De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en de fiscaal-sociale spelregels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en de fiscaal-sociale spelregels"— Transcript van de presentatie:

1 Sport en de fiscaal-sociale spelregels

2 De volgende presentatie is een vereenvoudigde weergave van de geldende regels.
De inhoud van deze slides belet dan ook niet dat bij een strikte interpretatie van de geldende regels er afwijkingen mogelijk zijn.

3 Inhoud Boekhoudkundige verplichtingen
Fiscaal regime inkomstenbelastingen Fiscale aangifte RPB Fiscaal regime BTW Fiscale topics Het belastingstelsel van vergoedingen aan vrijwilligers van clubs, federaties, verenigingen Het belastingstelsel van vergoedingen aan sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Het belastingstelsel van vergoedingen betaald door sportclubs RSZ/ FOD WASO

4 Boekhoudkundige verplichtingen
Neerlegging bij de griffie Van de rechtbank van koophandel Neerlegging van de jaarrekening bij de N.B.B.

5 Boekhoudkundig kader: grote VZW
Een VZW wordt als groot beschouwd indien zij meer dan één van de hieronder genoemde drempels bereikt (op datum van afsluiten boekjaar): Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): 5 ; Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW): € ,00 ; Balanstotaal : € ,00.

6 Boekhoudkundig kader: zeer grote VZW
Een VZW wordt als zeer groot beschouwd indien: -hetzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) meer dan 100 bedraagt; -hetzij meer dan één van de volgende drempels wordt overschreden: Jaargemiddelde van het personeelsbestand (uitgedrukt in voltijdse equivalenten): ; Totaal aan ontvangsten, andere dan uitzonderlijke ontvangsten (excl. BTW): € ,00 ; Balanstotaal : € ,00.

7 Boekhoudkundig kader: kleine VZW
ONGESPLITST DAGBOEK STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN STAAT VAN HET VERMOGEN Waarborgen van de materiële continuïteit, de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen.

8 Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek
Het dagboek dient te zijn: genummerd; geïdentificeerd door de naam van de vereniging. De vereiste voor een genummerd en gehandtekend dagboek verbiedt niet dat de boekhouding wordt gevoerd met behulp van een spreadsheet of software voor de kasboekhouding.

9 Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek
Verplichting tot het voeren van een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekening-courant of als zodanig te beschouwen, met uitzondering van bijvoorbeeld de termijnrekeningen. Enkel de verrichtingen die betrekking hebben op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, ongeacht of ze tot stand gekomen zijn met derden of intern in de vereniging, moeten bijgevolg zonder uitstel worden geregistreerd, dit betekent zonder uitstel zodra de betaling is ontvangen of uitgevoerd, getrouw en volledig naar tijdsorde, in het dagboek dat iedere kleine VZW moet bijhouden.

10 Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek
Het dagboek wordt bijgehouden: naar tijdsorde; zonder witte vakken; noch weglatingen. In geval van correctie moet de oorspronkelijke boeking zichtbaar blijven. Het originele dagboek moet bewaard blijven gedurende 7 jaar te rekenen vanaf de eerste januari die volgt op het jaar van afsluiting. Elke boeking moet geschieden aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk waarnaar zij moet verwijzen.

11 Boekhoudkundig kader: kleine VZW: dagboek
Bewaring van de verantwoordingsstukken De originele verantwoordingsstukken of een afschrift ervan worden methodisch opgeborgen en 7 jaar bewaard. Deze duurtijd wordt beperkt tot 3 jaar voor stukken die niet strekken tot bewijs jegens derden.

12 Bewaring van verantwoordingsstukken: fiscaal aspect
Behoudens wanneer zij door het gerecht in beslag genomen zijn, of behoudens afwijking toegestaan door de administratie, moeten de boeken en bescheiden aan de hand waarvan het bedrag van de belastbare inkomsten kan worden vastgesteld, ter beschikking van de administratie worden bewaard in het kantoor, agentschap, bijhuis of elk ander beroeps- of privélokaal van de belastingplichtige waar die boeken en bescheiden werden gehouden, opgesteld of toegezonden, tot het verstrijken van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk. (art. 315 WIB 92)

13 Minimum genormaliseerd model van dagboek
Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

14 Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !
Minimum genormaliseerd model van dagboek Elke compensatie tussen ontvangsten en uitgaven is verboden !

15 Minimum genormaliseerd schema van de staat van ontvangsten en uitgaven
Vloeit rechtstreeks voort uit het ongesplitst dagboek

16 Minimum genormaliseerd schema van de bijlage (staat van het vermogen)
Ten minste eens per jaar worden, voorzichtig, oprecht en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verricht om op de gekozen datum de inventaris op te maken van de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de vereniging.

17 Vervolg

18 Vervolg

19 Bijkomende info Waar kan ik meer informatie vinden over de oprichting, de verplichtingen…van een VZW? Publicaties van de FOD Justitie: ( publicaties) VZW’s Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen Het nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen

20 Inkomstenbelastingen (Directe belastingen)

21 Fiscaal regime inkomstenbelastingen
ART. 29 WIB 92 PB

22 RPB/VenB NEE JA JA RPB VenB JA JA NEE Economische activiteit ?
Streeft men een stoffelijk voordeel na t.v.v. de leden? NEE JA Economische activiteit ? JA NEE RPB VenB In concurrentie met ondernemingen die een winstoogmerk nastreven? JA JA NEE Uitoefening in gelijkaardige omstandigheden als ondernemingen die een winstoogmerk nastreven?

23 RPB/Venb: nastreven van een stoffelijk voordeel t.v.v. de leden
De VZW kan als gevolg hiervan niet worden onderworpen aan de RPB Bijvoorbeeld, de statuten voorzien: De mogelijkheid tot dividenduitkering; De verdeling van het vermogen bij ontbinding tussen de leden van de vereniging; enz. VenB

24 RPB/VenB: belastbaarheid
Vereniging + Rechtspersoonlijkheid Economische activiteit Regel: VenB Uitzondering: RPB Bewijslast inzake belastbaarheid: De belastbaarheid is een rechtsvraag en in de eerste plaats moet de VZW zelf oordelen of ze moet worden belast in de RPB of in de VenB.

25 RPB/VenB: belastbaarheid
Doel van de economische activiteiten, gelijkgesteld met « niet-winstgevende verrichtingen » Om de verwezenlijking van het onbaatzuchtig maatschappelijk doel toe te laten

26 Fiscale aangifte RPB « Het belastbare tijdperk valt samen met het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd ». (Art. 360, 2e lid, WIB 92 en art. 200,c, KB/WIB 92) Aanslagjaar = 2011 Belastbaar tijdperk = Kalenderjaar 2010.

27 Fiscale aangifte RPB Het boekjaar is afgesloten op 31 december 2010
Het boekjaar is afgesloten op een andere datum Zie art. 310, WIB 92

28 Fiscale aangifte RPB « Voor (…) of aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, zomede (…), mag de termijn binnen welke de aangifte bij de op het formulier vermelde dienst moet toekomen, niet korter zijn dan een maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening hetzij de rekening der ontvangsten en uitgaven zijn of is goedgekeurd, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten ». (Artikel 310 WIB 92) Het indienen van een aangifte in de inkomstenbelastingen, en dus ook het indienen van een aangifte in de RPB, is een strikt wettelijke verplichting, zelfs wanneer de belastingplichtige oordeelt dat hij geen enkele belasting verschuldigd zou zijn.

29 Inhoud van de fiscale aangifte RPB
Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting (276.5)? Inkomsten uit onroerende goederen (zie topics) -die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit -privéverhuur -pacht voor tuin- en landbouw -verhuur aan huurders zonder winstoogmerk van goederen bestemd voor eredienst, onderwijs en zorgverstrekking aan personen. -die in het buitenland gelegen zijn Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende)(Soms moet een vzw ook roerende voorheffing storten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273 A indienen). (zie topics)

30 vervolg Meerwaarden op in België gelegen gronden/gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gronden/gebouwen Meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil,inbreng…) Financiële voordelen of voordelen van alle aard Pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard

31 Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)
De volgende kosten dienen te worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt : -bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld; 281.10 325 (titelblad) Via 31

32 Bezoldiging: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)
Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd: 32

33 Via www.belcotax-on-web.be
Commissies: fiscale verpichting (art. 57 WIB 92) Voor de volgende uitbetaalde sommen moeten individuele fiches en samenvattende opgaven worden opgesteld: Hetzij aan personen die niet onderworpen zijn aan de wetgeving mbt de boekhouding en de jaarrekeningen; Hetzij aan personen die onderworpen zijn aan dezelfde wetgeving doch die krachtens het wetboek BTW, vrijgesteld zijn van het afleveren van facturen voor diensten die zij verrichten. Via 281.50 325.50 325 (titelblad) 33

34 Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)
Betaalde bedragen overschrijden op jaarbasis niet € 125,00 per verkrijger 34

35 Commissies: fiscale verplichting (art. 57 WIB 92)
Met betrekking tot die kosten en voordelen van alle aard moet bij de aangifte een bijlage volgens onderstaand schema worden gevoegd: 35

36 Fiscale verplichting: Sanctie
aan 300% +a.c.b 36

37 BTW (Indirecte belastingen)

38 Fiscaal regime BTW Eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en diensten verricht die in het W.btw zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de economische activiteit wordt uitgeoefend

39 Normaal stelsel BTW: Maand./Trim. aangifte
Op basis van Inkomende facturenboek !Factuur voor aftrek Uitgaande facturenboek !Factuur tenzij aan particulieren Dagontvangstenboek !Verantwoordingsstukken

40 Facturering Sinds 1 juli 2002 is het uitreiken van een factuur voor handelingen die vrijgesteld zijn overeenkomstig artikel 44 W.btw en geen enkel recht op aftrek verlenen, niet verplicht Gemengde BTW-BP factureren enkel de belaste handelingen

41 Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen
Identificatie voor de BTW Bewaren van de facturen Dagontvangstenboek Indienen van een jaarlijkse klantenlisting

42 Soorten vzw’s – relatie met het recht op aftrek
44,§2,3° 44,§2,12° Vrijstellingsregel KO Financieringsbronnen

43 Gemengde btw-belastingplichtige
Verricht belaste en door artikel 44 W.btw vrijgestelde handelingen Bv. Een vzw in de sportsector baat ook een kantine uit toegankelijk voor het publiek

44 Voorwaarde voor belastbaarheid
De handelingen moeten onder bezwarende titel worden verricht Handelingen om niet vallen buiten de btw-sfeer => gevolgen inzake btw-aftrek

45 Voorbeeld Het vragen van een lidgeld Is dit onder bezwarende titel?
Vormt dit de tegenprestatie voor de leden om toegang te krijgen tot de sportinfrastructuur?

46 vervolg Verlenen van het recht op toegang tot inrichtingen voor sport geniet het verlaagd btw-tarief van 6 %, indien niet vrijgesteld

47 Vrijstellingen Een belastbare handeling kan soms genieten van een vrijstelling Voor voetbal: zie voornamelijk art. 44, §2, 3° en art. 44, §2, 12° W.btw

48 Vrijstellingsregeling
Vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (art. 56, §2 W.B.T.W.) Omzet maximaal EUR, excl. BTW KB nr. 19

49 Sportvrijstelling (Art. 44, §2, 3°)
De diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding aan personen die er aan lichamelijke ontwikkeling of aan sport doen, wanneer die exploitanten en inrichtingen instellingen zijn die geen winstoogmerk hebben en zij de ontvangsten uit de vrijgestelde werkzaamheden uitsluitend gebruiken tot dekking van de kosten ervan;

50 3 voorwaarden 1) De dienst heeft betrekking op het beoefenen van de sport zelf en wordt verstrekt aan personen die er, in groep of individueel, actief aan sport komen doen 2) De exploitanten en inrichtingen zijn instellingen zonder winstoogmerk 3) De ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om de kosten van de werkzaamheden te dekken

51 Voorwaarde 1: beoefenen van sport
Actieve sportbeoefening omvat ook het aanleren van de sport Het gebruik van de infrastructuur valt onder de vrijstelling (velden, kleedkamers, douches, toiletten, … aan de spelers zelf) De terbeschikkingstelling van uitrusting (ballen, truitjes, …) valt onder de vrijstelling De vrijstelling bevat niet diensten van lichaamsverzorging (sauna, zonnebanken, …) tegen betaling

52 lidgeld Lidgeld betaald voor het beoefenen of aanleren van een sport waarbij gebruik mag gemaakt worden van de infrastructuur en de uitrusting valt onder de vrijstelling

53 Aanleren van de sport Btw-statuut van de voetbaltrainer?
Voetbaltrainer – natuurlijke persoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub => band van ondergeschiktheid verondersteld => vrijgesteld Voetbaltrainer – rechtspersoon verstrekt zijn diensten aan de sportclub => btw-bp met recht op aftrek

54 vervolg Ontvangsten uit de uitbating van een parking zijn niet vrijgesteld Reclame-inkomsten zijn niet vrijgesteld Inkomsten uit de uitbating van de kantine zijn niet vrijgesteld

55 Voorwaarde 2: geen winstoogmerk
Sluit elke commercieel uitgebate instelling uit Exploitanten van sportinrichtingen die de vorm van een nv aannemen, kunnen niet van de vrijstelling genieten

56 vervolg De feitelijke situatie (boekhouding) primeert, niet de juridische vorm (VZW)

57 Voorwaarde 3: ontvangsten worden uitsluitend gebruikt om kosten te dekken
Zolang de ontvangsten (zelfs indien ze zeer hoog zouden zijn) louter kostendekkend zijn, is de vrijstelling toepasselijk Om na te gaan of de ontvangsten uitsluitend worden gebruikt tot dekking van de kosten, moet, gespreid over verschillende jaren, een boekhoudkundige vergelijking (beperkt tot de activiteiten waarop de vrijstelling kan slaan) worden gemaakt tussen de uitgaven (zelfs gesubsidieerde), nodig voor de uitoefening van de activiteit, en de inkomsten die daaruit voortvloeien.

58 Mag een VZW winst maken? Het streven naar overschotten is een daad van gezond financieel beheer Overschotten vormen een bron voor autofinanciering Zie echter voorwaarde 3

59 Organisatie van evenementen ter verkrijging van financiële steun (Art
Organisatie van evenementen ter verkrijging van financiële steun (Art. 44, §2, 12° W.btw) de leveringen van goederen en de diensten, verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in 1° tot 4°, 7° en 11° genoemde handelingen zijn georganiseerd door en uitsluitend ten bate van diegenen die deze handelingen verrichten; de Koning kan, ter voorkoming van concurrentieverstoring, beperkingen opleggen ten aanzien van het aantal van de vrijgestelde werkzaamheden of het bedrag van de opbrengsten;

60 3 voorwaarden 1) de handeling moet worden verricht door een bedoelde vrijgestelde instelling 2) de handeling moet worden verricht in samenhang met de werkzaamheden die georganiseerd zijn ter verkrijging van financiële steun 3) de werkzaamheden ter verkrijging van financiële steun moeten worden georganiseerd door en uitsluitend ten bate zijn van de bedoelde instellingen

61 voorbeelden De verkoop van spijzen en dranken ter gelegenheid van een jaarlijks bal, een feest, …

62 Reclame? Met betrekking tot de betreffende diensten inzake reclame is geen vrijstelling voorzien in voormeld artikel 44. In het bijzonder is terzake in principe artikel 44, § 2, 12°, niet van toepassing. Diensten van reclame die uitsluitend ter gelegenheid van voormelde activiteiten worden verstrekt, kunnen in het kader van de organisatie van betreffende activiteiten uitzonderlijk de vrijstelling van voormeld artikel 44, § 2, 12°, genieten.

63 Het recht op aftrek van de voorbelasting

64 Basisregel (art. 45, §1 W.btw en art. 1 van KB 3)
Bestemmingsprincipe en gebruiksprincipe Logische input – outputrelatie Enkel opeisbare BTW is aftrekbaar!!!

65 Is de BTW aftrekbaar? Reclamekosten: ja Kosten van onthaal: neen
Logement, spijzen en dranken,… en verplaatsingskosten: ja Met doorfacturering: ja Zonder doorfacturering: nee

66 Vervolg Inrichting en onderhoud van infrastructuur
Bestemming? cfr AVG of Werkelijk gebruik Aankoop van sportieve uitrusting Doorverkoop: ja Geen doorverkoop: ja (zie ook ‘giften’ onder de financieringsbronnen)

67 Algemeen verhoudingsgetal
Teller = handelingen met recht op aftrek Noemer = alle handelingen Afronding in teller en noemer tot het hogere tiental

68 Voorbeeld 1 256 589, 25 AVG = --------------------------------
= = 36,36 % = 37 % (afronden naar hogere eenheid)

69 Uitzonderingen Niet de opbrengsten van het afstoten van bedrijfsmiddelen (vb. gebouwen, machines, …) Niet de opbrengsten uit toevallige onroerende verrichtingen (vb. onroerende verhuur, verkoop grond) of financiële verrichtingen (vb. beleggingen) Bijzondere financieringsbronnen (zie hierna)

70 Werkelijk gebruik Kan aangevraagd worden door de btw-BP
Kan opgelegd worden door de Administratie

71 Werkelijk gebruik Twee sectoren Drie soorten kosten (of meer)
Sector 1: gewone aftrekregels Sector 2: geen aftrek Andere niet toewijsbare kosten: bijzonder(e) verhoudingsgetal(len)

72 AVG versus werkelijk gebruik
• Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : EUR Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. : EUR BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : EUR opgesplitst als volgt : - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten : 500 EUR - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten : 1 600 EUR - BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR AVG = / = 60 % Aftrek volgens het AVG : x 60 % = EUR Aftrek volgens het werkelijk gebruik : 500 EUR EUR (300 EUR x / ) = 680 EUR

73 AVG versus werkelijk gebruik
Opbrengst uit de handelingen onderworpen aan de BTW : EUR Inkomsten uit activiteiten die vrijgesteld zijn door artikel 44 W.B.T.W. : EUR BTW betaald door de VZW aan haar leveranciers : EUR opgesplitst als volgt : - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de belaste activiteiten : 1 600 EUR - BTW uitsluitend betrekking hebbend op de vrijgestelde activiteiten : 500 EUR - BTW betrekking hebbend op beide sectoren : 300 EUR AVG = / = 40 % Aftrek volgens het AVG : x 40 % = 960 EUR Aftrek volgens het werkelijk gebruik : 1 600 EUR EUR (300 EUR x 40 %) = EUR

74 Praktisch Aftrek via het AVG van het vorige kalenderjaar volgens de gewone regels Berekening van het definitief AVG van het huidige kalenderjaar (uiterlijk tegen 20 april van het daaropvolgende jaar)

75 Btw-aspecten van enkele bijzondere financieringsbronnen van sportverenigingen

76 Financieringsbronnen

77 Lidgelden Lidgelden (bijdragen en stortingen) Maximum in de statuten
Vormt een betaling voor het lidmaatschap Is geen schenking, maar een betaling om te kunnen genieten van het lidmaatschap Verplicht door de toetreding In principe geen teruggave Periodiciteit irrelevant

78 Lidgelden Lidgeld : staat er een tegenprestatie tegenover?
Bestaat de tegenprestatie uit een levering van een goed of een dienst? Is er een rechtstreeks verband tussen de verrichte dienst en de ontvangen tegenprestatie?

79 Lidgelden Een dienst is slechts belastbaar wanneer tussen de dienstverrichter en de ontvanger van de dienst een “rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en de door de dienstverrichter ontvangen vergoeding de daadwerkelijke tegenwaarde vormt voor de aan de ontvanger verleende dienst” Kennemer Golf & Country Club (zaak C-174/00)

80 Lidgelden Wat indien de tegenprestatie bestaat uit geleverde goederen en verstrekte diensten die aan een verschillend btw-tarief zijn onderworpen? Btw-tarief van de goederen of diensten die de vereniging in hoofdzaak levert of verstrekt (Bulletin van Vragen en antwoorden, Senaat, , nr. 34, blz )

81 Lidgelden De tegenprestatie valt buiten de BTW-sfeer indien deze :
- niet individualiseerbaar is - onbepaald is - van collectief belang is - geen direct voordeel verschaft aan de afnemer

82 Erelidgelden Bijdragen door ereleden in voetbalclubs
(Besl. nr. E.T , BTW-Rev., nr. 88,blz ) Vormt in feite een gift (vgl. Tolsma, zaak C-16/93)

83 Lidgelden Conclusie : Lidgeld : belastbaar indien rechtstreekse
tegenprestatie Lidgeld : belast indien geen vrijstelling bedoeld in artikel 44 W.btw Lidgeld : wordt opgenomen in de noemer van het AVG

84 Inbrengen Kan slaan op : gelden, activa, rechten door leden ingebracht
Door de inbreng behoort het goed tot het vermogen van de vzw Lidmaatschap kan afhankelijk worden gesteld van een inbreng In principe gekwalificeerd als een schenking, vermits om niet In principe geen teruggave

85 Inbreng Inbreng in geld zonder tegenprestatie
Inbreng in geld en een individuele tegenprestatie

86 Inbreng Casus : inbreng in natura en een tegenprestatie

87 Inbreng in geld Geen tegenprestatie Geen btw Individuele tegenprestatie btw verschuldigd over tegenprestatie (levering goed/dienst) Inbreng in natura Geen btw verschuldigd door de vzw, het lid moet btw voldoen Ieder factureert met btw (tenzij omzet vzw ≤ 5580 EUR)

88 Inbreng Conclusie : Inbreng : slechts aan de btw onderworpen indien er een rechtstreekse tegenprestatie is Inbreng : in dat geval opnemen in noemer AVG

89 Giften Afkomstig van derden of van leden 2 vormen :
- schenkingen onder levenden - giften bij testament (legaten) In principe machtiging via K.B. nodig behalve : - giften tot EUR - handgiften

90 Giften Een gift is om niet; bijgevolg kan er geen tegenprestatie zijn
De gift kan echter de tegenprestatie vormen van een door de vzw verrichte levering of dienst (Vr. en Antw., Kamer, , nr. 61, 6888)

91 Giften Conclusie : Giften : zijn in principe niet belastbaar
Giften : worden niet opgenomen in de noemer van het AVG

92 Leningen Het aangaan van leningen als financieringsbron (vb. obligatielening) Het toestaan van leningen (tegen intrest)  art. 44, §3, 10° W.btw

93 Leningen Is het toestaan van leningen een economische activiteit van de vzw?  specifieke economische activiteit? (z. art. 13 van K.B. nr. 3; z. ook de arresten Floredienne SA en Berginvest, zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)  in principe niet in noemer AVG

94 Leningen Conclusie : Leningen : zijn in principe niet belast
leningen : worden in principe niet opgenomen in de noemer van het AVG

95 Sponsoring - reclame Verschilt van een gift doordat hier een tegenprestatie wordt verwacht vanwege de vzw Onderscheid : - sponsoring met tegenprestatie => uitdrukkelijk => stilzwijgend - sponsoring zonder tegenprestatie

96 Sponsoring Het door een vzw vermelden van een logo of naam van een sponsor op haar briefpapier, in een programmaboekje, in een tijdschrift, op T-shirts van de leden van de vzw, op lidkaarten, enz. dient met btw belast te worden (Vraag nr van de heer Leterme dd Vr. en Antw., Kamer, , nr. 148, blz )

97 Sponsoring : visueel voorgesteld
Schenking goederen Art. 12, §1, 2° W.BTW SPONSOR VZW Reclame(=dienst) - BTW-belastplichtige - BTW aftrekbaar - factuur met BTW - BTW-belastingplichtige - factuur met BTW - aftrek

98 Sponsoring Conclusie : Sponsoring : is in principe belastbaar
Sponsoring : wordt in principe opgenomen in de noemer van het AVG

99 Sportvoorwerpen van geringe waarde
Minder dan 50 EUR, excl btw De schenker moet geen btw aanrekenen en heeft toch recht op aftrek op de aankoop ervan Vb. schenking van een wedstrijdbal van 40 EUR, excl btw

100 Subsidies Is geen gift vermits de overheid die de subsidie toekent, dit niet doet met een animus donandi, maar met het algemeen belang voor ogen Krachtens artikel 26 W.btw behoren de subsidies tot de maatstaf van heffing, in de mate dat deze “rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden”

101 Subsidies Het gaat in art. 26 W.btw om “prijssubsidies”
Subsidies bestaan onder diverse benamingen Algemene werkingstoelagen zijn niet aan de btw onderworpen

102 Subsidies Conclusie : Prijssubsidies : behoren tot de MVH en
worden dus belast Prijssubsidies : worden opgenomen in de noemer van het AVG

103 Eigen inkomsten Doet de vzw leveringen van goederen of verricht ze diensten onder bezwarende titel?  belastbaar (maar art. 44 W.btw) Merchandising Het aanhouden van deelnemingen in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

104 Eigen inkomsten Opbrengsten en inkomsten uit onroerende verrichtingen en uit financiële verrichtingen  specifieke economische activiteit? (z. art. 13 van K.B. nr. 3; vgl met de arresten Floredienne SA en Berginvest, zaak C-142/99 en Régie dauphinoise, zaak C-306/94)  in principe niet in noemer AVG

105 Eigen inkomsten Worden niet opgenomen in het AVG (art. 13 van K.B. nr. 3) : De opbrengst van het afstoten van bedrijfsmiddelen; 2) De opbrengsten van en de inkomsten uit onroerende en uit financiële verrichtingen, tenzij die verrichtingen tot een specifieke economische activiteit behoren;

106 Eigen inkomsten 3) Het bedrag van de handelingen in het buitenland, wanneer ze worden verricht door een bedrijfszetel die onderscheiden is van de in België gevestigde zetel en de uitgaven met betrekking tot die handelingen niet rechtstreeks door deze laatste zetel worden gedragen.

107 Fiscale topics

108 Bijzondere Topics

109 Business seats en loges
BTW Splitsing : kost van onthaal, maaltijd en reclame “voor zover bedoelde ondernemingen door middel van die business-seats en loges onder een of andere vorm publiciteit voeren (BTW-REVUE nr. 88, blz.  , nr. 915).” RPB =opbrengst =belastbaar (zie volgende slide)

110 Business seats en loges
110

111 Entreegelden BTW Het verlenen van het recht op toegang aan toeschouwers is een dienst onderworpen aan 6 % Over vrijkaarten die uitgedeeld worden is geen btw verschuldigd Op abonnementen is de btw opeisbaar wanneer de prijs of een deel ervan vÓÓr de voltooiing van de dienst wordt gefactureerd of ontvangen. RPB =opbrengst =niet belastbaar

112 Ereleden BTW De btw is verschuldigd over de normale waarde van een abonnement als ereleden een hoger bedrag voor hun abonnement betalen RPB =opbrengst =niet belastbaar

113 Combinatie-tickets BTW Recht op toegang tot inrichting voor cultuur, sport of vermaak + parking (gezamenlijk aanbod van diensten) Ticket voor een enige prijs => splitsen Zoniet : 21 % RPB =opbrengst =mogelijk gedeeltelijk belastbaar

114 Verdeling ontvangsten
BTW Wanneer de ontvangsten van een wedstrijd over twee clubs worden verdeeld moet de club die thuis speelt de totale ontvangsten in zijn aangifte vermelden De andere club factureert zijn deel aan de thuisclub met btw. Deze btw is aftrekbaar volgens de gebruikelijke regels RPB Volgens het geval: kost dan wel opbrengst (niet belastbaar)

115 Gratis drankje aan jeugdspelers
BTW BTW op aankopen van spijzen en dranken om gratis aan de spelers te geven is aftrekbaar Hoe gecorrigeerd?: BTW te voldoen over de aankoopprijs van de gratis gegeven spijzen en dranken. Dus geen BTW te voldoen op de normale verkoopprijs! Te controleren systeem voor wat als gratis werd uitgedeeld. BTW + RPB

116 reclamepanelen BTW Zonder onderscheid naargelang de ter beschikking gestelde ruimte voor het aanbrengen van reclame of van een reclamebord betrekking heeft op een lichamelijk roerend of onroerend goed dan wel de plaats voor het aanbrengen van die reclame bepaald of onbepaald is, wordt die terbeschikkingstelling door een persoon wiens economische activiteit er hoofdzakelijk (bv. reclamebureau) of bijkomstig (bv. sportclub) in bestaat reclame te voeren of te laten voeren overeenkomstig artikel 21, § 3, 7, c), van het W.btw als een dienst inzake reclame aangemerkt. Beslissing nr. E.T dd , BTW-Revue nr. 143, blz , nr. 1069

117 reclamepanelen =belastbare inkomsten
RPB =belastbare inkomsten Vergoedingen en andere voordelen die voortvloeien uit een overeenkomst (geschreven of stilzwijgend), waardoor een persoon aan een andere persoon het recht verleent om plaatsen die onroerend zijn uit hun aard, te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers op aan te brengen, zijn voor de verkrijger belastbare inkomsten. (*) Onder het woord « concessie » wordt verstaan elke overeenkomst die, zonder eigendomsoverdracht mee te brengen, onder bezwarende titel het recht verleent een goed of een recht uit te baten of daarvan gebruik te maken ongeacht of het een privé-of openbaar domein betreft. 117

118 reclamepanelen Uitzondering: geen belastbaar inkomen
Worden echter niet bedoeld, de inkomsten die voortkomen van een dergelijke concessie, wanneer de plaats van het aanbrengen van de reclame, die van nature onroerend is, gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting. In de praktijk betreft het voornamelijk de sportclubs met of zonder rechtspersoonlijkheid, die krachtens een overeenkomst en tegen betaling aan handelaars, ondernemingen, enz., het recht hebben verleend een plaats, die van nature onroerend is en die gelegen is binnen de omheining van een sportinrichting, te gebruiken om er om het even welke reclamedrager te plaatsen. 118

119 reclamepanelen Er wordt op gewezen dat :
Enerzijds, het begrip sportinrichting, de sportterreinen, de sporthallen, de sportcomplexen, de gesloten omlopen, de tribunes, de kantines, de muren van de omheining, enz., omvat; Anderzijds de uitzondering op de belasting niet van toepassing is, wanneer de publiciteit kennelijk bedoeld is voor anderen dan de toeschouwers bij een sportmanifestatie. Deze uitzondering geldt dus niet voor de reclamepanelen die derwijze in een sportinrichting zijn geplaatst dat zij van buiten die inrichting zichtbaar zijn. 119

120 reclamepanelen Roerende voorheffing (RV) spontaan te betalen door de club (genieter) in geval van: Inkomsten verkregen uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen binnen de omheining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen (art. 262, 3°, WIB 92) Bepaling van het netto-inkomen dat onderworpen is aan de RV Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen Opeisbaarheid van de RV Aangifte RV Belastbaar inkomen – aangifte RPB

121 Bepaling van het netto-inkomen onderworpen aan de RV
reclamepanelen Bepaling van het netto-inkomen onderworpen aan de RV 1e term Totale bedrag van de door de overdrager verkregen bedragen en voordelen 2e term Totale bedrag van de kosten die de overdrager verantwoordt tijdens het belastbare tijdperk te hebben gedaan of gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behouden; bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden die kosten forfaitair vastgesteld op 5% van de verkregen bedragen en voordelen

122 Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen
reclamepanelen Datum van toekenning of betaalbaarstelling van het inkomen Inkomsten waarop de roerende voorheffing door de verkrijger is verschuldigd worden geacht te zijn toegekend of betaalbaar gesteld op de laatste dag van het belastbare tijdperk waarin zij door de verkrijger zijn verkregen. 31/12/2010

123 Opeisbaarheid van de roerende voorheffing
reclamepanelen Opeisbaarheid van de roerende voorheffing Bij iedere storting van roerende voorheffing of ten laatste binnen 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, overhandigt de belastingschuldige aan de ontvanger een aangifte in de roerende voorheffing. 15/01/2011

124 Aangifte in de roerende voorheffing
reclamepanelen Aangifte in de roerende voorheffing

125 Belastbaar inkomen – Aangifte RPB Controle op de storting van de RV
reclamepanelen Belastbaar inkomen – Aangifte RPB Controle op de storting van de RV (door de verkrijger) 125

126 Kost van onthaal/reclame
BTW Kosten van evenementen Beroepsmatige kost Verkoopsbevorderend (direct/indirect) Spijzen en dranken die hiermee onlosmakelijk verbonden zijn De btw op spijzen en dranken is in de regel niet aftrekbaar! RPB kost

127 Bijdragen aangesloten clubs aan hun bond?
BTW vrijgesteld van btw onder voorwaarden Hof van Justitie van 16 oktober 2008 in de zaak C-253/07 Canterbury Hockey Club en Canterbury Ladies Hockey Club / Commissioners for H.M. Revenue and Customs (Britse fiscus) 1) zij moeten worden verleend door een instelling zonder winstoogmerk; 2) zij moeten nauw samenhangen met de beoefening van sport en onontbeerlijk zijn voor het verrichten ervan; en 3) de daadwerkelijke ontvangers van deze dienst moeten personen zijn die aan sport doen. Diensten die niet aan deze criteria voldoen, en met name diensten die verband houden met sportclubs en hun functioneren, zoals bijvoorbeeld adviezen op het gebied van marketing en sponsorwerving, kunnen niet worden vrijgesteld. RPB kost

128 Permanente occasionele activiteiten?
De levering van spijzen en dranken door een vzw voetbalvereniging tijdens de (thuis)wedstrijden Enkel bij bepaalde evenementen

129 opmerking De bijkomende ontvangsten mogen geen hoofdzaak worden
BTW De bijkomende ontvangsten mogen geen hoofdzaak worden Zowel de opbrengst als de frequentie van de handelingen is bepalend RPB Zie slide ‘RPB/VenB.: Belastbaarheid’

130 Cafetaria

131 Cafetaria uitgebaat door vrijgestelde btw-bpP: wanneer vrijgesteld?
Slechts toegankelijk voor de sporters en hun genodigden = degenen die aan sport doen en de leden van de bezoekende ploeg De exploitant verricht geen andere belaste activiteiten Het betreft lichte maaltijden (A10/1994)

132 Vervolg Ontvangsten veroorzaken geen concurrentie- verstoring en zijn gering in vergelijking met de vrijgestelde ontvangsten, d.i EUR of 10 % van de globale vrijgestelde ontvangsten (Vr. en antw., Kamer , 24 februari 2003, – Vr. nr Leterme)

133 opmerking Een vzw die een kantine uitbaat die openstaat voor iedereen zal gemengde btw-bp zijn Een vip kantine kan vrijgesteld zijn

134 opmerking De exploitant van de kantine kan opteren voor de forfaitaire regeling van de caféhouders Dit kan echter niet voor een vzw!!!

135 opmerking Als de kantine in concessie wordt gegeven door de voetbalvereniging dient er over de concessievergoeding geen btw betaald te worden in geval dit de enige handeling is waarvoor de voetbalvereniging btw-plichtig zou worden

136 Zonder tegenprestatie
Cafetaria RPB DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking ZONDER ER EIGENAAR VAN TE ZIJN (huurder, enz.) Met tegenprestatie Kost Onroerend karakter Roerend karakter Inkomsten = niet belastbaar Zonder tegenprestatie 136

137 Cafetaria DE CLUB EXPLOITEERT de cafetaria, de parking EIGENAAR
Inkomsten = niet belastbaar 137

138 Cafetaria De CLUB doet afstand van de EXPLOITATIE van de cafetaria, de parking EIGENAAR Opbrengst = belastbaar Onroerend karakter Roerend karakter 138

139 Onroerende verhuur Onroerende verhuur is vrijgesteld
BTW Onroerende verhuur is vrijgesteld Het verlenen van het recht een beroepsactiviteit uit te oefenen is met btw Exploitatie van parkings is met btw Voorbeelden 3 EUR voor een parkeerticket 250 EUR per maand voor de verkoper van spijzen en dranken binnen de sportinfrastructuur

140 BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG
Onroerende ter beschikking stelling Aard van het contract RPB ROEREND KARAKTER ONROEREND KARAKTER Opbrengst belastbaar Opbrengst belastbaar BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG FISCALE AANGIFTE ROERENDE VOORHEFFING INGEHOUDEN AAN DE BRON DOOR DE SCHULDENAAR=DEFINITIEVE BELASTING 140

141 BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG
Onroerende verhuur BEPALING VAN HET NETTO-BEDRAG Brutobedrag Aftrekbare kosten Af te trekken van het netto-bedrag Ontvangen huurprijs en huurvoordelen Gebouwde og 40% zonder 2/3 x KI x 3,87 (jaar 2010) te overschrijden KI x 1,5461 (jaar 2010) Ongebouwde og (pro memorie) 10%

142 Onroerende verhuur FISCALE AANGIFTE 142

143 Automaten BTW In ruimten die een verbruik ter plaatse toelaten : dienst onderworpen aan 21 % In het andere geval : leveringen onderworpen aan het tarief van het goed RPB =opbrengst =niet belastbaar indien club exploiteert

144 Tombola’s Vb. kraslotjes
BTW Vb. kraslotjes Vrijgesteld door art. 44, §3, 13° W.btw onder de voorwaarden van KB nr. 45 De organisator heeft geen recht op aftrek, de afgifte van de prijs is niet aan de btw onderworpen RPB =opbrengst=niet belastbaar

145 Transfers BTW De overdracht van rechten of het tijdelijk verlenen van rechten met betrekking tot een speler is een dienst onderworpen aan btw Definitieve transfer Tijdelijke transfer

146 vervolg BTW Transfers van jeugdspelers waarbij de betrokken speler op 1 augustus volgend op het sluiten van de transfer de leeftijd van 16 jaar niet heeft bereikt zijn niet onderworpen aan de btw. Bij een tijdelijke transfer met lichting van de optie na 16 jaar is er wel btw verschuldigd over de aangerekende vergoeding

147 Toepassing BTW Een voetbalploeg uit eerste provinciale, opgericht als vzw transfereert een speler van 15 jaar voor 1 jaar met optie van aankoop aan een club uit de eerste klasse Geen btw over bedrag tijdelijke transfer Btw over de vergoeding voor de definitieve transfer RPB =opbrengst =niet belastbaar

148 Extra transfervergoeding
BTW De vergoeding die een vorige club krijgt nadat een speler voor een hoger transferbedrag wordt verder verkocht is onderworpen aan btw =opbrengst =niet belastbaar RPB

149 Opleidingsvergoeding
BTW De vergoeding die naar aanleiding van de transfer van een speler die de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt is niet onderworpen aan de btw =opbrengst =niet belastbaar RPB

150 De verplichte transfer
BTW Een transfer zonder akkoord van de club waar een speler vertrekt De vergoeding heeft het karakter van een schadevergoeding =opbrengst =niet belastbaar RPB

151 gunstig fiscaal regime (mits voorwaarden)
niet – belastbaar mits voorwaarden belastbaar maar gunstig fiscaal regime (mits voorwaarden) vrijstelling doorstorten BV mits voorwaarden

152 VRIJWILLIGERS

153 Belastingvrije vergoedingen
VRIJWILLIGERS Belastingvrije vergoedingen NIET - FORFAITAIRE VERGOEDINGEN FORFAITAIRE VERGOEDINGEN keuze geen cumul Terugbetaling op basis van werkelijke kosten Algemene regeling Specifieke regeling Verplaatsings- kosten Andere kosten  forf. terugbetaling van werkelijke kosten

154 Algemene regeling Vrijwilliger
= onbezoldigd nat. pers. (geen beroepsrelatie met opdrachtgever) Opdrachtgever = club, federatie, vereniging, instelling zonder winstoogmerk (al of niet met rechtspersoonlijkheid) ≠ als onderneming exploiteert / bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard en onderworpen aan Ven.B. / BNIven. / PB of BNI nat.pers. (voor de leden) Grensbedragen per verkrijger MAXIMUM 2009 2010 2011 Per dag 30,22 30,82 Per jaar 1.208,72 1.232,92 154 154

155 Algemene regeling Algemene regeling dubbel bewijs integraal belastbaar
Verplaatsingskost Andere kosten Vanaf ≤ km per vrijwilliger/jaar x vergoeding reiskosten Staat ≤ 30,22 €/dag NEE NEE dubbel bewijs JA ≤ 1.208,72 €/jaar Vergoeding voor kosten eigen a/d club, federatie,… JA JA integraal belastbaar NEE JA Vergoeding daadwerkelijk daaraan besteed Fiche in code 250 of in sportcode JA Niet-belastbaar Niet-belastbaar Fiche Vak 23 geen fiche wel nominatieve lijst 155 155 155

156 Algemene regeling Max. verplaatsingsvergoeding vanaf 29.5.2009
eigen wagen, eigen motor, eigen bromfiets Periode Maximum 0,3178 €/km 0,3026 €/km eigen fiets Maximum = 0,20 €/km openbaar vervoer Maximum = a.d.h.v. bewijsstukken beperkt tot km/jr ja Maximum overschreden? neen Absoluut maximum km per vrijwilliger/jaar x 0,3178 €/km of x 0,3026 €/km neen ja Verplaatsings- + andere vergoeding NIET BELASTBAAR Verplaatsings- + andere vergoeding BELASTBAAR 156 156

157 Algemene regeling Formaliteiten nominatieve lijst fiche 281.10
verplaatsings + andere vergoeding NIET BELASTBAAR verplaatsings + andere vergoeding BELASTBAAR nominatieve lijst fiche nominatieve lijst fiche Sportcode Sportbeoefenaars [273]/[274]/[275]/[276] Trainers, opleiders, begeleiders, scheidsrechters Sportcode [277]/[278]/[279]/[280] Andere personen Code [250]

158 Specifieke regeling amateurclubs van lagere afdelingen
max. per wedstrijd spelers jeugd of reserven € 12,50 (hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50 clubafgevaardigden € 12,50 was uitrusting per ploeg € 15,00 terreinverzorgers / wedstrijddag € 12,50 vervoer spelers max. €/km 0,3026 tot max. €/km 0,3178 vanaf alle afdelingen (KBVB) max. per wedstrijd controleurs € 12,50 kassiers € 20,00 verantwoordelijke kassiers & controleurs € 25,00 1e klasse + nationale ploeg (KBVB) max. per wedstrijd stewards € 25,00 158 158

159 Specifieke regeling amateurclubs van lagere afdelingen
Alle afdelingen + 1e klasse + Nationale ploeg max. per wedstrijd max. per wedstrijd niet overschreden overschreden niet overschreden overschreden niet belastbaar volledig belastbaar niet belastbaar excedent belastbaar geen fiche wel nominatieve lijst fiche verplicht geen fiche wel nominatieve lijst fiche verplicht in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers gewone bezold. Code [250] ! scheidsrechters ! Tenzij keuze voor algemene regeling dubbel bewijs 159 159

160 Specifieke regeling Formaliteiten Max. bedrag overschreden
Neen Ja NIET BELASTBAAR BELASTBAAR nominatieve lijst fiche nominatieve lijst fiche vrijwilligers amateurclubs lagere afdelingen Stewards / kassiers / controleurs / verantw. Volledig bedrag Excedent Tenzij keuze voor algemene regeling dubbel bewijs

161 Specifieke regeling: voorbeeld 1
VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een wasouder 20 EUR per ploeg per wedstrijd (max. 30 wedstrijden) Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling: MAX. 15 EUR per wedstrijd per ploeg → ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar OF KEUZE (GÉÉN CUMULATIE) Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar is niet overschreden → niets belastbaar (géén fiches, wel nominatieve lijst bijhouden) Aangezien de algemene forfaitaire vergoedingsregeling in hoofde van de wasouder voordeliger uitvalt, zal deze vanzelfsprekend opteren voor de toepassing van deze laatste vergoedingsregeling.

162 Specifieke regeling: voorbeeld 2
VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling: Niet van toepassing voor trainers van de 1e elftallen (enkel mbt (hulp)trainers van jeugd- en reservenploegen). → betrokkene kan dit stelsel dus niet inroepen, waardoor hij eventueel enkel de algemene forfaitaire vergoedingsregeling kan inroepen (hij kan géén KEUZE maken).

163 Specifieke regeling: voorbeeld 2
Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Maximumgrens van 30,22 EUR per dag én van maximum 1.208,72 EUR per jaar. → ingeval van overschrijding: volledig bedrag belastbaar Betrokkene ontving in 2010 aldus: Premies 10 wedstrijden x 100 EUR = EUR 15 wedstrijden x EUR = EUR 5 wedstrijden x 30 EUR = EUR Subtotaal EUR Vaste vergoeding 10 maand x 100 EUR = EUR Subtotaal EUR Verplaatsingen 44 weken x 2 trainingen/week x 5 EUR = EUR TOTAAL = EUR Wat de verplaatsingsvergoeding betreft, wordt het maximum van km niet overschreden. Betrokkene deed in 2010 verplaatsingen van: 44 weken x 2 trainingen/week x 20 km = km. Hiervoor ontving hij een kilometervergoeding die neerkomt op: (5 EUR x 2 x 44) / ( km ) = 0,25 EUR per km

164 Specifieke regeling: voorbeeld 2
Deze verplaatsingsvergoeding per kilometer (0,25 EUR/km) is lager dan de verplaatsingsvergoeding voor dienstreizen voor ambtenaren van de Staat (zijnde 0,3178 EUR/km en 0,3026 EUR/km voor het 2de, respectievelijk het 1ste semester van 2010), zodat ook automatisch aan de absolute grens van km per vrijwilliger x 0,3178 EUR (resp. 0,3026 EUR) voldaan is. Maar, omdat de jaargrens van 1.208,72 EUR wordt overschreden als gevolg van de premies en vaste vergoeding (=2.150 EUR), is de volledige vergoeding van EUR (incl. 440 EUR verpl.vergoeding) belastbaar. In de veronderstelling dat de jaargrens niet overschreden zou geweest zijn (bv. in het geval de trainer geen vaste maandvergoeding zou gekregen hebben, doch slechts op basis van zijn premies vergoed werd), blijft de volledige vergoeding ( = EUR) integraal belastbaar, omdat evenmin de daggrens van 30,22 EUR werd nageleefd. Immers, voor de 10 wedstrijddagen dat zijn team won, ontving betrokkene 100 EUR (wat meer is dan 30,22 EUR/dag).

165 Terugbetaling op basis van werkelijke kosten
DUBBEL BEWIJS  vergoeding dient tot dekken van kosten eigen aan de club, vereniging,…  die vergoeding is ook daadwerkelijk daaraan besteed JA NEEN Niet belastbaar Belastbaar wel fiche – vak 23b Vwdn algemene / specifieke regeling voldaan niet-voldaan grensbedragen overschreden Stewards / kassiers / controleurs / verantw. Vrijwilligers amateurclubs lagere afdeling Excedent Volledige bedrag code [250] sportcode code [250]

166 Terugbetaling adhv reële kosten: voorbeeld
De secretaris van de VC heidesjotters gebruikt zijn eigen printer om voor zijn club allerhande drukwerken af te drukken. Hiervoor heeft hij zelf een inktpatroon voor zijn printer aangekocht en betaald, waarvan hij het bewijsstuk (factuur, kassaticket,…) aan zijn club bezorgt. Kostprijs = 50 EUR. Als de VC heidesjotters deze 50 EUR terugbetaalt aan de secretaris, dan is deze vergoeding voor hem niet belastbaar. Immers, de VC heidesjotters kan het dubbele bewijs leveren dat die vergoeding van 50 EUR:  een vergoeding is die eigen is aan de club, vereniging,… (Het inktpatroon werd gebruikt voor drukwerken van de club;  die vergoeding ook daadwerkelijk daaraan besteed werd. Niettemin moet een fiche opgemaakt worden (vak 23b)

167 Fiche 167

168 SPORTBEOEFENAARS, TRAINERS, OPLEIDERS, BEGELEIDERS, SCHEIDSRECHTERS

169 Bezoldigde sportbeoefenaar Sportgerelateerde activiteiten
Definities Bezoldigde sportbeoefenaar Sportbeoefenaar (ook niet-professioneel) = streeft materiële voordelen na uit sportprestaties (fysieke + denksport); niet als loutere vrije tijdsbesteding Sportgerelateerde activiteiten Begeleider = regelt logistiek van sportbeoefenaars en sportwedstrijden Trainer / opleider = omkadert en vormt de sportbeoefenaar in ruime zin, ongeacht benaming van functie of hoedanigheid Scheidsrechter = geen fiscale definitie (= iemand die voor de naleving vd spelregels zorgt) 169

170 Aangifte PB (deel 1) Vak IV. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte en invaliditeit, vervangingsinkomsten en brugpensioenen 170

171 Vak XVIII. WINSTEN EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID
Aangifte PB (deel 2) Vak XVIII. BATEN van vrije beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden Vak XVIII. WINSTEN EN BATEN VAN EEN VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID 171

172 Pro memorie spelers, trainers, opleiders, begeleiders van amateurclubs uit lagere afdelingen
amateurclubs van lagere afdelingen max. per wedstrijd spelers jeugd of reserven € 12,50 (hulp)trainers jeugd of reserven € 12,50 clubafgevaardigden € 12,50 terreinverzorgers /dag € 12,50 was uitrusting per ploeg € 15,00 vervoer spelers max. €/km 0,3026 < max. €/km 0,3178 ≥ max. per wedstrijd niet overschreden overschreden niet belastbaar volledig belastbaar geen fiche wel nominatieve lijst fiche verplicht in sportcodes vr trainers, begeleiders, opleiders & spelers 172

173 Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders en scheidsrechters
Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders (T/O/B) en scheidsrechters (SR) Sportbeoefenaars, trainers, opleiders, begeleiders en scheidsrechters Inwoners Niet-inwoners Sport- beoefenaars T / O / B + SR Sport- beoefenaars T / O / B + SR

174 Sportbeoefenaar rijksinwoner
Inkomen belastbaar als Baten Bezoldiging Fiche Fiche Voetballers in principe in ondergeschikt verband 174

175 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (inwoner)
‘Jonge’ sportbeoefenaar ‘Oudere’ sportbeoefenaar Andere sportbeoefenaar bezoldiging WN vr sportactiviteit ihkv BWZH ≥ 16j én < 26j op 1/1/Aj. bezoldiging of baat (BI) vr sportactiviteit ihkv BWZH ≥ 26j op 1/1/Aj. bezoldiging < 16j op 1/1/Aj. OF baten < 26j op 1/1/Aj. ≥ 26j op 1/1/Aj. én bruto BI sportactiviteit niet bijkomstig < Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteiten Bruto BI andere activiteiten 1e schijf van € bruto bezoldiging uit sportactiviteit 1e schijf van € bruto beroepsinkomen (BI) uit sportactiviteit Afzonderlijk belastbaar 16,5 % Afzonderlijk belastbaar 33 % Geëigend tarief Eventuele saldo  geëigend tarief

176 Fiscaal gunstregime T / O / B / SR (inwoner)
Scheidsrechter (1e +2e klasse) Trainer/opleider/begeleider (alle afdelingen) Bezoldigingen WN Bezoldigingen of baten (BI) vr sport(gerelateerde) activiteit ihkv BWZH ongeacht leeftijd < Bruto BI ALLE sport & -gerelateerde activiteiten Bruto BI andere activiteiten 1e schijf van € Bruto beroepsinkomen (BI) sportgerelateerde activiteiten Afzonderlijk belastbaar 33 %

177 Voorbeeld 2 (vervolg) VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing voor trainers eerste elftal Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden

178 Taxatie in hoofde van de trainer
Voorbeeld 2 (vervolg) Taxatie in hoofde van de trainer Tenzij alsnog het dubbel bewijs kan geleverd worden voor deze vergoedingen, wordt betrokkene belastbaar op EUR. Het inkomen van EUR wordt bij de trainer afzonderlijk belast aan 33% (voor een eerste schijf van hoogstens EUR), op voorwaarde dat dit inkomen behaald werd uit een nevenactiviteit. De overige 440 EUR wordt gezamenlijk belast aan het progressieve tarief (ngl. Inkomensschijven) Verplichtingen van de voetbalclub Fiche indienen via BELCOTAX ON WEB (internet): → Code 277 (vak 15) = EUR → Code 254 (vak 17) = 440 EUR BV op deze vergoeding storten a/h bevoegde ontvangkant. Terzelfdertijd een aangifte BV (274) indienen via FINPROF (internet). Bedrag vd ingehouden BV vermelden op fiche → Code 286 (vak 20) Attest ‘oudere’ speler ter beschikking vd Admin. houden waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% (art. 93, §3 KB/WIB 92)

179 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner)
Sportbeoefenaar verkrijgt in België sportinkomsten (per SN en per periode van 12 opeenvolgende maanden) ≤ 30 d/12m > 30 d/12m 4-jarig gunststatuut btl. spelers hoogste klasse voet-, volley- en basketbal bevrijdende BV = 18% bevrijdende BV = 18% Verplichte fiscale regularisatie GÉÉN vrijstelling doorstorten BV ook igv optionele regularisatie situatie  aan Belg. sportbeoefenaars dwz globale taxatie tenzij afzonderlijke taxatie als ‘jonge’ / ‘oudere’ sportbeoefenaar + vrijstelling doorstorten BV = 80% (mits bestedingsplicht ‘oudere’ sporter) Fiche 179

180 Fiscaal gunstregime sportbeoefenaar (niet-inwoner)
Het inkomen werd a/d sportbeoefenaar persoonlijk toegekend Het inkomen werd a/e ander natuurlijk persoon of rechtspersoon toegekend mbt prestaties uitsluitend in België mbt prestaties niet-uitsluitend in België Mbt prestatie in Baten m.b.t. prestaties in België Baten m.b.t. prestaties in buitenland bezoldiging fiche vak 14 activiteit > 30 dagen per SN en tijdvak van 12m neen fiche buitenl. België ja baat fiche vak 10L bezoldiging fiche vak 14 fiche vak 10j fiche vak 10k 180

181 Vergoeding voor sportgerelateerde activiteit
Fiscaal gunstregime T / O / B / SR (niet-inwoner) situatie  aan T / O / B / SR (inwoner) Vergoeding voor sportgerelateerde activiteit 1e schijf van EUR bruto beroepsinkomen (BI) afzonderlijke belast aan 33% (mits BI uit sportactiviteit bijkomstig) Wel BV storten 80%-vrijstelling doorstorten BV !!! NIET VAN TOEPASSING !!! vrijstelling doorstorten BV enkel voor ‘sportbeoefenaars’ 181

182 SPORTCLUBS

183 80 % Vrijstelling doorstorten BV géén bestedingsverplichting
Fiscaal gunstregime: vrijstelling 80% doorstorten BV 80 % Vrijstelling doorstorten BV Enkel mbt bezoldigingen ‘sportbeoefenaars’ ≠ scheidsrechter, opleider, begeleider, trainer ‘Jonge’ sportbeoefenaar ‘Oudere’ sportbeoefenaar <26j op 1/1/jr vrijst.+1 ! géén minimumleeftijd ! ≥26j op 1/1/jr vrijst.+1 géén bestedingsverplichting wel bestedingsverplichting Helft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden aan jeugdopleiding ‘jonge’ sportbeoefenaars 183

184 Vrijstelling 80% doorstorten BV - Voorwaarden
(art WIB 92) 1. Schuldenaar zoals vermeld in art. 270,1° en 3° WIB 92 2. Die bezoldigingen toekennen/betalen aan sportbeoefenaars die: a. < 26j op 1/1/jr. vrijstelling+1 b. ≥ 26j op 1/1/jr.vrijstelling+1, op voorwaarde dat: uiterlijk op 31/12/jr.vrijstelling+1 ½ vd niet-doorstortbare BV besteed aan opleiding jonge sportbeoefenaars die ≥ 12j en < 23j zijn op 1/1/jr.vrijstelling+1 3. BV daadwerkelijk inhouden 184

185 Vrijstelling 80% doorstorten BV - Formaliteiten
Géén voorafgaande aanvraag nodig  wel 2 aangiftes BV ! Attest ‘oudere’ speler waarin hij verklaart te voldoen a/d taxatie van 33% ter beschikking vd Admin. houden (art. 93, §3 KB/WIB 92) De niet doorgestorte BV blijft verrekenbaar bij de betrokken sportbeoefenaar !!!

186 bruto belastbaar inkomen uiteindelijk verschuldigde BV
Vrijstelling 80% doorstorten BV eerste aangifte 274: voor alle werknemers alle door die werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen 1 AANGIFTENUMMER (= mededeling betaling) JAAR EN PERIODE van betaling der inkomsten 2 AARD der inkomsten 3 10 Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. 4 Belastbare inkomsten bruto belastbaar inkomen Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. 5 Verschuldigde Bedrijfsvoorh. uiteindelijk verschuldigde BV

187 Vrijstelling 80% doorstorten BV
tweede aangifte 274: voor de werknemers waarvoor vrijstelling gevraagd wordt sportbeoefenaar code PB < 26 jaar 41 PB - andere 42 BNI < 26 jaar 48 BNI - andere 49 1 AANGIFTENUMMER (= mededeling betaling) JAAR EN PERIODE van betaling der inkomsten 2 AARD der inkomsten 3 Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. 4 Belastbare inkomsten belastbare bezoldigingen personeel met vrijstelling Vermeld “NEG” na de bedragen zo zij negatief zijn. 5 Verschuldigde Bedrijfsvoorh. 80% x BV bezoldigingen in vak 4 NEG

188 Vrijstelling 80% doorstorten BV
Bewijs van de besteding Bewijzen ter beschikking vd administratie houden! Sportbeoefenaar <26j op 1/1/jrvrijstelling+1 Sportbeoefenaar ≥26j op 1/1/jrvrijstelling+1 Volledige identiteit, NN, Bedrag betaalde bruto belastb.bezold., Bedrag + berekening ingehouden BV + bewijs dat ½ vd vrijstelling van doorstorten BV aan opleiding ‘jonge’ sporters werd besteed Trainer van ‘oude’ en ‘jonge’ sporters  verdeelsleutel hanteren (feitenkwestie) 188

189 Bestedingsverplichting – 3 voorwaarden
(art. 2756, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars Helft vd niet-doorgestorte BV  tijdig besteden  aan jeugdopleiding  van ‘jonge’ sportbeoefenaars

190 Bestedingsverplichting – voorwaarde 
(art. 2756, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars Helft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden → dwz uiterlijk op 31/12/jr. vrijst.+1 aan jeugdopleiding van ‘jonge’ sportbeoefenaars

191 Bestedingsverplichting – voorwaarde 
(art. 2756, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars Helft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden aan jeugdopleiding dwz ofwel - de ‘bezoldigingen’ aan personen belast met de opleiding, begeleiding of ondersteuning van ‘jonge’ sportbeoefenaars in hun sportuitoefening; - de ‘bezoldigingen’ a/d ‘jonge’ sportbeoefenaars zelf. + extra vwdn jeugdopleiding vanaf van ‘jonge’ sportbeoefenaars

192 * vanaf 1.7.2010 enkel WN-bezoldiging
Bestedingsverplichting – voorwaarde  ‘bezoldigingen’ * nr. 92 Circ. AOIF 48/2010 dd brutobezoldigingen - forfaitaire voordelen van alle aard + werkelijke kostprijs van de voordelen van alle aard + werkelijke betaalde werkgeversbijdragen (RSZ-wg) + werkgeversbijdrage groepsverzekering bedrag van de besteding ≠ terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ≠ vrijwilligersvergoedingen (geen bezoldigingen) * vanaf enkel WN-bezoldiging

193 Extra vwdn jeugdopleiding vanaf 1.7.2010
Bestedingsverplichting – voorwaarde  Extra vwdn jeugdopleiding vanaf Bezoldiging* van de jonge sportbeoefenaars zelf < max. bestede bedrag x ½ (art. 2756, derde lid WIB 92) < max. bezoldiging* opleiders, begeleiders of ondersteuners van jonge sportbeoefenaars (Memorie Toelichting, DOC /001 p ) én *vanaf enkel WN-bezoldiging Het deel van het te besteden bedrag dat niet werd geïnvesteerd in jeugdopleiding of dat niet overeenkomstig de nieuwe proportionaliteitsregel werd geïnvesteerd binnen de wettelijke voorziene termijn, moet door de schuldenaar van de BV in de schatkist worden teruggestort, (te verhogen met nalatigheidsinteresten). (Memorie van toelichting, DOC /001 p )

194 Voorbeeld Extra voorwaarden jeugdopleiding vanaf 1.7.2010
Bestedingsverplichting – voorwaarde  Voorbeeld Extra voorwaarden jeugdopleiding vanaf Werkelijk inge-houden BV Vrijge-steld (80%) Te herbesteden in jeugdopleiding (½) Bezoldigingen van opleiders, begeleiders of ondersteuners van jonge sport-beoefenaars ( 12 en < 23 jr) Bezoldigingvan jonge sportbeoefenaars zelf ( 12 en < 23 jaar) Als besteding aan te merken bedrag 1.000 800 400 200 300 100

195 Bestedingsverplichting – voorwaarde 
(art. 2756, tweede lid, WIB 92) bestedingsverplichting enkel mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars Helft vd niet-doorgestorte BV tijdig besteden aan jeugdopleiding van ‘jonge’ sportbeoefenaars → dwz leeftijd  12j én <23j op 1/1/jr. vrijst.+1

196 Bestedingsverplichting - Sanctie
Bij niet naleving bestedingsverplichting SANCTIE = niet-bestede som + nalatigheidsintresten betalen a/d Schatkist

197 Voorbeeld 2 (vervolg) VC heidesjotters betaalde in 2010 aan een trainer 1e elftal: vaste vergoeding = 100 EUR per maand (gedurende 10 maand) premies: 100 EUR per gewonnen competitiewedstrijd 30 EUR per gelijkspel in een competitiewedstrijd 0 EUR per verloren competitiewedstrijd verplaatsingsvergoeding: 5 EUR per training (2 maal per week) gedurende 44 weken afstand woonplaats – terreinen VC heidesjotters = 10 km enkel In 2010 speelde VC Heidesjotters 30 competitiewedstrijden, waarvan: 10 gewonnen, 15 verloren, 5 gelijkgespeeld. Specifieke forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing voor trainers eerste elftal Algemene forfaitaire vergoedingsregeling Niet van toepassing want daggrens en jaargrens overschreden

198 Voorbeeld 2 (vervolg) Verplichtingen van de voetbalclub
Géén vrijstelling van 80% van doorstorting van de BV want bezoldigingen aan een ‘trainer’ ( sportbeoefenaar). (De vrijstelling van doorstorting van 80% geldt immers enkel voor de BV op de bezoldigingen van de sportbeoefenaars (jong of oud), doch niet voor de BV op de bezoldigingen van trainers, opleiders, begeleiders). .

199 Bepalen van de BV sporter + T/O/B/SR (inwoner)
Bezoldigingen sportbeoefenaars Jong Oudere + T/O/B/SR mits nevenactiv. Andere Maandinkomen Zie loon- trekkers (Bijl. III KB / WIB 92 nrs. 2.1 t/m 2.23) ≤ 1.420 > 1.420 BV 16,66%  BV 16,66% op = 236,57 BV 33,31%  BV 33,31% op = 473,00  BV op excedent a. afronden lager veelv. 15 b. hierop BV: → RI schaal I of II → RI schaal III BV = ∑  +  Zonder verminderingen BV

200 Bepalen van de BV – andere sporter (inwoner)
Bezoldigingen gewone loontrekker + gelijkgestelde inkomsten (tijdelijke inkomensderving) Maandelijkse bezoldiging SCHAAL I SCHAAL II bruto maandloon ≤ € bruto maandloon > € Bedrag BV volgens schalen - verminderingen BV = 3.382,76 EUR + 53,50% op excedent boven €

201 Bepalen van de BV niet-inwoners
Bezoldigingen sportbeoefenaars Gedurende tijdvak van 12 opeenvolgende maanden sportactiviteit uitgeoefend in België ≤ 30 dagen bij zelfde SN Toegekend a/e ander persoon > 30 dagen bij zelfde SN 5.25* 18% bevrijdende BV (tenzij optionele regularisatie) Jonge Oudere 6.2* BV= 16,66% 6.3* BV= 33,31% Bezoldigingen T/O/B/SR Bijkomstig (nevenactiviteit) Niet-bijkomstig (geen nevenact.) 6.3* Maandink.≤ € BV= 33,31% Maandink.> € BV = 473 € + BV op excedent volgens schalen I en II 2.1 B&C* BV zie gewone loontrekker (inw.) * zie desbetreffende nr. in bijlage III KB / WIB 92 201

202 Overzicht definitie ‘jong’
Leeftijd Beoordelingsmoment leeftijd Afzonderlijke taxatie aan 16,5% ≥ 16 jaar en < 26 jaar 1 / 1 / Aj. Vrijstelling doorstorten BV géén min. leeftijd 1 / 1 / jaar vrijstelling + 1 Bestedings- verplichting ≥ 12 jaar < 23 jaar

203 Bronnen Circulaires Berichten
Ci.RH. 241/ (AOIF 48/2010) dd (Belastingstelsel sportbeoefenaars, T/O/B/SR) Ci.RH. 244/ (AOIF 44/2010) dd (Vrijstellingen doorstorten BV) Ci.RH. 241/ (AOIF 2/2010) dd (Overzichtscirculaire voetbalsector) Ci.RH. 241/ dd (Alg. regeling vrijwilligers) Ci.RH. 241/ (AOIF 36/2009) dd (Km-vergoeding dienstverplaatsingen ambtenaren Staat) Berichten Bericht a/d werkgevers en a/d andere schuldenaars van a/d BV onderworpen inkomsten

204 Bronnen Wetgeving Inzake BV Inzake aanslagstelsel
WIB → art. 270 t/m 275 en art. 296 KB/WIB 92 → art. 86 t/m 95 → bijlage III Inzake aanslagstelsel WIB 92 → art. 171, 1°, i (33% mbt ‘oudere’ sportbeoefenaars en T/O/B/SR) → art. 171, 4°, j (16,5% mbt ‘jonge’ sportbeoefenaars) Op te zoeken via

205 RSZ / FOD WASO

206 Algemene regel spelers en trainers andere medewerkers van de club
Een club heeft alleen verplichtingen t.o.v. de RSZ als zij werknemers tewerkstelt die met de club verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst Er bestaan specifieke onderwerpingsregels voor spelers en trainers andere medewerkers van de club

207 Onderwerpingsregels voor spelers en trainers
Als het jaarloon groter is dan 8675,00 € (vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club, ...) geldt een wettelijk vermoeden dat de speler/trainer verbonden is door een arbeidsovereenkomst (Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars)  aangifte bij RSZ verplicht

208 Onderwerpingsregels voor spelers en trainers
Als het jaarloon niet groter is dan 8675,00 € (vast loon, winstpremies, tekengeld, kostenvergoedingen, verplaatsingen van thuis naar club, ...) geldt geen wettelijk vermoeden.  aangifte bij de RSZ als uit de feitelijke toestand blijkt dat de speler/trainer zijn prestaties levert onder gezag van de club en tegen loon.

209 Onderwerpingsregels voor andere medewerkers
Er bestaat geen wettelijk vermoeden ongeacht de hoogte van het loon Er zijn geen verplichtingen t.o.v. de RSZ als de medewerker: voldoet aan de voorwaarden van de vrijwilligerswet (wet 3 juli 2005) OF voldoet aan de voorwaarden van de “25-dagenregel” (artikel 17 KB 28/11/1969)

210 De vrijwilligerswet (wet van 3 juli 2005)
Elke activiteit die onbezoldigd en vrijwillig wordt verricht ten behoeve van één of meer personen of van een organisatie vreemd aan het eigen familie- of privéverband Enkel mogelijk bij organisaties (feitelijke verenigingen of private of publieke rechtspersonen) zonder winstoogmerk

211 De vrijwilligerswet Het onbezoldigd karakter belet niet dat de door de vrijwilliger gemaakte kosten worden vergoed De kostenvergoeding wordt niet als loon beschouwd op voorwaarde dat de realiteit en de omvang van de kosten bewezen wordt Geen dergelijk bewijs nodig indien het totaal van de vergoedingen niet meer bedraagt dan 30,22 euro per dag en 1208,72 euro per jaar

212 De 25-dagen regel (Artikel 17 KB van 28/11/1969)
Zijn vrijgesteld van onderwerping, medewerkers (andere dan sportlui !) die de inrichter van een sportmanifestatie uitsluitend op de dag van de manifestatie tewerkstelt, en op voorwaarde dat: de medewerker dergelijke prestaties in de loop van een kalenderjaar niet meer dan op 25 dagen doet (bij één of meer werkgevers). de club een voorafgaande aangifte doet aan de FOD Sociale Zekerheid (elektronisch) Meer info:

213 Wat zijn de verplichtingen t.o.v. de RSZ ?
DIMONA-aangiften doen De DmfA (kwartaalaangifte) indienen Bijdragen betalen

214 DIMONA De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling
Elektronische aangifte die moet gebeuren: - telkens een werknemer in dienst komt (uiterlijk op het moment dat hij begint te werken) - telkens iemand uit dienst gaat (uiterlijk de eerste werkdag nadien) Meer info:

215 DmfA De kwartaalaangifte
Iedere werkgever moet elk kwartaal een elektronische aangifte indienen met de prestaties en lonen van alle werknemers Dat moet gebeuren uiterlijk tegen het eind van de maand die op het kwartaal volgt Deze aangifte dient als basis om de bijdragen te berekenen en om de sociale rechten vast te stellen Meer info

216 RSZ- bijdragen Zijn verschuldigd ofwel één maal per kwartaal ofwel met maandelijkse voorschotten en een kwartaalsaldo De bijdragen worden berekend op het brutoloon van de werknemer: - vast loon, winstpremies, tekengeld, eindejaarspremie, ... er zijn geen bijdragen verschuldigd op kostenvergoedingen en op de terugbetaling van verplaatsingskosten (met inbegrip van de woon-werk verplaatsing)  De berekeningsbasis van de bijdragen kan dus kleiner zijn dat het bedrag dat in aanmerking genomen wordt om te zien als het wettelijk vermoeden speelt.

217 RSZ- bijdragen Er bestaat een specifieke berekeningsbasis die alleen geldt voor spelers (dus niet voor trainers of andere medewerkers !) A Als het maandloon groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op 1960,18 € B Als het maandloon niet groter is dan 1960,18 €, worden bijdragen berekend op het werkelijke brutoloon

218 RSZ-bijdragen Voetbalspelers
Werknemersbijdrage : 13,07% Werkgeversbijdrage : +- 25% Opgelet : voetbalspelers vallen niet onder de vakantiewetgeving

219 RSZ-bijdragen Andere werknemers
Bedienden werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-32% Arbeiders (op 108% van het brutoloon): werknemersbijdrage: 13,07% / werkgeversbijdrage: +-48% Opgelet: de werkelijk verschuldigde bijdragen kunnen beduidend lager zijn door de invloed van bepaalde bijdrageverminderingen. Dat is met name het geval voor werknemers met een laag loon.

220 RSZ- bijdragen Invloed vakantiegeld
Aan bedienden betaalt de werkgever zelf het vakantiegeld. Een arbeider krijgt een vakantiecheque, die zijn werkgever financiert door een bijkomende bijdrage van +- 16% van het loon aan de RSZ te betalen.

221 RSZ- bijdragen Bijzondere bijdragen
Naast de gewone bijdragen zijn er in bepaalde gevallen ook bijzondere bijdragen aan de RSZ verschuldigd. Twee bijdragen die men niet uit het oog mag verliezen zijn: - een bijdrage van 8,86% op buitenwettelijke voordelen inzake pensioen (bv. stortingen in een groepsverzekering) - een CO2 bijdrage voor elke wagen die een werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemers, voor zover die wagen voor woon-werkverkeer of privé doeleinden gebruikt wordt.

222 Arbeidsrechtelijke aspecten
De diverse paritaire comités van toepassing in sportclubs Het paritair comité voor de sport De wet betreffende de arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer Arbeidsvergunningen voor buitenlanders

223 Paritaire comités in sportclubs
betaalde sportbeoefenaars vallen steeds onder het paritair comité 223 voor de sport Overige werknemers van sportclubs: zonder winstgevend doel: pc 329 voor de socio-culturele sector (arbeiders + bedienden) met winstgevend doel: pc 100 (aanvullend pc voor arbeiders) en pc 218 (aanvullend pc voor bedienden) m.u.v. bepaalde categorieën werknemers: pc 145 voor de tuinbouw (onderhoud van de sportterreinen) pc 302 horeca (tewerkgesteld in restaurant, cafetaria, kantine,…)

224 Paritair comité 223 voor de sport
Enkel bevoegd voor de betaalde sportbeoefenaars (niet voor ander personeel) Sportbeoefenaar (cfr. Wet van 24/02/78) = eenieder die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportcompetitie of sportexhibitie onder het gezag van een ander persoon, tegen een loon dat een bepaald bedrag overschrijdt Niet alleen van toepassing op de spelers, maar ook op de voetbaltrainers

225 Wet arbeidsovereenkomsten voor betaalde sportlui (wet van 24 feb. 1978)
Minimum jaarloon voor betaalde sportbeoefenaars jaarlijks vastgelegd in een KB (2010: € 8.675) Elke arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een betaalde sportbeoefenaar wordt beschouwd als een bediendencontract AO kan pas geldig aangegaan worden vanaf het einde van de voltijdse leerplicht (= 15 of 16 jaar) Indien arbeidsovereenkomst van bepaalde duur: maximum duur is 5 jaar (wel vernieuwbaar)

226 CAO-arbeidsvoorwaarden voor betaalde voetballers
(huidige cao loopt van 1 juli 2008 tot 30 juni 2012) Van toepassing op: alle voetbalclubs de voltijdse en deeltijdse voetballers (opm. elke arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars is in principe voltijds, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en voor zover de sportbeoefenaar niet meer dan 30 uur per week zijn sport beoefent) Regelt diverse arbeids- en loonvoorwaarden alsook de terbeschikkingstelling van spelers

227 CAO-bepalingen inzake loon
Het loon bestaat uit volgende elementen: vast bruto maandsalaris wedstrijdpremies andere contractuele vergoedingen voordelen in natura (zoals een woning, een voertuig…) de werkgeversbijdragen in het pensioenfonds Loon moet voldoende bepaalbaar zijn (vaste wedde, premies, voordelen in natura,…) zodat reeds uit het contract blijkt of het minimumloon gerespecteerd wordt

228 CAO-bepalingen inzake loon
Het jaarlijks gewaarborgd minimumloon voor voetballers wordt vastgelegd door het nationaal paritair comité voor de sport Bedrag 2010 (voltijdse prestaties): € Effectieve maandloon moet minstens gelijk zijn aan het theoretisch minimum maandloon (1/12 van het jaarlijks minimumloon moet maandelijks betaald worden als voorschot)

229 Wettelijke en CAO-bepalingen inzake “terbeschikkingstelling”
Terbeschikkingstelling, zoals bepaald in art. 32 van de wet van 24/07/1987 (Wet betreffende de tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers), is de enige geldige manier om een speler uit te lenen aan een andere club Voornaamste voorwaarden: Enkel mogelijk in de transferperiodes Enkel mogelijk voor een duur tot einde van lopende seizoen Op basis van een geschreven “driepartijenovereenkomst” (tussen de twee clubs en de speler) Vooraf de toestemming bekomen van de sociaal inspecteur-directiehoofd van Toezicht op de Sociale Wetten

230 Arbeidsvergunningen: algemeen
Voor buitenlandse werknemers die in België komen werken moet de werkgever in principe vooraf beschikken over een arbeidsvergunning en een “Arbeidskaart B” (= beperkt tot tewerkstelling bij één werkgever, voor maximum 12 maanden, verlengbaar) Slechts op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum voor België verkrijgen Deze voorwaarde geldt niet voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte (= de 27 landen van de EU + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein) en Zwitserland

231 Arbeidsvergunningen: regeling voor beroepssportlui en -trainers
Arbeidsvergunning enkel te bekomen op voorwaarde dat de bezoldiging minstens het achtvoudige bedraagt van het minimumloon voor sportbeoefenaars (volgens de wet van 24 feb. 1978, in 2010: € x 8 = € bruto op jaarbasis) De sportlui mogen wel al in België zijn op het ogenblik van de aanvraag De club mag de spelers nog niet aan de competitie laten deelnemen zonder dat de arbeidsvergunning is afgeleverd

232 Vragen

233 Bijkomende info: FOD Financiën
Waar kan ik meer informatie vinden over de fiscaliteit van een vzw? Meer informatie in verband met de fiscaliteit van de vzw vindt u op U kunt ook terecht op en bij het Contactcenter van de FOD Financiën (0257/257 57) Voor regularisatie van uw persoonlijk dossier: contacteer uw bevoegd lokaal kantoor.

234 Bijkomende info: RSZ en FOD WASO
Waar kan ik meer informatie vinden? RSZ:  Contact opnemen FOD WASO:  Contact


Download ppt "Sport en de fiscaal-sociale spelregels"

Verwante presentaties


Ads door Google