medewerkers !) A Als het maandloon groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op 1960,18 € B Als het maandloon niet groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op het werkelijke brutoloon

218 218 RSZ-bijdragen Voetbalspelers Werknemersbijdrage : 13,07% Werkgeversbijdrage : +- 25% Opgelet : voetbalspelers vallen niet onder de vakantiewetgeving

219 219 RSZ-bijdragen Andere werknemers Bedienden werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-32% Arbeiders (op 108% van het brutoloon): werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-48% Opgelet: de werkelijk verschuldigde bijdragen kunnen beduidend lager zijn door de invloed van bepaalde bijdrageverminderingen. Dat is met name het geval voor werknemers met een laag loon.

220 220 RSZ- bijdragen Invloed vakantiegeld Aan bedienden betaalt de werkgever zelf het vakantiegeld. Een arbeider krijgt een vakantiecheque, die zijn werkgever financiert door een bijkomende bijdrage van +- 16% van het loon aan de RSZ te betalen.

221 221 RSZ- bijdragen Bijzondere bijdragen Naast de gewone bijdragen zijn er in bepaalde gevallen ook bijzondere bijdragen aan de RSZ verschuldigd. Twee bijdragen die men niet uit het oog mag verliezen zijn: - een bijdrage van 8,86% op buitenwettelijke voordelen inzake pensioen (bv. stortingen in een groepsverzekering) - een CO2 bijdrage voor elke wagen die een werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers, voor zover die wagen voor woon- werkverkeer of privé doeleinden gebruikt wordt.

222 222 Arbeidsrechtelijke aspecten •De diverse paritaire comités van toepassing in sportclubs •Het paritair comité voor de sport •De wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar •De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer •Arbeidsvergunningen voor buitenlanders

223 223 Paritaire comités in sportclubs •betaalde sportbeoefenaars vallen steeds onder het paritair comité 223 voor de sport •Overige werknemers van sportclubs: a)zonder winstgevend doel: pc 329 voor de socio-culturele sector (arbeiders + bedienden) b)met winstgevend doel: pc 100 (aanvullend pc voor arbeiders) en pc 218 (aanvullend pc voor bedienden) m.u.v. bepaalde categorieën werknemers: pc 145 voor de tuinbouw (onderhoud van de sportterreinen) pc 302 horeca (tewerkgesteld in restaurant, cafetaria, kantine,…)

224 224 Paritair comité 223 voor de sport •Enkel bevoegd voor de betaalde sportbeoefenaars (niet voor ander personeel) •Sportbeoefenaar (cfr. Wet van 24/02/78) = eenieder die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportcompetitie of sportexhibitie onder het gezag van een ander persoon, tegen een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt •Niet alleen van toepassing op de spelers, maar ook op de voetbaltrainers

225 225 Wet arbeidsovereenkomsten voor betaalde sportlui (wet van 24 feb. 1978) •Minimum jaarloon voor betaalde sportbeoefenaars jaarlijks vastgelegd in een KB (2010: € 8.675) •Elke arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een betaalde sportbeoefenaar wordt beschouwd als een bediendencontract •AO kan pas geldig aangegaan worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht (= 15 of 16 jaar) •Indien arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: maximum duur is 5 jaar (wel vernieuwbaar)

226 226 CAO-arbeidsvoorwaarden voor betaalde voetballers (huidige cao loopt van 1 juli 2008 tot 30 juni 2012) •Van toepassing op: –alle voetbalclubs –de voltijdse en deeltijdse voetballers (opm. elke arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars is in principe voltijds, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en voor zover de sportbeoefenaar niet meer dan 30 uur per week zijn sport beoefent) •Regelt diverse arbeids- en loonvoorwaarden alsook de terbeschikkingstelling van spelers

227 227 CAO-bepalingen inzake loon •Het loon bestaat uit volgende elementen: –vast bruto maandsalaris –wedstrijdpremies –andere contractuele vergoedingen –voordelen in natura (zoals een woning, een voertuig…) –de werkgeversbijdragen in het pensioenfonds •Loon moet voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, premies, voordelen in natura,…) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd wordt

228 228 CAO-bepalingen inzake loon •Het jaarlijks gewaarborgd minimumloon voor voetballers wordt vastgelegd door het nationaal paritair comité voor de sport •Bedrag 2010 (voltijdse prestaties): € 17.350 •Effectieve maandloon moet minstens gelijk zijn aan het theoretisch minimum maandloon (1/12 van het jaarlijks minimumloon moet maandelijks betaald worden als voorschot)

229 229 Wettelijke en CAO-bepalingen inzake “terbeschikkingstelling” •Terbeschikkingstelling, zoals bepaald in art. 32 van de wet van 24/07/1987 (Wet betreffende de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers), is de enige geldige manier om een speler uit te lenen aan een andere club •Voornaamste voorwaarden: •Enkel mogelijk in de transferperiodes •Enkel mogelijk voor een duur tot einde van lopende seizoen •Op basis van een geschreven “driepartijenovereenkomst” (tussen de twee clubs en de speler) •Vooraf de toestemming bekomen van de sociaal inspecteur- directiehoofd van Toezicht op de Sociale Wetten

230 230 Arbeidsvergunningen: algemeen •Voor buitenlandse werknemers die in België komen werken moet de werkgever in principe vooraf beschikken over een arbeidsvergunning en een “Arbeidskaart B” (= beperkt tot tewerkstelling bij één werkgever, voor maximum 12 maanden, verlengbaar) •Slechts op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum voor België verkrijgen •Deze voorwaarde geldt niet voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (= de 27 landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en Zwitserland

231 231 Arbeidsvergunningen: regeling voor beroepssportlui en -trainers •Arbeidsvergunning enkel te bekomen op voorwaarde dat de bezoldiging minstens het achtvoudige bedraagt van het minimumloon voor sportbeoefenaars (volgens de wet van 24 feb. 1978, in 2010: € 8.675 x 8 = € 69.400 bruto op jaarbasis) •De sportlui mogen wel al in België zijn op het ogenblik van de aanvraag •De club mag de spelers nog niet aan de competitie laten deelnemen zonder dat de arbeidsvergunning is afgeleverd

232 232 Vragen

233 233 Bijkomende info: FOD Financiën •Waar kan ik meer informatie vinden over de fiscaliteit van een vzw? Meer informatie in verband met de fiscaliteit van de vzw vindt u op www.fisconet.fgov.bewww.fisconet.fgov.be U kunt ook terecht op www.minfin.fgov.be en bij het Contactcenter van de FOD Financiën (0257/257 57)www.minfin.fgov.be •Voor regularisatie van uw persoonlijk dossier: contacteer uw bevoegd lokaal kantoor.

234 234 Bijkomende info: RSZ en FOD WASO •Waar kan ik meer informatie vinden? RSZ: www.rsz.fgov.bewww.rsz.fgov.be  Contact opnemen FOD WASO: www.werk.belgie.bewww.werk.belgie.be  Contact


Download ppt "1 Sport en de fiscaal- sociale spelregels. 2 •De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels. •De inhoud van deze slides."

Verwante presentaties


Ads door Google