De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale bekostiging en Samenwerken: Status in Twente FysioGroepTwente Maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale bekostiging en Samenwerken: Status in Twente FysioGroepTwente Maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Integrale bekostiging en Samenwerken: Status in Twente FysioGroepTwente Maart 2010

2 Integrale Bekostiging en Samenwerken: Status in Twente •Welkom •Doel van de avond: •Informeren •Inzicht geven over de stand van zaken rond oprichting FysioGroepTwente •Discussiëren, feedback krijgen •Mandaat en bijdrage in de opstartkosten •Inleiding Gevolgen Integrale Bekostiging •Vragenronde •Met elkaar in gesprek: liggen we in Twente op de juiste koers ? •Samenvatting •Vervolgstappen •Afsluiting

3 Aanleiding Integrale bekostiging: Veranderingen in de zorgvraag • Vergrijzing / ontgroening • Toename chronische zieken • Meer complexiteit / multi -morbiditeit • Mondiger patiënten • Onevenredig groeiende zorgkosten

4 Uitdaging: met minder mensen meer doen, maar met behoud van kwaliteit •Hoe : •Meer en anders samenwerken •Andere taakverdeling •Dubbeltaken voorkomen •Taken samenvoegen •Ketenzorg en DBC’s •Doel: •Samenhang en kwaliteit van zorg verbeteren •Kostenbeheersing

5 Door nieuwe aanpak een dynamischer 1 e lijn Veranderingen : •Onderscheid tussen 1e - 2e - 3e lijn vervaagt •Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan •Huisarts wil regierol in 1e lijn •Gemeenten worden partners in de 1e lijn •Bekostiging verandert •Meer marktwerking

6 Integrale bekostiging: Hoe wordt chronische zorg straks betaald ? Hoofdaannemer (bijv. regionaal huisartsen-collectief) : biedt voor bepaalde chron.indicaties een zorgtraject aan in een regio onderhandelt met zorgverzekeraars over inhoud, hoeveelheid en prijs onderhandelt met onderaannemers over niet huisartsen-zorg

7 Integrale bekostiging: Hoe wordt chronische zorg straks betaald ? Onderaannemer (bijv. regionaal fysiotherapeuten-collectief) : biedt voor bepaalde chronische indicaties fysiotherapeutische zorg aan onderhandelt met hoofdaannemer over inhoud, hoeveelheid en prijs onderhandelt met onderaannemers over uitbesteding van fysioth. zorg coördineert levering zorg door aangesloten fysiotherapeuten

8 Integrale bekostiging in de 1e lijn: Wie zijn er al mee bezig? Huisartsen: - zijn in toenemende mate verenigd in grotere groepen (vaak coöperaties van 60-80 praktijken) - bieden zorgtrajecten aan in de regio - onderhandelen al als hoofdaannemer met zorgverzekeraars - zoeken onderaannemers in 1e lijn om aanvullende zorg te leveren (fysiotherapie, logopedie,psychologie,dietetiek e.d.) - onderhandelen met onderaannemers over zorg en prijs

9 Stand van zaken fysiotherapie in Twente: • Vaak onvoldoende kennis van kansen en bedreigingen van integrale bekostiging • Allerlei verschillende initiatieven en/of pilots • Weinig uniforme werkwijze, ondanks richtlijnen en protocollen • Geen of onvoldoende onderlinge afstemming • Geen overkoepelend regionaal samenwerkingsverband • Geen centraal aanspreekpunt

10 Onderhandelingsproces 2011 Twee soorten onderhandelingen: 1. Met zorgverzekeraars over reguliere contracten 2. Met regionale huisartsen-collectieven over bepaalde chronische zorg Knelpunt: Geen regionaal fysiotherapeuten-collectief om met het huisartsencollectief te kunnen onderhandelen over inhoud, hoeveelheid en prijs van te leveren chronische zorg

11 Integrale bekostiging: nut en noodzaak van regionale monodisciplinaire samenwerking • Bundelen en delen van kennis en ervaring • Onderlinge afstemming en coördinatie • Efficiëntere inzet van tijd en middelen • Behoud van kwaliteit • Regie ligt bij de eigen beroepsgroep • Centraal aanspreekpunt voor eigen beroepsgroep • Eén gesprekspartner voor andere partijen

12 Wie zijn de kartrekkers voor Twente? Collega - fysiotherapeuten uit Almelo Borne Enschede Haaksbergen Hengelo Losser Oldenzaal

13 Wat willen de Kartrekkers Twente: Regionaal doen wat beter samen gedaan kan worden Lokaal doen wat beter op maat gedaan kan worden

14 Wat willen de Kartrekkers Twente: Bundeling van kennis en kracht door het oprichten van een regionaal samenwerkingsverband voor fysiotherapeuten in Twente Geografisch gebied valt samen met vergelijkbare regionale organisatie van huisartsen (Thoon) Kleine professionele overkoepelende organisatie Vakinhoudelijk samenwerken op basis van zorgstandaarden

15 Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie Twente: FysioGroepTwente  samenwerkingsverband van fysiotherapeuten in de regio Twente  onderhandelt met zorgverzekeraars en huisartsen-collectief over inhoud, kwaliteit en volume van bepaalde chronische zorg  organiseert de verdeling van chronische zorg over de aangesloten fysiotherapeuten: afspraken, garanties, kwaliteit, betalingsverkeer

16 Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie Twente: FysioGroepTwente coördineert de differentiatie van zorg onder de aangesloten fysiotherapeuten (specialisatie)  coördineert nieuwe initiatieven/ pilots/ kwaliteitsbewaking  coördineert de regionale uitwerking van nieuwe zorgstandaarden

17 Monodisciplinair Samenwerkingsverband Fysiotherapie Twente: FysioGroepTwente  Behoud eigen identiteit aangesloten fysiotherapeuten essentieël !!  Tussenstap op weg naar multidisciplinaire regionale samenwerking

18 Waarom FysioGroepTwente nù oprichten?  Integrale bekostiging van diabetes, copd, hartfalen, cardiovasculair risicomanagement per 1 januari 2011 relevant  Fysiotherapie Twente op tijd klaar voor integrale bekostiging: kwalitatief goede zorg voor een kostendekkende prijs  Tijd om ervaring op te bouwen in het samenwerken /onderhandelen met andere collectieven, zoals zorgverzekeraars, huisartsen  Tijd om ervaring op te bouwen in het samenwerken binnen een regionaal samenwerkingsverband: organisatie, specialisatie

19 Wat doen de Twentse kartrekkers ?  Voorbereiden van de oprichting van FysioGroepTwente  Collega’s uit de hele regio Twente betrokken  Beschrijving van missie, visie, taken, doelstellingen  Oriëntatie op rechtsvorm: voordelen, nadelen, randvoorwaarden  Meest gekozen: BV, coöperatie, stichting  Streefdatum oprichting 1 juli 2010

20 Wat doen de Twentse kartrekkers ?  Contact met al bestaande regionale initiatieven, pilots, e.d.  Afstemming tussen al bestaande initiatieven, pilots, e.d.  Representatie bij al bestaande collectieven, zoals huisartsen  Afstemming / overleg met andere Kartrekkersgroepen  Informeren van collega’s in Twente

21 Tijdpad • December 2009 > informatiebijeenkomsten: presentatie tussentijdse resultaten, feedback krijgen, mandaat vragen • Februari 2010 > basis-administratie opstarten, inschrijven KvK, bankrekening openen, voorbereiden website • Maart / april 2010 > scholing, inwinnen (juridisch) advies, intensief overleg over doelstellingen, taken,randvoorwaarden,rechtsvorm • Mei/ juni 2010 > opnieuw informatiebijeenkomsten: presentatie resultaten, voorleggen opties, besluiten nemen,rechtsvorm kiezen • Juli 2010: FysioGroepTwente operationeel

22 Wat hebben de kartrekkers van U nodig ? • Feedback • Instemming met de tot nu toe genomen stappen • Toestemming om op de voorgestelde weg door te gaan • Een bijdrage in de opstartkosten

23 Wat doen de kartrekkers met Uw bijdrage? • Procesbegeleiding oprichten samenwerkingsverband • Juridische advisering en ondersteuning • Kosten notaris, KvK, e.d. • Opzetten basis - administratie • Website • Informatievoorziening

24 Vragen? Reacties?

25 Bedankt voor uw aandacht !

26 Zorgstandaarden chronische zorg:  Al ontwikkeld: Diabetes COPD Cardiovasculair risicomanagement  In ontwikkeling: Hartfalen  Nieuw: Arthrose: Obesitas

27 Info KNGF Themapagina Samenwerken op www.fysionet.nlwww.fysionet.nl -Ondersteuning (Ros) -Zorggroepen -Zorgstandaarden -Overzicht zorgketens/netwerken -Functionele bekostiging -Best practices -Literatuur en meest gestelde vragen -Links


Download ppt "Integrale bekostiging en Samenwerken: Status in Twente FysioGroepTwente Maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google