De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties…"— Transcript van de presentatie:

1 naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties…

2 Historische informatie 1870-1875 2  Top 9 van de frequentste gekende doodsoorzaken (in %)

3 Communicatie  Bevolking  Communicatie naar de bevolking wordt een structureel onderdeel van het Vlaamse vaccinatieprogramma.  Een algemene informatieve website  Vaccinatoren en andere professionelen  Aandacht voor opleiding, bijscholing en communicatie van vaccinatoren en andere professionelen.  Tegen 2014: een centraal aanspreekpunt voor professionelen over vaccinaties. 3

4 Wetenschappelijke onderbouwing en evaluatie van het vaccinatiebeleid  Er zullen op regelmatige tijdstippen studies uitgevoerd worden  Vaccinatiegraadstudies  Serologiestudies  Kosten-effectiviteitsstudies  Kiemdragerschap (bv. pneumokokkentypes) 4

5 Adviesorganen  Tegen 2013 zal de Vlaamse Vaccinatiekoepel een officieel statuut krijgen.  Acties voor de Vaccinatiekoepel:  Tegen 2014: een voorstel doen over wie de verantwoordelijke vaccinator wordt per doelgroep en vaccinatiemoment;  Tegen midden 2013: een vaccinatiestrategie opstellen die de hele levensloop bestrijkt;  Het probleem monopolie op de vaccinatiemarkt bestuderen  Tegen 2015: nagaan hoe om moet gegaan worden met de stijgende distributiekosten. 5

6 Vaccinnet en e-health  Maximaal gebruik van Vaccinnet zal gestimuleerd worden.  Tegen 2014: Vaccinnet wordt gebruikt door 75% van de vaccinatoren.  Tegen 2015: Vaccinnet wordt gebruikt door alle vaccinatoren.  Vaccinnet in 2014 ontsluiten naar Vitalink.  Ambitie om tegen 2017 de burger zijn eigen vaccinatiegegevens te laten bekijken via Vitalink. 6

7 Afstemming Afstemming met andere overheden is noodzakelijk:  Franse gemeenschap  Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie  Federale overheid 7

8 Nieuwe gezondheidsdoelstelling Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking gedurende het hele leven doeltreffend te beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een ernstige impact kunnen hebben op de levenskwaliteit. 8

9 Subdoelstellingen Doelgroepen:  kinderen en jongeren  volwassenen  65-plussers  reizigers die in aanmerking komen voor vaccinatie  de werkende bevolking die in aanmerking komt voor vaccinatie 9

10 Subdoelstelling 1  Vaccinatie van kinderen en jongeren:  Tegen 2020 wordt binnen het vaccinatieschema voor kinderen en jongeren voor elk van de vaccinatiemomenten de vaccinatiegraad bereikt die nodig is voor het garanderen van groepsimmuniteit.  Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat alle vaccinaties bij 80% van de kinderen jonger dan 18 maanden tijdig gegeven worden.  Tegen 2015 voldoet Vlaanderen aan de voorwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie om de eliminatie van mazelen te realiseren in de Europese Regio. 10

11 Acties bij subdoelstelling 1  Officieel vaccinatieschema voor kinderen en jongeren in Vlaanderen  Kindpremie en vaccinaties  Informeren en sensibiliseren over vaccinaties  Acties naar ondergevaccineerde groepen 11

12 Subdoelstelling 2 vaccinatie van volwassenen:  Tegen 2014 wordt voor volwassenen een vaccinatiekalender en een vaccinatiestrategie opgemaakt.  Speciale aandacht zal gegeven worden aan de kinkhoestvaccinatie van aanstaande ouders en de gezinsleden van jonge baby’s.  Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen gevaccineerd tegen seizoensgriep.  Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks gevaccineerd tegen seizoensgriep. 12

13 Acties bij subdoelstelling 2  Communicatie- en informatiecampagnes voor artsen  Communicatie- en informatiecampagnes voor de doelgroepen  Na de 6 de fase van de staatshervorming: uitbreiding aanbod gratis vaccinaties tegen seizoensgriep voor:  Bewoners van psychiatrische verzorgingstehuizen  Initiatieven van beschut wonen 13

14 Subdoelstelling 3 Vaccinatie van 65-plussers:  Tegen 2020 wordt een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-plussers.  Tegen 2018 wordt een advies gegeven over pneumokokkenvaccinatie. 14

15 Acties bij subdoelstelling 3  Griepvaccinatie  Nu reeds gratis griepvaccins voor bewoners van woonzorgcentra  Uitdaging bereiken van de thuiswonende 65-plusser  Pneumokokkenvaccinatie  Tegen 2018 advies van de Vaccinatiekoepel over pneumokokkenvaccinatie voor 65-plussers 15

16 Subdoelstelling 4 Vaccinatie en reizen:  Tegen 2015 zijn er uniforme Vlaamse richtlijnen voor reizigersvaccinatie.  Tegen 2016 zijn deze bekend bij alle actoren die in Vlaanderen actief zijn bij gezondheidsadvisering in verband met reizen en worden ze vanaf dan ook door hen toegepast. 16

17 Acties bij subdoelstelling 4  Opstellen richtlijnen  Verspreiden van de richtlijnen  Vaccinatoren  Andere gezondheidsprofessionelen  Reissector  Charter opstellen met de reissector 17

18 Subdoelstelling 5 Vaccinatie en werksituatie:  Omwille van het risico op het verspreiden van infectieziekten naar de bevolking toe, moeten sommige beroepsgroepen goed gevaccineerd zijn tegen bepaalde infectieziekten. Hierbij gaat speciale aandacht naar vaccinatie tegen griep en kinkhoest bij gezondheidspersoneel en tegen hepatitis A bij personen die professioneel me voedingswaren in contact komen (o.a voedselbereiders).  Tegen 2017 willen we een breed maatschappelijk (o.a. sociale partners) en professioneel draagvlak creëren voor de implementatie van deze vaccinaties.  Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd is tegen seizoensgriep.  Tegen 2020 wordt ernaar gestreefd dat 80% van het gezondheidspersoneel dat met baby’s werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen heeft als volwassene. 18

19 Acties bij subdoelstelling 5  Draagvlak creëren voor:  Vaccinatie van personen die werken met kleine kinderen tegen kinkhoest  Vaccinatie van personen werkzaam in de gezondheidssector tegen griep  Vaccinatie tegen hepatitis A voor personen die in contact komen met voedingswaren  Hierbij is nodig  Communicatie en overleg met de betrokken beroepsgroepen en sociale partners  Afspraken met •Bedrijfsgezondheidszorg •huisartsen 19


Download ppt "Naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties…"

Verwante presentaties


Ads door Google