De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

19/06/20141 Gezamelijke budgetopmaak Strategie en budget Praktijkvoorbeeld Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "19/06/20141 Gezamelijke budgetopmaak Strategie en budget Praktijkvoorbeeld Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 19/06/20141 Gezamelijke budgetopmaak Strategie en budget Praktijkvoorbeeld Stad Gent

2 19/06/20142 Structuur presentatie •Methodologie •Projectaanpak •Communicatie •Spanningsveld strategie vs financieel •.. En verder ?

3 19/06/20143 1.Methodologie •Traject •Theoretisch schema •Genomen keuzes •Praktische aansluiting met budget

4 19/06/20144 Traject •Vanaf april 2006 : start opmaak omgevingsanalyse •Najaar 2006 – Man-team : SWOT-analyse en beperkte visie-oefening •Voorjaar 2007 – College : SWOT-analyse en visiebepaling •College : bepalen nieuwe missie (hoe moet Gent er uitzien in 2020) : “Gent2020”

5 19/06/20145 Traject - vervolg •College : 5 hoofdstrategische doelstellingen : beschrijven te volgen pad om in 2020 missie te bereiken •Vertaling van hoofdstrategische doelstellingen : –Strategie van elk departement –Vastleggen van een aantal programma’s •Territoriale programma’s •Thematische programma’s

6 19/06/20146 Traject - vervolg •Vertaling van de hoofdstrategische doelstellingen in departementale strategische plannen : mei-augustus 2007 –Strategische doelstellingen –Operationele doelstellingen –Activiteiten en acties •Ramen van budgetten per actie en activiteit : augustus –september 2007

7 19/06/20147 Traject - vervolg •Politieke besprekingen : vanaf half oktober tot half december •Budgetwijziging 2008 => het op artikel “vertalen” van de strategische oefening.

8 19/06/20148 Voorbeeld •Missie : Gent, een scheppende stad, die door een doorgedreven bundeling van alle creatieve krachten een voortrekkerrol speelt bij de ontwikkeling van een duurzame, solidaire en open samenleving •Hoofdstrategische doelstelling 1 : Kennis, innovatie en creativiteit : ten laatste in 2020 is Gent internationaal erkend als centrum voor innovatie en experimenten en is Gent een voortrekker in de evolutie naar een lerende en creatieve samenleving •SD financiën : Optimaliseren vh financieel beheer met het oog op efficiëntieverhoging en adm vereenvoudiging •Actie financiën : De vervroegde implementatie van SEPA

9 19/06/20149 Theo- retisch sche- ma

10 19/06/201410 Keuzes •Organisatiedekkend geheel •Mee-opnemen van personeelskosten op basis van gemiddelde personeelskosten per graad •Wachten met integratie met financieel systeem

11 19/06/201411 Praktische aansluiting met budget •Budget wordt verbonden aan de actie of activiteit •Onderdelen van budget : –Gewone dienst (per economische groep) •Uitgaven, enkel deze die in “referentiekredieten” zijn opgenomen •Ontvangsten, enkel de “gerichte” ontvangsten (dus nog niet alles opgenomen) –Personeel (op basis van VTE) •Uitgaven op basis van gemiddelden •Ontvangsten op basis van subsidie% –Buitengewone dienst (link met PSP-element): •Uitgaven •Ontvangsten

12 19/06/201412 Praktische aansluiting met budget •Verband tussen de verschillende luiken (G.D., Personeel en B.D.) is niet “hard” - wordt wel transparant gemaakt in rapporten. •Instructies aan diensten om verband te leggen (b.v. investering en de eraan verbonden exploitatiekost)

13 19/06/201413 Praktische aansluiting met budget •Diverse rapporteringen mogelijk, doordat elke actie/activiteit verbonden is met –Eén lid van het college –Één dienst –Eén bovenliggende OD

14 19/06/201414 Praktische aansluiting met budget •Opzet software om strategische oefening als referentie voor volgende begrotingen te kunnen houden : –Kolom VGGK (vorig goedgekeurd) –Kolom voorstel (ingediend voorstel) –Kolom simulatie (politiek besprekingen) –Kolom GGK (uiteindelijke afspraak –Na politieke afspraak wordt de kolom “GGK” de nieuwe “VGGK” voor de volgende ronde

15 19/06/201415 Praktische aansluiting met budget •Aansluiting met financieel meerjarenplan : •GD : vertrekken vanuit de 0-meting en delta’s toevoegen of weghalen •BD : meerjarig investeringsplan (alles opgenomen, netto-financiering volgt hieruit)

16 19/06/201416 Schermafbeeldingen invoerschermen

17 19/06/201417

18 19/06/201418

19 19/06/201419

20 19/06/201420

21 19/06/201421

22 19/06/201422

23 19/06/201423

24 19/06/201424 Schermafbeeldingen rapporteringen

25 19/06/201425

26 19/06/201426

27 19/06/201427 2.Projectaanpak • Projectteam • Belang van samenwerking

28 19/06/201428 Projectteam - samenstelling •Stafdiensten (strategische planning en projectwerking) •Departement financiën •Dienst Personeelsbeheer •Dienst organisatie-ontwikkeling (personeelsformatie, procesmethodologie) •Dienst interne communicatie •Digipolis

29 19/06/201429 Belang van samenwerking •Is onontbeerlijk, want systemen moeten op elkaar worden afgestemd •Eerste keer dat tussen deze diensten zo intensief werd samengewerkt •Verschillende invalshoeken moeten verzoend worden •Heeft meerwaarde : je denkt aan meer, je creëert draagvlak •Heeft resultaat opgeleverd

30 19/06/201430 3.communicatie •Communicatie = zeer belangrijk •Enkele initiatieven in Gent : –Kaderforum (departements- en diensthoofden) mbt strategische planning (met motiverende speech burgemeester over de missie) –Kaderforum mbt link met budgetten (met motiverende speech van de schepen bevoegd voor financiën)

31 19/06/201431 Communicatie-vervolg –Netwerken binnen organisatie •Coördinatoren financiën •Coördinatoren kwaliteit •Coördinatoren personeel –Themanummer in personeelsblad “moment” over strategische planning –Constante helpdesk –…. en ‘t was nog niet genoeg

32 19/06/201432 4.Spanningsveld strategie vs. financieel Strategische invalshoek Budget moet vertrekken vanuit te voeren beleid – is geen kwestie van centen alleen Deze boodschap is zeker overgekomen Financiële invalshoek Akkoord met deze boodschap Wel moet beleid/strategie passen binnen financiële mogelijkheden

33 19/06/201433 Spanningsveld Strategische invalshoek Budgetten moeten geraamd worden vanuit de strategie. Geen aanwasbegroting Enveloppes moeten gebaseerd zijn op inhoud Financiële invalshoek Aanwasbegroting moet worden vermeden Echter : controle inbouwen om geen zaken te vergeten. Vergelijking met vorige jaren mogelijk maken (0- meting)

34 19/06/201434 Spanningsveld Strategische invalshoek Loskomen van bestaande structuur en organisatiestructuur Elke actie moet zichtbaar zijn Voldoende detail voor koppeling aan strategie Financiële invalshoek Belang van •Relevantie •Beheersbaarheid • continuïteit Enig pragmatisme inbouwen

35 19/06/201435 Nog enkele bedenkingen •Hoe sturen vanuit doelstellingen ? Valkuil om terug te grijpen op de oude vertrouwde methodes •Problematiek van te concrete financiële vertaling van een strategie die per definitie eerder lange-termijn gericht is •Planlast en vele extra uren

36 19/06/201436 5 … en verder ? •Invoeren strategische planning = groeiproces •Opbouwen methodologie “al doende”, via een stadsbrede proeftuin – “voortschrijdend inzicht” •D.i. niet ideaal, maar door snelle invoering decreet bijna onvermijdelijk •Momenteel evaluatiefase –Bevraging diensten –Eigen ondervinding –Bevraging politici moet nog gebeuren –  bepalen verdere aanpak en evtl bijsturing methodologie •Tijdens en na evaluatie fase, samen met analyse uitvoeringsbesluiten : opzet van een definitief systeem, geïntegreerd met alle softwaresystemen (Gent2020, SAP, Cevips)


Download ppt "19/06/20141 Gezamelijke budgetopmaak Strategie en budget Praktijkvoorbeeld Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google