De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) Handhaving; waar raakt het de markt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) Handhaving; waar raakt het de markt."— Transcript van de presentatie:

1 Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) Handhaving; waar raakt het de markt

2 Opzet in ketengedachte LadenBunkerenTransport(Na) Lossen Reiniging/ afgifte derden Hotelbedrijf A BC A C B B B C A C €

3 Betrokken partijen  Inspectie Verkeer en Waterstaat  SAB-NI  Rijkswaterstaat  Havenbedrijven  KLPD, Zeehavenpolitie  Gemeenten, Provinciën, milieudiensten  U zelf, de markt

4 Taken en activiteiten (1)  Inspectie Verkeer en Waterstaat  SAB NI  Albertien Paardekooper Bunkeren €

5 De Rol van IVW Albertien Paardekooper Projectleider IVW invoering Scheepsafvalstoffenbesluit

6 Inspectie Verkeer en Waterstaat Toezicht op deel A van het Scheepsafvalstoffen- besluit •Deel A betreft de heffing op de gasolie voor de afgifte van olie- en vethoudend afval •Inwerkingtreding van deel A per 1 juli 2010 Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

7 Inspectie Verkeer en Waterstaat Welke afvalstoffen •Bilgewater •Afgewerkte olie •Vet, gebruikte filters en poetslappen •Olie- en vethoudend klein gevaarlijk afval, vaten, etc. Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

8 Inspectie Verkeer en Waterstaat Rol van Inspectie Verkeer en Waterstaat •Toezicht op de afdracht van de heffing door de schipper/eigenaar •Toezicht op overlegging van de gegevens door de leverancier Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

9 Inspectie Verkeer en Waterstaat Wat wordt van de schipper/eigenaar verwacht I. Eigenaar –Openen rekening bij een Nationaal Instituut –Zorgen dat de schipper over een ED-kaart beschikt –Betalen van de afvalbeheersbijdrage over het aantal liters gasolie: € 7,50 per 1000 liter II. De schipper -Ondertekenen van de bunkerverklaring en het betalingsbewijs -Bij saldotekort op de rekening: moet de schipper of de schuldbekentenis of de machtiging invullen Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

10 Inspectie Verkeer en Waterstaat Wat wordt van de leverancier verwacht •Installatie van een betaalterminal (kosteloos verstrekt door NI) •Gebruik Ecocard aan schipper aanbieden •Maandelijks gegevens aanleveren aan SAB-NI (gemandateerd door IVW) •Opmaken van de bunkerverklaring Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

11 Inspectie Verkeer en Waterstaat Inning met Ecocard Inventarisatie door SAB (gemandateerd door IVW) Afdracht aan NI 1e Aanmaning betaling Melding leveranciers aan SAB Overdracht Dossier aan IVW Bestuurlijke boete Last onder dwangsom Incasso- procedure door SAB Schema inning afvalbeheersbijdrage Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

12 Inspectie Verkeer en Waterstaat Optreden van IVW •Bestuursrechtelijke handhaving op grond van de Binnenvaartwet: •Bestuurlijke boete •Last onder dwangsom Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

13 Inspectie Verkeer en Waterstaat Bestuursrechtelijke handhaving •De Awb – Algemene Wet Bestuursrecht – biedt de mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen. •De volgende mogelijkheden zijn denkbaar: –Het opleggen van een bestuurlijke boete –Het opleggen van een last onder dwangsom: deze bestaat uit eerst een waarschuwing en daarna het opleggen van een last onder dwangsom (l.o.d.) Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

14 Inspectie Verkeer en Waterstaat Internationaal Verevenings- en coördinatieorgaan •Jaarlijks wordt in het IVC besloten over de hoogte van de afvalbeheersbijdrage •Verlaging van de afvalbeheersbijdrage in verband met technische maatregelen: pas na een jaar. •Beslissing in de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP).

15 Inspectie Verkeer en Waterstaat Einde van mijn verhaal •Vragen kunnen na afloop gesteld worden Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

16 Taken en activiteiten (2)  Rijkswaterstaat  Toezicht op varende objecten en lozingen naar oppervlaktewater  Scheepsmilieucontroles (bilgboekje, losverklaring, correct opslag afvalstoffen, …)  (Administratieve) controle Binnenvaartwet TransportHotelbedrijf

17 Taken en activiteiten (3)  KLPD, Zeehavenpolitie  Waarheidsvinding (onderzoek)  Te water en te land  Gezamenlijk met bestuurlijk gezag Laden Transport (Na) Lossen

18 Taken en activiteiten (4)  Schipper, rederij, verlader  Lozingsverbod  Signaal bij incidenten en calamiteiten  Duidelijke afspraken in vervoersovereenkomst  Bij niet nakomen verplichtingen CDNI; melden Laden(Na) Lossen Reiniging/ afgifte derden Transport

19 Samenwerking Schipper/Verlader  Privaatrechtelijke afspraken  Vervoersovereenkomst  Anticiperen op verplichtingen CDNI  Geen rol bevoegd gezag, beperkte rol Politie  Bestuursrechtelijk aandacht  Verplichtingen uit het SB  Opvolging melding (Na) Lossen Laden Reiniging/ afgifte derden

20 Taken en activiteiten (5)  Inzamelstructuren = Rijksoverheid  A-stoffen (verhaal IVW)  B-stoffen samenwerking markt  C-stoffen wordt nog nader ingevuld  Rol Havens, Gemeentes en inzamelaars  Bestaande inzamelstructuur handhaven  Organisatie voor gescheiden inzamelen KGA, slibs, slobs, … Hotelbedrijf

21 Samenvattend  Keten toezicht; gezamenlijk bestuurlijk en strafrechtelijk  Voorlichting op verplichtingen SB  M&I is er voor bestuurlijke trajecten  Er zal per 1-11-2009 actief gereageerd worden op meldingen

22 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI) Handhaving; waar raakt het de markt."

Verwante presentaties


Ads door Google