De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI)"— Transcript van de presentatie:

1 Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI)
Handhaving; waar raakt het de markt Het scheepsafvalstoffenverdrag, in NL verankert aan de Wm, Wvo, Binnenvaartwet, Wet economische delicten, Burgerlijkwetboek en Algemene wet bestuursrecht via het Scheepsafvalstoffenbesluit Hoe gaat de overheid hiermee om. In vogelvlucht het besluit, en de invulling door het bevoegd gezag.

2 Opzet in ketengedachte
B A A A B B C C B C C Laden Bunkeren Transport (Na) Lossen Hotelbedrijf In de film kunnen zien dat het besluit de hele binnenvaartketen bevat. De drie afvalstoffen komen op de volgende plekken vrij in de keten, daar gelden de specifieke eisen uit het SB. Reiniging/ afgifte derden

3 Betrokken partijen Inspectie Verkeer en Waterstaat SAB-NI
Rijkswaterstaat Havenbedrijven KLPD, Zeehavenpolitie Gemeenten, Provinciën, milieudiensten U zelf, de markt De keten wordt beheerst door verschillende overheidspartijen. A-stoffen heffing: IVW, SAB-NI A,B en C stoffen handhaving: Alle overige partijen met onderscheid naar Nat: RWS, HBR, KLPD Droog: Gemeenten, Provinciën, Milieudiensten. B stoffen U zelf via de privaatrechtelijke afspraken in de vervoersovereenkomst.

4 Taken en activiteiten (1)
Bunkeren Inspectie Verkeer en Waterstaat SAB NI Albertien Paardekooper Wie kunt u wanneer tegenkomen en op welke wijze; De Inspectie verkeer en waterstaat en SAB-NI treden in de keten op zodra u de slang van de pomp af haalt. Hoe? gaat u nu horen van Albertien Paardekooper van de IVW

5 De Rol van IVW Albertien Paardekooper
Projectleider IVW invoering Scheepsafvalstoffenbesluit

6 Toezicht op deel A van het Scheepsafvalstoffen-besluit
Deel A betreft de heffing op de gasolie voor de afgifte van olie- en vethoudend afval Inwerkingtreding van deel A per 1 juli 2010 Voorlichting gaat plaatsvinden via de branches en de scheepvaartkranten Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

7 Welke afvalstoffen Bilgewater Afgewerkte olie
Vet, gebruikte filters en poetslappen Olie- en vethoudend klein gevaarlijk afval, vaten, etc. Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

8 Rol van Inspectie Verkeer en Waterstaat
Toezicht op de afdracht van de heffing door de schipper/eigenaar Toezicht op overlegging van de gegevens door de leverancier Meer specifiek zal het toezicht door IVW zich gaan richten op de afdracht van de heffing door de schipper/eigenaar En op de overlegging van de gegevens door de leverancier. Welke gegevens dat zijn, daar zal ik u zo meteen meer over vertellen. Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

9 Wat wordt van de schipper/eigenaar verwacht
I. Eigenaar Openen rekening bij een Nationaal Instituut Zorgen dat de schipper over een ED-kaart beschikt Betalen van de afvalbeheersbijdrage over het aantal liters gasolie: € 7,50 per 1000 liter II. De schipper Ondertekenen van de bunkerverklaring en het betalingsbewijs Bij saldotekort op de rekening: moet de schipper of de schuldbekentenis of de machtiging invullen Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

10 Wat wordt van de leverancier verwacht
Installatie van een betaalterminal (kosteloos verstrekt door NI) Gebruik Ecocard aan schipper aanbieden Maandelijks gegevens aanleveren aan SAB-NI (gemandateerd door IVW) Opmaken van de bunkerverklaring Zowel leverancier als schipper ondertekenen Leverancier geeft schipper een afschrift en bewaart zelf het ondertekende exemplaar Schipper bewaart kopie (6 maanden) Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

11 Schema inning afvalbeheersbijdrage
Inning met Ecocard Incasso- procedure door SAB Afdracht aan NI Inventarisatie door SAB (gemandateerd door IVW) 1e Aanmaning betaling Melding leveranciers aan SAB Overdracht Dossier aan IVW Bestuurlijke boete Last onder dwangsom Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

12 Optreden van IVW Bestuursrechtelijke handhaving op grond van de Binnenvaartwet: Bestuurlijke boete Last onder dwangsom Dossier gaat naar IVW t.b.v. interventie: Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

13 Bestuursrechtelijke handhaving
De Awb – Algemene Wet Bestuursrecht – biedt de mogelijkheid om bestuursdwang toe te passen. De volgende mogelijkheden zijn denkbaar: Het opleggen van een bestuurlijke boete Het opleggen van een last onder dwangsom: deze bestaat uit eerst een waarschuwing en daarna het opleggen van een last onder dwangsom (l.o.d.) Binnenkort zal een keuze gemaakt worden uit het toepassen van de bestuurlijke boete en/of het toepassen van een last onder dwangsom. Zodra deze keuze gemaakt is, zal de uitkomst in de Binnenvaartbladen gecommuniceerd worden. De bunkerbedrijven zullen apart aangeschreven worden om een en ander uit te leggen. Een l.o.d. bestaat uit een bedrag ineens of een bedrag per tijdseenheid, met daaraan gekoppeld een maximum te verbeuren bedrag Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

14 Internationaal Verevenings- en coördinatieorgaan
Jaarlijks wordt in het IVC besloten over de hoogte van de afvalbeheersbijdrage Verlaging van de afvalbeheersbijdrage in verband met technische maatregelen: pas na een jaar. Beslissing in de Conferentie der Verdragsluitende Partijen (CVP) . Bij verlaging kunt u denken aan schroefasdichting. Een dergelijke voorziening zal wel eerst goedgekeurd moeten zijn door het bevoegd gezag.

15 Einde van mijn verhaal Vragen kunnen na afloop gesteld worden
Symposium Scheepsafvalstoffenverdrag

16 Taken en activiteiten (2)
Transport Hotelbedrijf Rijkswaterstaat Toezicht op varende objecten en lozingen naar oppervlaktewater Scheepsmilieucontroles (bilgboekje, losverklaring, correct opslag afvalstoffen, …) (Administratieve) controle Binnenvaartwet RWS Landelijk de toezichthouder te water op het gebied van directe en indirecte lozingen dus ook het SB Zij controleert het varend schip op haar goede gedrag, A- stoffen wordt gekeken naar het juist opslaan van de (huishoudelijke) afvalstoffen, het op een juiste wijze afgeven van afvalstoffen, de administratieve bescheiden zoals het bunkerbewijs met afdracht afvalbeheerbijdrage B-stoffen wordt gekeken dat het ruim vrij van lading restanten is (conform afvalstoffentabel), heeft dit op een juiste manier plaats gevonden, is het ladingrestant op de juiste manier en juiste plaats afgegeven. Controle vindt visueel plaats, maar ook administratief via de losverklaring, afgiftebewijzen en verklaringen van eenheidstransport C-stoffen gescheiden inzamelen van de afvalstromen en dusdanig afgeven (huishoudelijk, KGA, Olie), verbod lozen huishoudelijk afvalwater Focus = B Handhaving in kader van verwijtbaar gedrag en ernst van de overtreding. Overgangsperiode 3 tot 5 maanden afhankelijk van de gewenning van een ieder.

17 Taken en activiteiten (3)
(Na) Lossen Transport Laden KLPD, Zeehavenpolitie Waarheidsvinding (onderzoek) Te water en te land Gezamenlijk met bestuurlijk gezag Ondersteunend aan de water en wal kant. Controle en opsporing zelfstandig en op verzoek van bevoegd gezag Strafrechtelijk optreden bij overtredingen, valsheid in geschrifte (bunkerverklaring, losverklaring, verklaring eenheidstransport en afgifteverklaringen) Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk opgetreden, strafrecht en bestuursrecht. Handhaving in kader van verwijtbaar gedrag en ernst van de overtreding. Overgangsperiode 3 tot 5 maanden afhankelijk van de gewenning van een ieder.

18 Taken en activiteiten (4)
Laden Transport (Na) Lossen Reiniging/ afgifte derden Schipper, rederij, verlader Lozingsverbod Signaal bij incidenten en calamiteiten Duidelijke afspraken in vervoersovereenkomst Bij niet nakomen verplichtingen CDNI; melden Hoe kan een schipper/eigenaar en verlader zorgen dat zij de verplichtingen t.a.v SB nakomen: Niet direct te lozen: Inzameler heeft vergunning of activiteitenbesluit: toezicht RWS en Gemeenten/Provincies. Mogelijke risico's voor (Water)milieu melden en overleggen hoe te reageren/plan van aanpak

19 Samenwerking Schipper/Verlader
Laden Privaatrechtelijke afspraken Vervoersovereenkomst Anticiperen op verplichtingen CDNI Geen rol bevoegd gezag, beperkte rol Politie Bestuursrechtelijk aandacht Verplichtingen uit het SB Opvolging melding (Na) Lossen Reiniging/ afgifte derden Goede afspraken hoe om te gaan met begrippen: bezemschoon/nagelensd, vaccuümschoon, wassen Hoe om te gaan met ladingrestanten Waar nabehandeling dient plaats te vinden/waswater afgegeven kan worden. Bij conflicten waarbij schipper/verlader niet wil voldoen aan verplichtingen in het SB (niet wachten tot nalossen/niet innemen ladingrestanten) dan kan een melding worden gedaan bij het M&I. Deze schakelt het juiste bevoegde gezag in en zonodig politie.

20 Taken en activiteiten (5)
Inzamelstructuren = Rijksoverheid A-stoffen (verhaal IVW) B-stoffen samenwerking markt C-stoffen wordt nog nader ingevuld Rol Havens, Gemeentes en inzamelaars Bestaande inzamelstructuur handhaven Organisatie voor gescheiden inzamelen KGA, slibs, slobs, … Hotelbedrijf Het geheel staat en valt met de inzamelstructuur. Zojuist gehoord hoe dit met A-stoffen is opgezet. De infrastructuur is er dus u dient dit te gebruiken, de betaling zal vanaf 1 juli 2010 geïnd worden B-stoffen is een markt aangelegenheid. Deze dient voor de infrastructuur te zorgen. C-stoffen is voor een deel al een infrastructuur (gescheiden afvalstromen, huishoudelijk, olie, bilg, …, voor een deel niet (inzameling huishoudelijk afvalwater). Handhaving in kader van verwijtbaar gedrag en ernst van de overtreding. Overgangsperiode 3 tot 5 maanden afhankelijk van de gewenning van een ieder.

21 Samenvattend Keten toezicht; gezamenlijk bestuurlijk en strafrechtelijk Voorlichting op verplichtingen SB M&I is er voor bestuurlijke trajecten Er zal per actief gereageerd worden op meldingen Handhaving in kader van verwijtbaar gedrag en ernst van de overtreding. Overgangsperiode 3 tot 5 maanden afhankelijk van de gewenning van een ieder.

22 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Het scheepsafvalstoffen verdrag (CDNI)"

Verwante presentaties


Ads door Google