De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectie Verkeer en Waterstaat"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectie Verkeer en Waterstaat
TE Goederenvervoer G.J. Krol

2

3 Taak Inspectie Verkeer en Waterstaat
De inspectie verkeer en waterstaat bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dit wordt onder andere gedaan door controles langs de weg en bedrijfsinspecties. Wanneer de regels overtreden worden door een werkgever, werknemer of zelfstandig ondernemer, legt de inspectie verkeer en waterstaat in een aantal gevallen een bestuurlijke boete op of maakt een proces-verbaal op.

4 IV&W Relevante Wetgeving
De toezichteenheid goederenvervoer van de inspectie Verkeer en Waterstaat is onder meer belast met het toezicht op de naleving van: Wet goederenvervoer over de weg; Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Arbeidstijdenwet / arbeidstijdenbesluit vervoer.

5 Wettelijke Instrumenten
Strafrecht (rechter). Boete. Vrijheidsstraf. Algemene wet bestuursrecht. Bestuursdwang. Last onder dwangsom. Bestuurlijke boete. De wet personenvervoer en de arbeidstijdenwet-arbeidstijdenbesluit vervoer worden inmiddels volgens de AWB gehandhaafd.

6 Belangrijkste bepalingen AWB
Legitimatiebewijs verplicht Art. 5:12 Awb: Gebruik bevoegdheden slechts voor zover nodig ( proportionaliteit ) Art. 5:13 Awb: Art. 5:15 Awb: Betreden plaatsen Vorderen inlichtingen Art. 5:16 Awb: 5:12 Legitimatiebewijs met foto, toont desgevraagd 5:13 alleen voorzover nodig voor de vervulling van de taak 5:15 BEPERKING BETREDEN VAN BEDRIJFSRUIMTEN In ons recht heeft een inspecteur van de Inspectie V&W op grond van artikel 5:15 Awb de bevoegdheid om plaatsen te betreden. Woningen zijn hierop uitgezonderd, tenzij de bewoner toestemming heeft gegeven. Ook in het Europese recht is het betreden van woningen beschermd. Op grond van lid 1 van artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) heeft een ieder recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Het begrip woning omvat niet alleen de woning. In april 2002 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) in een uitspraak bevestigd dat het begrip woning een brede betekenis heeft en dat daaronder niet alleen het kantoor van een vrije beroepsbeoefenaar kan vallen, maar ook de woning van een natuurlijke persoon welke woning tegelijkertijd de zetel van een vennootschap is. In deze zaak heeft het EHRM erkend dat 'onder omstandigheden' de bescherming van artikel 8 lid 1 EVRM ook van toepassing is op de kantoren van een rechtspersoon. Daarbij speelt ingrijpendheid van de handelingen ten aanzien van de plaatsen die worden betreden een grote rol. Zodra is vastgesteld of er sprake is van een inbreuk op de "persoonlijke levenssfeer" van de rechtspersoon toetst het EHRM of deze inbreuk de evenredigheidstoets van het tweede lid van artikel 8 EVRM kan doorstaan. In deze situatie was dit niet het geval. Dit arrest is van belang voor het nationale bestuursrecht, met name voor de gevallen waarin bedrijfsruimten worden betreden op basis van artikel 5:15 Awb. Er zou dan sprake kunnen zijn van een woning in de zin van artikel 8 EVRM en dus "onder omstandigheden" niet betreden mogen worden. Om problemen in de praktijk te voorkomen, is het dan ook raadzaam er op te letten dat het betreden van bedrijfsruimten de evenredigheidstoets van het in artikel 5:13 Awb neergelegde beginsel kan doorstaan 5:16 vorderen inlichtingen

7 Onderzoek vervoermiddelen
Vorderen zakelijke gegevens en bescheiden Art. 5:17 Awb: Art. 5:18 Awb: Onderzoek van zaken Onderzoek vervoermiddelen Art. 5:19 Awb: 5:17 zakelijke gegevens, kopiëren 5:18 onderzoeken, mag monsters nemen, mag verpakkingen openen 5:19 mag vervoermiddelen onderzoeken m.b.t de toezichthoudende taak, mag lading onderzoeken, mag voertuigen laten overbrengen 5:20 alle medewerking verplicht Medewerkingsplicht en geheimhouding. Art. 5:20 Awb:

8 Afdeling 5.4 Awb: Dwangsom
Art. 5:32 Awb: Last onder dwangsom Strekking: - overtreding ongedaan maken verdere overtreding / herhaling voorkomen Alternatief middel Evenredigheid tussen: - zwaarte geschonden belang beoogd effect dwangsom.

9 Tarieven Misbruik: voor de werkgever: € 1320;
Misbruik: voor de werknemer: € 440; Schijf niet tijdig wisselen: € 220; Te korte rusttijd: € 110 tot € 1980; Geen schijven van voorgaande dagen: € 550; Geen bestuurderskaart gebruiken: € 1100; Geen bestuurderskaart bij zich hebben: €

10 Bestuurlijke Boete Stapsgewijs
Constatering beboetbaar feit; Boeterapport wordt opgemaakt; Boeteoplegger bepaalt de voorgenomen boete; 14 dagen om de zienswijze kenbaar te maken; Boeteoplegger stuurt de boetebeschikking; Bezwaar binnen 6 weken bij boeteoplegger; Beroep binnen 6 weken bij de bestuursrechter; Hoger beroep bij de Raad van State. Er wordt geen verklaring meer opgenomen!

11 De digitale tachograaf

12 Digitale tachograaf Besluit van de Europese Commissie
De volgende voertuigen moeten vanaf mei 2006 zijn voorzien van een digitale tachograaf: alle nieuwe bussen (meer dan 8 personen alle vrachtauto’s (incl. aanhangers) met een toegestaan maximum gewicht van meer dan 3500 kg Dit Europese Besluit geldt voor alle lidstaten binnen de Europese Unie

13 Waarom de digitale tachograaf?
Doel: meer veiligheid door beter inzicht rij- en rusttijden; minder oneerlijke concurrentie door: uniforme wetgeving harmonisatie van handhaving snellere/betere controle minder fraudegevoelig lidstaten kunnen elkaars resultaten controleren.

14 Voordeel Geen registratiebladen tachograaf meer gebruiken; Meer duidelijkheid over gewerkte uren; Gegevens kunnen gebruikt worden voor bedrijfsadministratie; Waarschuwing bij overschrijding maximale rijtijd; Controles verlopen sneller.

15 Digitale tachograaf - Elektronische unit met display en twee openingen
voor een tachograafkaart - een printer - een sensor die is aangesloten op de versnellingsbak de digitale tachograaf registreert - rij- en rusttijden - overige werkzaamheden - snelheid voertuig gereden afstand onregelmatigheden

16 waarschuwingssignaal
Voertuigunit leesvenster printer waarschuwingssignaal Voertuigunit (VU) In de VU Geheugen Tijdklok Aansluitpunt Kaartopeningen

17 Waarschuwingslicht/signaal
Waarschuwingslicht en signaal, tijdens: - storingsmeldingen - snelheids overschrijdingen - rijden zonder kaart - maximum rijtijd

18 Beveiliging DT De beveiliging DT door fabrikant ingebracht. Bij iedere inbrenging danwel uitname van kaarten moet de VU o.a. opslaan: gegevens kaart (zoals naam/nummer); datum en tijd van handeling.

19 Gegevensopslag Chauffeurskaart 28 dagen registratie van rij- en rusttijden; In het geheugen van de Digitale tachograaf 365 dagen; Registratie van snelheid per seconde over de laatste 24 uur; Registratie van overschrijding (langer dan 1 minuut) van instelsnelheid van snelheidsbegrenzer.

20 Digitale Tachograaf Vier soorten tachograafkaarten - bestuurderskaart
- bedrijfskaart - werkplaatskaart controlekaart. Opgeslagen gegevens kunnen worden ge-download of afgedrukt. Kosten: € 69,00 per kaart Aanvragen bij IVW in Den Haag.

21 Tachograafkaarten Chauffeurskaart Controlekaart Werkplaatskaart Bedrijfskaart

22 Digitale Tachograaf Aanvraag bestuurderskaart; Via internet of call-center; Controle door IVW; handtekening en foto toevoegen en naar IVW terug- sturen; Persoonlijk afhalen op postkantoor.

23 Digitale Tachograaf Bestuurderskaart: Is persoonlijk;
Registreert rij- en rusttijden van chauffeur; Houdt gegevens 28 dagen bij; Is 5 jaar geldig; Voorwaarden: Chauffeur heeft een geldig Nederlands rijbewijs; Woont minimaal 185 dagen per kalenderjaar in Nederland; Heeft geen andere bestuurderskaart.

24 fijne complexe lijnpatronen
Echtheidskenmerken fijne complexe lijnpatronen

25 fijne complexe lijnpatronen
tachograafkaarten pasfoto m.u.v. bedrijfskaart fijne complexe lijnpatronen

26 tachograafkaarten persoonlijke gegevens pasfoto
m.u.v. bedrijfskaart fijne complexe lijnpatronen

27 tachograafkaarten persoonlijke gegevens pasfoto microtekst/kinegram
m.u.v. bedrijfskaart microtekst/kinegram fijne complexe lijnpatronen

28 tachograafkaarten persoonlijke gegevens pasfoto microtekst/kinegram
m.u.v. bedrijfskaart microtekst/kinegram kaartnr fijne complexe lijnpatronen

29 bovenzijde bij invoeren
tachograafkaarten bovenzijde bij invoeren

30 Niet EU chauffeurs Beschikt over een geldig chauffeursattest; Beschikt over een geldige tewerkstellingsvergunning; Is nog niet in het bezit van een chauffeurskaart; Beschikt over een geldig rijbewijs; Geldigheid van de chauffeurskaart is beperkt door de geldigheid van chauffeursattest of tewerkstellingsvergunning

31 Digitale Tachograaf Bedrijfskaart: Niet persoonlijk; Vermeldt gegevens van de onderneming; Maakt downloaden van rij- en rusttijdgegevens mogelijk; Is 5 jaar geldig; Inschrijving van de onderneming in KvK is noodzakelijk; Maximaal 62 kaarten per onderneming.

32 Digitale Tachograaf Aanvraag bedrijfskaart: Via internet of call-center; Controle door IVW; Inschrijving in KvK is noodzakelijk; Geen pasfoto; Wordt per post verzonden.

33 Digitale Tachograaf Werkplaatskaart. Voor installateurs en reparateurs; Is persoonlijk; Is voorzien van een pincode; Mag de werkplaats niet verlaten; Compatible met elke voertuigunit;

34 Digitale Tachograaf Voorwaarden aanvraag werkplaatskaart: Bij aanvraag diplomanummer en keuringsinstantie- nummer vermelden; Installateur bezit installateurdiploma digitale tachograaf; Installateur werkt bij een erkende werkplaats; Installateur bezit (nog) geen geldige werkplaatskaart; Kaart persoonlijk afhalen bij postkantoor.

35 Werkplaatskaart aanvragen
Aanvraag door werkplaats of installateur (gezagsverhouding) In behandeling wanneer aanvraag compleet is (incl. betaling) NAW gegevens in overeenstemming GBA Installateur 1 kaart per werkplaats Kan wel meerder kaarten hebben voor andere werkplaatsen. Werkgever kan voor meerdere installateurs een werkplaatskaart aanvragen.

36 Digitale Tachograaf Controlekaart: Is persoonlijk; Alleen voor toezichthouders Atb-v; Uitlezen voertuigunit; Uitlezen bestuurderskaart; 5 jaar geldig.

37 Vervanging/verlenging
Bij verlies/diefstal: Binnen 7 kalenderdagen nieuw aanvragen Alleen via Callcenter Vervanging binnen 5 werkdagen Geldigheid als oude kaart Laatste 0 (origineel) wordt 1 (of hoger)

38 Afgifte tachograafkaarten
Bedrijfs- en controlekaart naar postadres aanvrager Bestuurders- en werkplaatskaart ophalen postkantoor (face to face) Aanvrager tekent voor ontvangst Bewijs door IVW gescand en in dossier Kaartregistratie bij RDW

39 Digitale tachograaf Vervanging
Wanneer een analoge tachograaf onherstelbaar * defect raakt na mei 2006, dan zijn er twee mogelijkheden - voertuig geregistreerd vóór 1 januari 1996: de tachograaf mag worden vervangen door eenzelfde analoge versie - voertuig geregistreerd op of na 1 januari 1996: de defecte tachograaf moet worden vervangen door een digitale De vervoeder mag vanaf mei 2006 ook vrijwillig een digitale tachograaf installeren * impulsgever, verbindingskabel en tachograaf

40 Wijziging Na Invoering digitach
Huidige situatie: registratiebladen lopende week en de laatste voorafgaande week; Nieuwe situatie: Schijf van de dag van controle, de lopende week en voorgaande 15 dagen; Na 1 januari 2008 vindt toezicht plaats op periode van 28 dagen; Zowel voor digitale als analoge tachograaf. Deze wijzigingen leiden niet tot wijziging in handhaving.

41 Vervoerinformatiecentrum E-mail: vervoerinfo@ivw.nl
Voor verdere informatie Vervoerinformatiecentrum Postbus 10700 2501HS Den Haag Telefoon: Fax: Internet:


Download ppt "Inspectie Verkeer en Waterstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google