De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transport en Mobiliteit in de bouwsector “Alles” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 september 2011 ITLB Graphics.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transport en Mobiliteit in de bouwsector “Alles” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 september 2011 ITLB Graphics."— Transcript van de presentatie:

1 Transport en Mobiliteit in de bouwsector “Alles” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 september 2011 ITLB Graphics

2 AGENDA Laatste stand van zaken inzake de implementatie van de digitale tachograaf in België ; Overzicht van een aantal wijzigingen van de reglementering inzake de rij-en rusttijden; Toekomst . ITLB Graphics

3 1. Laatste stand van zaken inzake de implementatie van de digitale tachograaf
ITLB Graphics

4 Reglementaire basis Europese reglementering: Belgische reglementering:
-Verordening (EEG) nr. 3821/85 met bijlage 1, Verordening (EG) nr. 561/2006 Verordening (EG) nr. 1266/2009 van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing Belgische reglementering: -het K.B. van 14 juli 2005 en het M.B. van 5 augustus 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 het K.B. van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 ITLB Graphics

5 Uitgangspunt Om de verkeersveiligheid te verhogen werd de digitale tachograaf door de Europese Commissie geïntroduceerd als een innovatief en minder fraudegevoelig systeem voor de registratie van de activiteiten van de chauffeurs i.p.v de analoge tachograaf die met papieren tachograafschijven werkt. ITLB Graphics

6 Toepassingsgebied In welke landen ? Vanaf wanneer?
Voor welke voertuigen? ITLB Graphics

7 In welke landen? De digitale tachograaf wordt ingebouwd in voertuigen, die nieuw in het verkeer worden gebracht in : ALLE lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein; en ten laatste vanaf ook: in de landen waar het A.E.T.R.-verdrag van toepassing is (o.a. Rusland, Turkije, Moldavië, Oekraïne....) ITLB Graphics

8 Sinds wanneer in België?
Op basis van art.22 van het K.B. van 14 juli 2005: Nieuwe voertuigen, die vanaf 5 augustus 2005 ingeschreven werden moeten met een digitale tachograaf uitgerust zijn. (een korte transitieperiode was voorzien tot op basis van de Omzendbrief van ) ITLB Graphics

9 In welke voertuigen? ITLB Graphics

10 Alle voertuigen die onderworpen zijn aan de vigerende Verordening inzake de rij- en rusttijden.
Vanaf op basis van Verordening (EG) nr. 561/2006. Algemene conclusie : zeer ruim toepassingsgebied!! Voertuigen met een maximaal toegelaten massa (M.T.M.), inbegrepen opleggers of aanhangwagens, van MEER DAN 3,5 TON en die door de chauffeurs onder het statuut van loontrekkenden OF zelfstandigen zowel voor het vervoer voor eigen rekening als voor rekening van derden gebruikt worden voor iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over VOOR OPENBAAR GEBRUIK TOEGANKELIJKE WEGEN plaatsvindt, in lege of beladen toestand; Voertuigen gebruikt voor het vervoer van personen die meer dan 9 personen, bestuurder inbegrepen, kunnen vervoeren. ITLB Graphics

11 VRIJSTELLINGEN op basis van art. 3 van de Verordening (EG) nr. 61/2006
Belangrijke wijzigingen in de VRIJSTELLINGEN en NATIONALE AFWIJKINGEN !!! Vanaf : VRIJSTELLINGEN op basis van art. 3 van de Verordening (EG) nr. 61/2006 BELGISCHE AFWIJKINGEN voorzien in art. 6 van het K.B. van 9 april 2007 op basis van art. 13 van de Verordening (EG) nr. 61/2006 ITLB Graphics

12 Toegelaten BELGISCHE AFWIJKING
voorzien in art. 6 van het K.B. van 9 april 2007 op basis van art. 13 van de Verordening (EG) nr. 561/2006 Voertuigen of combinaties van voertuigen: met een toegestane maximummassa van TEN HOOGSTE 7,5 TON; die worden gebruikt voor het dragen van MATERIAAL, APPARATUUR OF MACHINES; die de bestuurder beroepshalve gebruikt; binnen een straal van 50 km rond de vestigingsplaats van het bedrijf; op voorwaarde dat dit vervoer niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is; ITLB Graphics

13 Voornaamste kenmerken (1)
1.De digitale tachograaf is te beschouwen als een computer met een geïntegreerde printer: Het massageheugen van het apparaat kan de geregistreerde data m.b.t. het voertuig en de bestuurders ervan gedurende minstens 365 kalenderdagen bewaren. Een cryptografische versleuteling tussen de bewegingssensor van het voertuig en de tachograaf beveiligt de authenticiteit en de integriteit van de registratie en de bewaring van de gegevens, zodat mogelijke vervalsing van de opgeslagen gegevens wordt uitgesloten en manipulaties en pogingen daartoe zelfs gedetecteerd kunnen worden. ITLB Graphics

14 Voornaamste kenmerken (2)
2. De digitale tachograaf is voorzien om te werken met verschillende types van chipkaarten, o.a. : Een bestuurderskaart op naam van de chauffeur die rijdt met een voertuig dat onderworpen is aan de rij-en rusttijden en dat met een digitale tachograaf is uitgerust. Een bedrijfskaart op naam van het bedrijf dat een voertuig gebruikt dat onderworpen is aan de rij-en rusttijden en dat met een digitale tachograaf is uitgerust. 3. De geregistreerde data in de chip en in het massagheugen moeten REGELMATIG naar “beveiligde externe opslagmedia” worden overgedragen. (art 17§1 KB ) ITLB Graphics

15 De bestuurderskaart ITLB Graphics

16 Kenmerken van de bestuurderskaart
De bestuurderskaart vervangt de vroegere papieren tachograafschijf; De kaart wordt gepersonaliseerd op naam van de bestuurder met zijn/haar pasfoto en zijn/haar grafische handtekening, maar ZONDER ADRES De bestuurder mag slechts één bestuurderskaart bezitten; De kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar; De kaart moet vervangen worden bij verlies, diefstal of slechte werking ervan; De chip slaat de gegevens van de prestaties (rijden, rusten, …) van de bestuurder van minstens 28 dagen op. ITLB Graphics

17 De bedrijfskaart ITLB Graphics

18 Kenmerken van de bedrijfskaart
De bedrijfskaart wordt gepersonaliseerd op naam van het bedrijf met vermelding van zijn adres; Een bedrijf kan meerdere kaarten tegelijk aanvragen en gebruiken voor het volledige voertuigenpark op basis van zijn btw-nummer; De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van het apparaat zijn opgeslagen; Deze kaart dient o.a. om deze data over te brengen (te downloaden) voor controledoeleinden, loonberekening of vergrendeling van de data bij verhuur of verkoop van het betrokken voertuig; ITLB Graphics

19 De kaartaanvraagprocedure
ITLB Graphics

20 Opdracht van de vzw ITLB ITLB Graphics

21 Voor een bestuurderskaart zijn de noodzakelijke aanvraaggegevens:
Voor elke type digitale tachograafkaart is er een specifiek aanvraagformulier beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits. Deze formulieren zijn bv. beschikbaar op de website (of opvraagbaar bij de Dienst DIGITACH) om afgeprint, ingevuld en opgestuurd te worden. Voor een bestuurderskaart zijn de noodzakelijke aanvraaggegevens: de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van de chauffeur; Zijn/ haar adres in België; een geldig rijbewijsnummer voor minstens categorie B 1 pasfoto en een grafische handtekening. ITLB Graphics

22 Hoeveel kost een tachograafkaart ?
De te betalen prijs voor de tachograafkaarten is bepaald door het K.B. van 14 juli 2005 en is gewijzigd sinds voor de bestuurderskaart : 65 EUR (incl.BTW) voor de bedrijfskaart: 150 EUR (incl.BTW) ITLB Graphics

23 Nuttige adressen (1) VOOR REGLEMENTAIRE ASPECTEN :
FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Vervoer te Land Directie Wegvervoer “City Atrium” Vooruitgangstraat Brussel Tel. : 02/ - internet : (rubriek weg) ITLB Graphics

24 Nuttige adressen (2) VOOR DE AFGIFTE VAN DE KAARTEN : Dienst Digitach
VZW Instituut Wegtransport en Logistiek België (ITLB) Archimedesstraat Brussel Tel. 02/ fax : 02/ ITLB Graphics

25 2. Overzicht van een aantal wijzigingen van de reglementering inzake de rij- en rusttijden
ITLB Graphics

26 inzake de rij en rusttijden na 11-4-2007 Verordening nr. 561/2006 (1)
Voornaamste regels inzake de rij en rusttijden na Verordening nr. 561/2006 (1) Dagelijkse rijtijd: 9u. met 2 maal per week maximaal 10u. Wekelijkse rijtijd: maximaal 56 u. Rijtijd per twee opeenvolgende weken: maximaal 90u. Onderbreking van de rijtijd: na maximaal 4u.30 rijtijd moet minimaal 45 min. rij-en werkonderbreking worden ingelast. Deze onderbreking kan gesplitst worden in een periode van minimaal 15 min. gevolgd door een periode van minimaal 30 min. ITLB Graphics

27 inzake de rij en rusttijden na 11-4-2007 Verordening nr. 61/2006 (2)
Voornaamste regels inzake de rij en rusttijden na Verordening nr. 61/2006 (2) Dagelijkse rusttijd: 11u. achtereenvolgende rust Mogelijkheid tot inkorting van de dagelijkse rusttijd: 3 maal per week minimaal 9u. ZONDER COMPENSATIE Mogelijkheid tot opspitsing van de dagelijkse rusttijd: in 2 periodes waarbij de eerste periode min. 3u. moet zijn en de laatste min. 9u. Wekelijkse rusttijd: min. 45u. met een mogelijkheid tot verkorting tot min. 24u. één keer per periode van 2 opeenvolgende weken MITS COMPENSATIE met een even lange rusttijd voor het einde van de derde daaropvolgende week ITLB Graphics

28 Van toepassing sinds 1 september 2007:
Een “gevoelige” aanpassing van bepaalde bedragen in het kader van de procedure van onmiddellijke inning in functie van de ernst van de inbreuk en in functie van het risico tot aantasting van de verkeersveiligheid; Een “gevoelige” differentiatie van de lijst van mogelijke inbreuken op de naleving van de rij-en rusttijden en het correct gebruik van de tachograaf ITLB Graphics

29 Van toepassing sinds 1 januari 2008:
Een wegcontrole op de naleving van de rij- en rusttijden wordt uitgevoerd op basis van de registraties die een chauffeur verplicht is op verzoek van de controle-instanties voor te leggen. De chauffeur is verplicht de registraties van de dag zelf en de voorafgaande 28 dagen bij zich in het voertuig te hebben. ITLB Graphics

30 op briefhoofdpapier van het bedrijf;
Wat moet of kan een chauffeur doen, als hij omwille van verlof, ziekte, rit onder vrijgesteld transport,…. GEEN tachograafregistraties kan voorleggen? AANBEVELING opgenomen in art. 20 KB 14 juli 2005 !! Lay-out van het formulier gewijzigd sinds Om discussies en ONNODIG tijdsverlies bij een wegcontrole te vermijden KAN het niet kunnen voorleggen van tachograafregistraties door een chauffeur door een ATTEST gerechtvaardigd worden. Om TIJDENS een wegcontrole in aanmerking genomen te worden, moet dit attest worden opgesteld: volgens een vast model opgesteld door de Europese Commissie op briefhoofdpapier van het bedrijf; integraal getypt zijn, met inbegrip van begin- en einddatum van de afwezigheid; ondertekend zijn door een verantwoordelijke van het bedrijf met duidelijke vermelding van zijn naam, voornaam, functie en telefoonnummer. ITLB Graphics

31 3. Toekomst IWT-ITR Graphics

32 In de verdere toekomst: De Europse commissie
heeft recent (19 juli 2011) het concept van digitale tachografie en chipkaarten bevestigd voor de komende 20 jaar; verzoekt ook de nationale overheden verdere uitvoering te geven aan de Europese verplichtingen inzake: het voeren van een beleid tot verhoging van het aantal uitgevoerde bedrijfscontroles; het toepasen van een risicoclassificatie-systeem in hoofde van de controle-instanties voor het uitvoeren van gerichtere controles langs de weg. ITLB Graphics

33 Nog vragen ? IWT-ITR Graphics


Download ppt "Transport en Mobiliteit in de bouwsector “Alles” wat u moet weten over de tachograaf Confederatie Bouw - Matexpo 7 september 2011 ITLB Graphics."

Verwante presentaties


Ads door Google